Esileht
JÄRVAMAA
AMBLA

AMBLA MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Ambla kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiivi, säilik T-76.1.17207)

Erinevatest aastatest pärist joonised kalkadel. Sisaldab ehituskonsruktsioonide, tornikiivri jooniseid, põhiplaan, lõige.

1956
Ambla kirik. Inventeerimisjoonis. Koostanud N. Meristo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-977)

Joonised ( põhiplaan,koor, lõige).

1967
Ambla kiriku torniiivri kandekonstruktsiooni esialgse tehnilise ülevaatuse aruanne.V. Buldas, V. Vaher, TRT.
(Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P-837)

Ülevaatuse aruanne, eskiisid ja fotod.

1971
Ambla kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni toestamise ja ankurdamise projekt. S. Danil, VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1381)

Seletuskiri, toestamise ja ankurdamise seletuskiri, tööjoonised.

1974
Ambla kiriku kabeli ülesmõõtmised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-431)

Seletuskiri, asendiplaan, põhiplaan ja ristlõige, eestvaade põhjast ja otsvaade idast.

1974-1975
Ambla kiriku tornikiivri arvutused. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, sälik P-5529)

Käsikirjalised arvutused ning joonised.

1974-1975
Ambla kiriku tornikiivri restaureerimisprojekt. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5455)

Seletuskiri restaureerimistöödele ja lühiiseloomustus. Joonised ( tornikiivri vaated, konstuktsioonijoonised).

1982
Märkmeid Amblast ja Kesk- Eesti kirikute ehitusloost üldse. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-739)

Käsikiri. Ajalooline ülevaade selle piirkonna kirikutest. Võrdlus naaberkirikutega. Ilmus "Kunstiteadus. Kunstikriitika VI : artiklite kogumik. Eesti NSV Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon."

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan ning võlvide skeem.

1985
Ambla kiriku maa-ala plaan. U. Hermann, KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7306)

Seletuskiri, maa-ala plaan.

1996
Ambla kirik. Katuse restaureerimistööde metoodiline juhend. T. Parmakson, Arhitektuuribüroo Vanad Kirikud.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11404)

Konstruktsioonide tehniline seisukord, restaureerimistööde kirjeldus; fotod.

2001
Järva maakond. Türi kirik, Paide kirik, Koeru kirik, Ambla kirik.Kirikute puitpõrandate niiskuskahjustuste põhjuste analüüsid ja ettepanekud põrandate renoveerimiseks. PB Sille OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11636)

Seekahjustuste tekitaja analüüsiutulemused ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Kaust annab ülevaate Türi kiriku olukorrast ja soovitab sama tegevuskäiku ka Ambla kiriku käärkambri, Paide ja Koeru kiriku pikihoone põranda jaoks. 4 mv fotot, 3 tööjoonist.  

2003
Ambla kirik. 2000-2002.a. restaureerimistööde aruanne. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7662)

- Altariruumi lõunaseinas paikneva roosakna ajalugu ja kirjeldus, seisukord, restaureerimistööde käik, illustratsioonid.
- Pikihoone, altariruumi ja põhja-eeskoja karniiside krohviparandustööde kirjeldus.

2004
Ambla Kirikuaia kabel. Munsuskaitse eritingimused. Remondiprojekt. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 5591)

Ehituslugu ja arhitektuurne kirjeldus, tehniline kirjeldus ja seisukord( sokkel, seinad, katus, vahelagi, põrand, avatäited, siseviimislus, siseviimistlus, ehistetailid) arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud tarindid ja detailid (krohv, viimistlused, katus, vahelagi, põrand, avatäited, pärjad, hauakambrid); restaureerimine ja avariitööd; Lisad (põhiplaan, lõige, eestvaade, müürilattide ja talade skeem, liited).

2005
Ambla Kiriku põranda restaureerimisprojekt. J. Kilumets, I. Kannelmäe, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15038)

Seletuskiri (põrandate kirjeldus, tehniline seisund, ümberehitus). Joonised (põrandaplaanid, paeplaatide spetsifikatsioon), invetariseerimisplaan.

2006
Ambla kiriku mälestussamba ja alleede valgustamiseks vajalike väliselektritööde muinsuskaitse eritingimused.Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8384)

Seletuskiri, olukorrakirjeldus, kiriku ja kalmistu analüüs; muinsuskaitse eritingimused; fotod, lisad (kalmistu plaan, prožektorite ja pargivalgustite tüübid).

2006
Ambla kiriku mälestussabma ja alleede valgustamise 2006. a. välitööde muinsuskaitse aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8385)

Olukord enne elektritöid ja elektridööde ülevaade ning hinnang, Fotod.

2006
Ausamba ja alleede valgustus. Järvamaa, Amblavald, ambla alevik; Elektripaigaldise projekt. Särts OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15037)

Seletuskiri, muinsuskaitse eritingimused, elektrivälisvõrgu plaan, elektrimaterjalide spetsifikatsioon; tänavavalgustuse välisvõrgu plaan; liinide ja mastide tabelid; kaitsmekilbi skeem; maanduse skeem; valgustusarvutused; kooskõlastused.

2007
Ambla kiriku tornikiivri värvimistööde muinsuskaitse aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8383)

Olukord enne värvimistöid, vaade töödest, hinnang kvaliteedile, Fotod (tornikiivrist enne ja pärast värvimist).

2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815)

2008
Ambla Maarja kiriku torn. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. I. Kannelmäe, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15053)

Üldandmed, ajalooline ülevaade; torni kirjeldus ja tehniline seisukord; muinsuskaitse eritingimused, arhitektuuriajalooliselt väärtuslike tarindite ja detailide loetelu; vajalike restaureerimistööde kirjeldav loend. Lisaks illustratiivsed fotod ning joonised: torni korruste plaanid, lõiked, luukide ning nende detailide tööjoonised; lääne- ja põhjaportaali varikatuste joonised, müüritrepi turvaköie ankru joonis; torni vahelaetalade plaanid.

2019
Ambla Maarja kirik. Piksekaitse projekt. Lepiku Elektritööd OÜ, Tarmo Ivainen.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36772, digitaalselt kättesaadav)

2020
Ambla Maarja kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38004, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab seisundi kirjeldus, nõuded töödele, joonised, fotosid.

Ambla Maarja kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38201, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ülevaade tehtud töödest, fotosid.

2021
Ambla Maarja kiriku põhja eeskoja ukse restaureerimise ja varikatuse paigaldamise tegevuskava. Gromell OÜ, Nina Arhilahti, Jarkko Kalevi Arhilahti.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41162, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ukse seisundi kirjeldust, kavandatavate tööde kirjeldust, fotosid, jooniseid.

2021

Ambla kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu tegevuskava. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Anneli Randla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41224, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab lühikest ehituslugu, uuringute eesmärki ja ulatust (sh plaanil), meetodite kirjeldust.

 

2021

Ambla Maarja kirku ajaloolise siseviimistluse uuringute aruanne. A. Randla, M. Kallas, H. Hiiop, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, H&M Restuudio OÜ

Aruanne sisaldab 2021.a. suvel tehtud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengitega tehtud siseviimistlusuuringute tulemusi, kunstiajaloolist arutelu, sondaažikaarte ning sondaažide asukoha skeemi. 

PDF:
Ambla Maarja kiriku ajaloolise siseviimistluse uuringute aruanne