Esileht
TARTUMAA
PUHJA

PUHJA DIONYSIOSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951
Puhja kirik. Inventariseerimisjoonis. J. Toom.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1062)

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. Kaur. Alttoa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik V-517; Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (ehitusajalugu, tehniline seisukord, teostatud restaureerimistööd, ehitise kahjustused, bibiliograafia, ajalooliste allikate loetelu)

B. Fotod (asendiplaan, põhiplaan)

1984
Tartu rajoon, Puhja kirik. Autorijärelevalve korras teostatud uurimistööd. Kaur Alttoa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1290; Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Teostati sondaažid kiriku välisfassaadidel kogu perimeetri ulatuses, lisaks mõõdistati läänefassaad ja osaliselt pikiseinad.

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (seletuskiri, teostatud sondaažid, järeldused leitust)

B. Joonised (läänefassaadi sondaažid M 1:50, lõunaseina vaade M 1:50, põhjaseina vaade M 1:50, detailid põhjaseinal M 1:10)

C. Fotod (24 must-valget fotot välisfasaadil tehtud sondaažidest)


1996
Puhja kirik. Katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo Vanad Kirikud.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3977)

Koostatud kogu katuse (pikihoone ja kooriruumi) ja torni puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus ins. A. Danili ja arh. T. Parmaksoni poolt.

Kaust sisaldab: 

A. Tekstiline osa (objekti tutvustus, pikihoone katus, kooriruumi katus, torni konstruktsioon, kokkuvõte ja ettepanekud)

B. Joonised (Põhiplaan M 1:300, katuste lõiked)

C. Fotod2003
Põranda remont-restaureerimistööde põhiprojekt. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15900)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (üldandmed, põranda tehnilise seisukorra hinnang, põrandate ja seinapindade remont-restaureerimine, seenkahjustuste analüüs /Tallinna Tehnikaülikool, Materjaliuuringute keskus/)

B. Joonised (põranda kujundus, põranda konstruktsioon, kiriku külgvaade, otsvaade, lõige)

C. Fotod (8 fotot põranda avamisel leitud kahjustustest)

2004
Maa-ala topogeodeetilised uurimistööd. Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11630)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (geodeetiliste tööde seletuskiri)

B. Joonised (objekti asukoha skeem, mõõdistamiskäigu skeem, maa-ala plaan tehnovõrkudega)

2004
Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. Rei Geotehnika OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11629)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (ala geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused, ehitusgeoloogilised tingimused, pinnaste arvutusnäitajate normväärtused, geotulbad, vundamendi avamine, uuringupunktide üldandmed ja veetase, kihtide lasuvusnäitajad)

B. Joonised (uuringupunktide asukoha plaan, geoprofiilid)

2004
Arheoloogilised tööd Puhja kiriku vundamentide uurimisel. Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7395)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (seletuskiri)

B. Joonised (surfide paiknemise skeem)

C. Fotod (vaated kiriku N- ja S-seina vundamentidele surfide asukohtades)

2004
Arheoloogilised järelevalvetööd kiriku põrandapinna planeerimisel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7394)

2005
Kiriku pinkide paigalduse ja käärkambri välisukse projekt. ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15437)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (seletuskiri)

B. Joonised (pinkide paigaldamise skeem M 1:100, pinkide ühendusliist M 1:20; M 1:1, käärkambri välisukse lahendus M 1:20)

2005
Katuse muinsuskaitse eritingimused remont-restaureerimisprojekti koostamiseks.
ARC Projekt OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9619)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (ajalooline ülevaade, tehnilise seisukorra hinnang, kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu, väärtushinnangud mälestise osadele, tarinditele ja detailidele, muinsuskaitse eritingimused)

B. Joonised (põhiplaan, lõige)

C. Fotod

2005
Puhja kiriku katuse remont - restaureerimise põhiprojekt. ARC Projekt OÜ, O. Suuder, J. Kulasalu, T. Varik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18073)

Sisaldab tehnilise seisukorra kirjeldust, nõudeid töödele, jooniseid.

2005
Puhja kiriku põrandad. Muinsuskaitseline aruanne. Wunibald Ehitus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6461)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (lepingu pooled, lepingu dokumendid, ajalugu, tööde teostus, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, töökoosoleku protokollid, ARC Projekt OÜ ettepanekud)

B. Fotod (fotod tööde käigust)

2005
Puhja kiriku uue põranda rajamisel järelevalve käigus koostatud joonised. H. Uuetalu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13174)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (seletuskiri)

B. Joonised (postide vundamentide kindlustamine, kooriruumi põrand, peasissepääsu ja külgpääsu puittrepid)

2005
Välise ringdrenaaži põhiprojekt.
H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15902)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (üldlahenduse kirjeldus, üldnõuded)

B. Joonised (vertikaalplaneerimise plaan, lõiked A-A ja B-B)

C. Drenaaži põhiprojekt (koostanud Fingal OÜ, 6-lehel)
 

2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-7815)

 

2009
Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon.
Alarmnet AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15901)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (hoone üldiseloomustus, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, nõrkvoolusüsteemi seadmete spetsifikatsioon)

B. Joonised (tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon)

2013
Käärkambri katuse avariiremondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Arh. Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11320)

Kaust sisaldab:

A. Tekstiline osa (alusandmed, teostatud tööd, töömeetodid, ehitustööde käigus avastatu, hinnang tööde muinsuskaitselisele kvaliteedile, ehitustööde koosolekute protokollid)

B. Joonised (asendiskeem, skeem fotode suundadega)

C. Fotod (enne tööde algust, tööde käigus, pärast tööde lõppu)
 

2015
Puhja kirik. Pikihoone ja kooriruumi katuse avariiremondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Ab Anu Kulbach OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12282)

Teostatud tööde ülevaade (purunenud katusekivide asendamine, pikihoone ajutine katmine tsinkplekiga, liitekohtade parandamine, räästapealsete puhastamine). 18 fotot.
 

2015
Puhja kirik. Muinsuskaitse eritingimused fassaadi ja avatäidete remont-restaureerimistöödeks. Ab Anu Kulbach OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13108)

Olemasoleva olukorra kirjeldus, väärtuslike detailide loetelu ja paiknemine fassaadil plaanina, muinsuskaitse eritingimused, krohvikahjustuste kaardistus fotodena, fotod.
 

2015
Puhja kirik. Avatäidete remont-restaureerimistööde põhiprojekt. Ab Anu Kulbach OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17485)

Avatäidete hetkeolukorra kirjeldus, värviuuringute tulemused, tehtavate tööde kirjeldus sh vitraažide värvilahenduse skeem, fotod (44).
 

2016
Puhja kirik. Katuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17484)

Projekt näeb ette pikihoone avariiliste katusekonstruktsioonide restaureerimist ja katuse katmist S-kividega. Kaust sisaldab hetkeolukorra kirjeldust, väärtuslike tarindite loetelu ja fotosid, nõudeid restaureerimisele ja tööjooniseid.


2018
Puhja Dionysiose kirik. Kiriku kivikehandi fassaadi remont-restaureerimistööde projekt ja välisviimistluse uuringud. AB Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 32794, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, hoone ja seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, jooniseid, ERA.5025.2.256 toimikust jooniste ülespildistust, muinsuskaitse eritingimusi, fotosid.


2019
Arheoloogiline jälgimine Puhja Püha Dionysiose kirikaias. Arheograator OÜ, Martin Malve, Janika Viljat.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37715, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet ja varasemate uuringute kirjeldust, tööde kirjeldust, leinimekirja, jooniseid ja fotosid.


2020
Elektripaigaldise projekteerimine: Tugevvool [ET]; piksekaitse. Põhiprojekt. Eleväli OÜ, Viljar Vahemaa.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38078, digitaalselt kättesaadav)

Puhja Dionysiose kirik. Fassaadi kiviosa, avatäidete ja kooriruumi katuse remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. AB Anu Kulbach.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39219, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab teostatud tööde kirjeldust, fotosid, nõupidamiste ja objektikoosolekute protokolle.

2021
Muinsuskaitse eritingimused tornikiivri ja kellatorni restaureerimistöödeks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 7248, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, seisundi ja kavandatavate tööde kirjeldust. Eraldi failina asendiplaan ja fotod


Teadmata aasta
Tegevuskava Puhja kirikaia arheoloogilisele jälgimisele, seoses maanduse rajamisega. Martin Malve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40622, digitaalselt kättesaadav)