Esileht
TARTUMAA
PUHJA

PUHJA DIONYSIOSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1937
Katusekonstruktsioonide remont. Põhjakülje kõik ja lõunakülje üks sarikas ning kammits proteesiti.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik 5225, Puhja kogudus)


1954-56

Pikihoone ja kooriruumi katuste taastamine. Proteesiti ja asendati sarikaid ning laetalasid. Kooriruumi katus kaeti laastudega, pikihoone kivikatus parandati. 

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik X/99, Puhja kogudus)

1957

Kiriku välisseinte remont. Tehti krohviparandusi ja lubjati üle.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik X/99, Puhja kogudus)

1963

Valmistati ja paigaldati kirikule 5 uut ust.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik X/99, Puhja kogudus)

1973
Remonditi kiriku laudpõrandaid.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik X-87, Puhja kogudus)

1977
Parandati pikihoone katust. Käärkambrisse tehti uued laudpõrandad, ahi lõhuti välja.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik x-87, Puhja kogudus)

1984
Väliuurimistööd K. Alttoa juhtimisel ja kiriku kapitaalremont. Töid teostas Tartu Rajooni Remondi- ja Ehitusvalitsus.

1984.a. aprillis-mais toimunud kiriku katuste ning välisfassaadide remont võimaldas teostada väliuurimistööd samaaegselt kiriku remonttöödega. K. Alttoa teostas sondaaže kiriku välisfassaadidel kogu perimeetri ulatuses.

Sondaažide põhjal tehtud järeldused:
1. Nii pikihoone kui ka koor pärinevad ühest ehitusperioodist. Seinad on laotud telistest puhasvuuk müüritisena. Sokkel on laotud maakividest.
2. Juba algselt on kiriku pikikülgedel olnud kontraforsid.
3. Lääneportaali ees on olnud mingi rajatis, portaalieeskoda, torn või kontraforsid.
4. Lääneseina ülaosa on olnud tugevalt purustatud, mistõttu praegune viil konsooltorni ja petikutega on algkiriku suhtes sekundaarne.

Teostati ka kiriku kapitaalremont:
- Katuse kandekonstruktsioonide remont.
- Tornikiiver sai uue kimmkatuse.
- Kooriruum ja pikihoone said Leedu kividest uued katusekatted.
- Välisseintel tehti suured krohviparandused ja lubjati seinad üle.
- Paigaldati uued aknad.

(Autorijärelvave korras 1984.a. teostatud uurimistööd. KRPI, Kaur Alttoa. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1290)
1990
Kiriku elektrisüsteemi täielik uuendamine. Raha eraldas maakonnavalitsus.

(Puhja kirikus teadaolevalt teostatud hooldus- ja restaureerimistööd, http://www.valgapraostkond.ee/index.php?op=3&path=Puhja%2FPuhja+kiriku+halduskava)
1992
Paigaldati uus laelaudis, mis paraku küll löödi otse seenmädanikust kahjustatud vana laelaudise peale.

(EELK konsistooriumi arhiiv, säilik X-87, Puhja kogudus)

1996

Koostatud kogu katuse (pikihoone ja kooriruumi) ja torni puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus A. Danili poolt.

Ülevaatusest tehtud järeldused: Katusekonstruktsiooni ja vahelaega tuleks edaspidi ette võtta väga ulatuslikud renoveerimistööd. Proteesimist vajavad kõik laetalad mõlemast otsast, samuti kõik sarikaotsad koos sinna juurde kuuluvate muude elementidega. Tuleb kõrvaldada praegune laelaudis, selle all olev seenbakterist kahjustunud vana laudis ja antiseptida laetalade alumised pinnad.

(Puhja kirik. Katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo Vanad Kirikud. 1996. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3977)

1997
Remonditi Puhja kiriku katuse konstruktsioone (teostas Frantsiskus OÜ), dokumentatsioon pole säilinud.

(Puhja kirikus teadaolevalt teostatud hooldus- ja restaureerimistööd, http://www.valgapraostkond.ee/index.php?op=3&path=Puhja%2FPuhja+kiriku+halduskava
)
2000
U. Kallavus viis läbi kahjustatud puitpõrandate analüüsid.

(Puhja kiriku põranda remont-restaureerimistööde põhiprojekt. OÜ H. Uuetalu, 2003. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15900)

2003
H. Uuetalu teostas põrandate avamise ja paikse ülevaatuse koos fikseerimisega.

Ülevaatuse kaust sisaldab: üldandmed, põranda tehnilise olukorra hinnang, põrandate ja seinapindade remont-restaureerimine, seenkahjustuste analüüs (Tallinna Tehnikaülikool, Materjaliuuringute keskus). Joonised (põranda kujundus, põranda konstruktsioon), lisad (külgvaade, otsvaade, lõige.

(Puhja kiriku põranda remont-restaureerimistööde põhiprojekt. OÜ H. Uuetalu, 2003. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15900)

2005

Katusekate on täielikult amortiseerunud, sarikate ja laetalade otsas mädanikust kahjustatud aga konstruktsioon on räästapiirkonnast kõrgemal rahuldavas seisus. Kooriruumi katusekonstruktsioonid on remonditud.

(Puhja kiriku katuse remont - restaureerimise põhiprojekt. ARC Projekt OÜ, O. Suuder, J. Kulasalu, T. Varik, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18073)

 

Ehitati uus tellispõrand (ehitaja Wunibald Ehitus OÜ). Tööde aluseks on H.Uuetalu projektibüroo poolt 2003. aastal teostatud põrandate avamine ja paikne ülevaatus koos fikseerimisega. 

Paigaldati uuele põrandale pingistik ja käärkambrile uus välisuks. Projekteerija ARC projekt OÜ.

Käärkambri ukse ja akna valmistamine ning paigaldus (teostas Wunibald Ehitus OÜ)

Kirikupinkide värvimine ja paigaldamine (teostas Juhan Pruusapuu)

(Puhja kiriku pinkide paigalduse ja käärkambri välisukse projekt, töö nr. 2005-027. Arc Projekt OÜ, 2005 Tartu. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15437;

Puhja kiriku uue põranda rajamisel järelevalve käigus koostatud joonised/JV-05-01...JV-05-03. OÜ H. Uuetalu. 2005 Tallinn. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13174

Puhja kirikus teadaolevalt teostatud hooldus-ja restaureerimistööd, http://www.valgapraostkond.ee/index.php?op=3&path=Puhja%2FPuhja+kiriku+halduskava;

PÜP toetused Muinsuskaitseamet)

2008
Avariiremont, katuses lapiti auk, kust vesi oreli kõrvale jooksis (teostas Vallo Varik)

(Puhja kirikus teadaolevalt teostatud hooldus-ja restaureerimistööd, http://www.valgapraostkond.ee/index.php?op=3&path=Puhja%2FPuhja+kiriku+halduskava)
2009
Kirikusse paigaldati automaatne tulekahju- ja valvesignalisatsioon (teostas Alarmnet AS).

(Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon. Alarmnet AS. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15901)
2013
Käärkambri katuse avarii-remont (teostas Ideemaa OÜ). Remonditi katus, paigaldati katuseplekk ja vihmaveetorud.

(Käärkambri katuse avariiremondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Arh. Anu Kulbach. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11320;
Puhja kirikus teadaolevalt teostatud hooldus- ja restaureerimistööd, http://www.valgapraostkond.ee/index.php?op=3&path=Puhja%2FPuhja+kiriku+halduskava)
2015

Pikihoone ja kooriruumi katuse avariiremont. Purunenud katusekivide asendamine, pikihoone ajutine katmine tsinkplekiga, liitekohtade parandamine, räästapealsete puhastamine.

(Puhja kirik. Pikihoone ja kooriruumi katuse avariiremondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. AB Anu Kulbach. Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-12282;

PÜP toetused: Muinsuskaitseamet)

2018

Pikihoone ja koori katusekivide olukord on muutunud väga halvaks, kivid lagunevad kihiti ja tükke pudeneb pidevalt. Viiluplekid on enam-vähem rahuldavas seisus aga kõigil fassaadi kaitseks paigaldatud betoonplaatidel puuduvad katteplekid, pikihoone akendealused plekid on deformeerunud. Valdav osa karniisist ei ole algupärane või puudub üldse. Maapind kiriku ümber on tõusnud. Esineb olulisi krohvikahjustusi ja tsementmördi kasutust.

(Puhja Dionysiose kirik. Kiriku kivikehandi fassaadi remont-restaureerimistööde projekt ja välisviimistluse uuringud. AB Anu Kulbach. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 32794, digitaalselt kättesaadav)

2020

Fassaadi ja tugipiitade krohvimine, värvimine, katteplekkide paigaldamine, koorile karniisi valmistamine, vertikaalplaneerimine, valgustite, tähiste, signalisatsiooniseadme, müüriankrute paigaldamine, uute akende valmistamine ja paigaldamine, uste restaureerimine, koori katuse remont.

(Puhja Dionysiose kirik. Fassaadi kiviosa, avatäidete ja kooriruumi katuse remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. AB Anu Kulbach, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39219, digitaalselt kättesaadav)

2021

Tornikiivri kimmkate on halvas seisus, konstruktsiooni ei ole visuaalselt võimalik hinnata.

(Muinsuskaitse eritingimused tornikiivri ja kellatorni restaureerimistöödeks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2021. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 7248, digitaalselt kättesaadav)