Esileht
VILJANDIMAA
VILJANDI JAANI

VILJANDI JAANI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Publitseerimata aruanded

1956
Viljandi- Jaani kiriku inv. joonis. Majavalitsus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü–1074)
Toimikus sisalduvad joonised: asendiplaan, põhiplaan, teise korruse plaan, vaade küljelt, otsavaade, lõige.

1980
Ehitusarheoloogilised kaevandamised Viljandi endise frantsisklaste kloostri territooriumil. Köide I. KRPI, U. Selirand ja K. Alttoa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–636)
Toimik sisaldab:
- sissejuhatust, milles tuuakse välja uuritavad probleemid ja uurimise põhjused
- teostatud šurfide (1-12) kirjeldusi: šurfi asukoht, eesmärk, kaevamiste kirjeldus, kaevamiste käigus tehtud avastused ja järeldused
- šurfide asukohtade plaanid

1980
Jaani kiriku ehitus-arheoloogilise leiumaterjali analüüs. Köide II. U. Selirand, L. Lillemägi, J. Hiiemets.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–537)
Toimik sisaldab fotosid arheoloogilisest leiumaterjalist.

1982
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–5711)
Toimik sisaldab seletuskirja, kus on:
- ehitustööde juhised (ekterjöör, ruumilahendus ja interjöör, tuletõrjenõuded, tehniline lahendus, heakorrastus ja haljastus)
- hoone näitajad
- kütte ja ventilatsiooni teostamise lahendused
- veevarustuse teostamise lahendused
- kanalisatsiooni teostamise lahendused
- elektrotehnilise osa teostamise lahendused
- orienteeruv finantsarvestus rekonstrueerimistööde maksumuse kohta.
Toimikus sisaldub veel Viljandi Rajooni Kultuurimajale kontserdisaali projekteerimise palve, Viljandi Jaani kiriku soojustehniliste ja tehniliste tingimuste teostamise palve, väljavõte KRPI restaureerimisnõukogu protokollist nr. 35 ning joonised, kus on:
- asendiplaan
- põhikorruse plaan
- keldrikorruse plaan
- lõiked
- vaated

1982
Viljandi Jaani kiriku restaureemise ehitusgeoloogia aruanne. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. K. Riet.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–5889)
Toimik sisaldab:
- tekstilist osa, kus käsitletakse rekonstrueeritava objekti pinnase iseloomu ning loetletakse pinnaseuuringuteks tehtud töid.
- tabeleid (lähteandmed projekteerimiseks, statistika, lõimis, pinnaseomadused, looduslik veesisaldus, koonusteim, kompressiooniteim, nihketeim, korrosiooniaktiivsus, vee keemiline koostis)
- graafilisi lisasid (tulpprofiilid, vundamendi avamine, surupenetreerimine, kompressiooni-ja nihketeim)
- jooniseid (asukohaplaan, geoloogilised profiilid)


1983
Viljandi Jaani kiriku mõõtmisjoonised. KRPI.
(Muinsuskaiteameti arhiiv, säilik Ü–655)
Toimikus sisalduvad joonised: põhiplaan kõrgusel 86 meetrit, põhiplaan kõrgusel 91 meetrit, torni plaanid kõrgusel 95, 100 ja 104 meetrit, lõige A-A, pikilõige B-B, vaade läänest ja põhjast, vaade lõunast ja idast, lõunaportaali joonis detailidega, sondaažide asukohtade kaardistused.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontserdisaaliks. Arhitektuur-ehituslik osa. Köide AE-I. KRPI. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6700)
Toimik sisaldab seletuskirja: üldosa, asendiplaaniline lahendus, arhitektuurne lahendus, konstruktiivne lahendus, välisviimistlus, siseviimistlus, veevarustus ja kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, elektrotehniline osa, tehno-ökonoomilised näitajad.
Toimik sisaldab veel analüüsi biokahjustuste ja nende tõrje kohta ning graafilist osa: asendiplaan, materjali kokkuvõte, põhikorruse plaan, keldrikorruse plaan, orelirõdu ja saali õhuruumi plaan, pööningu plaan, torni 4. ja 5. korruse plaan, lõiked, pildlõige ja vaated.

1984
Viljandi Jaani kiriku koondeelarve kirik-kontserdisaali restaureerimistööde kohta. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E–5697)
Toimik sisaldab seletuskirja ning erinevate ehitusosade ja tehniliste lahenduste kokkuvõtet. Enamik toimikust läbi kriipsutatud.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Nõrkvooluseade. Piksekaitse. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6729)
Toimik sisaldab seletuskirja, spetsifikatsiooni ja jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine konsertsaaliks. Elektriseade. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–7294)
Toimik sisaldab seletuskirja, spetsifikatsioone ja jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Elektrotehniline osa. Väliskaabelliinid. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6696)
Toimik sisaldab seletuskirja, tehniliste tingimuste dokumente, spetsifikatsiooni ja väliskaabelliinide joonist.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Aknad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6701)
Toimik sisaldab akende spetsifikatsiooni ja jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Arhitektuur-ehituslik osa. Uksed. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6702)
Toimik sisaldab uste spetsifikatsiooni ja uste ning luukide jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Arhitektuur-ehituslik osa. Detailid. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6704)
Toimik sisaldab detailide jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku ehituskonstruktiivsed tööjoonised. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6705)
Toimik sisaldab põhjalikku seletuskirja, käsikirjalisi arvutusi ja mitmeid jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kontserdisaali kütte- ja ventilatsiooni tööjoonised. VRV
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6697)
Toimik sisaldab plaane ja jooniseid.

1984
Viljandi Jaani kiriku kontserdisaali vesivarustuse ja kanalisatsiooni tööjoonised. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6699)
Toimik sisaldab seletuskirja ja jooniseid.

1987
Viljandi Jaani kirik-kontserdisaali restaureerimise tüüpprojekt. Köide tuulelipp. KRPI, Viljandi RSN TK Kultuuriosakonna tellimusel. M. Kinks.
Toimik sisaldab jooniseid: tuulelipp 1:10, tuulelipu lõiked, tuulelipu sõlmed ja tuulelipu muna lõiked.

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööjoonised. Nõrkvooluseadmed.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8571)
Toimik sisaldab seletuskirja (kirjeldab projekti), spetsifikatsioone ja jooniseid.

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööjoonised. Elektrotehniline osa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8570)
Toimik sisaldab seletuskirja (kirjeldab projekti), spetsifikatsioone ja jooniseid.

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Veevarustus ja kanalisatsioon.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8503)
Toimik sisaldab põhjalikku projekti selgitavat seletuskirja, projekti tingimuste lehte ja jooniseid.

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Kiriku detailid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8499)
Toimik sisaldab mitmete erinevate detailide ja sõlmede jooniseid.

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Arhitektuur-ehituslikud joonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8498)
Toimik sisaldab seletuskirja ja erinevaid jooniseid (hoone asendiplaan, lõiked ja vaated).

1988
Viljandi Jaani kiriku restaureermise tööprojekt. Ehitus-konstruktiivsed joonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8502)
Toimik sisaldab jooniseid (vundament, I korruse kanalid, torn, rõdu, lae- ja katusekonstruktsioonid).

1988
Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Aknad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8501)
Toimik sisaldab akende spetsifikatsiooni ja jooniseid.

1988
Viljandi jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Uksed.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8500)
Toimik sisaldab uste spetsifikatsiooni ja jooniseid.

1988
Viljandi Jaani kiriku stereofotogramm-meetrilised mõõdistused. I etapp. EFA Rupi „Eesti Ehitusmälestised“ tellimusel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü–812)
Toimik sisaldab joonist – kooriruumi vaated ning seletuskirja mõõtmistööde läbiviimise kohta.

1989
Viljandi Jaani kiriku stereofotogramm-meetrilised mõõdistused. II etapp. EFA RUPI „Eesti Ehitusmälestised“ tellimusel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü–832)
Toimik sisaldab jooniseid – vaated ida-, lääne-, põhja- ja lõunaseinale ning seletuskirja mõõtmistööde läbiviimise kohta.

1990
Viljandi Jaani kiriku mööbli tööjoonised. RTP. Köide SK-I. KRPI. Viljandi TK Kultuuriosakonna tellimusel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8992)
Toimik sisaldab seletuskirja ning tööjooniseid: altar, kantsel, pink ja pingi sõlmed, saali pink, saali pingi barjäär ja sõlmed, administraatori laud, lühter, lühtri detailid, seinavalgusti, nagi, sirm, garderoobi plaan, garderoobi nagi, garderoobi peegel ja iste, raidkivid, vent. rest, värvilahenduste kaarti.

1990
Viljandi Jaani Kiriku orelirõdu tööjoonised. Köide AE. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9128)
Toimik sisaldab tööjooniseid: põhikorruse plaan, saali õhuruum ja rõdu plaan, lõige, torni vahelagi ja rõdu, orelirõdu vaade, orelirõdu plaan, orelirõdu lõige, orelirõdu trepilaan ja lõiked, trepibarjääri detailid, orelirõdu post ja selle detailid, orelirõdu ja garderoobibarjääri detailide spetsifikatsioon.

1990
Viljandi Jaani kiriku kütte ja ventilatsiooni restaureerimise tööprojekt. Köide KV–1. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9141)
Toimik sisaldab dokumendi koopiat tehniliste tingimuste soojusvarustuse projekteerimiseks, üldandmete dokumenti, jooniseid: keldri plaan, põhikorruse plaan, saali õhuruumi plaan, pööningu plaan, lõiked, kütteruum, ventilatsiooni ruumid, kalorifeeride soojavarustuse ruum, soojuspunkti põhimõtteline ruum, soojuspunkti plaan ja lõiked, dokumente: keskkütte materjalide spetsifikatsioon, ventilatsiooniseadmete spetsifikatsioon, ventilatsiooni materjalide spetsifikatsioon, kaloreifeeride soojusvarustuse süsteemi materjalide spetsifikatsioon, soojuspunkti seadmete spetsifikatsioon, soojuspunkti materjalide spetsifikatsioon.

1990
Viljandi Jaani kiriku tõmbi tööjoonised. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9254)
Säilik sisaldab kiriku tõmbi insenertehnilist lahendust-arvutusi ning jooniseid: tõmb ning ankru šabloon.

1990
Viljandi Jaani kirku järelvalve. Uste tööjoonised ja detailid. Köide AJ-I. KRPI. Viljandi Maakonnavalitsuse tellimusel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9295)
Toimik sisaldab jooniseid: plaani fragment, uks U-6, latthing, lingiga sangkäepide, rõngaskäepide, uksehingede tapid, hingetapp, karplukk, sepipeaga polt, sepisnael.

2002
EELK Viljandi Jaani kiriku keldrikorruse osaline rekonstrueerimine. Keldrikorruse osalise rekonstrueerimise ehitusliku ning sanitaartehnilise osa seletuskiri ja joonised. OÜ LeviEhitus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–12038)
Toimik sisaldab põhjalikku mitmeosalist seletuskirja ning jooniseid.

2006
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6363)

2009
Viljandi Jaani kiriku automaatse tulekahjusignalisatsiooni teostusprojekt. NANO turvasüsteemide OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–15718)
Toimik sisaldab ehituskirjeldust, arvutusi, struktuurskeemi, paigaldusplaane, spetsifikatsiooni ja sertifikaate.

2015
Viljandi Jaani kiriku kellasüsteemi elektripaigaldis. Elektripaigaldise ehitusprojekt. OÜ Raja, Valev Sard, 2015.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, P-18284, kooskõlastus nr 25009)

Viljandi Jaani kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-14191, kooskõlastus nr 24365)

Viljandi Jaani kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-14193, kooskõlastus nr 25229)

Viljandi linna Püha Johannese kiriku kellatornide luukide korrastamise, kellade ja kellamängu torni paigaldamise ajal tehtud muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Sulev Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-14192, kooskõlastus nr 26003)

2017
Viljandi Jaani kiriku välisfassaadide remonttööde tegevuskava. FIE Alo Peebo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-14190, kooskõlastus nr 30538, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist lühiülevaadet, seisundi kirjeldust, fotosid, nõudeud töödele.

2021
Viljandi Jaani kiriku portaalimaalingute konserveerimise tegevuskava. H&M Restuudio OÜ, Hilkka Hiiop.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41322, digitaalselt kättesaadav)