Esileht
SAAREMAA
KIHELKONNA

KIHELKONNA MIHKLI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Kihelkonna kiriku kohta

1953
Saare maakond, Kihelkonna vald, Kihelkonna alevik, Kiriku 5. Kihelkonna kirik. Mõõtmisjoonised. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1242)
Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo kabineti mõõtmisjooniste järgi kopeerinud E. Armolik, 1953.a.

 

1955
Kihelkonna kirik. Tehnilise ülevaatuse akt Kihelkonna kiriku kohta.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11372)

Ülevaatuse akt sisaldab ajaloolist ülevaadet, fotomaterjali hetkeseisust, ülesvõtteid eksterjöörist kõikidest ilmakaarest, katuse- ja kandekonstruktsioonide ülevaadet; tornikiivri ning siseruumide seisukorra kirjeldust, ettepanekuid restaureerimistööde järjekorra kohta.
Fotod.


1956
ENSV MN Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Kihelkonna kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-80, K-127)

Lõunapoolse portaali mõõtmisjoonis mõõdus 1:10.


1963
Kihelkonna kiriku inventariseerimisplaan, asukohaplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1031)

Kiriku inventariseerimis- ja asukohaplaan.


1975
Kihelkonna kirik ja kellatorn. Asendiplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2404, K-127)

Kiriku ning kellatorni asendiplaan.


1987
VAMKI mitmesugused fotokoopiad TRÜ Kunstiajaloo Kabineti fotodelt ja negatiividest. Köide XXIV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1741)

Sisaldab fotode annotatsiooni ning koopiaid Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo Kabineti kogudes leiduvast 1922-1944.a. fotomaterjalidest.
Autoriteks tuntud Eesti fotograafid Sarap, Buhgan, Selleke ning ka TÜ kunstiajaloo professorid H. Kjellin ja A. Tuulse.
Fotokoopiad J.Armoliku poolt mõõdistatud ning joonistatud kiriku põhiplaanist, vaadetest idast ja lõunast ning lõigetest.
Fotod.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan ja asendiskeem.

 

1989 - 1994
Saare maakond Muhu kirik, Kaarma kirik, Karja kirik, Valjala kirik, Kihelkonna kirik, Pöide kirik. 1989 - 1994.a. uuringud, tähelepanekud.
 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11854)

Mitmed erinevad käsitlused Saaremaa kirikute seisundist:
Thorborg von Konow “Saaremaa kirikute üldiseisundi kindlakstegemine”; rootsikeelne ülevaade “Besigtigelse af Kalkmalerier I Muhu kirke”, autor Kirsten Trampedach, Nationalmuseet; Helve Ilves, “On methods used in restoration of mural paintings on the medieval churches of Saaremaa”; “Samples of wall paint from Muhu church”, Tim Padfield; “Muhu kiriku maalingute inspekteerimine”, eestikeelne tekst (Kirsten Trampedach); ettekanne Saaremaa kirikutest –Kurt Rosenkrans Hoyer, The National Forest and Nature Agency, Kopenhaagen; Muhu kiriku seinamaalingute olukorra uuringud, autor Veljo Pärli.

 

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Kaarma kirik, Valjala kirik, Muhu kirik, Karja kirik, Pöide kirik. Saaremaa kirikute temperatuuri ja niiskuse olukorra uurimine. Ehituse TUI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5534/1)

Katsetöödel mõõdeti sise- ja välisõhu temperatuuri ja suhtelist niiskust, puitdetailide niiskust, kiriku sisepindade niiskust. Andmed toodud kirikute kaupa tabelite, jooniste ja termogrammide näol. Kokkuvõtted mõõtmistulemustest (kevadiste mõõtmistulemuste alusel), soovitused edasisteks uurimistöödeks.1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Kaarma kirik, Valjala kirik, Muhu kirik, Karja kirik, Pöide kirik. Saaremaa kirikute temperatuuri ja niiskuse olukorra uurimine. Eestikeelne kokkuvõte ja ingliskeelne tekst. Ehituse TUI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5534/2)

Katsetöödel mõõdeti sise- ja välisõhu temperatuuri ja suhtelist niiskust, puitdetailide niiskust, kiriku sisepindade niiskust. Andmed toodud tabelite näol. Kokkuvõtted mõõtmistulemustest (kevadiste mõõtmistulemuste alusel), soovitused edasisteks uurimistöödeks. Kaustas ka inglisekeelne tekst ning joonised ja termogrammide koopiad.  

 

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Pöide kirik, Püha kirik. Ehitusarheoloogilised uurimistööd. AGU.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12395)

Kaustas väliuuringute aruanne ja leiuainese kirjeldus, fotod, joonised. Kihelkonna kirikus leiti ülemistes pinnasekihtides inimluid ja matuseid.


1990
Saare Maakonna arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Kd VIII. Kihelkonna kirik.  
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2761, K-127)

Köide VIII: Töö on koostatud Vabariikliku Linnaehituse ja Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsuse tellimusel Kihelkonna kiriku, kellatorni ja kirikuaia kaitsetsooni määratlemiseks.Sisaldab: arhitektuuriajaloolist lühiülevaadet, kaitsetsooni lühiiseloomustust, kaitse- ja reguleerimistsooni piiritlust ning graafilist osa.

Töö koostamisel on kasutatud lisaks publitseeritud materjalidele ka vastavaid töid RUPI „Eesti Ehitusmälestised” arhiivist.
Kaitsetsooni määratlemisel on graafiliseks aluseks U. Hermanni koostatud Kihelkonna kiriku asendiplaan (RUPI „Eesti ehitusmälestised”) sisaldab ka Saaremaa Kihelkonna kiriku ja kellatorni joonist 900166-GP-1 mõõdus 1:500.


2000
13.09.2000 Frantsiskus OÜ poolt koostatud pikihoone, kooriruumi, käärkambri ja lõunapoolse eeskoja katuste ja katuse kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ, A. Danil, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5719)

Sisaldab lühikest kiriku ehituslugu ning remont- ja restaureerimistööde ajalugu, tuginedeses koguduse kirikuraamatu andmetele. Järgnevad pikihoone katuse kandekonstruktsioonide ülevaade, kahjustuste ning üldise olukorra kirjeldus; restaureerimisettepanekud ja metoodilised juhendid. Lisaks tööde teostamise järjekord ja nõuded töövõtjale.
Samas on ka ülevaatlikud fotod kahjustuste ja üldise olukorra kohta katuse kandekonstruktsioonidest.


2001/2002/2004
Katuse restaureerimistööde aruanne.
Frantsiskus OÜ remonditööd aastatel 2001/02 ja 2004. T.Sepp, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5828)

Sisaldab fotosid kooriruumi ja käärkambri katuse seisukorrast, pikihoone katusest, eeskoja katusest. Kirjeldatud on restaureerimistöödel kasutatud materjale. Lisaks näidised vanadest katusekividest ja laudistest ning konstrukstiooni tappühendustest. Kirjeldatud on ka päevavalgele tulnud nelja hauakivi fragmenti (kivid on pildistatud ja eksponeeritud kiriku võlvidel).


2002
Kihelkonna kiriku seisundi uuringud.
(Oü Vana Tallinn arhiiv)

Niiskustaseme uuringud, joonised.

 

2002
Saare maakond, Kihelkonna vald, Kihelkonna kirik. Siseviimistluse seisundi uuringud. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11625)

Uuriti interjööri restaureerimise kavandamiseks. Sondeeeriti seinu ja tuvastati krohvi- ja viimistluskihte, avastati puidukahjustused paneellaudise taga seinte alaosast. Ettepanekud retsaueerimiseks sobiva sisekliima saavutamiseks, sondaažide skeem, 12 värvifotot.
 


2003
Kihelkonna kirik. Siseviimistluse uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11109)

Sisaldab ehitusajaloolisi andmeid, siseviimistlusuuringute tulemusi ja interjööri seisundi analüüsi; restaureerimisettepanekuid, fotosid eksterjöörist, interjöörist, siseviimistluse hetkeseisundist, krohvitüüpidest, maalitud dekoorist. 47 fotot, sh ajaloolised interjöörifotod.


2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5858)

 

2005
Kihelkonna, Valjala, Püha, Kaarna kiriku piksekaitse ja maanduspaigalduse põhiprojekt. Multigroup OÜ, A.Lillmann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13445)

Sisaldab piksekaitse- ja maandusplaane. Samuti sertifikaate, mis puudutavad Saksa firma DAR tüübikinnitust antud piksevarraste tehnilise vastavuse kohta.


2006
Kihelkonna kirikus asuva Kleinerite mälestuskivi uuringu aruanne. K. Holland,  E. Mölder.
(Vana Tallinn OÜ arhiiv)

Sisaldab fotosid, röntgendifraktomeetrilist analüüsi, kooriruumi põhjaseina niiskustaseme uuringut 2005. ja 2006. aastal.

 

2007
Kooriruumi restaureerimise aruanne. Rändmeister OÜ
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9623)

 


2008
Pikihoone ehitustehnilise seisukorra uuring. Aleksander Danil.
(
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8543)

Ülevaatuse eesmärgiks oli oli pikihoone põhja- ja lõunakülje räästaaluse tsooni horisontaalsete deformatsioonipragude tekkimise põhjuste uurimine. Ettepanekud restaureerimistöödeks. Fotod.

 

2008-2013
Die letzte ihrer Art? Die historische Johann-Andreas-Sten-Orgel in Kielkond (Kihelkonna), Estland. Eine Dokumentation. Anhang 3: Farbfassungsuntersuchungen am Orgelgehäuse.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-14127, digitaalselt kättesaadav)

Saksakeelne. Sisaldab fotosid ning väriuuringute kirjeldust ja tulemusi, oreli värviskeemide visualiseeringuid.

 

2010
Die letzte ihrer Art? Die historische Johann-Andreas-Sten-Orgel in Kielkond (Kihelkonna), Estland. Eine Dokumentation. Anhang 3: Farbfassungsuntersuchungen am Orgelgehäuse. Alexander Eckert, magistritöö.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-14128, digitaalselt kättesaadav)

Saskakeelne, eestikeelse kokkuvõttega. Töö annab ülevaate oreli juures läbi viidud uurimistöödest.


2010
Kihelkonna kiriku kujundusvalgustuse tööprojekt. FIE Ants Metsmaa Projektbüroo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16651)

 

2012-2013
Saare maakond, Kihelkonna vald. Kihelkonna kirik. Pikihoone läänevõlviku restaureerimine 2012-2013. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11284)


Kaust annab ülevaate restaureerimisröödest oreli- ja külgrõdude aluses tsoonis aastatel 2012-2013 ja lühikese ülevaate ka töödest 2003-2010. Varasemalt välja puhastatud kvaadrimaalingud taastati (osaliselt ka rekonstrueeriti). Rõdudealuses tsoonis piirduti seinte kruntimisega, kuid seinte ülaosa rõdudest kõrgemal ja võlv viimistleti kogu mahus. 40 fotot tööde käigust.

 

Kunstimälestised Kingissepa rajoonis.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, säilik 4-5/8 I, IV köide)

Sisaldab fotosid, ajaleheartikleid ja jooniseid Kihelkonna kiriku kohta.
Fotod.

 

2016
Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-13796)

Sisaldab varasemate tööde loendit, nõudeid töödele, fotosid.

 

2017
EELK Kihelkonna kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29765, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab kahjustuste kaardistust (sh fotod), uuringute tulemusi, nõudeid töödele, jooniseid.

 

2018
Kihelkonna kiriku sokli remonttööde kava. Koppel Koppel Arhitektid OÜ, Mihkel Koppel, Liis Koppel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33502, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab hoone plaani, sokli olukorra kirjeldust (sh fotod), nõudeid töödele, kõrgusmärkidega plaani, soklisõlmede jooniseid.

 

2019
Kihelkonna kiriku pikihoone katuse remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, P-18376, kooskõlastus nr 35987, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab kahjustuste kaardistust (sh fotod), uuringute tulemusi nõudeid töödele, jooniseid.

Kihelkonna kirik mälestis nr 20824. Torni lõunafassaadi restaureerimise tegevuskava. Arens Ehitustööd OÜ, Mart Loik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36584, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab olukorra kirjeldust (sh fotod), nõudeid töödele.

 

2021
EELK Kihelkonna kiriku tornikiivri plekitööd. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39801, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab nõudeid töödele, jooniseid.