Esileht
HARJUMAA
KEILA

KEILA MIIKAELI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1939-?
Kunstimälestised Harju raj. Keila kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-14/9 )

Köide I
Sisaldab üldmaterjale Keila kiriku kohta:

 • Sten Karlingu kiri muinsuskaitse inspektorile 1. mail 1939. aastal seoses kavatsetavate tööde toimumisega
 • muinsuskaitse inspektori kiri EELK Keila koguduse juhatusele 15. juunil 1939. aastal seoses kavatsetavate tööde toimumistega
 • kunstiajaloo üliõpilase Juhan Andre tähelepanekud seoses teostavate tööde kontrollimisega 16. juunil 1939
 • Haridusministeeriumi kiri muinsuskaitse inspektorile 18.märtsil 1940.aastal seoses kahe maali kõrvaldamisega altaritervikust
 • Sten Karlingu kiri muinsuskaitse inspektorile 12. aprillil 1940. aastal seoses kahe maali kõrvaldamisega altaritervikust
 • muinsuskaitse inspektori kiri EELK Keila koguduse juhatusele 22. aprillil 1940. aastal seoses kahe maali kõrvaldamisega altaritervikust

Köide II

 • fotod kahest hauaplaadist
 • foto akvarellist „Keila kirik“ 19. sajand (tundmatu kunstnik)

Köide III

 •  T. Heintze altari donaatoriportreede restaureerimisdokumentatsioon, restauraator V. Titov

1958
Remont-restaureerimistööde aruanne, 1958. K. Aluve, T. Böckler
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-148)

Aruanne remont- restaureerimistööde kohta, mis teostatud Keila kirikus vahemikus 17.04.- 03.07. 1958.a. Tehnilise juhtimise, järelvalve ja värvitoonide määramise teostas T. Böckler.
Lisatud on 57 must-valget fotot olukorrast enne ja pärast töid ning kiriku inventarist.


1971 (alustatud)
Arhitektuurimälestise kaitse rendilepingud. Keila kirik ja kirikuaed 7 kabeliga.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11763)

Säilik koosneb:

 • asendiskeemist
 • seletuskirjast kirikuaia ja aias asuvate seitsme kabeli kui arhitektuurimälestiste kompleksi kohta, vastavate tehniliste aktide ja kaitselepingute juurde
 • Keila kirikuhoone ja seitsme kabeli plaanidest
 • kabelite seisukorra kirjeldusest

Lisaks fotod kabelitest.

Keila kalmistu territooriumi heakorrastuse tööjoonised. Köide IV.
(Harjumaa muuseumi arhiiv, säilik P-4729)

Köidete nimekiri:

I Keila kiriku kalmistu ja ettepanekud korrastamiseks
II Keila kiriku kalmistu fotode nimekiri ja fotod
III Keila kiriku kalmistu kabelite ja väravate ülesmõõtmised
IV Territooriumi heakorrastuse tööjoonised
V Kabelid I, II, III, IV, VII arhitektuur-ehituslikud ja konstruktiivsed tööjoonised
VI Kabel V arhitektuur-ehituslikud ja konstruktiivsed tööjoonised
VII Kabel VI arhitektuur-ehituslikud ja konstruktiivsed tööjoonised
VIII Elektriseadmete tööjoonised

1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest.  Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod.


1998
Keila kiriku tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ. T. Parmakson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3986)

Sisaldab ülevaadet tornikiivri tehnilisest seisundist, maksumuse võrdanalüüsi ja eritingimusi restaureerimistöödeks. Lisatud on skeemid ja fotod konstruktsioonidest.


2001
Tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ. T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5662)

Tornikiivri tehniline seisukorra kirjeldus (üldandmed, alusraam, alumine „ämblik“, torni ülaosa).
Tööde teostamise ligikaudse maksumuse kalkulatsioon (võrdluseks Valga Jaani kiriku ja Viljandi Pauluse kiriku tornikiivrite analoogilised tööd).
Eritingimused restaureerimistöödeks.

Tehtavad tööd: tornikiivri kandekonstruktsioonide tugevdamine ja vaskplekist katte uuendamine.


2003
Tornikiivri 2002. aasta restaureerimistööde vahearuanne. Frantsiskus OÜ. A.Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7612)

Kaust sisaldab:

 • kiriku ehituslugu
 • tornikiivri restaureerimise kirjeldust
 • ehitusaegseid fotosid koos kommentaaridega
 • tornikiivri I etapi tööde loetelu
 • alumise risttalastiku kahjustuste paiknemise skeemi

Tööde aluseks on Frantsiskus OÜ poolt 2001. aastal koostatud uurimustöö „Tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus“. Töid teostati 1. oktoobrist 2002. a kuni 20. detsembrini 2002. a.


2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5858)

 

2004
Kiltkivikatuse restaureerimisprojekt. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12720)

Kiriku katuse tehnilise seisukorra kirjeldus ja restaureerimisettepanekud, eritingimused kiriku katuse ja müüride restaureerimistöödeks.
Kommentaaridega fotod kiriku katusest ning joonised (kahjustuste paiknemise skeem, kahjustuste spetsifikatsioon, räästasõlm, katuse lõige).


2004
Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5663)

Foto 20. sajandi alguse postkaardist, mille järgi sai valitud tornikiivri katusekatte taastamisel plekitahvlite horisontaalne paigutus ja püstvaltside asukoht.

I ja II etapi tööde loetelu.


2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri. Nr. 6. EELK Keila Miikaeli kirik. Inventeerija: Marju Raabe
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

 

2004
Keila kirik. Tornis asuvate nelja kivist evangelisti tehnilise seisukorra kirjeldus ja tehniline aruanne. Frantsiskus OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12120)

Skulptuuride seisukorra kirjeldus enne restaureerimistöid, tehtud tööde kirjeldus, 12 värvifotot. 

 

2015
Keila kirik. Katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. OÜ Rändmeister

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17399)


Tellitud seoses kiriku kiltkivikatusekatete amortiseerumise ja kandekonstruktsioonide restaureerimise sooviga. Eritingimused sisaldavad ajaloolist ülevaadet, hetkeolukorra kirjeldust (pikihoone, kooriruum, käärkamber), uuringute tulemusi, kultuuriväärtuslike tarindite fotosid (6). Asendiplaan, puidu-, pleki- ja müüritööde üldnõudeid, katusetööde üldnõudeid, tööjooniseid.

 

2015
Keila kirik ja kirikuaed: šurfid kooriruumi kagu- ja kirdenurga välisküljel. Villu Kadakas

(Fail Kultuurimälestiste riiklikus registris kk nr 26073 juures)

Uuringute tegevuskava kiriku kooriruumi kagu- ja kirdenurga välisküljel ja kirikuaias eesmärgiga uurida kooriruumi algset ulatust ning tugipiilarite vundamentide ulatust ja seisukorda.


2015
Keila kirik ja kirikuaed: šurfid torni tugipiilarite vundamentide uurimiseks. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Villu Kadakas

(Fail Kultuurimälestiste riiklikus registris kk nr 27616 juures)

Uuringute tegevuskava kiriku torni kõrval ja kirikuaias eesmärgiga uurida kiriku torni lõuna- ja põhjakülje vastu püstitatud tugipiilarite vundamentide ulatust ja seisukorda.

 

2016
Keila kirik, Tornikell, 1744 (pronks). Kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise tegevuskava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12848)

Olemasoleva süsteemi kirjeldus, kavandatavate tööde kirjeldus, paiknemisjoonised ja kavandatavat tööde joonised. 10 fotot olemasolevast olukorrast.

 

2016
Keila kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu tegevuskava. Koostaja: Eesti Kunstiakadeemia, Anneli Randla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13314)

Lühike ajalooline ülevaade. Uuringute eesmärk: pikihoone ja kooriruumi dekoori ulatus, stratigraafia, tehnika kindlakstegemine. Uuringute ulatuse ja kohtade joonis, uurimismeetodite kirjeldus. 
 

2017
Keila Miikaeli kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13316)

Kiriku kellasüsteemi korrastamis- ja elektrifitseerimistööde ülevaade, 16 värvifotot.
 

2017

Keila kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu aruanne. Koostaja: Anneli Randla. H&M Restuudio OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13315)

Kaust sisaldab tööde kokkuvõtet ja järeldusi, jooniseid sondaažide asukohtadega, sondaažikaarte, konserveerimisettepanekuid. 27 värvifotot.