Esileht
VÕRUMAA
VÕRU

VÕRU KATARIINA KIRIK

1939-1951

E.E.L.K. Võru kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused, protokollid, eelarved jt sarnased dokumendid.

 

Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused koguduse ning muude asutuste/isikute vahel.

 

1951-1957

E.E.L.K. Võru kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused, protokollid, eelarved jt sarnased dokumendid.

 

1958-1968

E.E.L.K. Võru kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused, protokollid, eelarved jt sarnased dokumendid.

 

1965-1971

Võru Karariina kirik – kirjavahetus. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Toimik sisaldab erinevaid kirjavahetusi seoses Võru Katariina kirikuga plaanitavate või teostatud remonditööde, ülevaatuste, abipalvete, hoone lühikirjeldusega.

 

1969-1973

E.E.L.K. Võru kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused, protokollid, eelarved jt sarnased dokumendid.

 

1974-1978

E.E.L.K. Võru kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv.

Kirjavahetused, protokollid, eelarved jt sarnased dokumendid.

 

1998

Võru Karariina kirik. Ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus o/ü. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4059.

Toimik sisaldab hoone osade seisukordi, mille põhjal on toimikus toodud ka ettepanekud parandustöödeks. Lisatud on ka eritingimused restaureerimistöödeks koos vajalike hinnekalkulatsioonidega. Lisade all on toodud värvifotod kirikust, katuse ja torni konstruktsioonidest. Ühtlasi võime leida lisade alt ka ühe ajaloolise foto kirikust, koorikorruse plaan ja kaks vaadet (üks edelast, teine kagust).

 

2001

Võru Karariina kirik. Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus o/ü. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4943.

Toimik sisaldab ülevaadet tornikiivri plekk-katte ja puitkonstruktsiooni olukorrast, mis kajastati 1998. aasta tehnilises ülevaatuses. Toimik kajastab ka tehtud pleki- ning puidutöödest. Lisandena on toimikusse pandud värvifotod kahjustustest, tornist enne ja pärast töid. 

 

EELK Võru Katariina kiriku torni müüriosa karniis. Tehnilise seisukorra hinnang, restaureerimisettepanek. PB Sille OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-12128.

Toimik sisaldab seletuskirja ning taotluseelarvet kiriku torni tugevdamiseks. Lisadena on toimikusse toodud värvifotod hetkeseisust ja joonised karniisi ankurdussüsteemist.

 

2005

Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra hinnang ning katusekatte ja kandekonstruktsioonide remont ja restaureerimistööde põhiprojekt. Köide II. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14981.

Toimik sisaldab kiriku tehnilist ülevaatust, mille käigus teostati uuringud fassaadidel, katusekattel ja kandekonstruktsioonidel, müürilattidel ja turvikute/sarikate toesõlmedel. Toimik sisaldab veel põhiprojekti katusekatte ja kandekonstruktsioonide restaureerimistööde põhiprojekti. Lisadena on toodud värvifotod, mis kajastavad kiriku seisukorda, ja jooniseid katusekonstruktsioonidest.

 

Võru Kartariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14982.

Toimik kajastab kiriku ehituslugu, fassaadide ja katuse seisundit, vajalikke restaureerimistööde loetelu koos seletustega. Lisana on toodud värvisondaaž ja fasaadi joonis (värvilahendus), veetoru lehtri ja pelli joonised.

 

2013

EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. RÄNDMEISTER OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.

Toimik sisaldab kiriku ehituskirjeldust ja muinsuskaitse eritingimustega, mille all on omakorda käsitletud kiriku ajaloolist ehituslugu, hetkeolukorra kaardistust, tehnilise ülevaatuse kokkuvõtet, hinnangut kavandatud muudatustele, koos piltidega loetelu kultuuriväärtuslikest detailidest ja tarinditest. Lisaks on tekstilise osa all toodud ka nõuded dokumentatsioonile, nõuded hoone konstruktsioonidega tööks. Lisadena on toimikusse lisatud asendiplaan ja situatsiooniskeem. Lisaks veel mitmed joonised konstruktsioonidest, mitmed lõiked ja joonised arhitektuuriajalooliselt väärtuslikest tarinditest ja detailidest.

 

2014

Võru Katariina kirik, 1788-1793. Mälestise reg.nr 14139. Idapoolse välisukse uuringute aruanne, tegevuskava ukse restaureerimiseks ja värvilahendus. Kurmik Projekt OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-11685.

Toimikus on toodud kokkuvõttev tekst sooritatud värvi uuringutest. Lisaks on toimiku tekstilise osa all toodud välja tegevuskava välimiste ukselehtede restaureerimiseks. Lisadena on toimikusse toodud märgitud üles tehtud sondaažid, toodud ukse värvilahenduse joonis ja värviuuringute värvikaardid.

 

2015

Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.

Toimik kajastab aruannet katuse restaureerimistööde I etapist, märkmeid ehitusloost ja tähelepanekuid objektil. Lisadena on toodud hulgaliselt värvifotosi töö protsessist, koosolekute protokollid ja MKA nõusolek projekti muutmiseks.

 

2016

Võru Katariina kirik, 1788-1793. Ehitismälestis reg nr 14139. Võru linn, Jüri tn 9, Võru muinsuskaitseala reg nr 27008. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Välisviimistluse uurimistööde kava. AS Kurmik. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13048.

Toimikus on toodud üldiselt kiriku kirjeldus, millele on lisaks toodud uuringute eesmärk ja teostamise meetodid. Eraldi loeteluna on toodud välja kavandatavad uurimistööd koos kaardistusega hoone vaadetel (joonised). Tekstilise osa alla tuuakse ka tööde põhjendused ja tööde teostamise ajakava. Lisadena on toimikus väljavõte Võru linna muinsuskaitseala plaanist, värvifoto kirikust.

 

Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13047.

Toimik kajastab aruannet katuse restaureerimistööde II etapist, tähelepanekuid objektil. Lisadena on toodud hulgaliselt värvifotosi töö protsessist, koosolekute protokollid.

 

2017

Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne. AS Kurmik. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

Toimik sisaldab lisaks üldistele andmetele (hoone kirjeldusele, projekteerimisega seonduvale informatsioonile) ka loetelu töös uuritus arhiivimaterjalidest, kirjandusest ja publikatsioonidest ning veebilehekülgedest. Toimiku tekstiline osa sisaldab ka muinsuskaitse eritingimusi (koos ehitusloo, projekti kirjelduse, varasemate remontide ja ümberehituste kokkuvõttega). Lisaks võib leida tekstilises osas ka tehnilise seisukorra hinnangu, väliuuringute kokkuvõtted, väärtushinnangu, kultuuriväärtustega tarindite ja detailide (eksterjööris) loetelu, muinsuskaitse eritingimused, põhiprojekti, tuleohtusnõuded. Lisadena on toimikus toodud ehitusmahtude tabel, asendiplaan, vaated, uurimistööde kava, prohektidokumentatsiooni kooskõlastamise, loataotluse koos saadud loaga,välisviimistluse uuringu kaardid, akende inventeerimise dokumendid, värvifotod, erinevad plaanid ja joonised.

 

VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE. Liivimaa Lossid OÜ. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Toimik sisaldab Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimistööde aurannet ning ehituslikke tähelepanekuid/järeltusi. Lisaks on toodud soovitused tulevikuks. Toimikut on illustreeritud värvifotodega. Lisana on toodud ka töökoosolekute protokollid.

 

Maalingute Restaureerimise OÜ, TEGEVUSKAVA. Maalingute Konserveerimise OÜ. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Toimik sisaldab tegevuskava Võru Katariina kiriku läänefasaadi ilmestava kulmnurk frontooni polükroomse detaili konserveerimiseks.

 

Maalingute Restaureerimise OÜ, KONSERVEERIMISTÖÖDE ARUANNE. Maalingute Konserveerimise OÜ. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Toimik sisaldab Võru Katariina kirku läänsefassaadi kolmnurkfrontooni maalingu konserveerimistööde aruannet, koos värvifotode ning soovitustega tulevikuks.

 

2018

VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde II etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE. Liivimaa Lossid OÜ. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Toimikus on toodud aruanne Võru Katariina kirku fassaadide restaureerimise II etapi töödest. Lisadena on toodud koopiad 2018. aasta töökoosolekute protokollidest ja mitmed värvifotod.

 

Võru Katariina kirik, 1788-1793. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt kirikusse tualettruumi ehitamiseks, 2018. OÜ Marksi Maja. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Toimikus on toodud ehitusprojekti juurde kuuluvad eritingimused ning seletuskiri. Lisadena on toodud mitmed värvifotod, joonised ja skeemid.

 

2019

Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimistööde III etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne, 2019. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.  Muinsuskaitseameti digiarhiiv, kooskõlastus nr 38489. 

Sisaldab lõunafassaadil tehtud tööde kirjeldust, töökoosolekute protokolle, värvifotosid tööprotsessist.