Esileht
VÕRUMAA
URVASTE

URVASTE PÜHA URBANUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1969

Ettepanekud Urvaste kiriku kapitaalremondi puhul. Koostaja Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, V.Raam.
(ERA.T-76.1.983)

 

1974

Aruanne Urvaste kirikuhoone inspekteerimisest. Koostaja Koostaja Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, V.Raam.
(ERA.T-76.1.1997)
 

 

2004

Urvaste kiriku kuke ja muna restaureerimine. / Üks osa Urvaste kirik. Tornikiivri restaureerimistööde aruandest 2005 /OÜ Sepatööd. Koostanud Rein Mõtus
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10146)

 

2005

Urvaste kirik. Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. Koostanud Ants Hõim, Rein Mõtus
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6104)

Kirjeldatakse torni müüritsooni puitosade; laudise, pleki (uued väiksemad, 25x33cm vaskplekktahvlid, luugikohad kaeti plekiga) ja piksekaitse (tipuvarda külge); tipu (sarikaotste plommimine või ploteesimine), varda, muna ja kuke restaureerimistöid.

 

2007

Urvaste kirik. Elektripaigaldise projekt. Seletuskiri, joonised, kilbi skeemid. OÜ Regrestar. Koostas M.Laanemaa
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15030)

 

2011 

Elektripaigaldise renoveerimine. Muinsuskaitseline järelevalve aruanne. Tellija EELK Urvaste Kogudus. Koostanud Riin Alatalu Oktoober 2011
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10146)

Koosneb kiriku elektritööde korraldusest, järelevalve aruandest, järelevalve käigus tehtud tähelepanekutest ja kiriku säilitamiseks vajalike tööde loetelust, kiriku seisukorda iseloomustavatest fotodest.
Lisa 1 Kirikuvanem J.Kannimäe avaldus Eesti muinsuskaitsele: Urvaste kiriku säilimiseks hädavajalikud tööd.
Tööde käigus paigaldati käärkambrisse uus peajaotuskilp, uuendati kõik elektrikaablid, pistikupesad, lülitid, harutoosid, lahendati evakuatsiooni valgustus, maandus, potentsiaalühtlustus, loodi valmidus kohtkütte paigaldamiseks palvesaali esiridade pinkidele. Täiendavalt puhastati lahtikoorunud värvist ja värviti uuesti käärkamber.

Urvaste kirik. I Muinsuskaitse eritingimused. II Elektripaigaldise renoveerimise põhiprojekt. OÜ Elis Projekt. Koostas Epp Needo
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15984)
Muinsuskaitse eritingimused elektripaigalduse renoveerimiseks (sisukord: lühike ehitusajalooline ülevaade ja dateeringud, elektripaigaldiste kirjeldus ja tehniline seisukord, kavandatavad elektritööd, valgustuse konseptsioon ja hinnang valgustite paigaldusle. Valgustite inventeerimise joonis. Muinsuskaitse eritingimused elektripaigalduse renoveerimiseks, 1974 aasta fotode reprod, olemasolevate valgustite fotod). Elektripaigalduse renoveerimise põhiprojekt (sisukord: seletuskiri ja installatsiooniplaanidega graafiline osa).

 

Urvaste kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ Koostas Ain Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12645)

- Seisukord koos fotodega.
- Kokkuvõtted ja ettepanekud. Katus korras. Külglöövide kandekonstruktsioonid halvas seisukorras, kuid ei ole avariilised. Puidumardikad aktiivsed. Tornikiiver korras. Koostada katuste restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused ja restaureermise projekt. Põrandad halvas seisukorras, tuulutuse puudumisest põhjustatud seen- ja mardikakahjustused. Aknad, uksed ja muud puitkonstruktsioonid (orelirõdu tugisammas asendada, uurida kui ulatuslik on akende puidumardika kahjustused). Kõikide tööde puhul võtta tarvitusele abinõud puitu kahjustavate seente ja mardikate likvideerimiseks/ohjeldamiseks.
 

2012

Urvaste kiriku katused. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ Koostas Juhan Kilumets, Ain Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16313)

- Eritingimuste sõnaline osa.
- Joonised.
- Asendiplaan. Talade, müürilattide, sarikate ja pärlinite plaanid. Katusekonstriktsioonide lõiked. 1950 aasta mõõtmisjoonised.

 

2017

Urvaste kiriku kesklöövi katuse restaureerimise muinsuskaitseline järelvalve ja kesklöövi 16 akna avariiremondi arunne. Koostaja Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13951)
- Koopia Urvaste Püha Urbanuse kiriku kesklöövi 16 akna 2017 avariiremondi tegevuskava tekstist.
- Koopiad töökoosolekute protokollidest 1-7.
- Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise tööde alustamise luba 17585.
- Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väikesemahuliste tööde tegemise luba 18010.
Kesklöövi, külglöövide ja käärkambri katuste restaureerimine. Idaviilu telliskorstna ülaosa laoti uuesti, aga ilma korstnapitsita. Lindude takistamiseks paigaldati linnutõkkehari ja linnupeleti. Katus kaeti põletatud savikividega Wienerberger. Kesklöövi puitakende remontimine.

 

2018

Fassaadi viimistlusuuringute tegevuskava. ARC Projekt OÜ Koostas Kaisa Milsaar
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)
Viimistluskihtide uuringute teostamine Urvaste kiriku fassaadil ja avatäidetel. ARC 

 

Viimistlusuuringute aruanne. ARC Projekt OÜ Koostas Kaisa Milsaar
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Koosneb kiriku fassaadil ja avatäidetel tehtud uuringute kirjeldusest, viimistluskihtide ja seisundi kirjeldusest, ettepanekutest fassaadi restaureerimiseks, sondaažide plaanidest- ja kaartidest.

 

Urvaste kirik. Urvaste kiriku kesklöövi seina ja torni seina värvimine. Novabild Tartu OÜ
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Käsitleb Urvaste kiriku kesklöövi põhjapoolse seina, käärkambri kohal asuva otsaseina ja põhjapoolse torniseina värvimist.

 

Urvaste kiriku (ehitismälestis nr 14120) põhjalöövi ja käärkambri katuse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Koostas Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Urvaste kiriku põhjalöövi katuse ja vahelae ning käärkambri katuse restaureerimistööde kirjeldused. Sisaldab koopiad 2018 töökoosolekute protokollidest nr 1-21 ning laetalade ja sarikate proteesimiste teostusjoonised. Lisatud on ehituslikud tähelepanekud.

 

Urvaste kiriku lõunalöövi katuse ja kesklöövi ning torni lõunakülje viimistluse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve
aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, koostas Toivo Erilt

(Muinsuskaitseameti digiarhiiv, kooskõlastus nr 38490)

Sisaldab tehtud tööde kirjeldust, ehitusajaloolisi tähelepanekuid, katuse ja vahelaetarindite proteesimise teostusjooniseid, töökoosolekute protokolle, fotosid töö käigust.