Esileht
VÕRUMAA
RÄPINA

RÄPINA MIIKAELI KIRIK

1948-1988
Räpina kirik. Kirjavahetus. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Säilik sisaldab lepingut kiriku kasutamiseks koos inventari nimestikuga 1948. aastast, palvet fassaadi sklptuuride eemaldamiseks ja restaureerimiseks ning hilisemateks parandusteks, 1959-1967 kiriku juures tehtud remonditööde kirjeldusi, lühiajaloo kirjeldust ning kirjavahetust arhitektuurimälestiste kaitse vaneminspektori ja koguduse vahel gaasikütte sisse seadmiseks kirikusse 1970ndate aastate alguses.

 

1949
Räpina kirik. Inventeerimisjoonis. Muinsuskaitseameti arhiiv. Ü-1102.

Säilik sisaldab kirikuhoone põhiplaani, lõikeid ja vaateid.

 

1983
Räpina linn, Räpina kirik. Situatsiooniplaan. U. Hermann. Muinsuskaitseameti arhiiv. P-6449.

Säilik sisaldab arhitektuuriajalooliste kaitsetsoonide mõõdistamise seletuskirja ja situatsiooniplaani.

 

1987
Räpina vald, Räpina kirik. ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Kd. XXIV. Räpina kirik kirikuaiaga. A. Hein, U. Arike. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-1918.

Säilik sisaldab Räpina kiriku arhitektuuriajaloolist ja kaitsetsooni lühiiseloomustust, kaitsetsooni üldrežiimi ning kaitse- ja reguleerimistsooni piiritlemise joonist.

 

2015
Põlva maakond, Räpina linn. Räpina kirik. Muinsuskaitse eritingimused ja tegevuskava sokliosa restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-12223.

Säilik sisaldab ajaloolist ülevaadet, mälestise kirjeldust, tehnilise seisukorra hinnangut, väärtushinnangut soklile, mauinsuskaitse eritingimusi, restaureerimistööde tegevuskava ja fotosid töödest.

 

2020
Räpina kiriku sisemiste akende valmistamine ja paigaldamine. Tegevuskava. OÜ Vana Maja. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

Tegevuskava sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust ja fotosid, planeeritavate tööde kirjeldust ning tööjooniseid.