Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1955

ENSV Arhitektuuri Valitsus. Tehnilise Seisukorra Akt. Saaremaal Orissaares asuva Valjala Kiriku kohta. Tallinn, oktoober 1955. Koostaja T. Kallas
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4763)

Lühike ajalooline ülevaade (vastuolus hilisemate käsitlustega. Väidab, et algselt koosnes kirik praegusest kolmest pikihoone võlvikust, dateeringud erinevad ka peaaegu kõigis muudes järkudes). Hoone tehniline seisukorra kirjeldus (välisfassaadid, katuse kandekonstruktsioon ja kate, siseruumide tehniline seisukord), inventar. Kokkuvõte sisaldab ettepanekuid kiriku paremaks kaitseks.
Aktile on lisatud situatsiooniplaan, skemaatiline plaan, katuse kandekonstruktsiooni skeem ja fotomaterjal kiriku ehituslikes konstruktsioonides esinevate suuremate defektide kohta.

1962
ENSV MN Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komitee Teadusliku Restaureerimise Töökoda. Aruanne juulikuus 1962. aastal teostatud tehnilise seisukorra kontrolli tulemuste kohta Muhu, Pöide, Püha, Kaarma ja Valjala kirikutes koos ettepanekutega puuduste likvideerimiseks. Koostaja K. Aluve
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-361)

Dokumendis tõdetakse, et Valjala kirikus on remont nii sees kui väljas tehtud asjatundmatult ning muinsuskaitse järelvalveta. Kõik raiddetailid on üle lubjatud. Kirikus on korraldamata regulaarne tuulutamine. Bergamanttorudes veetud elektrijuhtmed on katmata.
Ettepanekud:
 1. Edaspidist remonti teostada ainult muinsuskaitse järelvalvel.
 2. Puhastada pikihoone võlvide pealsed tuvisõnnikust ja prahist
 3. Puhastada torni I korruse põrand prahist
 4. Parandada akende ette pandud võred.

1963

Valjala Kiriku Inventariseerimisplaan, Koostaja A. Maripuu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1110)

Sisaldab mõõtmisjooniseid ja asendiplaani. Mõõtmisjooniseid on hiljem pliiatsiga täiendatud.

1972-76
Valjala kirikus teostatud interjööri restaureerimise dokumentatsioon 1972-1976.a.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/16 I ja II köide)

1972-76 a. restaureerimistööde käigus avati ja restaureeriti suurem osa tänaseni näha olevaid seinamaalinguid ja -dekoratsioone Valjala kirikus. Dokumentatsioon sisaldab:
 • aruandeid palgaarvestuseks;
 • käsikirjalist restaureerimispäevikut;
 • must-valgeid fotosid 1972-1976.a. teostatud restaureerimistöödest.
Fotod

1972-76
Graafiline dokumentatsioon maalingute avamise ja restaureerimistööde kohta.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

Graafiline dokumentatsioon sisaldab järgmisi lehti:
1973
Aruanne Valjala kiriku juures 1971. a. suvel toimunud tööde kohta. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1627)

Muinsuskaitsealaste tööde kirjeldused, mis toimusid 2.-5. aug ja 4.-8. okt 1971. aastal kirikus sees ja väljas. Lisatud on fotod ja joonised. Töid juhatasid V. Raam ja V. Filatov.

Tööde eesmärgid olid:
 1. Eemaldada kiriku müüristiku ümber sajandite jooksul kogunenud ehituspraht ja kasvupinnas, mida oli kogunenud 25cm - 2m. Nii põhja- kui lõunaportaali eest leiti kunagiste eeskodade või kabelite alusmüürid.
 2. Selgitada, kas Valjala kirikus on säilinud keskaegseid seinamaalinguid.
 3. Määrata esialgsete võimaluste piires kindlaks üksikute olulisemate arhitektuuriliste raiddetailide vorm.
 4. Koguda kiriku ümbruse planeerimisel ja seinamaalingute sondeerimisel ehitusarheoloogilisi materjale kirikuhoone ehitusajaloo detailsemaks selgitamiseks.

Dokument kirjeldab kirikuhoone välisküljele kaevatud 5 šurfi uurimise tulemusi ning katseliselt avatud ja sondeeritud seinamaalingute leide. Välja kaevatud arheoloogiliste leidude nimekiri koos fotodega on lisana säiliku lõpus.
Fotod
1974
Valjala kiriku arhitektuuriajalooline õiend. V. Raam
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/16 I köide)

1975
Asendiplaan. U. Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2401)

1979
Valjala kiriku ülesmõõtmisjoonised. E. Ojala
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-432)

1980-81
Kliimamonitooringu andmed.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/16, I köide)

1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan ning asendiskeem.

1982
Valjala Püha Martini kirik. Köide I. Kirjeldus ja ehituslugu. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-870)

Põhjalik faktoloogia Valjala kiriku rajamisest, kirikuaiast ning ehitusajaloost V. Raami interpretatsioonis.

1984
Valjala Püha Martini kirik. Köide II. Fotod. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1200)

120 V. Raami 1982. aasta kirjeldust illustreerivat ja kiriku seisukorda fikseerivat must-valget fotot.

1989
Kiriku läänefassaadi ja katuse tõstmise eskiisprojekt. T. Parmakson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12132)

1991
Saare maakonna arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide V. Valjala kirik. O. Suuder, U. Arike, E. Jaadla
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2758)

Valjala kiriku arhitektuuriajalooline lühiülevaade, kaitsetsooni lühiiseloomustus ning kaitse- ja reguleerimistsooni graafiline piiritlus. Määratletud kaitsetsoon: kaitsetsooni (~4,5 ha) on haaratud kirikuaed seda ümbritseva kolmnurkse maa-alaga Laimjala ja Sakla maanteede vahel ning kirikuga ajalooliselt seotud kirikumõisa hoonestuse alla ja selle ümbrusse jääv ala.

1992
Täiendavad uurimis-ja mõõdistamistööd.  T. Parmakson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2986)

Parmaksoni poolt apsiidis teostatud šurfi ja viilude ülesmõõdistamise kirjeldus ning nende tulemused. Ülevaade Valjala kiriku ehitusloost. Lisadena esitatud graafilised joonised ja fotod.

1992
Viilude ja katuse kõrgendamise tj. Köide "A". Viilud - kivikonstruktsioonid. T. Parmakson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12133)

1992
Valjala kiriku viilude ja katuste kõrgendamise tööjoonised. Köide "B". Katuse puitkonstruktsioonid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9794)

Kalkad (kiriku asendi- ja põhiplaan ning erinevate vaadete ja detailide joonised)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 561)

2003
Matusejäänused Valjala kiriku piirdemüüri alt. T. Sepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7196)

Tõenäoliselt on tegemist juba kiriku piirdemüüri ehitamise käigus hävitatud matuse osaliste säilmetega.

2005

Kiriku piksekaitse ja maanduspaigaldis. Põhiprojekt. MultiGroup OÜ,  A. Lillmann

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13445)

Seletuskiri. Valjala kiriku piksekaitse plaan. Kasutatavate materjalide sertifikaadid.

2005

Torni restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, A. Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13598)

Seletuskirja koosseisus on antud tarindite kirjeldus koos seisukorra aruandega ning kavandatavad lahendused. Müüritisest leiavad käsitlemisest sisepinnad. Fotod. Joonised. Lisade osas torni korruste plaanid, kiriku lõiked.

2005
Aruanne. Valjala Püha Martini kiriku stratigraafiliste ja maalitehniliste uuringute tulemused. Vaatlus läbi viidud 8.-13. aug. 2005 EKA Restaureerimise Teaduskonna poolt. Koostaja: Werner Schmid
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik- A-6718)

Riikliku Pühakodade Programmi raames viidi EKA Restaureerimise Teaduskonna poolt läbi Valjala kiriku siseviimistluskihtide startigraafia ja maalitehnikate uuringud. Vaatlus keskendus kiriku kahele piirkonnale:

 1. orelirõdu
 2. kooriruumi põhjaseina maalingud
Vaatluse tulemused täpsustavad seni eksisteerinud vastuolulisi dateeringuid ning selgitavad siseviimistluskihtide ning arhitektuursete elementide ajalist järgnevust. Samuti annab läbi viidud vaatlus lisainformatsiooni Valjala kiriku dekoratsioonide ning seinamaalingute materjalikasutusest ja maalitehnilistest iseärasustest.
PDF:
Valjala kiriku stratigraafiliste ja maalitehniliste uuringute tulemuste aruanne

2005
Aruanne. Valjala kiriku üldine tehnilise seisukorra kirjedus. Koostaja: EKA Restaureerimise Teaduskond. Juhendaja: Juhan Kilumets
(EKA Restaureerimise Teaduskonna praktikaaruannete arhiiv)

2005 aasta augustis viisid EKA Restaureerimiskooli üliõpilased kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa juhendamisel läbi Valjala kiriku tehnilise seisukorra ülevaatuse. Ülevaatus hõlmab nii interjööri kui eksterjööri ning kirjeldab üliõpilaste tähelepanekuid kiriku seisukorra kohta seisuga august 2005.

2007

Torni restaureerimistööde aruanne. T. Sepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7536)

Aruandes antakse ülevaade tornikiivri konstruktsiooni remondist, tornikiivrile ja tugipiilaritele uue pleki paigaldamisest, torni trepipiirete paigaldamisest, torni tipus oleva risti restaureerimisest.

2008

Valjala kiriku apostlimaalingu laboratoorsete analüüside aruanne. Analüüside teostaja: ARTELAB, Rooma (Domenico Pioggi).

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8363)  Tõlge inglise keelde Werner Schmid.