Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1953
Muhu kirik, mõõtmisjoonised 1953.a. E. Armolik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-989)

Mõõtmisjoonised: põhiplaan, ristilõiked, pikilõige ja välisvaated.


1953
Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla. Muhu kirik. Mõõtmisjoonised. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1251)


Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo kabineti mõõtmisjooniste järgi kopeerinud E. Armolik. 


1957
Muhu kiriku ülesmõõtmis- ja projekteerimistööd. Köide I 1957.a. Koostaja H.Potti, mõõdistused A. Kukkur, projekteerinud H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-80)

Seletuskiri ülesmõõtmistööde kohta, mis teostati uue katuse projekteerimiseks vajaliku informatsiooni saamiseks. Järgnevalt on kirjeldatud ka uuringute tulemusi ja ettepanekuid kiriku seisukorra parandamiseks. Veel sisaldub säilikus seletuskiri Muhu kiriku katuse rekonstrueerimisprojekti kohta, milles põhjendatakse katuse kattematerjali ning kandekonstruktsiooni valikut, selgitatakse skemaatilist lahendust ja kandekonstruktsiooni arvutusaluseid. Märgitakse ära ka vajalike tööde teostamise järjekord. Lisatud on ka teostatud tööde mõõtmis-ja tööjoonised.


1957
Endise Muhu kiriku restaureerimis-konserveerimistööde aruanne. 1957/1958.a. H.Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-158)

Lühike ehitusajalugu; 1957/1958.a. restaureerimis-ning konserveerimistööde kirjeldus, mille põhieesmärgiks oli kiriku katustamine ning sinna juurde kuuluvate väiksemate tööde teostamine. Lisatud on töödeks vaja läinud materjalide kulu ja maksumus ning töid illustreerivad fotod.
Fotod.

1957
Eelarve Muhu kiriku restaureerimis-konserveerimistööde kohta.  I. Tiido

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-110)

Säilik annab ülevaate planeeritavatest töödest ja kasutatavatest materjalidest.

1958
Aruanne arhitektuuri-ajaloolistest tähelepanekutest end. Muhu kirikus 1958.a. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-133)

Säilik sisaldab põhjalikku aruannet 1958.a. tehtud arhitektuuriajaloolistest uuringutest, mis põhinevad kirikus teostatud sondaažidel: sondaažide kirjeldused, nende jooniseid, asukohaplaan, fotod.
Fotod.


1958
Muhu kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-135)

1958.a. teostatud sondaažide joonised, ehituslike detailide ning konstruktsioonide joonised ning elektriseadmete asukohaplaani ja varustuse skeem. Lisatud on ka Muhu kiriku ehitustööde päevik aastast 1957.


1959
Muhu kirik. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-512)

1955. ja 1956.a. tehnilise ülevaatuse aktid kiriku tehnilist seisukorra hindamiseks. Samuti sisaldub säilikus hulgaliselt akte projekteerimis- ja uurimistööde valmiduse kohta ning lisaks tehtud uuringute juurde kuuluvaid jooniseid.

 

1962
Aruanne 1962. a. teostatud tehnilise seisukorra kohta Muhu, Pöide, Püha, Kaarma ja Valjala kirikutes. K. Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-361)

Ülevaade 1958-59.a. konserveeritud konstruktsioonide seisukorrast. Ettepanekud konserveerimistööde II järguks.

1963
Muhu kirik, INV.plaan 1963.a. H. Tuulik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-990)

Inventariseerimisplaan, mis koosneb asendiplaanist, põhiplaanist, välisvaadetest, ristilõikest ja ruumide eksplikatsioonist.


1970/1971/1976/1980
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • Fotodokumentatsioon – kiriku seisukord 1970.a. alguses, V.Raami fotod 1976.a., seisukord 1980.a.
 • Koopiad 1971.a. teostatud maalingute restaureerimistööde graafilisest dokumentatsioonist.

Fotod.

1970/1971/1972/1980
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, II köide.)

 • Must-valged fotod Muhu kiriku seinamaalingufragmentidest.
 • Akt 1970.a. juulis ja augustis teostatud restaureerimistööde kohta (alla kirjutanud E. Liin, J. Kobin, T. Böckler).
 • Põhjalik käsikirjaline restaureerimispäevik 20. juuli 1970.a. – 22. august 1970.a. (Maria Pisk, Eva Jänes).
 • 1971.a. juulis-augustis teostatavate restaureerimistööde eelarve-kalkulatsioon.
 • Teostatud restaureerimistöid kajastav graafiline dokumentatsioon (fotokoopiad joonistustest, 76 tk.).
 • 1971.a. konserveerijate-restaureerijate brigaadi liikmete nimekiri.
 • 1972.a. suvel teostatavate konserveerimistööde eelarve ning brigaadi liikmete nimekiri.

Fotod.
Fotokoopiad joonistustest.


1970- 1975
Muhu kirik.1975.a.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-504)

Säilik sisaldab:

 • Fotokoopiaid 1970-75 läbi viidud restaureerimistööde graafilist dokumentatsiooni.
 • Restaureerimistööde metoodilist juhendit (Filatov, Ivanova).
 • Aruandeid seinamaalingute restaureerimistööde kohta (Filatov, 1970-1973.a.).

Aruanded on vene keeles.


1970-1977
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, III köide.)

Must-valged fotod maalingute fragmentidest 1970.a. algusest kuni 1977.aastani (fotod V. Raam).

1971-1987
Muhu kirik: II köide

(Eesti Rahvusraamatukogu Villemi Raami arhiivifond. fond 20, nim. nr 1, toim. nr 86)
 

 • V. Filatovi aruanded Muhu kiriku maalingutest ja nende restaureerimisest.
 •  Tõnu Parmaksoni ettekanne seoses väljasõiduga Muhu kirikusse.
 • Nõupidamise protokoll restaureerimistööde kulgemisest.
 • Valguskoopia Muhu kiriku kui arheoloogiamälestise passist.
 • Restaureerimistööde päevik, objektimärkmed, allikviited, väljakirjutused.


1973-1986
Muhu kirik : II köide

(Eesti Rahvusraamatukogu Villem Raami arhiivifond. fond 20, nim. I, toim. 89)

38 fotot: sisevaated , pilastrid, konsoolid, maalingud.


1975
Muhu kirik. I. Rosenberg.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-504)

Restaureerimis-ning konserveerimistööde nõuded pikihoone keskaegse interjööri taastamiseks; graafilised dokumentatsioonid; aruanded seinamaalingute restaureerimistööde kohta (1970-1973.a.).
Aruanded vene keeles.


1975
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • Aktid ning kirjavahetus, rahaeraldamise taotlused.
 • Muhu kiriku kaitsekohustuse teatis.

1976
Muhu kiriku pastoraadi projekteerimise eritingimused 1976.a. E.Sedman.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2774)

Muhu pastoraadi projekteerimise arhitektuuriajaloolised eritingimused.


1976
Muhu kiriku kunstiajaloolisest positsioonist, praegusest olukorrast ja restaureerimisülesannetest. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2856)

Säilik sisaldab tekstilist osa, mis on jaotatud kolmeks. Esimesena on antud lühike ülevaade kiriku kunstiajaloolisest positsioonist. Teine osa kujutab endast põhjalikku hetkeseisukorra kirjeldust, mis käsitleb nii Teise Maalimasõja ajal toimunud põlengu põhjustatud kui ka juba varasemaid kahjustusi ning hõlmab kiriku arhitektuurseid osi (näit. raidportaalid, võlvid, krohvi- ja maalingukihid, aknad, põrand jne.). Kolmandas osas on toodud restaureerimisülesanded nii kiriku interjööri, sisustuse, eksterjööri kui kirikuaia kohta. Lisadena kaks joonist (põhiplaan ja lõige) ning 56 mustvalget fotot.
Fotod.


1976
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11 II köide.)

 • Muhu kirikus teostatud restaureerimistööde dokumentatsioon 1970-1976.a. Maalingute kunstiajalooline ülevaade ning lühikokkuvõte nende avastamisest ning restaureerimistöödest 6 lk. (V. Raam).
 • Materjalide ostutaotlused seinamaalide konserveerimistöödeks 01.03.1976.a.
 • Defektakt Muhu-Liiva kiriku restaureerimistööde mahu arvestamiseks (V.V. Filatov, E. Liin, J. Kobin).
 • Kokkuvõttev käsikirjaline restaureerimispäevik 23.07.1976.a. -19.10.1976.a. (Maria Pisk).

1978
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

Aruanne 15.09.1978.-23.09.1978.a. läbiviidud Muhu kiriku maalingu restaureerimistööde kohta.


1980
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, III köide.)

Dekoratiiv- ja figuraalmaalingute fragmendid – 14. saj. Must-valged fotod maalingutest koori põhja- ja idaseinal, koori kirdenurga võlvisiilul apsiidi idaseinal, koori põhja-akna läänepoolsel palestikul 1980. aastast (fotod N. Strokov). Palju detailvaateid.
Fotod.


1980
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • NSVL kultuuriministeeriumi aruanne vene k. Eesti seinamaalingutest mälestiste seisukorra kohta (20.-29.08.1980.a., komisjonis ka V.Raam).
 • Ajalooline õiend kiriku altari ja kantsli kohta.

1982
Situatsiooniplaan. U.Hermann, H.Berg.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5875)

Muhu kiriku ja pastoraadi asendiplaan.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, lõiked.


1983
Aruanne uuringutest ja töödest Muhu kirikus 1983.a. veebruaris - märtsis, Köide I 1983.a. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-966)

Lühikeses sissejuhatuses kirjeldatakse muu hulgas suuremate kahjustuste tekkepõhjuseid. Põhiosas antakse ülevaade kiriku eri osade vundamendis teostatud uuringutest (kaevendid), põhjalik kirjeldus toimunud muutuste kohta interjööris (põrand, pingid, matmispaigad, altarilaud, kantsel, pihitool, ajalooline sisustus, kellad, orel) ja eksterjööris (torn, katus, väliskrohv, tugipiilarid, kirikuaed), viited ja märkused ning lisade annoteeritud nimestik. Lisadena hulgaliselt must-valgeid fotosid ja fotojooniseid.
Fotod.


1983
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

Muhu kiriku restaureerimistööde nõupidamise protokoll – planeeritavad tööd. (04.02.1983.a., A.Joonsaar, O.Maas, V.Raam).


1983
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, II köide.)

Koosolekute protokollid 02.02.1983, 04.02.1983 ja 05.04.1983.


1983
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11 III köide.)

 • Dekoratiiv- ja figuraalseinamaalide fragmentide PASS (ENSV Kultuuriministeerium, Muuseumide ja Kultuurimälestiste Inspektsioon). Kirjeldatud: mälestise nimetus, tüpoloogiline kuuluvus, dateering, aadress, ajaloolised andmed (tekkelugu, kelle poolt ja millal toimusid uurimised; ümberehitused, purustused; restaureerimistööd), mälestise kirjeldus (kõik on põhjalikult kirjeldatud), põhiline bibliograafia, arhiiviallikad, ikonograafiline materjal. Koostanud V. Raam 01.07. 1983.a.
 • Sama ka vene keeles.
 • Koopia V. Raami artiklist “Ühest vähetuntud kunstiloost Muhu saarel”.


1984
Muhu kiriku 1983.a. oktoobrikuu väliuurimiste aruanne; Köide VI. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1139)

Aruanne on otseseks jätkuks 1983.a. veebruarikuu uurimustöödele. Aruanne sisaldab šurfide 9…12 põhjal toimunud uuringute kirjeldust, ehitusloolist interpretatsiooni säilinud meistrimärkide põhjal ning lühikest ehitusajaloolist kokkuvõtet. Lisaks sisaldab kaust fotosid ning jooniseid tehtud tööde kohta.
Fotod.


1984
Muhu kiriku avatäidete tööjoonised, Köide III. E.Ojala.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6587)

Säilik sisaldab põhjalikke avatäidete tööjooniseid.


1984
Muhu kirik 1983,1984.a. A. Joonsaar.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1284)

1983.-1984.a. nõupidamiste protokollid, mis näevad ette kirikus teostatavaid restaureerimistöid ja nende tingimusi. Kaustale on lisatud ka üksikasjalik eelarve ning põhiplaani, vaadete ja lõigete joonised.


1984
Muhu kirik. Kiriku ukse-ja valgusavade mõõdistamisjoonised, Köide II. V. Raam, E.Ojala.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-644)

Seletuskiri mõõtmistööde teostamisest ja tulemustest, fotomaterjal joonistest ning detailidest. Seletuskirjas kirjeldatakse ukse- ja valgusavade ehitust ja hetkeolukorda. Seejuures rõhutatakse avauste sulgemise vajadust kogu kiriku sisekliima parandamise eesmärgil.

1985
Elektrivarustuse kaabelliin. Köie VIII. A. Mikomägi.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-72259)

Säilikus seletuskiri, tehnilised tingimused, spetsifikatsioon. Elektrivarustuse kaabelliini plaan.


1986
Akende stereogramm-meetriline mõõdistamine 1986.a. Köide IX. K.Pärtna, O.Pärtna, H.Jõeveer.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-722)

Stereofotogramm-meetriliselt mõõdistamiste põhjal tehtud joonised kiriku kolme akna sisevaadetest.


1986
Muhu kirik. Muhu kiriku ehitusloolistest uuringutest. Köide XVI. V. Raam.
( Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1543)

Ehitusajalooline ülevaade; konstruktsioonide ehitusliku eripära uurimisprotsessi kirjeldus.


1986
Muhu kirik. Akende ja raiddetailide mõõtmisjoonised, Köide X. T. Parmakson, K.Põllu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-724)

Akende ja raiddetailide põhjalikud mõõtmisjoonised.


1986
Interjööri eskiisprojekt, köide XI. T.Parmakson, K.Põllu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7496)

Interjööri eskiisprojekti joonised (kiriku sisustuse plaan, kiriku lõiked vaatega põhja ja läände, pikilõige vaatega lõunasse).

1986
Elektriseade. Köide XIV
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7497)

Seletuskiri. Joonised. Elektrivarustuse üldskeem, elektriseadmete ja valgusarmatuuri plaan.


1989 - 1994
Saare maakond Muhu kirik, Kaarma kirik, Karja kirik, Valjala kirik, Kihelkonna kirik, Pöide kirik. 1989 - 1994.a. uuringud, tähelepanekud. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11854)

Mitmed erinevad käsitlused Saaremaa kirikute seisundist:
Thorborg von Konow “Saaremaa kirikute üldiseisundi kindlakstegemine”; rootsikeelne ülevaade “Besigtigelse af Kalkmalerier I Muhu kirke”, autor Kirsten Trampedach, Nationalmuseet; Helve Ilves, “On methods used in restoration of mural paintings on the medieval churches of Saaremaa”; “Samples of wall paint from Muhu church”, Tim Padfield; “Muhu kiriku maalingute inspekteerimine”, eestikeelne tekst (Kirsten Trampedach); ettekanne Saaremaa kirikutest –Kurt Rosenkrans Hoyer, The National Forest and Nature Agency, Kopenhaagen; Muhu kiriku seinamaalingute olukorra uuringud, autor Veljo Pärli.

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Kaarma kirik, Valjala kirik, Muhu kirik, Karja kirik, Pöide kirik. Saaremaa kirikute temperatuuri ja niiskuse olukorra uurimine. Ehituse TUI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5534/1)

Katsetöödel mõõdeti sise- ja välisõhu temperatuuri ja suhtelist niiskust, puitdetailide niiskust, kiriku sisepindade niiskust. Andmed toodud kirikute kaupa tabelite, jooniste ja termogrammide näol. Kokkuvõtted mõõtmistulemustest (kevadiste mõõtmistulemuste alusel), soovitused edasisteks uurimistöödeks.

 

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Kaarma kirik, Valjala kirik, Muhu kirik, Karja kirik, Pöide kirik. Saaremaa kirikute temperatuuri ja niiskuse olukorra uurimine. Eestikeelne kokkuvõte ja ingliskeelne tekst. Ehituse TUI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5534/2)

Katsetöödel mõõdeti sise- ja välisõhu temperatuuri ja suhtelist niiskust, puitdetailide niiskust, kiriku sisepindade niiskust. Andmed toodud tabelite näol. Kokkuvõtted mõõtmistulemustest (kevadiste mõõtmistulemuste alusel), soovitused edasisteks uurimistöödeks. Kaustas ka inglisekeelne tekst ning joonised ja termogrammide koopiad.

 

1990
Saare Maakonna arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine, Köide IV.  O.Suuder, U.Arike, E.Jaadla.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2757)

Säilik sisaldab arhitektuuriajaloolist lühiülevaadet, kaitsetsooni lühiiseloomustust ja graafilises osas kaitse- ja reguleerimistsooni piiritlust.

1991
Püha ja Muhu kiriku raidakende vitraažikavandite alusjoonised. T. Parmaksoni Restaureerimisalane Arhitektuuribüroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15938)

Säilik sisaldab järgmisi käsitsi koloreeritud jooniseid:
 

 • Muhu kiriku kooriruumi põhja-, ida- ja lõunaaken;
 • Pöide kiriku kooriruumi ida- ja lõunaaken.


1992
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • Muhu kiriku pikihoone sisekrohvi ja maalingute restaureerimise I etapi programm. (01.09.1992.a., J.Kilumets).
 • Muhu kiriku maalingute seisundi aruanne. (27.08.1992.a., Eva Mölder).

1993
Muhu kirik. Sisustus ja puitkonstruktsioonid. 1993.a. Vanad Kirikud OÜ,  T. Böckler, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10022)

Sisustuse ja puitkonstruktsioonide joonised.


1993
Muhu kirik. Värvikavand 1993.a. Vanad Kirikud OÜ, T.Böckler.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10028)

Altari, kantsli ja seinamaalingute värviuuringute tulemused ning joonised. Esitatud on interjööri elementide ja sisustuse värvilahendused nende taastamiseks.


1993
Muhu kirik. Orelirõdu tööjoonised 1993.a. Vanad Kirikud OÜ, T. Böckler.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10023)

Üksikasjalikud rõdukonstruktsioonide ja -detailide jooniseid.


1993
Muhu kirik. Akende aluskivide skeemid 1993.a. Vanad Kirikud OÜ, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10024)

Akende aluskivide jooniseid.


1993
Muhu kirik. Restaureerimistööde kirjeldus ja üldkontseptsiooni graafiline osa. Vanad Kirikud OÜ, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11471)

Nii sise- kui välistööde viimistlevate konserveerimistööde kava. Samuti on lisatud kirjeldusele ka vajalikud joonised.


1993
Muhu kirik. Restaureerimistööde kirjeldus ja üldkontseptsiooni graafiline osa 1993.a. Vanad Kirikud OÜ, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10021)

Restaureerimis-konserveerimistööde projekt, mis käsitleb nii sise- kui välistöid, peamiselt viimistlust. Lisaks sisaldab säilik jooniseid (aksionomeetria, põhiplaan, pikilõige, ristlõiked).


1993
Muhu kirik. Sepisdetailid 1993.a. Vanad Kirikud OÜ,  T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10027)

Muhu kiriku sepisdetailide jooniseid.


1993
Muhu kirik. Raidakende metalldetailid. Vanad Kirikud OÜ, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10026)

Joonised kiriku raidakende metalldetailidest ning seletuskiri detailide koostamise, koguse ning viimistlemise kohta.


1993
Muhu kirik. Raidakende ülesmõõtmine ja geometriseerimine.  Vanad Kirikud OÜ,  T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-910A)

Joonised kiriku raidakendest (kooriruumi põhja-, ida- ja lõunaaken; pikihoone väike aken ja pikihoone suured aknad).


1993
Muhu kirik. Kontraforsside, pinkide ja raidakende metall-lattide ülesmõõtmised. Vanad Kirikud OÜ, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-927)

Mõõtmisjoonised tugipiilaritest, pingistikest ja raidakendest ning illustreeriv fotomaterjal.


1993
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, III köide.)

Akt Rootsi ehitusfirma “Skanska” juhtimisel alustatud ettevalmistustöödest krohvimiseks Muhu kiriku pikihoones seisuga 06.08. 1993.a.


1993
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • Aruanne väljasõidust Muhu- ja Saaremaale. Kiriku seisukorra hinnang, seinamaalingute seisukorra hinnang. Gotlandi restaureerimisprintsiipide kirjeldus. (24.11.1993.a., Veljo Pärli).
 • Muhu kiriku restaureerimistööde kirjeldus (30.09.1993.a., T.Parmakson).
 • Akt remonttööde kohta Muhu kiriku pikihoones 02.08.-03.09.1993. - kuidas firma „skanska“ ei järgi Muinsuskaitse nõudeid. (05.09.1993.a., Eva Mölder).

1993
Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus.Uued restaureerimise materjalid.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, VII köide.)

 • 1993.a. restaureerimismaterjalide mustandid (käsikirjalised nõupidamiste protokollid teostatavate tööde ja uuringute kohta).
 • Uued restaureerimisalased materjalid alates 1993.a.
 • Muhu koguduse poolsed seisukohad ja soovid (24.11.1993).
 • Ettekanne Saaremaa kirikutest (klimaatilised tingimused, lubjamaalingud) Kurt Rosenkrans Hoeyeri poolt, Gotlandi restaureerimisprintsiipide kirjeldus (V. Pärli).
 • Akt “Skanska” poolt teostatud maalinguid ohustanud remonttööde kohta Muhu kiriku pikihoones 02.08. – 03.09. 1993. (E. Mölder).
 • Akt “Skanska” juhtimisel alustatud ettevalmistustöödest krohvimiseks Muhu kiriku pikihoones seisuga 06.08. 1993.a. mk nõuete täitmata jätmisest (E. Mölder, A. Randla).
 • Muhu kirikus restauraatorite abi vajavate tööde üldine loetelu (välja arvatud koori põhjaseina maalingud ja kantsel) – koostas 25.10. 1993.a. T. Parmakson.
 • Muhu kiriku restaureerimistööde kirjeldus (30.09.1993 – T. Parmakson).
 • Konsistooriumi ning koguduse seisukohad (sept, 1993).
 • Riigi Muinsuskaitseameti ettekirjutus nr. 1 13.detsembrist 1993.a. ehitusfirmadele ja kõigile asjaosalistele Muhu kiriku restaureerimis-konserveerimisküsimustes (ekspertkomisjoni koosseisus J. Tamm, Ü. Puustak, A. Randla, K. Alttoa, H. Ilves, E. Jänes, J. Kaljundi, R. Kaur, J. Kilumets, K. Kodres, E. Mölder, T. Parmakson, T. Pikamäe, T. Sepp, R. Tuvike).
 • Michael Oessi kiri Nelli Vahterile Kultuuriministeeriumisse (16.05. 1993).
 • Riigi Muinsuskaitseameti ekspertkomisjoni otsuse projekt Muhu kiriku restaureerimisküsimustes.
 • Koosoleku protokoll Muhu kiriku restaureerimistööde küsimustes (29.11. 1993 Riigi Muinsuskaitseameti ruumides).
 • Eva Möldri kiri “Muhu kiriku maalingud. In memoriam”.
 • Aruanne väljasõidust Muhu- ja Saaremaale 24.11. 1993.

1994
Üldmaterjalid restuareerimisdok.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

 • Vallasmälestiste inventariseerimisaruanne (7.11.04.1994.a., A.Randla).
 • Seinamaalingute seisukorra hinnang ( 20.04.1994.a., Eva Mölder).
 • Muhu Evangeelse – Luteriku Katariina koguduse pöördumine kultuuriministri ning Muinsuskaitseameti direktori poole. (22.05.1994.a.).

1994
Muhu kiriku pikihoone uurimis-sondeerimistööde aruanne 1994.a. KAR-Grupp AS. Koostajad A. Miil, M.Tael, E.Riitsaar.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5536)

Säilik sisaldab lühikest ülevaadet konserveerimisajaloost ning 1994.-1997.a. kestnud konserveerimistööde 1994.a. suvel tehtud uuringute, proovikinnituste ja vetikatõrje kirjeldust.Teostatud laboratoorsete(soolad, viimistluskihid) uuringute aruannet, mis sisaldab ka värviproovide näidiseid. Lisadena 12 värvifotot ning mahukas graafiline dokumentatsioon. Graafiliselt on dokumenteeritud seintel säilinud maalingufragmendid (dokumentatsioon mõõtkavas 1:1), proovikinnitusteste ja vetikatõrje asukohad, rohevetika levikalad,uuringute teostamise ja proovide võtmise asukohad.

PDF:


1994-1997
AS KAR-Grupp; Muhu kiriku pikihoone uurimis-sondeerimistööde aruanne. A.Miil, M.Tael, E.Riitsaar.
(KAR-Grupi arhiiv; osaliselt kattub Muinsuskaitseameti arhiivi säilikuga A-5536)

Säilik koosneb 1994.-1997.a. kirikus teostatud erinevate tööde aruannetest:

 1. Muhu kiriku pikihoone uurimis-sondeerimistööde aruanne, teostajad: A. Miil, M.Tael, E.Riitsaar, 1994.a. Tööde eesmärgiks oli määrata kindlaks säilinud maalingufragmentide ulatus pikihoone põhja- ja lääneseinas ning võidukaarel ning kartogrammi koostamine; teostada krohvi-, krundi ja maalingukihtide proovikinnitused; koostada tehnoloogiakaart teostatud konserveerimistööde ja laboratoorsete uuringute kohta. Proovikinnitused tehti erinevate lahustega, samuti katsetused erinevate lahustega rohevetika eemaldamiseks ja selle leviku peatamiseks. Lisatud on nimekiri 1994.a. juulis-augustis uurimistööde käigus võetud proovidest.
 2. Muhu Katariina kiriku krohvi- ja seinamaalingute konserveerimis-tööde aruanne; teostajad: A.Miil, M. Tael, V. Ojaveski, E. Riitsaar; a. 1995. Aruanne hõlmab kooriruumi maalingute profülaktilisi kinnitamisi ja pikihoone II travee põhja- ning lääneseina konserveerimistööde esimese etapi lõpuleviimist 1995.a. juulis-septembris.
 3. Seinamaalingute restaureerimistööde aruanne; teostajad: A. Miil, E.Riitsaar, S. Ryder. a.1996. Aruanne hõlmab kooriruumi maalingute profülaktilisi kinnitamisi ja pikihoone I travee põhjaseina konserveerimistööde lõpuleviimist 1996.a. juulis-augustis.
 4. Maalingumaterjalide laboratoorne analüüs; teostaja: H.Ilves; a. 1996. Uuringu eesmärgiks oli kevadel seinapinnale moodustunud kristallsoolade kihi koostise kindlaksmääramine.
 5. Muhu Püha Katariina kiriku krohvi- ja seinamaalingute konserveerimistööde aruanne; teostajad: A.Miil, S. Sorok, M.Lensment. a.1997. Aruanne hõlmab kiriku kooriruumi põhjaseina maalingute profülaktilise kinnitamise lõpuleviimist, maalingute fikseerimist kooriruumi idaseinas, krohvi- ja maalingukihi kinnitamist võidukaare all ning pikihoonepoolsel küljel. Teostati rohevetika tõrjet, kristalliseerunud soolade neutraliseerimist ning täiendavat krohvi kinnitamist lavatooriumi põhja- ja idaküljel. Antud aruanne sisaldab ka 1994-1997.a. teostatud konserveerimistööde kokkuvõtet.

Aruannetele lisaks sisaldab säilik ka graafilist dokumentatsiooni (teostatud uuringute ja konserveerimistööde kaardistused) ja illustreerivat fotomaterjali.


1995
Üldmaterjalid restuareerimisdok.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

Ajaleheväljalõiked Muhu kiriku restaureerimise ja seisukorra kohta.


1997
Muhu kiriku krohvi- ja seinamaalingute konserveerimistööde aruanne 1997.a. KAR-Grupp AS. A.Miil, S.Sorok, M.Lensment.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5537)

Säilik hõlmab ajavahemikul 28.juuli – 29.august 1997.a. toimunud konserveerimistöid ning sisaldab ülevaadet kooriruumi põhjaseina maalingute profülaktilise kinnitamise lõpuleviimisest, maalingukihi fikseerimisest (kooriruumi idaseinas), krohvi- ja maalingukihi kinnitamisest (võidukaare all ja pikihoone poolsel küljel). Samuti teostatud rohevetika tõrje, kristalliseerunud soolade ning täiendava krohvi kinnitamise (lavatooriumi põhja- ja idaküljel) ülevaadet. Lisadena graafiline dokumentatsioon teostatud töödest ning 18 värvifotot.


1998
Muhu kirik. Muhu kiriku kooriruumi seinte konserveerimistööde aruanne. 1998.a. KAR-Grupp AS. A. Miil, V. Ojaveski.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3920)

Kooriruumi alumise osa konserveerimistööde kirjeldus ning töid illustreerivad fotod.


1998
Üldmaterjalid restuareerimisdok.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, I köide)

KAR-grupi Muhu kiriku kooriruumi seinte konserveerimistööde aruanne koos värvifotodega.

 

2001
Muhu kirik. Katuse tõrvamine. 2000-2001. aasta restaureerimistööde aruanne. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7634)

Aruanne sisaldab olemasoleva seisukorra hinnangud, teostatud tööde kirjeldust ja illustreerivat fotodokumentatsiooni. Välja on toodud tõrvamise käigus omandatud õppetunnid.

 

2014
Muhu kiriku halduskava 2015-2025. EELK Muhu Katariina Koguduse liikmed, Rändmeister OÜ, Inna Ligi (Muhu pärandikool).

(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21007, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab asukoha kirjeldust ja situatsiooniskeemi, kujunemislugu plaani, arenguvisiooni, seisundi kirjeldust ja hoolduskava (sh fotod).

 

2016
Muhu Katariina kiriku lõunaakna vitraaži konserveerimise-restaureerimise tööde oktoober 2015 - august 2016 aruanne. Elise Lekarkin.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31721, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab objekti, kahjustuste ja tööde kirjeldust, fotosid.

 

2016
Muhu Katariina kiriku kooriruumi lõunaakna avariirestaureerimistööd. Gerlachus MTÜ, töid teostatakse koostöös Rändmeister OÜ-ga. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13305)

Eesmärgiks akna töövõime ja tiheduse taastamine. Seisundi kirjeldus enne restaureerimistöid, üldfotod. Konserveerimistööde kava ja tööde planeering.

 

2018
Muhu kiriku apsiidi katuse remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, Juhan Kilumets.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33357, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab apsiidi ehitus-ja remondilugu, seisundi kirjeldust ja uuringute tulemusi, nõudeid töödele, detailijooniseid.