Esileht
LÄÄNEMAA
RIDALA

RIDALA PÜHA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


Johan Naha käsikirjad. Ridala kirik I(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3560)

Käsikirjalised märkmed, fotod, pliiatsijoonistused kirikus asuvatest kunstimälestistest ning maalingutest.

Johan Naha käsikirjad. Ridala kirik II
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3561)

Ridala kiriku kunstimälestiste kartoteek koos fotodega; "Ridala kirik" käsikirja mustand; tuši- ning  pliiatsijoonistused.

1983
Ridala kiriku situatsiooniplaan. Koostaja: U. Hermann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6448)

Seletuskiri, situatsiooniplaan.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan ning asendiskeem.

1987
Ridala kiriku ajalooline õiend koos fotoillustratsioonidega. Köide I. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1690)

Põhjalik ehitusajalooline ülevaade, bibliograafia; fotod ning mõõtmisjoonised.

1987
Ridala kiriku ajalooline õiend koos fotoillustratsioonidega. Köide I A. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1961)

Fotoillustratsioonid ja fotode annoteeritud nimekiri; T. Parmaksoni mõõtmisjoonised lääne- ja lõunaportaalist.

1987
Ridala kiriku restaureerimise tööprojekt. RTP. Köide AE-I. E.-J. Sedman, V.Järverand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7774)

Sissejuhatus, ajalooline ülevaade, olukorra kirjeldus, projektilahendus, lisad, graafiline osa(topo-geodeetiline alusplaan, generaalplaan, põhiplaan, lõige, vaated, ukseplaan).

1987
Ridala kiriku väliuurimised. Köide II. J. Sedman, V.Järverand
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1692)

Tehnilise ülevaatuse akt, surfide kirjeldus, topo-geodeetiline alusplaan, Kiriku mõõdistusjoonised, Plaanid, Lõiked, Vaated, Surfide joonised, fotod.

1989
Ridala kiriku W-portaali restaureerimise tööjoonised. T. Parmakson, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11989)

Seletuskiri, fotode nimekiri, joonis, rekonstruktsioon, tööjoonised, fotod.

1996
Ridala kiriku katuse restaureerimistööde metoodiline juhend.  T.Parmakson

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11411)

Katusekonstruktsioonide tehniline seisukord, puitkonstruktsioonid, antiseptimistööd, joonised, fotod.                                                                                                                                                                    

Ridala kirikumõis ja Ridala kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 310)

Ridala kirikumõisa tallimehe elumaja hoone põhiplaan ja vaated, situatsiooniplaan, topo-geodeetiline plaan, generaalplaan, plaanid, lõiked, vaated, surfid.

2004
Ridala kirik. Katuse restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16704)
 
Sisaldab lühikokkuvõtet katuse ehitus- ja remondiloost, tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, restaureerimisjuhiseid puitosade proteesimiseks ja uue kivikatuse paigaldamiseks. Fotod hetkeolukorrast. Joonised (laetalade, müürlattide ja sarikate skeemid, sõlmed, karniisi lõige). 
 
2011
EELK Ridala kirik. Pikihoone ja käärkambri katuste ning tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16321)
 
Sisaldab lühikokkuvõtet katuse ehitus- ja remondiloost, tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, väärtuslike detailide ja tarindite loendit, muinsuskaitse eritingimusi, kvaliteedinõudeid restaureerimistöödele ning restaureerimisjuhiseid puitosade proteesimiseks ja uue kivikatuse (koos aluskatusega) paigaldamiseks. Lisades fotod hetkeolukorrast, joonised (talade ja sarikate plaanid, sõlmed), koopiad 1987. aasta vaadete joonistest ja 1995. aasta projekti räästasõlmest. 
 
2017
Viimistlusuuringute tegevuskava. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, A. Randla, H. Hiiop
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30729)
 
Sisaldab lühiülevaadet mälestise ajaloost, uuringu eesmärkide, meetodite, mahu ja korralduse kirjeldust. Vaatluse ning väikesemahuliste sondaazide ja avamiste kaudu on kavas tuvastada keskaegsete viimistluskihtide säilivus ning hilisemate restaureerimistööde ulatus. 
 
2017
Uuringu tegevuskava arheoloogiliseks jälgimiseks Ridala kirikaeda valgustusposti ja selle juurde elektrikaabli paigaldamisega seotud kaevetöödega. Munsuskaitseamet, Ulla Kadakas
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31383)
 
Sisaldab juhiseid kaevetööde arheoloogiliseks jälgimiseks, kaabli paiknemise skeemi, kiriku põhiplaani. 
 
2019
Tegevuskava. Ridala kiriku pikihoone põranda remonttööd. OÜ Resteh, Aleksander Mihelson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34513)
 
Sisaldab hetkeolukorra ja varasematel aastatel tehtud remonditööde kirjeldust koos fotodega, restaureerimistööde kava. 
 
2019
Uuringu tegevuskava arheoloogiliseks jälgimiseks põranda remonditöödel Ridala kiriku (reg-nr 15587) pikihoones loodepoolsete pingiridade kohal. Muinsuskaitseamet, Ulla Kadakas
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34632)
 
Sisaldab juhiseid remonttööde arheoloogiliseks järelevalveks, töömahtu kajastavat skeemi.