Esileht
LÄÄNEMAA
MARTNA

MARTNA PÜHA MARTINI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


Johan Naha käsikirjad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-356B)

Säilik sisaldab must-valgeid fotosid, käsikirjalisi märkmeid, eskiise ning joonistusi.
 

1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning asendiskeem.

1983
Haapsalu rajaoon. Martna kiriku situatsiooniplaan. Koostaja: ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik ehituskomitee KRPI, U.Hermann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6447)

Situatsiooniplaan

1989
ENSV Arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide XXXVI. Martna kirik kirikaiaga. Koostaja: Riiklik Uurimise- Projekteerimisinstituut “Eesti Ehitismälestised”, A.Hein.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2258)

Martna kiriku arhitektuuriajalooline ülevaade, kaitsetsooni lühiiseloomustus. Asendiplaanid.

1996
Kirikuhoone katuse ja tornikiivri kandekonstruktsiooni olukorra eksperthinnang. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4008)

Katuse ja lae kandekonstruktsioonide kirjeldused ja seisukordade hinnang ning tornikiivri kandekonstruktsiooni kahjustuste loetelu. Ettepanekud konstruktsioonide kindlustamiseks ning katusekattele. Fotod hetke seisukorrast.

1996
Martna kiriku pikihoone katuse ja katuse kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hinnang. Sille AS.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10803)

Katuse remont-restaureerimistööde eelkalkulatsioon, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hinnang (seisuga 1995.a. oktoober).

1999
Martna kiriku lääneukse rekonstrueerimine. Rändmeister OÜ.                                                                                                   

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11308)

Seletuskiri, mõõdistamisjoonised, rekonstrueerimisjoonised, fotod+kommentaarid fotode juurde.

2001
Martna kirik. Kooriruumi siseviimistluse uuringute tulemused. Restaureerimisettepanekud. Koostaja: Rändmeister OÜ, E.Mölder.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5178)

Kirjeldused Martna kiriku polükroomia leidudest ja siseviimistluse seisundist. Siseviimistluse restaureerimisettepanekud. Fotod polükroomialeidudest

2002
Martna kirik – katuse ja tornikiivri restaureerimine 1998-2001. Rändmeister .
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5179)

Katuse ja tornikiivri ehitus-remondilugu. Fotomaterjal restaureerimise käigust ja tulemustest. Lisad: Väljavõtted publikatsioonidest, dokument- tsinkpleki sertifikaat dokument- Martna koguduse ettepanek firmale Stinger osaleda Martna kiriku katuse remontrestaureerimise võistupakkumisel.

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)

2004
Martna kiriku kooriruumi maalingute konserveerimine. Kursuseprojekt. Reesi Soodla.
(EKA Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna arhiiv)

Kiriku ehitusajalooline ülevaade. 2001. aasta siseviimistluse uuringute tulemused, erinevate maalingukihistuste kirjeldused. 2004. aasta konserveerimistööde kirjeldused ning fotoillustratsioonid.

2009
Martna maalingute konserveerimine. Eva Mölder.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9925)

Kiriku ehitusloolised andmed, 2001. aasta kiriku interjööri viimistluse uuringute tulemused, viimistluskihtide kirjeldus ja maalingute konserveerimistööde kirjeldus.

2013
Tornikell. Martna kiriku kellasüsteemi elektrifitseerimise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11304)

Kavandatavate tööde kirjeldus ja neli värvifotot.
 

2013
Tornikell. Martna kiriku kellasüsteemi elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11303)

Kelladele paigaldati elektrilised helistamisseadmed, korrastati väiksema tornikella armatuuri ja paigaldati sellele õige proportsiooniga uus tila, endine säilitatud kellatornis. 5 fotot.
 

2015
Martna kiriku põranda värvimine ja lambrii restaureerimine. Tegevuskava. OÜ Resteh
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 25742)
 
Kahel lehel on kirjeldatud koos fotodega hetkeolukorda ja esitatud kavandatud tööde loend. 
 
2017
Martna kiriku pikihoone edelanurga kindlustamine. OÜ Resteh
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30509)
 
Tegevuskava koos hetkeolukorra fotodega ühel leheküljel. 
 
2017
Martna kiriku pikihoone edelanurga kindlustamine. Restaureerimistööde aruanne. OÜ Resteh
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36542)
 
Lühike fotodega kokkuvõte väljavajunud edelanurga tagasiladumisest.