Esileht
VIRUMAA
JÕHVI

JÕHVI MIHKLI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1953
Jõhvi kirik. Mõõdistamisjoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü- 958)

Kaust sisaldab kiriku põhiplaani ning keldri plaani.

 

1956
Jõhvi kirik. Kiriku altariruumi balustraadi joonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-960)

Projekteerija A. Kukkur. Sõjategevuses hävinenud balustraadi joonised olemasoleva substantsi ja ajalooliste fotode põhjal.

 

1963
Jõhvi kirik. Inventariseerimisjoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü- 959)

Kaust sisaldab asendiplaani ja korruste plaane.

 

1969
Jõhvi linn, Jõhvi kirik. Aruanne tehtud ehitusajaloolistest tähelepanekutest 1969. a. augustis toimunud põranda remondi ajal. V. Raam

(Muinuskaitseameti arhiiv, säilik P-1180)

Aruanne põranda osalise remondi ajal teostatud sondaažidest ning ehitusajaloolistest tähelepanekutest.
Aruannet illustreerivad must-valged fotod, detail-lõiked tornist ning pikihoone lääneosast, repro Taube suguvõsa vapikivist torni lääneseinal.

 

1972
Jõhvi tornikiivri restaureerimisprojekt. H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11707)

Mappi on kogutud:

- Jõhvi tornikiivri restaureerimisprojekt. H. Uuetalu (säilik P-11707/1)

- Jõhvi kiriku tornikiivri restaureerimistööde eelarve. H. Uuetalu, 1973 (säilik P-11707/3)

- Jõhvi kiriku tornikiivri staatilised arvutused. H. Uuetalu, 1971 (säilik märgistamata)

- Mõõtmis- ja tööjoonised 15 lehel

Säilik koosneb seletuskirjast - üldandmetest; üldvaatluse andmetest; tornikiivri arhitektuurse kuju ja konstruktsiooni kirjeldusest ning tööde teostamise juhtnööridest.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan.

 

1987
Aruanne Jõhvi kiriku väliuuringutest, Köide XXVI. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv A-1945)

Kaust sisaldab Kalle Põllu mõõdistusi ja joonistusi, tekstilise osa koostanud Villem Raam, sisaldab mustvalgeid fotosid.

 

1999
Ehitusarheoloogilised uuringud Jõhvi kiriku keldriruumides. Villu Kadakas, Agu EMS OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6394)

 Aruanne sisaldab üldandmeid; mördi, keldriruumide pinnase uuringute kirjeldusi, leidude iseloomustust; viie tuvastatud ehituskihi kirjeldust ning kokkuvõtet. Joonistest on lisatud põhiplaan, keldri põhiplaan, vaated ning lõiked.

 

1999
Ekspositsiooniruumid keldriruumides. Arhitektuur-ehituslik osa. Sisekujundus. Köide II. Restoraatorprojekt AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11381)

Tekstiline osa  sisaldab sissejuhatust, olemasoleva olukorra kirjeldust, arhitektuur-ehituslikku osa; eriosa (küte ning ventilatsioon) ning sisekujunduslikku osa, mis käsitleb põrandate, seinte ja võlvide, välisukse, valgustuse ning sisustuse puhul tehtavaid töid. Graafiline osa sisaldab põhiplaani, keldriplaani, valgustite skeemi, seinavaateid, vitriini ning välisukse tööjooniseid.

 

2001
Ehitusarheoloogilised uuringud Jõhvi luteriusu kirikus ja kirikaias Rakvere tn 6b. V. Kadakas, I. Vaheoja, Agu EMS OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6395)

Aruanne koosneb sissejuhatusest, lisas esitatud joonismaterjali tutvustusest, välitööde kirjeldusest - välitööd keldris (müüritrepi avamine ning keldri ehitusetappide ümberinterpreteerimine), välitööd pööningul (pööningu edelanurk - kaitserõdu jäänused; pööningu loodenurk, lääneviil); väliuuringud tornis (torni seitsmel korrusel); välitööd kirikaias (pinnasešurfid, pinnase stratigraafia, uuringud georadariga). Värskete uuringute põhjal on koostatud peatükk ehitusajaloost, toodud on soovitused restaureerimis- ja konserveerimistöödeks ning edaspidisteks uuringuteks. Joonistest on lisatud asendiplaan, georadari lõiked, kiviristi jala joonis; põhiplaan neile kantud šurfikohtadega, kiriku lääneosa plaanid ning lõiked; torni lääneseinas asuva aknaava lõiked ja plaan; torni ülakorrusese lääneseina lõige; keldri põhiplaan neile märgistatud ehitusetappidega; keldri trepikäigu lõiked; raidportaali detailide ja puitkarniisi joonised; šurfide joonised. Aruanne on illustreeritud 46 värvifotoga.

 

2001
Keldriruumide Rekonstrueerimine 2001.a. järelevalve aruanne. Restauraatorprojekt OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4646)

Aruanne sisaldab üldosa, tehtud tööde kirjeldust ning lõppsõna. Lisadeks koopia Ida-Virumaa muinsuskaitse vaneminspektori poolt 2001.a. väljastatud loast ning koopia järelvalve-žurnaalist ning 9 must-valget fotokoopiat.

 

2002
Konstruktiivne lahendus Jõhvi kiriku katusekonstruktsioonide deformatsioonide peatamiseks. Restauraatorprojekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12201)

Tekstiline osa koosneb seletuskirjast, sissejuhatusest, olemasoleva situatsiooni kirjeldusest, konstruktiivsest lahendusest. Graafilises osas: katuse plaan, katuse lõige, tõmbi detailid, tõmbi montaažsõlmed.

 

2003
Tööd Jõhvi kiriku katusekonstruktsioonide korrastamiseks. Aruanne. Kuldar Ojala, Restauraatorprojekt OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5077)

Köite koosseisu kuulub aruanne - üldosa, olemasoleva situatsiooni ning tehtud tööde kirjeldus; koopia tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise 2002.a. koostatud aktist ning 4 värvifotot.

 

2004
Muinsuskaitse eritingimused Jõhvi kiriku olemasoleva abihoone juurdeehituse projekteerimiseks. Jevgeni Kaljundi

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5345)


Juurdeehitus seoses kogudusele ja kirikule vajalike suuremate abiruumide vajadusega. Kaustas lisaks olemasoleva pastoraadi plaanid, kolm fotot ja muinsuskaitse eritingimused kavandatavateks töödeks. 

 

2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-7815)

 

2007
Jõhvi kirik Vallikraaviga 14.- 16. saj., Muinsuskaitse eritingimused kiriku fassaadide ja torni restaureerimiseks. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7707)

Kaust sisaldab seletuskirja, asendiplaani, kirikutorni lõiget ja plaani, kiriku lääneosa plaani, korruste plaane.

 

2008
Jõhvi Mihkli kiriku Torni sisearhitektuurne põhiprojekt.

(Muinsuskaitseamet arhiiv, säilik P-14491)

Kaust sisaldab seletuskirja, jooniste loetelu, jooniseid, inventeerimisjoonist, muinsuskaitse eritingimusi kiriku fassaadi ja torni restaureerimiseks, lisaks fotod.

 

2008
Muinsuskaitse eritingimused Jõhvi kiriku vallikraavi ja selle ümbruse heakorrastamiseks. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8055)

Kaust sisaldab mälestise kirjeldust, lühiülevaadet objektist, muinsuskaitse eritingimusi,  lisaks fotod ja ümbruse plaan, alal teostatud arheoloogiliste uuringute ülevaade, Jõhvi kiriku vallikraavis teostatud šurfide plaan.

 

2008
Jõhvi Mihkli kirik. Torni vahelagede restaureerimise põhiprojekt. A. Pihl, Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14432)

Kaust sisaldab seletuskirja, üldandmeid, tehnilise seisukorra ning tarindite kirjeldust, vajalike restaureerimistööde kirjeldust; värvilisi digitaalfotosid, jooniseid. Lisas inventariseerimisjoonis ning väljavõte muinsuskaitse eritingimustest kiriku fassaadide ja torni restaureerimiseks.

 

2009
Jõhvi Mihkli kiriku kellatorni kellatooli paigalduse tarbeks uue vahelae rajamine, Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. ZoroasterOÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9108)

Kaust sisaldab sissejuhatust, teostatud tööde kirjeldust ning üheksat illustreerivat fotot. Lisaks tööde teostamise luba.

 

2009
Arheoloogiline järelevalve Jõhvi kiriku vallikraavi ja selle ümbruse heakorratöödele. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10312)

Kaust sisaldab ajaloolist ülevaadet kiriku ajaloost ning seni teostatud arheoloogilistest uurimistest; ülevaadet 2007.a. toimunud uurimistest;  geodeetilist alusplaani, nelja illustratiivset värvifotot.

 

2009
Jõhvi Mihkli kiriku kellasüsteemi korrastamistööde programm, tööde eesmärgiks ajalooliste tornikellade säilivuse parandamine kasutamiseks tarbeesemena ja süsteemi täiendamine uue kellatooli ning uue tornikellaga. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8624)

Programm koosneb sissejuhatusest, varasemate uuringute ning projektide tutvustusest; tänase kellasüsteemi kirjeldusest; kellasüsteemi korrastamise ja täiendamise kirjeldusest ning kokkuvõttest. Lisaks kella ning kellatooli joonised.

 

2009
Jõhvi kirik vallikraaviga. Kellasüsteemi korrastamistööde aruanne.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9109)

Kiriku kellasüsteemi korrastamine – kelladele valmistati uued puidust kandmikud ja uus kellatool ja täiendati olemasolevat komplekti veel ühe tornikellaga. Kaustas veel kuni sept 2009 kasutusel olnud kellasüsteemi kirjeldus ja fotod, korrastamise ja täiendamise kirjeldus ja tähelepanekuid tööde käigust. 12 fotot tööde käigust.

 

2009
Jõhvi vald, Jõhvi promenaadi I osa, Mihkli kiriku ja Vabadussõja monumendi park ja lähiümbrus põhiprojekt. Varik Projekt OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15319)

Kaust sisaldab seletuskirja koos värviliste digitaalfotodega, jooniseid.

 

2010
Jõhvi Mihkli kiriku fassaadide restaureerimine, remondiprojekt. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15621)

Fassaadi, tornide restuareerimine ja torni külastajatele avamine. Kaustas olemasoleva olukorra kirjeldus, kirikuhoone ehituslike konstruktsioonide loetelu ja seisukorra kirjeldus, vajalike tööde loetelu, ettepanekud värviviimistlusele, ohutustehnika ja tuleohutusnõuded, nõuded ehitustööde teostamisele, tööjoonised. 

 

2010
Jõhvi kirik vallikraaviga. Fassaadi värviviimistlusuuringute programm. KAR Grupp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9106)

Kavandatud värvi- ja krohviuuringud fassaadidel ja uste-akende uuringud säilinud detailidel, ribasondaažidena. Toodud ka sondaažide oletuslikud asukohad vaadetel.

 

2010
Fassaadi värviviimistlusuuringute aruanne. S. Sorok, KAR-Grupp AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9107)

Aruanne koosneb sissejuhatusest, seletuskirjast; fassaadi krohvikihtidel ning puitdetailidel teostatud uuringutulemuste kirjeldust ning soovitusi restaureerimistööde puhuks. Lisatud sondaažide skeemid ning värvifotodega illustreeritud sondaažikaardid.

 

2011
Jõhvi kiriku kellade elektripaigaldise projekt. Raja Elekter OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16086)

Kaust sisaldab seletuskirja, jooniseid.

 

2012
Jõhvi Mihkli kiriku kellatoale kõlaakende ja ühe uue tornikella paigaldamise kava. T. Mäeväli, Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11058)

Kaust koosneb sissejuhatusest, varasemate uuringute ja projektide tutvustusest, kellatoa luukide kirjeldusest, plaanitavate kõlaakende kirjeldusest, kõlaakna ja selle paigalduse arhitektuursest tööjoonisest; plaanitava uue tornikella kirjeldusest ning joonistest ja kokkuvõttest. Lisaks 5 värvilist digifotot ning 3 tööjoonist.

 

2012
Jõhvi kiriku tornikellade elektrilise helistamissüsteemi paigaldamise aruanne. T. Mäeväli, Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11059)

Kellasüsteemi elektrifitseerimisel teostatud tööde ülevaade, illustreeritud 5 värvilise digifotoga.

 

2012
Jõhvi Mihkli kiriku kellatoale kõlaakende ja ühe uue tornikella paigaldamise aruanne. T. Mäeväli, Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11060)

Aruanne sisaldab sissejuhatust, ülevaadet teostatud töödest ning kokkuvõtet. Aruanne on illustreeritud 9 värvifotoga.

 

2012
Jõhvi Püha Miikaeli kiriku kellatorni luukide korrastamise ajal tehtud muinsuskaitselise järelvalve aruanne. S. Mäeväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11061)

Aruanne koosneb objekti üldandmetest, lühiülevaadet objekti ehitusloost, kelladega seotud muinsuskaitseliste erinõuete ja nende täitmise ülevaatest. Lisaks illustreerivad värvifotod ning koopiad tööde teostamiseks vajalikust dokumentatsioonist.

 

2013
Restaureerimistööde programm EELK Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri ja risti restaureerimiseks. OÜ Zoroaster, Aivo Rau.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 20934, säilik A-13759, digitaalselt kättesaadav (3 faili))

Sisaldab kavandatavate tööde kirjeldust, jooniseid.

 

2016
Jõhvi kirik vallikraaviga.Vihmavee ärajuhtimissüsteemi paigaldamine. Aruanne.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-13275)

Olukorra kirjeldus enne tööde alustamist ja tehtud tööde kirjeldus: paigaldati uued vihmaveetorud ja rennid tsingitud terasplekist. Viis fotot tehtud töödest.

 

2018
Tegevuskava. EELK Jõhvi Mihkli kiriku 1. vitraažakna paigaldus. OÜ Zoroaster, Aivo Raud.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33484, digitaalselt kättesaadav (3 faili))

Sisaldab kavandatavate tööde kirjeldust, jooniseid.

 

2020
Jõhvi Mihkli kiriku fassaadide restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39378, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab kavandatavate tööde kirjeldust, jooniseid.