Esileht
JÄRVAMAA
TÜRI

TÜRI PÜHA MARTINI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1956
Türi kirik. Inventeerimisjoonised
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1013)

Lühike ajalooline ülevaade. Plaanid: asendiplaan, põhiplaan, lõige.


1971
Türi kiriku tornikiivri karkassi staatilised arvutused. Koostaja: H. Uuetalu
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7731)

Tornikiivri põhimõõtmed, visandlikud joonised, arvutused tuulekoormuste määramiseks.


1972
Eelarve Türi linnas asuva Türi kiriku tornikiivri restaureerimistööde teostamise kohta. Koostaja: H. Uuetalu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-1711)


Ülevaade tehtud töödest ja kasutatud materjalidest, lisatud finantsarvestused.


1974
Türi kiriku kabeli ülesmõõtmisjoonised. Koostaja: A. Niineväli
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-430)


Kabeli ülesmõõtmisjoonised: asendiplaan, põhiplaan, eestvaade, ukse detailjoonis.


1980. II poolest pärinev kaust (kalkad).
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17213)

Türi kiriku kabeli põhiplaan, eestvaade, otsavaade, lõige, ukse detailjoonis. Kiriku asendiplaan, põhiplaan. 


1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan.
 

1985
Arhitektuurimälestiste kaitsetsoonid. Türi kiriku maa-ala plaan. Uno Herman
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1423)

Situatsiooniplaan, mõõdistatud 1985.

 

2001
Järva maakond. Türi kirik, Paide kirik, Koeru kirik, Ambla kirik.Kirikute puitpõrandate niiskuskahjustuste põhjuste analüüsid ja ettepanekud põrandate renoveerimiseks. PB Sille OÜ, A. Danil. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11636)


Seenkahjustuste tekitaja analüüsiutulemused ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Kaust annab ülevaate Türi kiriku olukorrast ja soovitab sama tegevuskäiku ka Ambla kiriku käärkambri, Paide ja Koeru kiriku pikihoone põranda jaoks. 4 mv fotot, 3 tööjoonist. 

2001
Eksperthinnang Türi kiriku renoveerimiskavale.
Tiit Masso OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4933)


Ülevaade hoone tarinditest, tehnosüsteemidest, probleemidest põrandaga, remondikava, soojavarustus, küttesüsteem, põranda konstruktsioon, soojasäästu võimalused, põranda kattematerjal. Lisatud märkused – põranda mahumuutused, põranda ehituskvaliteet, vesi-põrandakütte probleemid, ruumi niiskusreziim, ruumide ventileerimine, seinte viimistlus, hoone gabariitide ja ruumijaotuse muutumine. Lisatud fotod – vitraazaken, põrand, võlvid, puitkonstruktsioonid.


2001
Türi kirik. Torni restaureerimine. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4932)

Türi kiriku lühike ajalugu, seisukord ja restaureerimise algus; torni kiviosa ja kiivri restaureerimine; kuke ja kuuli restaureerimine, ukse ja akende restaureerimine. Lisatud fotod, vaated kirikule – 19./20. saj. vahetus, u. 1920., 1930. lõpp, 1944. tundmatu saksa sõduri joonistus kirikut tabanud sõjapurustustest.
Fotod restaureerimistöödest 1999 - kirikukukk ja kuul (1876), kiiver, uksed.


2001
Türi kiriku renoveerimistööde variandid nr. 1 ja 2. Variantide soojustehniline võrdlus, orienteeruv eelarve.
Krive Ehitus OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7329)

Seletuskiri – objekti asukoht, tehnilised näitajad, olemasolev olukord, seisukoht põranda ja kütte lahendustest, kiriku soojusvarustus, arhitektuurne-ehituslik osa, maksumused.
Joonised – lammutustööde plaan, põranda konstruktsioonid.
Orienteeruv eelarve – variant 1, 2.


2002
Türi kiriku osalised restaureerimistööd. Orienteeruv eelarve
. Krive Ehitus OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7330)


Planeeritavate ehitustööde eelarve.


2002
Arvamus Türi Martini kiriku kütmise ja sellega seotud sisekliima muutumise kohta.
  L. Sasi.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4931)


Informatsioon kiriku sisekliimast, küttesüsteemid. Foto kiriku interjöörist.


2002
Türi kirik. Arheoloogiline ülevaatus ja järelevalve 2002. a. Koostaja: Kalle Lange
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7187)


Türi kiriku 2002.a. jaanuaris toimunud ülevaatuse kokkuvõte. Soovitused edaspidisteks töödeks. Fotod vundamendist, surfi joonis. 


2002
Arhitektuurne osa. Koostaja: Urmas Arike
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12123)

Põranda konstruktiivne lahendus; võlvipealsete soojustamise, orelirõdu puittrepi taastamise, kabelihoonesse rajatava tualeti ning kirikuhoone aastaringset kasutamist tagava kütte ja niiskusrežiimiga varustamise projekti arhitektuurne osa.
Joonised – kiriku paeplaatide paigutussüsteem, kiriku lõige, kabeli põhiplaan.


2002
Järva maakond Türi linn, Türi Martini kirik. Küte. Köide I. Seletuskiri ja joonised.
AS 3E Ltd.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12123)


Küte – üldandmed, küttesüsteemi kirjeldus. Joonised – küte, põhikorruse paan. Põhimaterjalide spetsifikatsioon, Wrisbo põrandküttesüsteemi vooluhulgad ja rõhukaod.


2002
Niisutus.
Arhitektuuribüroo R. Projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-121123)


Niisutuse eesmärk, hinnapakkumine, arvamus kiriku kütmise ja sisekliima muutumise kohta.


2002
Veevarustuse ja kanalisatsiooni ning soojustrassi ja soojussõlme projekt
. VIP Projekt OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12123)


Veevarustuse, kanalisatsiooni, soojatrassi ja soojavarustuse kirjeldus. Materjalide spetsifikatsioonid.
Torustike asendiplaanid, kiriku torustike plaan, kabeli torustike plaan, veemõõdusõlme plaan, soojustrassi asendiplaan, soojussõlme põhimõtteline skeem, soojussõlme plaan.


2002
Kütte- ja niisutusseadmete elektrivarustuse projekt
. VIP Projekt OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12123)


Elektrotehniline osa, elektriseadmete skeemid.
Plaanid – elektriseadmete plaanid, elektrivälisvõrgu plaan.

 

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6205)

 

2006
Türi Wiedemanni tn. 7. Türi kirik. Valgustamiseks vajalike väliselektritööde muinsuskaitse eritingimused. Arhitektuuribüroo R.A.E OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6708)

Eritingimustega määratakse Türi kiriku tornikiivri valgustamise nõuded eesmärgiga torni esiletoomine linna siluetis. Kaust sisaldab kiriku, kirikuaia ja ohverdamiskoha analüüsi, muinsuskaitse eritingimusi ja 4 fotot, kirikuaia plaani arheoloogilise leiu asukohaga.
 

2010
Türi Martini kiriku kellasüsteemi uuendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13739)

Eesmärgiks II maailmasõja järgselt kahjustunud kellasüsteemi uuendamine. Vana kellatool koos mälestisest tornikellega langetati oma asukohalt üks korrus madalamale, kus monteeriti uuesti ja eksponeeriti 19. saj käsitöö näitena. Kellatuppa valmistati uus kellatool kahele tornikellale ja üks uus tornikell. Kelladele paigaldati uued helistasmisseadmed. Kaust sisaldab tehtud tööde kokkuvõtet, fotosid (9), elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust ja elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruannet.

 

2011
EELK Türi Püha Martini kirik : kirikutekstiilid. Koostaja: Marju Raabe.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

 

2014
Järva maakond, Türi linn. Türi kirik. Muinsuskaitse eritingimused fassaadide restaureerimiseks. OÜ MÕisaprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11580)

Kaust sisaldab ajaloolist lühiülevaadet, olemasoleva olukorra kirjeldust ja tehnilise seisukorra hinnangut, uuringute järeldusi ja väärtushinnanguid fassaadidele, muinsuskaitse eritingimusi. Lisaks asendiplaan, põhikorruse plaan, plaan rõdu tasandilt, 4 jaloolist fotot, 51 fotot. Lisaks väljavõte aruandest 2001, Rändmeister “Türi kirik. Torni restaureerimine”.
 

2014
Järva maakond, Türi linn. Türi kirik. Peaukse viimistlusuuringute aruanne. KAR Grupp AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11579)

Peasissekäigu välisukse ja valgmikuakna uuringute aruanne.
 

2017
Türi kiriku torni krohvitööde järelevalve aruanne. OÜ H. Uuetalu, Andrus Uuetalu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13393)

Tehtud tööde kirjeldus - torn krohviti hüdraulilise lubjaga, värviti lubivärviga, teostati plektiöid. Kaust sisaldab tegevuskava põhimõtteid, milles krohvitöödel juhinduti. 15 fotot, lisas kasutatud materjalide tootelehed.