Esileht
SAAREMAA
KAARMA

KAARMA PÜHA PEETRI JA PAULI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Kaarma kiriku kohta

1914
Kaarma kiriku välisvaade. Saaremaa 1914. C. Bulla.
(Filmi- ja fotoarhiiv, fotokogu, säilik 0-99550p)

Vaade Kaarma kirikule. Saaremaa. C. Bulla.
(Filmi- ja fotoarhiiv, fotokogu, säilik 0-99551p)

1926-27
Kaarma kirik, üldmaterjalid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik 4-5/6, II kd.)

Toimik sisaldab:

 • Fotokoopiat H. Kjellini pöördumisest Haridusministeeriumi poole 1926.a., milles hinnatakse kiriku kultuuriväärtusi ning esitatakse juhtnöörid nende restaureerimiseks (saksakeelne, käsikirjaline);
 • Fotokoopiat kiriku nõukogu esimehe pöördumisest Haridusministeeriumi poole palvega eraldada raha Kaarma kiriku remondi ja restaureerimistöödeks;
 • Fotokoopiat Haridusministeeriumi vastusest palvekirjadele nõusolekuga eraldada Kaarma kiriku välisrestaureerimise kuludeks 50 000 marka nõudega viia restaureerimistööd läbi prof. Kjellini juhtnööride järgi. (originaalmaterjalid asuvad endises ORKAs ehk Eesti Riigiarhiivis).


1955
Tehnilise seisukorra akt Kaarma kiriku kohta. ENSV Arhitektuurivalitsus. Koostaja: T.Kallas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8957)

Aruande kirjalik osa sisaldab kiriku ajaloolist lühiülevaadet, hoone üksikute osade ehitusajalugu koos tehnilise seisukorra kirjeldusega (fassaadid, katusekonstruktsioonid, siseruumid) ning inventari loetelu.

Hinnang monumendi tehnilise seisukorra kohta on mitterahuldav: “kiriku, kui muinsuskaitse all oleva objekti edasise säilitamise eesmärgil on vaja teostada suuremaid remonttöid konstruktsioonides esinevate defektide ligvideerimiseks”. Rõhutatud on katusekonstruktsioonide ebarahuldavat seisukorda, pargusid fassaadides (eelkõige kooriruumi idafassaadi läbivat vertikaalset pragu) ning kõrget kondensniiskust siseseintel, mille tulemusena on põhjasein kohati kaetud rohevetikaga.

Kokkuvõtteks loetleb aruande koostaja üles vajaliku meetmed olukorra parandamiseks. Aruande kirjalikule osale on lisatud asendiplaan, fotod Kaarma kiriku ülesmõõtmisjooniste koopiatest ning fotomaterjalid kiriku ehituslikes konstruktsioonides esinevate defektidest.
Fotod.


1959
Aruanne Kaarma kiriku väliuurimustest. Koostajad: V.Raam, K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-195)

Aruanne kirjeldab 16.-18. September 1959 a. läbi viidud provisoorsete väiluuringute tulemusi, mille eesmärgiks oli 1960.a.-le planeeritud remonttööde ette valmistamine: tehnilise seisukorraga seotud küsimuste lahendamine ja peamiste ehitusajalooliste perioodide üldjooneline määratlemine.

Uuringud seadsid peamiseks ülesandeks selgitada välja erinevate ehituslike osade (pikihoone, koor, käärkamber, torn) suhteline kronoloogia ning rohkete ja pealtnäha juhuslike massiivsete kontraforsside ehituslik ning funktsionaalne süsteem. Selleks teostati rida šurfe ja sondaaže.

Ehitustehnoloogiliste ning stiilikriitiliste uuringute tulemusena pakutakse välja järgmine ehitusajalooline skeem:

I – Võlvitud ühelööviline kirik. Torn puudub.
II – Puitlaega kirik, koori võlvid säilisid.
III – praegune kahelööviline võlvitud kirik torniga.
Fotod.


1962
Aruanne juulikuus 1962. aastal teostatud tehnilise seisukorra kontrolli tulemuste kohta Muhu, Pöide, Püha, Kaarma ja Valjala kirikutes koos ettepanekutega puuduste likvideerimiseks. Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Koostajad: K. Aluve; T. Kuusmaa. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-361)

Läbi viidud seisukorra kontrolli käigus nenditi, et Kaarma kirikus on varasemad remonttööd teostatud ilma muinsuskaiste töötajate juhendamiseta ja seetõttu asjatundmatud. Toimunud tööde käigus on maha kraabitud koori S-seinal asuv värviline konsekratsiooni rist (!). Aruande koostajate sõnul on kõik kooriruumi seinamaalingud muutunud tuhmimaks võrreldes 1961.a.olukorraga (eriti idaseinas)

Eraldi peatutakse pastoraadis paljastunud maalingute kehval olukorral ning soovitatakse kiirkorras võtta tarvitusele konserveerimimeetmeid, sh ka koopiate valmistamine 1:1.


1963
Kaarma kirik. Inventariseerimisplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1018)

Toimikus sisalduvad joonised: asendiplaan, põhiplaan, torni korruste plaanid ja lõiked ning tornikiivri lõige.


1970-1971
Kaarma kirikus 1970-1971.a. teostatud restaureerimistööde jooniste fotokoopiad.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6 II köide)

Kaust sisaldab fotokoopiaid Filatovi-aegsetest graafilistest dokumentatsioonidest.

Muhu-Liiva ja Kaarma kirikute seinamaalide restaureerimis- ja konserveerimistööde revideerimise aktid koos lisadega ajavahemikul 1970-1971
(Rahvusarhiiv: fond R-1797, nimistu 3, säilik 1931)

Kaust sisaldab mitmesuguseid aruandeid ja avaldusi restaureerimistöödega kaasnenud kulude, materjalide puudujääkide jms koha. Ülevaated ja soovitused teostatud ja vajaminevate restaureerimis- ja konserveerimistööde kohta.


1970-1976
Kaarma kiriku seinamaalide (obj.744) restaureerimis- dokumentatsioon a. 1970-1976.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6 II köide)

Toimik sisaldab lühikest ülevaadet kiriku seinaviimistluse seisukorrast 1970.a.suvel enne suuremate restaureerimistööde alustamist ning informatsiooni teadaolevatest seinamaalingutest varasemal perioodil avatud üksikute sondaažide põhjal, mis on kaetud 8 lubjakihiga. Aruandes pööratakse tähelepanu rohevetika vohamisele, mis kohati ulatub kõikide lubjakihtide vahele.

Lisaks sisaldab toimik põhjalikku eelarvelist dokumentatsiooni (aastatest 1970-74) ning käsikirjalist konserveerimistööde päevikut 1970.-1976.a. läbi viidud restaureerimistööde kohta (kiriku seinamaalide avamine, dokumenteerimine, restaureerimine).
Fotod.


1971-1980
Üldmaterjalid. Kingissepa rajoon, Kaarma kirik.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, I köide)

Kaust sisaldab fotodokumentasiooni Kaarma kiriku arhitektuursetest viimistlusest (seinamaalingud, reljeefsed detailid) aastatest 1971-1980. Lisaks sisaldab mustvalgeid fotokoopiaid Filatovi poolt teostatud graafiliste dokumentatsioonide lehtedest (aastatst 1971).
Fotod.

Dekoratiiv- ja figuraalmaalide fragmendid (secco) 13-15.saj. Kingissepa rajoon, Kaarma kirik.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, III köide)

Kaust sisaldab fotodokumentasiooni Kaarma kiriku seinamaalingutest aastatest 1971-1980.
Fotod.


1971
Aruanne komandeeringust Kaarma kirikusse augustis 1971. a. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Koostaja: V.Buldas. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1363)

Aruanne sisaldab hoone tehnilist ülevaatust koos edasiste uurimiste programmiga. Tehnilise kontrolli esialgseks põhjuseks oli koori võlvi ühe roidekivi alla kukkumine, kuid ülevaatuse käigus selgus kiriku üldine halb tehniline seisukord. Täheldati hulgaliselt pragusid seintes ja võlvides (tekkinud oletatavalt pärast viimaseid remonttöid 1961 a.), mille asukohta aruandes ka täpselt kirjeldatakse. Pööratakse tähelepanu ka katuse kattematerjali ja konstruktsioonide amortiseerumisele.

Edasises uurimistööde programmis soovitatakse läbi viia ehitusgeoloogilised uuringud, et kindlaks teha kiriku konstruktsioonide ebastabiilsuse põhjused; teostada kiriku täpne ülesmõõtmine; paigutada majakad kõigile pragudele jne. Lisaks sisaldab aruanne katuse konstruktsioonijooniseid ja fotodokumentatsiooni.
Fotod.


1972
Tööjoonised Kaarma kiriku käärkambri akende metallraamide kohta. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Koostajad: K, Aluve; H. Loog; E. Sedman.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1455)


1975
Kaarma kirik. Asendiplaan. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2406)

?
Kaarma kirik, pastoraat ja kalmistu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-126)

Kaust sisaldab jooniseid kalkadel: plaanid, lõiked, vaated,detailid. Eraldi kaustas on brošüüri materjalid.


1980
Ehitusgeoloogia aruanne. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. Koostaja: E. Kirs. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5150)

Kaarma kiriku restaureerimiseks Muisnsukaitseameti poolt tellitud maa-ala ja pinnase geoloogiliste omaduste uuringud. Esitatud on ehitusgeoloogilised tingimused ja lähteandmed projekteerimiseks.


1981
Kaarma kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus ja edasiste tööde programm. Koostaja: T.Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-492)

Aruanne sisaldab 1980.a kiriku vundamentide osalise avamise käigus tehtud ehitusajaloolisi ja insenertehnilisi tähelepanekuid-järeldusi ning ülevaadet kiriku tehnilisest olukorrast.Vundamentide avamise tingis vajadus uurida kiriku tehnilise seisukorra järsku halvenemist viimaste aastakümnete jooksul, mil märgati rohkete pragude tekkimist hoone seintesse ja võlvidesse.

1970-ndate alguses paigutatud kontrollmajakad (vt.Buldas, 1971) olid 1980.a-ks pragunenud. Kiriku unikaalsed katusekonstruktsioonid olid väga halvas seisus ja kohati pehastunud. Seinte alumine tsoon oli kattunud rohevetikaga.

Esitatud restaureerimistööde programmi peamiste ülesannetena nähakse ette seinte ja võlvide toestamist ja olemasoleva autentse katusekonstruktsiooni maksimaalset konserveerimist.

Uurimistööde (nii avatud 5 šurfi vundamendis kui visuaalne vaatlus) tulemused kirjeldavad nii monumendi oletatavat ehtusajaloolist kujunemist kui hoone käesoleva halva seisukorra põhjuseid. Põhjalikult analüüsitakse hoone aluse pinnase ebastabiilsust ning sellega põhjendatakse hoone struktuuride ohtlikku seisukorda.

Aruanne lõppeb tööde edasise programmiga, kus soovitatakse eeskätt teostada kiriku ülesmõõtmisjoonised (mille puudumine takistab korraliku uurimistegevust,) jätkata uuringutega ning võtta tarvitusele kiireid meetmeid hoone ohtliku seisukorra parandamiseks.

Aruanne sisaldab fotodokumetatsiooni nii hoone ehituslikest detailidest kui kaevatud šurfidest.
Fotod.

 

1982
Kaarma kiriku kooriruumi korrastamise tehniline tööprojekt. Kd I. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Koostaja: T.Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5866)

Ettepanek kiriku toestamiseks, tuginedes läbi viidud uurimistöödele. Muu hulgas pannakse ette paigaldada kooriruumi tõmbid. Lisatud on kooriruumi tõmbide plaan ja joonised, ehitussõlmede joonised.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiskeem, põhiplaan.

Geodeetiliste uurimistööde aruanne. Kaarmaa kiriku vajumisvaatlused. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. Koostaja: M. Lember.
(Muinsuskaitseamet, säilik A-6996)

Aruanne käsitleb Kaarma kiriku deformatsioonide uurimist (vajumine). Lisas skeemid, lõiked ja tabelid.

 

1984
“Mälu”. 4-osaline film Villem Raamist ja Saaremaa kirikutest.
(Filmi- ja fotoarhiiv, filmikogu)

Kaarma kiriku vajumisvastane kindlustamine. Ettepanek. Kd I. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Koostaja: V. Järverand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6889)

Aruanne esitab läbi viidud mõõtmistulemustele tuginedes kiriku vajumise oletatavad põhjused, ajaloolise kronoloogia ning ehituslike struktuuride hetkeseisukorra. Uuringute tulemusena pakutakse välja kiriku strukturaalse olukorra stabiliseerimiseks vajalikud tugevdusmeetmed (tõmbide paigaldamine, hilisemate massiivsete tugipiilarite avamine ja eemaldamine, vundamentide tugevdamine, seinte kuivatamine jne).

Aruandele on lisatud fotodokumentatsioon, katusekonstruktsioonide joonised ja šurfide skeemid.
Fotod.

Kaarma kirik. Hoone lõigete fotogramm-meetriline mõõdistamine. Koostajad: H. Jõeveer; G. Pärtna; K. Pärtna.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-647)


1985
Tehniline tööprojekt. Kaarma kiriku tugevdamine. Kd II. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Koostajad: K. Aluve; V. Järverand; M. Kangro.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7164)

Aruandes on esitatud konstruktsioonide tugevdamiseks vaja minevatest tööde programm. Lisatud on E.Ilvese poolt koostatud metoodikad erinevate tööde läbi viimiseks (n. raiddetailide hüdrofoobimiseks, rohevetika eemaldamiseks, aukude ja pragude kinnitegemiseks, katuse konserveerimiseks jne). Joonised (põhiplaan, vaated, lõiked, tõmbid, vundamendid, portaali restaureerimisjoonis).


1989
Idafassaadi ja katuse tõstmise eskiisprojekt. Eesti Muinsuskaitse Selts. Koostaja: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10678)

Aruanne koosneb peamiselt eskiisjoonistest (fotogramm-meetriline mõõdistamine, rekonstruktsioon) ja fotodokumentatsioonist. Lühikeses kirjalikus osas antakse ülevaade kiriku ajaloolistest konstruktiivsetest ümberehitustest ning esitatakse rekonstruktsiooni ettepanekud.
Fotod.

Kaarma kiriku katuse restaureerimine. Eelarve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7041)

Tööde detailne loetelu koos maksumusega.

Kaarma kiriku katuse restaureerimise konstruktiivne osa. Kd I. Koondis “Eesti restauraator”. Koostaja: V.Järverand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8934)

Kaarma kiriku katuse konstruktsioonijoonised ja –arvutused.


1990
Eelarveline koondarvestus ja lokaaleelarved kiriku I järgu restaureerimistööde kohta.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7051)

Tööde detailne loetelu koos maksumusega.

Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd A (kivikonstruktsioonid). R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8931)

Heakorrastus, välis- ja sisetööde loetelu. Metoodikad. Kivikonstruktsioonide joonised.

Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd B (puit- ja metalldetailid). R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8932)

Kaarma kirik. Värvikavand. R. Projekt. Koostajad: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9655)

Kiriku siseviimistluse uuendamiseks tehtud värvikavandid, mille valikus lähtuti altari, kantsli ja oreli olemasolevast viimistlusest.

Saare maakonna arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Kd VIII. Kaarma kirik. Koostajad O.Suuder, U.Arike, E.Jaadla. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2760)

Läbi viidud töö raames määratleti Kaarma kiriku ja pastoraadi kaitsetsoon. Aruande kirjalik osa sisaldab arhitektuuriajaloolist lühiülevaadet ja kaitsetsooni lühiiseloomustust ning graafiline osa katse- ja reguleerimistsooni piiritlemisjoonist.


1991
Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd C. Täiendavad tööjoonised. R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9654)

Toimik sisaldab peamiseltelt arhitektuursete konstruktsioonidetailide mõõtmisjooniseid.

Kaarma kirik. Elektri tööprojekt. R. Projekt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9656).


1992-94
Kaarma kirik. Sisedekoratsioon. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”. Koostaja: T. Sepp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3084)

Aruanne kirjeldab 1992.a.suvel Anneli Randla (TÜ üliõpilane) ja Tõnu Sepa (a/s AGU-EMS, ekspedistsiooni juhataja) poolt läbi viidud pikihoone siseviimistluskihtide stratigraafiliste uuringute tulemusi. Käitletud on erinevaid kvaadermaalingu kihte, võlvide peal asuvaid võidu- ja kilpkaare dekoratsioone, pikihoone aknapõskedel säilinud maalingufragmente, kiriku alaosas kulgevat sik-sak ornamenti ning nende oletatavat kronoloogilist järgenvust. Visuaalseid vaatlusi toetavad ja täpsustavad Helve Ilvese poolt läbi viidud mikroskoopilised punktuuringud, mille tulemused on lisatud aruande lõppu. Aruandele on listud fotograafiline dokumentatsioon ja joonised pikihoone maalingute oletatavast ajaloolisest paiknemisest.
Fotod.


1993
Ehitusgeoloogia aruanne. Kaarma kiriku torniosa vundamentide uurimine. RAS “REI” . Koostaja: A.Sedman.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4025)

EELK Kaarma Peetri koguduse tellimusel läbi viidud geoloogilised uuringud eesmärgiga leida parim meetod kandekonstruktsioonide tugevdamseks. Vajumisvaatluste uurimiseks kaevati vundamentide avamiseks 3 šurfi ning paigaldati sügavreeper. Aruande seletuskirjale on lisatud pinnaseomadusi kirjeldav tabel, vundamentide avamise skeem ning šurfide ja sügavreeperi asendiskeem.


1994
Kaarma kiriku kooriruumi võlvi tugistamine ja likvideerimise projektlahendus. Koostaja: A.Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10662)

Aruanne sisaldab jooniseid (tellingute plaan ja lõiked, koori ja võidukaare võlvide remont) ja fotodokumentasiooni võlvide pragudest.


1995
Uurimistööde aruanne. Kaarma kiriku geotehniline kontroll. RAS “REI”. Koostaja: M.Saavik.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4026)

1980 a-st alates pisteliselt läbi viidud geotehnilise kontrolli – vajumisvaatlused, pragude avanemise dünaamika selgitamine, torni vertikaalsuse kontroll - resultaadid ning mõõtmiste tulemused.


1996
Uurimistööde aruanne. Kaarma kiriku geotehniline kontroll. Rakendusgeodeesia ja ehitusgeoloogia inseneribüroo. Koostajad: M.Lemberg, J.Kärk.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4027)

Muinsuskaitseameti tellimusel läbi viidud vajumisvaatluste ja horisontaalsete deformatsioonide mõõtmiste tulemused, mis valmistavad ette tõmbide paigutamist pikihoonesse.

Uurimistöö aruanne. Kaarma kiriku geotehniline kontroll. Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo (REI). Koostajad: M.Lemberg, J.Kärk.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik P-11053)

Eelmise aruande koopia.

Kaarma kiriku võidukaare ja koorivõlvi kindlustustööde tehnoloogiline ettepanek. Uuetalu AS. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4029)

Projekt-tööjuhis Kaarma kiriku kooriruumi ja võidukaare deformatsioonide aeglustamiseks või peatamiseks. Nähakse ette krohvi- ja maalngute uuringuid, võlvipealsete puhastamist, võlvide kindlustamise plaani välja töötamist ning lisatõmbide paigutamist võidukaare piirkonda ja pikihoonesse. Lisaks seletuskirjale sisaldab toimik kooriruumi tellingute skeemi, kooriruumi ja võidukaare täiendavate tõmb-ankrute paigutuse jooniseid ning tõmbankrute skeeme.

Kiriku tornikiivri tehnilise olukorra kirjeldus ja ettepanekud remont-restaureerimistöödeks. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu. (Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-3917)

Tornikiivri (sh kiivri karkassi ja kandekarkassi) tehniline kirjeldus ja konstruktsiooniskeem. Kuna tornikiivri olukorda hinnatakse avariiliseks, soovitatakse see koheselt demonteerida ning ennistada uus torn, säilitades konstruktiivse skeemi, puidu ristlõiked ja ühendused. Lisatud põhjalik fotodokumentatsioon.


1997
Kaarma kiriku tornikiivri ja koorivõlvi ennistustööde tehniline aruanne. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-3918)

Peamiselt fotodest koosnev tornikiivri lammutus- ja ennistusprotsessi ning kooriruumi võlvi idasiilu kindlustamise dokumentatsioon.

Kaarma kiriku tornikiivri ja koorivõlvi ennistustööde tehniline aruanne. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4032)

Eelmise aruande koopia

Kaarma Peetri ja Pauli kirikus toimunud remont-restaureerimistööde aruanne. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4031)

Aruande kirjalik osa kirjeldab kiriku deformeerunud võlvi remont- ja restaureerimistöid, mis viidi läbi 1996.a. AS “Stingeri” poolt vastavalt OÜ H.Uuetalu koostatud kindlustustööde põhimõttelisele ettepanekule(vt. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4029). Tööd viidi läbi J.Kilumetsa ja H.Uuetalu järelvalve ja juhendamise all.

Restaureerimistööde käigusviidi läbi järgmised tööd:

 • puhastati kooriruumi võlvipealsed, võlvid mõõdistati ja kindlustati;
 • kindlustati kooriruumi lõunaseina akendepealne müür ja kilpkaar
 • kindlustati võidukaare lõunapoolne osa;
 • paigaldati kaks lisatõmbi pikihoonega risti (võidukaarest lääne poole pikihoonega risti ning võidukaarest ida poole võlvi peale.).

Aruanne sisaldab põhjalikku fotodokumentatsiooni läbi viidud töödest.

Kaarma kiriku sondaažide aruanne. AS Kar-Grupp. Koostajad: A. Miil; S. Sorok; M. Tael.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4030)

AS Kar-Grupi poolt viidi läbi seinaviimisluse stratigraafilised uuringud kiriku kooriruumis:

 • ristvõlvi roietel (tuvastati kaks maalingukihti, mida 3-4 lubjakihti),
 • idaseina poolsel võlvitisel (maalinguid ei tuvastatud),
 • idaseina kilpkaarel (2 maalingukihti, ohtlikult irdunud),
 • idaseinal (esitatud on põhjalik kihtide stratigraafia, millest kahel tuvastati maalingud, ülejäänud kihtide puhul on kirjeldatud krohvi värvus ja faktuur),
 • idaseina keskmise akna parempoolel palel (tuvastati üksnes lubikrohvi- ja värvi kihid),
 • lõunaseinal (tuvastati 8 lubivärvikihti, millest maaling vaid ühel).

Sondaaže illustreerib fotodokumentatsioon.

Uurimistööde aruanne. Kaarma kiriku geotehniline kontroll. Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo (REI). Koostajad: M.Lemberg, P.Hirvonen.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4028)

Pärast tõmbide paigaldamist läbi viidud geotehnilise kontrolli tulemused. Muuhulgas soovitatakse analoogilisi mõõtmisi läbi viia ka edaspidi vähemalt korra aastas, et kontrollida tõmbide paigaldamisega seoses tekkinud pingete ümberjaotumist konstruktsioonides.


1998
Kaarma kiriku konserveerimistööde aruanne. AS Kar-Grupp. Koostajad R. Tuvike, A. Miil, S. Sorok, M. Tael.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4033; Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/6 I köide)

Konserveerimistööde käigus tegeleti rohevetika tõrjega kooriruumis, seinast irdunud krohvikihi kinnitamisega maalingualusel pinnal, avatud maalingufragmentide konserveerimisega. Aruanne sisaldab lühikest ülevaadet objekti seisundist, läbi viidud tööprotsessidest ning põhjalikku fotodokumentatsiooni.


1999
Kaarma kiriku pikihoone roidekaarte kindlustamise tehnoloogia. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4034)

Olukorrakirjeldus ja fotodokumentatsioon. Ettepanekud roidekivide kindlustamiseks. Roiete pingutusskeem.

Kaarma kiriku võlvkaarte 1999. a kindlustamis- ja restaureerimistööde aruanne. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4037)

Lõunalöövi kahe võlvkaare kindlustus- ja restaureerimistööde dokumentatsioon fotodega.


2000
Kaarma kiriku võlvkaarte 1999. a kindlustamis- ja restaureerimistööde aruanne. Oü H. Uuetalu. Koostaja: H.Uuetalu.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-3919)

Peamiselt fotodest koosnev lõunalöövi kahe võlvkaare kindlustus- ja restaureerimistööde dokumentatsioon.

Kaarma kirik. Uuringud 2000. Rändmeister Oü. Koostaja: E. Mölder.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4571)

Aruanne annab ülevaate Kaarma kiriku siseviimistluskihtide oletatavast stratigraafiast ja tehnoloogiliast, kirjeldab erinevate mördi- ja krohvikihtide koostist ja esinemist ning dekoratiivsete seinamaalingute kronoloogiat. Aruande teises osas on esitatud restaureerimiskontseptsioon, millest edasiste restaureerimistööde puhul lähtuda, kirjeldatud kiriku seisukorda ning peamisi probleeme ja antud soovitusi preventiivseteks meetoditeks vähendamaks kiriku niiskusprobleeme. Aruande lisadena on esitatud joonised ja fotodokumentatsioon.


2002
Šurfid Kaarma kiriku N portaali ja NO-altari vahel. Koostaja: T. Sepp.
(Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4995)

Et uurida kiriku põrandaaluse pinnase iseloomu (kas leidub ehituskonstruktsioone, hauakambrite jäänuseid vms) teostati 3 šurfi. Šurfid näitasid, et kiriku nendes piirkondades puuduvad inimtegevuse jäljed.


Täiendavad uuringud 2002.a. restaureerimistööd pikihoone idavõlvikutes. Aruanne. Rändmeister OÜ. Koostajad: Juhan Kilumets, Eva Mölder.
(Muinsuskaitseamet, säilik A-10436)

2000. a värvikihtide ja dekoratiivsete maalingute järjestuse uuringute järel tehtud täiendavate uuringute kirjeldus, joonised, fotod, konserveerimistööde kirjeldus.

 

2003
Kaarma kirik. Epitaafi ukse restaureerimine. Rändmeister OÜ. Koostaja: J. Kilumets.

(Muinsuskaitseamet, säilik A-7630)

Ukse konstruktsioon ja viimistlus. Varasemad remondid. Säilivus ja seisukord. Restaureerimine.

 

2004
Pikihoone keskmiste võlvikute restaureerimine 2004. Aruanne. Rändmeister OÜ. Koostajad: Juhan Kilumets, Eva Mölder.
(Muinsuskaitseamet, säilik A-10435)

Viimistluskihtide kirjeldus, sh seisundi hinnang, tööde kirjeldus, joonised, fotod.

 

2005
Aruanne. Kaarma Püha Peetri ja Pauli kiriku stratigraafilised ja maalitehnilised uuringud. Vaatlus läbi viidud 19-22 august 2004.a. EKA Restaureerimise Teaduskonna poolt. Koostaja: Werner Schmid.
(EKA Restaureerimise Teaduskonna praktikaaruannete arhiiv)

Riikliku Pühakodade Programmi raames viidi EKA Restaureerimise Teaduskonna poolt läbi Kaarma kiriku siseviimistluskihtide startigraafilised ja maalitehnika uuringud. Vaatlus keskendus kiriku kolmele piirkonnale:

 • Pikihoone E-seina “uute”, ca. 1407. a ehitatud võlvide kohal katuse aluses ruumis säilinud viimistluskihid.
 • Pikihoone praeguseid, ca. 1407 ehitatud võlve katvad viimistluskihid.
 • Pikihoone läänepoolsete akende palendid ja akendest madalamale jäävad seinaalad, mis ajavahemikul ca. 1728 kuni 1989 olid kaetud sise- (ja välis-) tugipiilaritega.

Vaatluse tulemused täpsustavad seni eksisteerinud dateeringuid ning selgitavad siseviimistluskihtide ning arhitektuursete elementide ajalist järgnevust.

Kiriku piksekaitse ja maanduspaigaldis. Põhiprojekt. MultiGroup OÜ. Koostaja: A. Lillmann
(Muinsuskaitseamet, säilik P-13445)

Piksekaitse seletuskiri. Piksekaitse plaanid ( Valjala kirik, Püha kirik, Kaarma kirik, Kihelkonna kirik). Kasutatavate materjalide sertifikaadid.


2007
Kaarma vald. Kaarma kiriku automaatne tulekahju-signalisatsioon. Tehniline projekt. OÜ Klotoid. Koostaja: J. Sõmmer.
(Muinsuskaitseamet, säilik A-16649)


2011
Pikihoone läänevõlvikute ja käärkambri restaureerimine 2005-2010. Aruanne. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder.
(Muinsuskaitseamet, säilik A-9548)

Kahjustuste kirjeldus, tööde kirjeldus, leidude ülevaade, fotod, joonised.


2015
EELK Kaarma kirik. Kooriruumi idaviil. Tegevuskava. Rändmeister OÜ. Koostas: Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv A-12174, kooskõlastus nr 24738, digitaalselt kättesaadav)

Nõuded materjalidele ja töödele, osa detailide-sõlmede joonised.


2018
Kiriku kooriruumi idaseina ja -viilu ning käärkambri idaseina ja -viilu restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 31908, digitaalselt kättesaadav)

Aruanne 2015-2017. aastatel Rändmeister OÜ tehtud töödele, 2015. aasta tööde programmi alusel. Tööde loetelu ja üksikasjalik kirjeldus, tulevikus hädavajalike tööde loetelu, fotod.


EELK Kaarma kirik. Käärkambri lääneseina ja -viilu restaureerimine. Kooriruumi ja käärkambri akende aluslaudade paigaldamine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ. Koostas: Ain Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-13793, kooskõlastus nr 32534, digitaalselt kättesaadav)

Seisundi kirjeldut ja uuringute tulemused, nõuded töödele, detailijooniseid.


EELK Kaarma kiriku tornikiivri remont-restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostas: Juhan Kilumets
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33813, digitaalselt kättesaadav)

Muinsuskaitse eritingimused ja uuringute tulemused (sh fotod), väärtuslike katusepiirkonna detailide loetelu, projekt, joonised.


2020
Kiriku kooriruumi ja käärkambri aknalaudade paigaldamise ja käärkambri lääneviilu restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 39644, digitaalselt kättesaadav)

Aruanne 2018. aastal Rändmeister OÜ teostatud töödele, 2018. aasta tegevuskava alusel. Tööde loetelu (sh tähelepanekud eelneva lahenduse kohta!) ja üksikasjalik kirjeldus, tulevikus hädavajalike tööde loetelu, fotod.


2021
EELK Kaarma kirik. Pikihoone idaviilu restaureerimine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ. Koostas: Ain Pihl

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 40989, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab hetkeolukorra kirjeldust ja uuringute tulemusi (sh fotod), nõudeid töödele, jooniseid.

PDF:
Aruanne eesti keeles
Aruanne inglise keeles