Esileht
SAAREMAA
RUHNU PUUKIRIK

RUHNU PÜHA MAGDALEENA KIRIK

KONSERVEERIMISE AJALUGU

1773

Asendati naistepoole pingistiku alustala.

Allikas: Ruhnu Maarja-Magdaleena puukiriku dendrokronoloogiline dateerimine (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4878)
 

1840

Kirik tunnistati inspekteerimisel nii halvas seisukorras olevaks, et “ühegi remondiga teda parandada ei saa”.

Allikas: Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012.
 

1850ndad

Toimus suurem remont. Ehitati lääne-eeskoda koos torniga. Kooriruumi idapoolsed aknad ehitati ringi (ühe väikese ristküliku-kujulise akna asemel kaks teravkaarset akent). Hoone kaeti seest ja väljast laudisega. Varasem muldpõrand asendati laudpõrandaga.

Allikas: Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012.

1851. aastal asendati osa naistepoole pingistiku alustalast.

Allikas: Ruhnu Maarja-Magdaleena puukiriku dendrokronoloogiline dateerimine. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4878)
 

1926

Oli plaan vana kirik Eesti Rahva Muuseumile müüa, aga nüüd soovitakse see siiski omale kohale jätta ja koguda raha kirikut väisavatelt võõrastelt.

Allikas: Ruhno koguduse kirjavahetus, EELK arhiiv, s. 5248
 

1934

Märgitakse, et endine puukirik vajab remonti.

Allikas: Ruhno koguduse kirjavahetus, visitatsiooniprotokoll (EELK arhiiv, s. 5248)
 

1959

Seisundi uuring

Uuringuga leitakse kiriku seisukord on üldkokkuvõttes rahuldav. Hoone põhikonstruktsioonid on suhteliselt heas seisus. Probleemidena tuuakse välja: 

 • sokli seisukord on halb. Osa kive on sideainest (sinisavi) lahti tulnud ja varisenud;
 • soklilauad ja karniisilauad on suures osas hävinud, kohati on ka voodrilaud pehkinud; 
 • osad akende puitosad on pehkinud,
 • akende tinaraamide kinnitid on osaliselt lahti ja paljud klaasid purunenud, soovitatakse katta aknad väljastpoolt luukidega; 
 • tornikiivri kagu- ja lõunapoolsed küljed on väga halvas seisus; 
 • pikihoone laudadest katusekatte pealmine kiht on pehastunud; 
 • kantsel ja kõnepult on rikutud, altar on osaliselt lõhutud; 
 • putukkahjurite levik on suhtliselt väike ja ei näi olevat progresseeruv. 

 
Allikas: Ruhnu vald, Ruhnu vana puukirik. Tehnilise seisukorra kirjeldus ja remont-restaureerimistööde I järjekord. 1959. T. Böckler. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-190) 

1970

Kirikus viidi läbi väiksemaid (?) restaureerimistöid. Aruanne nende tööde kohta puudub. Akende katmine tinaraamides vitraažidega jäi pooleli. 

Allikas: Ruhnu puukiriku restaureerimine. 1989. RTP. Köide I. M. Kangro (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-8889)
 

1981

Putukate tõrje

Eesti Riikliku Vabaõhumuuseumi konserveerimismeeskond tegi kirikus lokaalseid biotsiididega töötlemisi.

Allikas: Ruhnu puukiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. J. Metslang, M. Laht, K. Pilt. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-10838)
 

1993

Tehnilise seisukorra ülevaatus

Ülevaatuse käigus nenditakse, et

 • kiriku olukord on kriitiline, sest katused lasevad vett läbi ja sadevesi on tekitanud kahjustusi interjööris;
 • pooleliolevad restaureerimistööd on halvasti edenenud ja halva kvaliteediga.

Allikas: Ruhnu Korsi talu ja puukiriku olukorrast. L. Täheväli (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-5798)
 

1994

Tehnilise seisukorra uuring

Uuringuga leitakse, et:

 • veelauad halvasti paigaldatud, vundamendis sideaine (savi) väljavarisenud.
 • seinapalgid putukkahjustustega;
 • torni kandekonstruktsioonid tugevalt kahjustunud, kiivri kattelaudis amortiseerunud.
 • pikihoone katusekonstruktsioonid osaliselt kahjustunud,
 • aknad eemaldatud ja avad suletud ajutiste luukide ja kilpidega
 • pikihoone põrandad osaliselt üles võetud
 • pingistik vajab remonti;
 • rõdu ja trepid rahuldavas seisus.

Vt seisukorda dokumenteerivad fotod

Allikas: Ruhnu puukiriku tehnilise seisundi kirjeldus ja restaureerimistööde programm. L. T. OMA, L. Täheväli (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-10649)

Toimusid restaureerimistööd:

 • paigaldati naiste poolel ja vahekäigus uus põrand;
 • parandati pikihoone ja koori lõunapoolne vundament;
 • torni restaureerimine (asendati kahjustunud tarindid, paigaldati uus kattelaudis, obelisk ja tuulelipp);
 • uuendati sillutis lõunaküljel;
 • korrastati kirikuaeda.

Allikas: Ruhnu puukiriku restaureerimistööde aruanne. L. T. OMA, L. Täheväli (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-3481)
 

 

1995

Toimusid restaureerimistööd, mille käigus tehti ka uuringuid.

Tehtud tööd:

 • pikihoone ja kooriruumi katusekonstruktsioonide proteesimine;
 • käärkambrile uue katuse ehitamine;
 • torni kattelaudise võõpamine hülgerasva ja tõrva seguga;
 • kooriruumi ümbruse maapinna vertikaalplaneerimine;
 • puude raiumine kirikuaias. 

Läbiviidud uuringud ja nende tulemused:

 • leiti 3 kinnipandud ava seintes (aknaava apsiidi keskel, väike aknaava pikihoone kirdenurga idaseinas ja ava pikihoone idaviilus, mille kaudu pääses pikihoone pööningult kooriruumi pööningule);
 • leiti polükroomia jälgi tornikonsoolidelt;
 • leiti pahti ja värvi jälgi ukse kohal olevalt puitornamendilt (millest otsustati koopia valmistada)
 • tehti 3 šurfi ajaloolise sillutise ulatuse määramiseks (ei saadud piisavalt infot);
 • maapinna planeerimisel leiti münte, katusekivi tükke, luid, taanikeelse kirikuraamatu tükke, vitraažakende tükke.

Allikas: Ruhnu puukiriku restaureerimistööde aruanne. L. T. OMA, L. Täheväli (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-3482)
 

1998

Katuse hooldusremont

 • Vahetati 1994-1995. aastal paigaldatud ja käesolevaks ajaks lõhki kuivanud katuselauad.
 • Katus tõrvati, praod ja läbijooksukohad takutati ja silikoonitati. Tehtud töödest hoolimata jäi hulk läbijooksukohti naelakohtadest ja laudadevahelistest pragudest.

Allikas: Aruanne Ruhnu puukiriku katuse hooldusremondi teostamisest. R. Maripuu (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-9631)
 

1999

Putukatõrje- ja väiksemad remonditööd:

 • töödeldi putukkahjustustega kohti kemikaalidega,
 • asendati tugevalt kahjustunud puit interjööris ning nähtavatel kohtadel seintes,
 • tõsteti algsele kohale paekivist altariplaat.

Allikas: Aruanne. Putukatõrjetööd Ruhnu vanas puukirikus. T. Villemsoo, S. Simson (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-9728)
 

Lääneseina puitkaunistuse konserveerimine

Puitkaunistus puhastati samblikust, detailid liimiti oma kohale, immutati puutõrva ja linaõli seguga.

Allikas: Konserveerimistööde aruanne. Ruhnu puukiriku lääneseina kaunistus. Vätta Puit OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4587)
 

2000

Korrati 1999. aastal läbiviidud keemilist putukkahjustuste tõrjet.

Allikas: Aruanne töödest Ruhnu puukirikus. T. Villemsoo. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4080)
 

2001

Dendrokronoloogiline uuring

Uuringu tulemused:

 • 1642-1644 – pikihoone ja altariruumi ehitus;
 • 1646 – ehitati reliikviahoidla alatari alla;
 • 1773 – asendati naistepoole pingistiku alustala;
 • 1851 – lääneotsatorni ehitus, taas asendati osa naistepoole pingistiku alustalast.

Allikas: Ruhnu Maarja-Magdaleena puukiriku dendrokronoloogiline dateerimine. A. Läänelaid (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4878)
 

2002

Restaureerimistööd interjööris:

 • asendati kooriruumi põrand ja põrandatarindus (20 m2);
 • kahjustunud ja ebakvaliteetselt paigaldatud välisvoodri veelauad asendati uutega;
 • korrastati laelaudis;
 • pikihoone põrandat tooniti peitsi abil tumedamaks;

Allikas: Vana puukirik – hoone ehituslike osade ja siseinterjööri restaureerimine. Uus kirik – siseinterjööri restaureerimine. T. Villemsoo, S. Simson, T. Vainküla. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4879)
 

2009

Putukkahjustuste uuring

Uuringus leitakse, et vana kiriku seinalaudis on ulatuslike putukkahjustustega. Soovitatakse tõrjet füüsikalise mõjutamisega (niiskustaseme muutmine) või keemilist tõrjet, kui on kavas laudis eemaldada.

Allikas: Report on Visit of the two Churches of Island of Ruhnu/Estonia. Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, dr. rer. nat. Uwe Noldt. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11974)
 

2011

Seisukorra hinnang

Hetkeolukord on hinnatud väga heaks, aktiivseid putukkahjustuste märke vähe.

Allikas: Ruhnu puukiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. J. Metslang, M. Laht, K. Pilt (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-10838)
 

2018

Katuseremont

 • Paigaldati käärkambrile uus katuselaudis, mis ka tõrvati. 
 • Asendati pikihoone katusel pealmisi laudu.
 • Tõrvati pikihoone ja kellatorni katused. 

Allikas: Ruhnu vana puukiriku käärkambri katuse laudise paigaldus ja katuse ning torni tõrvamine. Tööde teostamise aruanne. Andres Lebin. (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 34424)

Allikas: Muinsuskaitseameti PÜP toetused

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2011. a PÜP toetus avarii-restaureerimistöödeks

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Muinsuskaitseamet