Esileht
HARJUMAA
HARJU-MADISE

HARJU-MADISE MATTIASE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded1968
Harju.Madise kiriku tornijoonised. A. Kihu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17-8-85)

Kaust sisaldab torni ja ajutise katuse konstruktsioonide tööjooniseid ning plaane.


1968
Harju-Madise kiriku katuste ja torni vahelagede tööjoonised. H. Uuetalu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1053)

Kaust sisaldab katuse ja torni vahelagede tööjooniseid - plaane,lõikeid, katusekonstruktsioonide skeeme ning spetsifikatsioone ning seletuskirja katuse kandekonstruktsiooni konstruktiivsest lahendusest ja tööde teostamisest.


1968
Harju-Madise kiriku ehitusajalooline probleemistik, uurimisülesanded ja lühike ajalooline õiend. Koostaja: V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1002)


Toimik sisaldab ajaloolist õiendit, ehitusajaloo analüüsi ning põlengujärgset fotomaterjali (45 must-valget fotot).


1969
Tornikiivri restaureerimistööde lühijuhend ning tööjoonised. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1115)

Tornikiivri karkassi staatilised arvutused, tornikiivri restaureerimistööde lühijuhend ning 12 tööjoonist.


1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Pass on illustreeritud must-valgete fotodega. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised ning kiriku kõrvalhooned, bibliograafia ning ajaloolised allikad.


1988
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine, Köide XXXI. Harju-Madise kirik kabeli ja kirikaiaga. Koostaja: J.Treikelder.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2253)

Säilik sisaldab lühikest ehitusajaloolist ülevaadet, U.Hermanni koostatud asendiplaani (1987) ning kaitsetsoonide määratlemist.


1989
EELK Harju-Madise kiriku tornikiivri taastamise projekt. Koostaja: Raul Vaiksoo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13936)

Säilik sisaldab:

  1. lühikest ajaloolist ülevaadet
  2. tornikiivri arhitektuurse kuju ja konstruktsioonide kirjeldust
  3. tehniliste seadmete ja näitajate ülevaadet
  4. fotomaterjali
  5. graafilist osa (asendiplaan, torni vaated, sõlmed jt

1991
Harju-Madise kirik. Avatäidete tööjoonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11710)

Akende, aknavõrede, torniluugi ja selle metalldetailide tööjoonised.

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5858)

2009
EELK Harju-Madise kiriku katuste restaureerimine. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, P-15468)

Säilik koosneb katusekatete asendamisega seotud ehituskirjeldusest, tarindite ja nende tehnilise seisukorra kirjeldusest, muinsuskaitse eritingimustest, seisukorda illustreerivatest digifotodest ning joonistest - sarikate plaanid, tõmbid kahjustused, lõiked, sõlmed, katuse plaan. Lisas koopiad 1968.a. Teadusliku Restaureerimise Töökoja tööjoonistest.

2013
Muinsuskaitse eritingimused kirikule välisvalgustuse projekteerimiseks. OÜ Vana Tallinn

(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-11224)

Lühike ehitusajaloolile ülevaade, hoone ja kirikuaia kirjeldus ja tehniline seisukord, kutluuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu, muinsuskaitse eritingimused (Kalli Holland). 15 värvifotot kiriku eksterjöörist ja kirkuaiast, asendiplaan, kiriku põhiplaan.