Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-JAANI

JÄRVA-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1956
Järva maakond Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev. Järva-Jaani kirik. Inventariseerimisjoonis. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  Ü-956)

 

1975
Järva-Jaani kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide tehnilise ülevaatuse aruanne. H. Metsa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 2425)

Säilik sisaldab tornikiivri kandekonstruktsiooni tehnilise ülevaatuse aruannet; eskiise ja fotosid.


1984
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, fotokoopia põhiplaanist.


1985-1986
Toimik 4-7/6 köide I. Kunstimälestised Paide raj. Järva-Jaani kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

Säilik sisaldab: fotosid aastatest 1985 ja 1986, Järva Teataja artiklit Gebhardti maali kohta, akte altari restaureerimise kohta.

Vt. Fotod.

1986
Toimik 4-7/ 6 köide III. Kunstimälestised Paide raj. Järva-Jaani kirikus.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

Säilik sisaldab fotosid kiriku interjöörist.

Vt. Fotod.

1995
Järva-Jaani kiriku kantsli konserveerimise aruanne. KAR-Grupp AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9528)

Säilikus on mainitud kantsli juures tehtud korrastustöid 1771. aastal, viidatud on Sten Karling'i teosele „Holzchnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland” Dorpat 1943. Kirjeldatakse 1995. aastal kantsli konserveerimisel läbitud töö etappe, konserveerimise eesmärke.

1996
Järva-Jaani kiriku kantsli konserveerimistööde aruanne. KAR-Grupp AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9529)

Säilikus kirjeldatakse 1996. aastal kantsli konserveerimisel läbitud töö etappe, konserveerimise eesmärke.

 

1996
Järva-Jaani kirik. Katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo Vanad kirikud

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4005)

Ei leitud avariilisi olukordi, kuid mitmeid mädanikkahjustusi. Ettepanekud edasisteks töödeks. Joonised: põhiplaan, pikihoone lõige. 8 fotot.

 

2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri. Nr. 4. EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik. Inventeerija: Marju Raabe

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

 

2005

Järva-Jaani kirikuaia (1. kalmistu) inventariseerimine. Koostaja: Andres Pohla.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8389)

Säilik sisaldab seletuskirja, üld- ja ajaloolisi andmeid; lisadena graafiline materjal ning fotokoopiad.

2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815)

2008
Järva-Jaani kirik. Pikihoone põranda (2/3 lõunaküljest) restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Tõnu Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8875)

Säilik kajastab kirikupõranda tehnilist seisukorda. Kirjeldatakse põranda mädanikkahjustusi ning tööoperatsioone, mis viidi läbi põranda osaliseks väljavahetamiseks. Sisaldab fotosid kirikust peale lõunakülje vana põranda eemaldamist ja kiriku lõunakülge uue põrandaga.

2009
Järva-Jaani kirik. Lääne-, lõuna-, ja idakülje vertikaalplaneerimine. Tööprojekt. A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 15515)

Säilik sisaldabseletuskirja; fotosid 1- 18 kommentaaridega, jooniseid; liigniiskusest tulenevate kahjustuste likvideerimise projekti. Jooniste hulgas on ka trepi taastamise joonist.

Dateerimata üldkaust
Järva-Jaani kirik. Kalkeeris valguskoopiale: E. Kõrgemaa.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76. 1. 17231)

Säilik sisaldab kalkasid: kiriku asendiplaan, põhiplaan, koor. Lõige A- A.

Vt. Mõõtmisjoonised.

 

2012

Järva maakond, Järva-Jaani vald, Järva-Jaani alev. Järva-Jaani kirik. Kiriku katuste ja tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16503)


Projekt tellitud katuse ebarahuldava seisukorra tõttu, katted on amortiseerunud, kiiver avariiline, vett ei pea. Projekt näeb ette katuse kandekonstruktsioonide restaureerimist ja tugevdamist ning katmist käsitsi valtsitud tsingitud terasplekiga. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, hetkeolukorra kirjeldust, uuringute tulemusi, kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu, 6 fotot, nõudeid restaureerimisele, jooniseid: asendiplaan, katuste plaan, talade ja müürlattide plaan, sarikate plaan, lõiked, kellatoa ja risttalastiku plaan, arhitektuuriliselt väärtuslikud tarindid ja detailid.
 

2012
Järva maakond, Järva-Jaani alevik. Järva-Jaani kirik. Katuste ja tornikiivri restaureerimine. Põhiprojekti muudatuste seletuskiri. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17372)


Muudatuste põhjuseks soov lisada pööningule käiguteed. Sisaldab samu jooniseid kui kaust P-16503, sh muudetud jooniseid: talade ja müürlattide plaan, sarikate plaan, lõige A-A.
 

2012
Järva-Jaani kiriku kellasüsteemi uuendamise, elektrifitseerimise ja kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13738)

Tööde eesmärgiks oli kirikule töökindla kellasüsteemi valmistamine. Ajalooline kellatool demonteeriti, mille käigus selgus ka selle oodatust kehvem seisukord. Ajalooline kellatool langetati tornis kolm korrust allapoole ja eksponeeriti seal. Kellatuppa valmistati uus kastkellatool kahele uuele tornikellale, mis varustati elektriliste helistamisseadmetega. Torni ajanäitaja viidi üle elektrimootoriga juhtimisele, ajalooline mehhanism on säilitatud algsel kohal. Kellatoa akendesse paigaldati kõlaaknad ja akendele veeplekid. Kaust sisaldab tehtud tööde ülevaadet ja fotosid (16).

 

2014
Järva maakond, Järva-Jaani vald. Järva-Jaani kirik.Tornikiivri restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Einar Kaldam, diplomeeritud insener

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11571)


Üleväaade Rändmeister OÜ teostatud töödest tornikiivri restaureerimistöödel, illustreeritud 14 fotoga. Ehitutööde päevikud, ehituse töökoosolekute protokollid.
 

2014
Järva maakond, Järva-Jaani alev. Järva-Jaani kirik. Käärkambri muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks. Restaureerimise põhiprojekt. OÜ Mõisaprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16769)


Kaust sisaldab ajaloolist lühiülevaadet, olemasoleva olukorra kirjeldust ja tehnilise seisukorra hinnangut, järeldusi tehtud uuringutest ja esialgsete krohvi- ja värviuuringute tulemusi koos sondaažikaartidega (9). Väärtushinnang detailidele ja nende paiknemine plaanil, muinsuskaitse eritingimused, fotod (27). Restaureerimise põhiprojekt annab juhised töö käiguks ja viimistluse värvitabeli. Joonised: põhiplaan, lõiked, vaated põhjast ja läänest. Sõlmed, aknaraamide joonised, talade ja sarikate plaan. Elektripaigaldise põhiprojekt.
 

2015
Järva maakond, Järva -Jaani alev Pikk 27a. Järva-Jaani kirik. Kooriruumi katusekatte vahetus. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Urmas Lööper

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12332)


Kaust sisaldab Rändmeister OÜ teostatud tööde lühikirjeldust ja lisasid: joonised asendatud müürlattide ja tõmbtalade ja sarikate asukohaga, materjalide sertifikaadid, objekti päevik ja fotod (11).
 

2015
Järva-Jaani kirik. Katuse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Einar Kaldam

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12331)

Lõunapoolse eeskoja katuse restaureerimistööde kirjeldus, illustreeritud 4 fotoga. 

 

2016
Järva-Jaani kiriku pikihoone katusekatte vahetus lõunaküljel. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Urmas Lööper. Tellija EELK Järva-Jaani kogudus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12887)

Kaust sisaldab Rändmeister OÜ teostatud tööde lühikirjeldust ja lisasid: joonised asendatud müürlattide ja tõmbtalade ja sarikasüsteemide asukohaga, materjalide sertifikaadid, tõmbtalade jätku täpsustavad joonised, objekti päevik ja fotod (11).