Esileht
VILJANDIMAA
KOLGA-JAANI

KOLGA-JAANI JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

 1982
 Kiriku ümbruse situatsiooniplaan. KRPI, U. Hermann
 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 861) Kiriku ümbruse situatsiooniplaan kalkal. PLAAN

 1982
 Situatsiooniplaan. KRPI, J. Treikelder, U. Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5874)

Sisaldab seletuskirja ja situatsiooniplaani.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, ajaloolise struktuuri skeemist ning tehnilise seisukorra hinnangust. Loetletud on kirikus asuvad  kunstimälestised ning kirikut käsitlev bibliograafia. arhitektuurimälestise passi juurde kuuluvad ka 1982. aastal V. Raami poolt pildistatud fotod kirikust ning ehitise asendi- ja põhiplaan.

 1987
 Eesti NSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Kolga- Jaani kirik koos kabeli ja kirikaiaga. KRPI, J. Treikelder (Muinsuskaitseametiarhiiv, säilik A-1917)

 Sisaldab:
 • arhitektuuriajaloo lühiiseloomustust;
 • kaitsetsooni lühiiseloomustust;
 • kaitsetsoonide üldreziimi;
• graafilist osa: kaitsetsooni piiritlus ja väljavõte Kolga-Jaani pastoraadi maade 1811. aastal koostatud plaanist.

 2000
 Altari konserveerimistööde aruanne. As Kar-Grupp. A.Miil, S.Sorok, H. Noor.

 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9864)

Sisaldab:
 • Altari kirjeldust
 • Konserveerimisülesande püstitust
 • Konserveerimiskava
 • Seisundi kirjeldust
• Tööde käigu etapiviisilist kirjeldust
• 28 värvifotot altarist enne ja pärast konserveerimist
 • Altari joonist 1:10

 2004
 Kolga-Jaani kiriku torni ja tornikiivri muinsuskaitse eritingimused. S. Reiss, Proff Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5736)

Sisaldab seletuskirja, jooniseid ja fotosid.
Seletuskiri koosneb ajaloolisest ülevaatest, läänetorni seisukorra kirjeldusest, torni oluliste detailide ja konstruktsioonielementide loetelust ja eritingimustest.
Joonised sisaldavad läänetorni kõigi kuue korruse plaane eraldi lehtedel. Koostanud S. Reiss
Fotod:
1) luugi vaade seestpoolt;
2) luugi detail;
3) torni idapoolne aken;
4) torni läänepoolse akna osa vaade;
5) läänekülje aknad väljastpoolt;
6) roosakna vaade seestpoolt;
7) roosakna vaade väljastpoolt;
8) akna kinnitushaak;
9) vaade torni konstruktsioonidele;
10) vaade torni konstruktsioonidele;
11) räästasõlm (näha kahjustunud kimmid);
12) põrand kella juures.

2004
Kolga-Jaani kiriku torni ja tornikiivri restaureerimisprojekt
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12876)

Sisaldab seletuskirja, jooniseid ja 24 fotot kiriku läänetornist. Lisamaterjalina joonist torni otsavaatest.
Seletuskiri koosneb ajaloolisest ülevaatest, olemasolevast olukorrast ja torni osade remonttööde kavast. Joonised on koostatud läänetorni kõigi kuue korruse ja katuse restaureerimisprojektiks. S. Reiss.

2006
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6363)

2007
Tornikiivri restaureerimise aruanne. Frantsiskus o/ü, J. Viikna ja R. Mõtus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8090)

Aruanne kirjeldab lühidalt tornikiivri restaureerimistöid ja pühendab eraldi peatüki kiriku risti ja muna restaureerimisele (risti ja muna seisukord ja tehtud tööd). Töö sisaldab 10 fotot tornikiivrist, ristist ja munast enne ning pärast restaureerimist.

2015
EELK Kolga- Jaani kirik. Restaureerimistööde tegevuskava. Rändmeister Oü. Juhan Kilumets. 2015

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12140)
Restaureerimistööde ettepanekud: maapinna vertikaalplaneerimine, pikihoone ja käärkambri katuse tööd, tornikiivri tööd, kellatorni treppide ja vahelagede tööd. 10 värvifotot kahjustuste kirjeldustega.