Esileht
SAAREMAA
PÜHA

PÜHA JAKOBI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1935
Kunstimälestised Kingissepa rajooni Püha kirikus. Üldmaterjalid.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, säilik 4-5/14, I köide)

Fotokoopia aruandest “Muinsuskaitse ülesandel Saaremaal, Püha kiriku sisemistel remonttöödel ettevõetud järelvalvest 08.-18.08. ja 23.-25.08. 1935.a.”
 

1955
Tehnilise seisukorra akt. T. Kallas, R-Projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11854)

Säilik sisaldab lühiülevaadet kiriku ajaloost. Kirjeldatakse hoone tehnilist seisukorda: välisfassaadi, katuse kandekonstruktsiooni ja katet, interjööri. Kokkuvõte tehnilise seisukorra kohta. Lisaks fotokoopiad kiriku põhiplaanist ning joonistest külg- ja otsevaates.
Fotod.

 

1962
Aruanne 1962.a. teostatud tehnilise seisukorra kohta Muhu, Pöide, Püha, Kaarma ja Valjala kirikutes. K. Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-361)

Kirikus läbiviidud remonttöödele antakse negatiivne hinnang. Juhitakse tähelepanu puudustele, mis tuleks võimalikult kiiresti likvideerida.


1963
Püha kiriku inventariseerimisplaan, asendiplaan. R. Liivorg, Kingissepa Tehnilise Inventariseerimise Büroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1063)

Kiriku põhikorruse, kooripealse, korruste, tornide lõiked; ruumide eksplikatsioon.


1975
Asendiplaan. U. Hermann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2396)

Kiriku asendiplaan mõõtkavas 1 : 500.


1980
Kunstimälestised Kingissepa rajooni Püha kirikus. Üldmaterjalid.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, säilik 4-5/14, I köide)

Must-valged fotod kirikust erinevatest ilmakaartest (O. Kõll).
Fotod.


1982
Asendiplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 698)

Põhiplaan, vaated lõunast ning läänest.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, asendiskeem.


1990
Värvikavand. 1990.a. Teostaja T. Parmakson, Projektibüroo R. Projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 11855)

Püha kiriku siseviimistluse värvikavand, värvivalikut määravate elementide (hilisbarokne altar ja 19 saj. kantsel koos väändega) iseloomustus ning puitpindade konserveerimist tutvustav materjal. Püha kiriku abihoone ülesjoonistused akvarellidega.

 

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Pöide kirik, Püha kirik. Ehitusarheoloogilised uurimistööd. AGU.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12395)

Kaustas väliuuringute aruanne ja leiuainese kirjeldus, fotod, joonised. Püha kirikus leiti ülemistes pinnasekihtides inimluid ja matuseid, lisaks leiti kabelite vundamendid.


1996
Katuse rekonstrueerimise tööjoonised. 1996.a. A.Danil, T. Parmakson, Vanad Kirikud OÜ .
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11597)

Uue katuse kandekonstruktsiooni tööjoonised harja kõrguse ning kalde taastamiseks. Olemasoleva seisukorra hinnang. Ettepanekud restaureerimistöödeks. Jooniste loetelu + joonised.


1996
Pikihoone katuse ülesmõõtmine ja algse katusekuju taastamise ettepanek. 1996.a. T. Parmakson, K.Ojala, Vanad Kirikud OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4035)

Püha kiriku ehitusdaatumid, katusega seotud probleemide kirjeldus, alusandmed. Lisa: Muinsuskaitse nõukogu Alalise ehitusmälestiste Ekspertnõukogu koosoleku protokoll.

Graafilises osas on esitatud põhiplaan ehitusetappidega, pikihoone katusekonstruktsiooni ülesmõõtmise plaan, pikihoone katusekonstruktsiooni ülesmõõtmise lõige ja sõlmed. Fotod katusest ning fotorekonstruktsioonid tõstetavast katusest.


2001
Kunstimälestised Kingissepa rajooni Püha kirikus. Üldmaterjalid.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, säilik 4-5/14, II köide)

Kantsli konserveerimistööde aruanne (tööde teostaja: KAR-grupp).

 

2001
Pinkide mõõdistamine ja pinkide rekonstrueerimise projekt, I. Kannelmäe, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11714)

Pinkide kirjeldus, rekonstrueerimisettepanekud. Lauluraamaturiiuli variantettepanek. Pinkidealuse paeplaatpõranda katmisest laudpõrandaga. Mõõdistamisjoonised. Rekonstrueerimisjoonised.

 

2002
Pikihoone katuse tehnilise seisundi hinnang ja restaureerimine. 2002.a. Aleksander Danil, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5667)

Säilik sisaldab materjali kiriku tehnilise seisukorra, restaureerimise, metoodiliste juhendite, töökorralduse ning töövõtjale esitatavate nõuete kohta; fotosid, jooniste loendit ning jooniseid.


2003
Püha kirik. Siseviimistluse uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt. Eva Mölder, Rändmeister OÜ .
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11291)

Säilik annab lühiülevaate Püha kiriku varasemate tähtsamate ehituslooliste andmete, samuti siseremontide ning restaureerimise kohta 20. sajandil.
Uuringute ja teostatud sondaažide põhjal antakse ülevaade kiriku siseviimistluskihtidest kolmel perioodil: enne Liivi sõja põlengut, peale põlengut kuni praeguse altariseina paigaldamiseni 1753.a. ning 18. saj. keskpaigast 1960. aastani.
Põhjalikult on kirjeldatud siseviimistluse seisundit mõjutavaid tegureid; tekstiline osa lõpeb restaureerimisettepanekute, -põhimõtete ja uuringute jätkamise kava tutvustamisega.

Uuringute kirjeldused, analüüs ning kiriku seisukord on illustreeritud 37 fotoga. Lisatud on ka sondaažide ja fotode skeem.

 

2004
Püha kirik. Tugipiitade, viilupealse ja aknalaudade katted. Restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15286)

Töös antud lahendused tegelevad liigniiskuse probleemiga kiriku müüristikus. 2003. aasta interjööriuuringute käigus selgunud probleemi lahenduseks kavandati siserestaureerimise esimeseks etapiks väliste niiskusallikate maksimaalne kõrvaldamine. Probleemiks olid tugipiitade, müüriastemete ja viilude pealsed ja akende aluslauad, mille puuduvad või puudulikud katted juhivad müüridesse liigset niiskust. Kaust sisaldab tugipiitade, müüriastmete, pikihoone viilupealsete ja aknalaudade seisukorra kirjeldust ja ettepanekuid tehtavateks töödeks, jooniseid ja fotosid (10), lisadena plaanid varasematest remondiprojektidest ja hooldusjuhend.

 

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5858)

 

2004
Kirikuaia vertikaali eskiisprojekt. Klotoid OÜ, M. Nõmm
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12763)

Eskiisprojekt on koostatud kirku seinte niiskusrežiimi parandamiseks. Seletuskiri. Joonised.

 

2004
Tugipiitade, viilupealse ja aknalaudade katted. Restaureerimisprojekt. Ain Pihl, Rändmeister OÜ .

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15286)

Projektis on esitatud tugipiitade, müüriastmete, viilude pealsete ja akende aluslaudade kattelahendused koos kaalutlustega erinevate kattematerjalide osas.

 

2005
Katuse restaureerimise aruanne. 2001-2003.a. Ain Pihl, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 5907)

Säilik sisaldab materjali kiriku katuse (koor, käärkamber, pikihoone) restaureerimise kohta. Fotod tehtud töödest.

 

2005
Kiriku piksekaitse ja maanduspaigaldis. Põhiprojekt. A. Lillmann, MultiGroup OÜ .

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik- P-13445)

Piksekaitse seletuskiri, piksekaitse plaan. Kasutatavate materjalide sertifikaadid.

 

2006
Kirikuaia vertikaalplaneerimise ja kiriku vundamendi hüdroisolatsiooni paigaldamise järelvalve aruanne, Tõnu Sepp.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6717)

Kiriku vundamendi hüdroisolatsiooni paigaldustööd ja kirikuaia vertikaalplaneerimistööd toimusid oktoobris-novembris 2006. Vundamendi seisukorra kontrollimiseks tehti kolm sondaaži kiriku ida,- põhja ja - lääneküljele.  

 

2006
Saare maakond, Pihtla vald. Püha kirik. Harri Haameri mälestustahvli projekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16656)

Õpetaja Harri Haameri mälestustahvli kavand ja paigalduskoha kirjeldus.

 

2007
Pingistiku mõõdistamise ja restaureerimise põhiprojekt. Illar Kannelmäe, Rändmeister OÜ
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14760)

Pinkide kirjeldus. Pingistiku restaureerimine, paigutuse muudatused. Joonised.

 

2011
Saare maakond, Pihtla vald. Püha kirik. Pööningu käiguradade ehitamine. Põhiprojekt. OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16657)

Projekt pööningule käiguradade ehitamiseks ja kellatorni luukude asendamiseks. Rajad kavandatakse olemasolevatele pööningu taladele. Lisades skeemid ja tööjoonised.
 

2011
Kiriku interjööri restaureerimine 2007-2010. Eva Mölder, Juhan Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1044)

Säilik sisaldab ülevaadet varasematest remont- ja restaureerimistöödest; viimistluse seisundi kirjeldust; restaureerimise eesmärgi ja meetodite kirjeldust. Restaureerimistööde aruanne käsitleb seinapindade puhastamist pikihoones ja kooriruumis; kooriruumi võlvide puhastamist; raid- ja värvidekoori restaureerimist; konstruktiivseid töid, krohviparandustöid; kivide ja maalingute restaureerimist ning viimistlustöid. Eraldi peatükk käsitleb tööde käigus teostatud uuringuid ning leide; täpsustusi kiriku ehitusloo ning arhitektuuri suhtes.
Aruanne on rikkalikult illustreeritud värvifotodega; lisaks värvikaart, 3 joonist: 2007-2010 restaureeritud alad; liimitud kivide skeem; fotode plaan; kiriku sisekliima mõõtmistulemused ning paigaldusliimi spetsifikatsioon.

 

2012
Saare maakond, Pihtla vald. Püha kirik. Tornikiiver. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16658.

Tellitud tornikiivri ebarahuldava seisukorra tõttu – amortiseerunud, ei pea vett, avariiline. Projekt näeb ette kiivrile uue kandekonstruktsiooni ja kiivrikatteks teraspleki. Kaustas muinsuskaitse eritingimused, nõuded teostatavatele töödele, tööjoonised.

 

2014
Saare maakond, Pihtla vald, Püha küla. Püha kirik. Puitkonstruktsioonide putukakahjustuste uuringud. Wood NDT OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11799)

Uuringute käigus leiti mitmete mardikate kahjustusi, kõik aktiivsed. Soovitused puidu töötlemiseks, püüniste skeemid, kiriku sisekliima (temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse) graafikud.