Esileht
SAAREMAA
PÖIDE

PÖIDE MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Pöide kiriku kohta


1955
Tehnilise seisukorra akt Saaremaal, Orissaare rajoonis asuva Pöide kiriku kohta. Tallinn.  T. Kallas.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-11830)

Aruandes on esitatud lühike ülevaade Pöide kiriku ajaloost, tehnilisest seisukorrast, lisaks pildimaterjal. Materjal kogutud kohapealsel läbivaatusel T. Kallase poolt 1955. a. Sisaldab ka kiriku situatsiooniplaani, fotosid ehituslike konstruktsioonide defektidest ja katuse kandekonstruktsiooni skeemi.
Fotod.


1958
Pöide kiriku ajalooline õiend ja tehnilise seisukorra kirjeldus.  V. Raam, V. Malmre.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-137)

Pöide kiriku ajalooline õiend; tehnilise seisukorra kirjeldus: välisfassaadide, katusekatte ja kandekonstruktsioonide, hoone siseruumide ja võlvide seisukord. Kiriku ümbruse kirjeldus. Kokkuvõte ja ettepanekud konserveerimis- ja restaureerimistööde kohta. Fotod hetkeseisukorrast.
Fotod.


1958
Saaremaal, Pöide kiriku arhitektuursed ülesmõõtmisjoonised. Köide I.  V. Malmre.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-91)

Sisaldab üldseisukorra kirjeldust ning arhitektuurseid ülesmõõtmisjooniseid valguskoopiatena.


1959
Saaremaal, Pöide kiriku tead. tehn. järelevalve ja uurimis-projekteerimistööde aruanne 1958. aasta kohta.  G. Jomm,
V. Raam, K. Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-176)

Sisaldab tehnilise seisukorra ja konserveerimistööde käigu kirjeldust, kokkuvõtet 1958. a jooksul teostatud uurimis-projekteerimistööde kohta ning mõningaid fotosid.
Fotod.


1959
Pöide kiriku tööjoonised. Köide II. K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-182)

Fermi, torni, sarikate tööjoonised.


1959
Saaremaal, Pöide kiriku konserveerimistööde kaalutlused ja nende orienteeruvad mahud. Tallinn 1959. K. Aluve.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-175)

Sisaldab võimalike konserveerimistööde analüüsi, teostamise järjekorda ning olulisemate tööde iseloomustusi.


1960
Pöide kiriku 1959. aasta jooksul teostatud konserveerimis- ja uurimisprojekteerimistööde aruanne. G. Jomm, V. Raam, K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-206)

Sisaldab 1959.a. konserveerimistööde ning teaduslike uurimis-projekteerimistööde aruannet, selgitavaid jooniseid; fotode nimekirja ning fotosid. Samas on vormistatud ka probleemid, mida tuleks jätkuvalt uurida 1960.aastal.
Fotod.


1960
Pöide kiriku projektiülesanne. K. Aluve.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-207)

Projekt koosneb lühikesest Pöide kiriku üldkirjeldusest, katuse ja torni arhitektuuri ning konstruktsioonide kirjeldusest. Projektis on ka kirikutorni puudutavad arvutused ning tornikiivri tööde teostamise kaalutlus. Sisaldab arhitektuursete ja konstruktiivsete osade graafilisi jooniseid ning puitkonstruktsiooni sõlmede jooniseid.

1962
Aruanne 1962a teostatud tehnilise seisukorra kohta Muhu, Pöide, Püha, Kaarma ja Valjala kirikutes. K. Aluve.

(Muinsuskaitse arhiiv säilik P-361)

Aruanne sisaldab 1962.a. juulis tehtud seisukorra tehnilise kontrolli tulemusi ning ettepanekuid esinevate puuduste likvideerimiseks.


1962
Aruanne Pöide kirikus ajavahemikus 1958-1961. a teostatud välisuurimiste kohta. K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-360)

Aruanne sisaldab välisuurimistööde käigus kogutud tähelepanekuid ning nendest tulenevaid ehitusajaloolisi järeldusi-täpsustusi. On ära toodud lühikokkuvõte varasematest uurimistest. Triangulatsiooni joonised.


1962
Saaremaal, Pöide kirikus teostatud väliuurimistööd. Köide I.  V. Raam, K. Aluve.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-359)

Sisaldab Pöide kirikus 1958-1959. aastal teostatud väliuurimistööde seletuskirja, teostatud sondaažide ja šurfide dokumentatsioone ning fotomaterjali. Sisaldab ka kiriku konserveerimisega seotud teaduslike uurimistööde plaani ja ülesandeid.
Fotod.


1974
Pöide ordulinnuse ja kindluskiriku asendiplaan. U. Hermann, R. Parts.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-214)

Asendiplaan.


1980/1998
Kunstimälestised Kingissepa rajooni Pöide kirikus. II köide.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/13)

Fotod vallasmälestistest, kiriku interjöörist ning eksterjöörist.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, asendiskeem.1986
Kiriku avariiohtliku olukorra hindamine ja likvideerimise ettepanek. Köide U.  V. Järverand.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-7635)

Sisaldab tehnilise seisukorra kirjeldust 1986. aastal tehtud ülevaatuse põhjal; torni ja pikihoone avariiohu likvideerimise ajutisi konstruktsioonilisi abinõusid. Lisaks illustratiivne materjal: joonised katusest, tornidest ning ajutisest katusest.


1986
Fotokoopiad Tartu Ülikooli Kunstiajaloo kabineti negatiividest. Köide XV. Pöide kirik. H. Samel.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-1582)

Köide koosneb Pöide kirikut puudutavatest fotodest, mis on valmistatud Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo Kabineti negatiividest. Fotomaterjal annab informatsiooni kirikust enne 1940.aastat.
Fotod.


1990
Pöide kirik. Köide: välisviimistluse eskiisprojekt. R-Projekt. T. Parmakson, V. Raam, H. Hiis, K. Pensa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9720)

Toimik sisaldab seletuskirja, graafilist osa, fotosid ja abimaterjale. Seletuskiri annab ülevaate kiriku seisukorrast. Graafiliselt on kujutatud vaated kõigist ilmakaartest. Fotod annavad pildi hetke situatsioonist. Illustratiivsed abimaterjalid käärkambri ukse ja sepiste tööjooniste koostamiseks.
Fotod.


1990
Pöide kirik. Välisviimistluse ja käärkambri tööjoonised. R-Projekt. Köide „A” joonised 1-14 (kivikonstruktsioonid). T. Parmakson, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9721)

Sisaldab kõigi tööde teostamise juhendeid ning jooniseid vaadetest igast ilmakaarest ning mõningatest detailidest eraldi.

 

1990
Saare maakond. Kihelkonna kirik, Pöide kirik, Püha kirik. Ehitusarheoloogilised uurimistööd. AGU.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12395)

Kaustas väliuuringute aruanne ja leiuainese kirjeldus, fotod, joonised. Pöide kirikus leiti mitmeid varasemate ehituste, ilmselt kunagiste kabelite jäänuseid.1991
Saare maakonna arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide XIII. Pöide ordulinnus ja kirik. O. Suuder, U. Arike.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-765)

Sisaldab lühiülevaadet arhitektuuriajaloost ning kaitsetsooni iseloomustust.


1991
Püha ja Muhu kirikus raidakende vitraažikavandite alusjoonised. T. Parmaksoni Restaureerimisalane Arhitektuuribüroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15938)

Säilik sisaldab järgmisi käsitsi koloreeritud jooniseid:

  • Muhu kiriku kooriruumi põhja-, ida- ja lõunaaken;
  • Pöide kiriku kooriruumi ida- ja lõunaaken.

 

1994-1995
Pöide kiriku kooriruumi maalingute konserveerimise uurimistööde aruanne. KAR-Grupp OÜ. S. Sorok, A. Tipner, I. Saabas, A. Tombach, M. Tiitsmaa, J. Õige.
( Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-5535)

Kaust sisaldab:

  • Kooriruumi siseviimistluse sondeerimistööde aruannet 1994.a.-st, milles on esitatud detailne stratigraafiline analüüs koos H.Ilvese poolt läbi viidud laboratoorsete pigmendiuuringute tulemustega.
  • Kooriruumi idaseina seisukorra ja läbi viidud konserveerimistööde kirjeldust.
  • Teostatud konserveerimistöid kaardistavat graafilist dokumentatsiooni (mõõtkavas 1:10, kalkal); konserveerimistöid kirjeldavat fotodokumentatsiooni.

1995
Pöide kirik. Käärkambri katuse tööjoonised. Vanad Kirikud OÜ. T. Parmakson, K. Ojala.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10103)

Käärkambri katuse tööjoonised.


1996
Pöide kirik. Ehituslooline ülevaade. J. Mäll, V. Kadakas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5884)

1994.a. augustis toimunud arheoloogiliste väliuuringute tulemustele ning kiriku kohta leiduvate allikate analüüsil baseeruv põhjalik kiriku ehituslooline ülevaade.


1997
Pöide kiriku kooriruumi idaseina raidkiviakna konserveerimistööde aruanne. KAR-Grupp OÜ. Kazimiers Mazur.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-3921)

Aruanne hõlmab Pöide kiriku kooriruumi idaseina dolomiidist raidkiviakna osalist konserveerimist. Aruanne koosneb peamiselt restaureerimistöid kirjeldavatest fotodest.


1998
Pöide kirik. Kooriruumi raidakende tinaraamistuse joonised. Frantsiskus OÜ.  T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11472)

Sisaldab seletuskirja, kuidas restaureerida raidakende raamistust, fotosid enne ja pärast restaureerimist ning jooniseid lõuna- ja idaaknast.


1998
Pöide kirik. Restaureerimistööde aruanne 1995-1998. Frantsiskus OÜ. T. Parmakson, T. Sepp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3922)

Põhjalik restureerimistööde aruanne 1995-98.a. teostatud arhitektuursetest konserveerimis-restaureerimistöödest. Sisaldab läbi viidud restaureerimistööde loetelu, illustratsioonide nimekirja ja illustratsioone restaureerimistöödest jooniste ja fotodena.


1998
Kunstimälestised Kingissepa rajooni Pöide kirikus. I köide.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/13)

Sisaldab fotosid – üldmaterjalid, epitaafid, hauaplaadid.


1998
Pöide kirik. Inventariseerimisplaan. A. Maripuu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1055)

Kiriku inventariseerimisplaan.


2000
Arheoloogilised uuringud Pöide kiriku põhjaküljel (Pöide ordulinnuse lõunatiib). J. Mäll, Agu EMS OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7203)

1999.a. juulikuus kiriku põhjaküljel, Pöide ordulinnuse lõunatiiva alal teostatud arheoloogiliste uuringute aruanne. Uuringud toimusid eesmärgiga lõpule viia 1989-1991 toimunud Pöide kiriku põhjakülje pinnasest vabastamise tööd. Kuna eelnevalt teostatud tööde käigus oli eemaldatud üle poole uuritaval alal asunud arheoloogilisest substantsist ilma seda arheoloogiliselt läbi uurimata ja minimaalse fikseerimisega, käsitleb antud uurimus vaid säilinud vanemaid kihistusi ja müürisubstantsi. Aruanne püüab uuringumaterjali korrelatsiooni viia ka kahes vanemas aruandes esitatud nappi informatsiooni (T. Sepp. Saaremaa kirikute ehitusarheoloogilised uurimistööd, 1990 ning T. Sepp. Pöide kiriku ehitustööde arheoloogiline järelvalve, 1991).

Uuring sisaldab arheoloogilise uurimise tulemusena saadud stratigraafilist maatriksit (stratigraafia fikseerimisel kasutati Harrise maatriksit); periodiseeringut ning absoluutseid dateeringuid; radioaktiivse süsiniku dateeringuid; esemeleidude tabelit ning kaheksat joonist: väljakaevatud müürisubstantsi plaan, profiilide plaanid; etappide plaanid.


2004
Pöide kirik. Katuse restaureerimisprojekt. A. Pihl, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16389)

Projekt koosneb seletuskirjast, sissejuhatusest ning üldandmetest; olemasoleva dokumentatsiooni tutvustusest; ehitus- ja remondiloo kirjeldusest; tarnidite ja nende tehnilise seisukorra, restaureerimis- ning hooldustööde kirjeldusest. Lisatud on 11 fotot ning tööjoonised.


2007
Muinsuskaitse eritingimused. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9083)

Töös käsitletakse kiriku kõrval ka kirikuaeda ning linnuseala (välja on jäetud pastoraat). Ehitusloolilne osa keskendub 20. sajakndi ajaloole; eritingimuste peatükk on üles ehitatud temaatiliselt, muinsuskaitse eritingimused on toodud iga teema lõpus. Viimases peatükis on resümeeritud uurimis-projekteerimistööde vajadus.

Köite sisu:

  • Ehitus- ja restaureerimislugu: Kesk- ja uusaeg; I maailmasõjast kiriku võõrandamiseni; sisustusest; restaureerimine (1957-1961; 1986-2004)
  • Valik olemasolevast dokumentatsioonist, mis dokumenteerivad kiriku tähtsamaid ehituslikke muudatusi või on olulised tema ehitusloo seisukohalt (tööd Muinsuskaitseameti, Pöide Vallavalitsuse, Saaremaa Muuseumi, T. Parmaksoni ja J. Kilumetsa arhiividest)
  • Muinsuskaitse eritingimused on koostatud järgnevale: põhiplaan ja kavatis; kirikuaed, linnus, ümbritsev maapind, haljastus; sokkel, seinad, fassaadidetailid; väliskrohv ja -viimistlus; kõik kiriku portaalid, välisuks ning aknaavad, avatäited; torni ja muud avad; katus ja tornikiiver; võlvid ja võlvitoed; seinad interjööris, võidukaar, tornikaar, nišid; sisekrohv ja -viimistlus, maalingud; põrandad; vahesein; käärkamber; müüritrepp, võlvipealne ja torniruumid; sisustus ja kunstimälestised; uus sisustus; elekter ja küte.
  • Uurimis- ja projekteerimistööde programm: tehnilised ja ajaloolised uuringud, ekspertiisid; projekteerimine.
  • Joonised: asenidplaan; põhiplaan; pikilõige; vaated.

Köide on rikkalikult illustreeritud nii ajalooliste kui olemasolevat olukorda kajastavate fotodega.


2009
Pöide kirik. Raidkiviakende mõõdistamine. J. Kilumets, I. Kannelmäe, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1193)

Köide sisaldab kiriku kahes keskmises võlvikus ning tornivõlvikus asuva 7 akna mõõtmisjooniseid ning kirjeldusi.


2009
Pöide kirik. Raidkiviakende restaureerimise ja avatäidete põhiprojekt. J. Kilumets, I. Kannelmäe, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15447)

Projekt koosneb seletuskirjast, kus on toodud akende restaureerimiskontseptsioon ning käsitletakse eraldi iga restaureeritava seitsme akna tööetappe.Lisaks 11 tööjoonist.


2012
EELK Pöide kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. J. Kilumets, A. Pihl, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16390)

Ehituskirjeldus koosneb üldosast - üldandmed ning sissejuhatus, kasutatud normdokumentide loetelu, normatiivsete koormuste loetelu, tuleohutuse ning tolerantside loetelu. Muinsuskaitse eritingimuste osa koosneb ajaloolisest ülevaatest, hetkeolukorra kirjeldusest, uuringutulemuste kirjeldusest, hinnangust kavandatavatele muudatustele, kultuuriväärtuslike tarindite loetelust, ehitusprojekti dokumentatsioonile esitatavatest nõuetest; lisaks  1 foto katusekarniisist, situatsiooniskeem ning asendiplaan. Hoone konstruktsioonide osa koosneb üldnõuetest puidu-, pleki- ja müüritöödele ning muudest nõuetest; katuse restaureerimistööde kirjeldusest ning hooldusnõuetest. Lisatud joonised: asendiplaan, sarikate ja käiguteede plaanid, sidemete plaanid, lõiked, sõlmed, kandekonstruktsiooni geomeetria, arhitektuuriajalooliselt väärtuslike tarindite ja detailide fotode suunad.