Esileht
HARJUMAA
SAHA KABEL

SAHA PÜHA NIKOLAUSE KABEL

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

Allikad:

1. Saha kabeli restaureerimistööde aruanne aastatel 1962-1969. Objekti autorid: K.Aluve, A.Kukkur. (muinsuskaitse ameti arhiivi säilik P-1176)
2. Jõelähtme kirik ja kogudus 18. sajandi esimesel poolel. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 2006.
3. Saha kalmistu restaureerimise tööprojekt 1989. Autorid: M.Leinbok, L.H. Paiken, I.Komonyi. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8748)
4. Saha kabelis asuva hauaplaatide fragmentide seinal eksponeerimise tegevuskava. 2016. OÜ T-Linnaprojekt. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28886).
5. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Saha kabeliaia juures 2017. aastal. 2017. Arheoloogiakeskus MTÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29194)
6. Saha kabeli vööndkaare konserveerimistööde aruanne. 2017. Rändmeister OÜ, I. Aaso-Zahradnikova. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31435)1904
Kabelimüüride kaitseks paigaldatakse lahtise otsaviiluga pilpakatus. Enne ulatuslikke konserveerimis-restaureeerimistöid kuuekümnendatel, asendatakse pilpakatus uue ja järsemaga.


1962-1969
Ulatuslikud konserveerimis-restaureerimistööd


1962. aastal tellis Riiklik Ehituskomitee Teadusliku Restaureerimise Töökojalt tehnilise dokumentatsiooni koostamise kabeli konserveerimiseks. Sama aasta sügiseks lahendati kabeli välisarhitektuuri puudutavad küsimused nagu katusekuju, viilud, trepp jne.

Vt mõõtmisjoonised:
Saha ulatuslik rekonstrueerimistöö - Saha Kabeli tööjoonised ja fotod. Köide I. Autor: K.Aluve. (muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-418)

  • 1965
Restaureerimistöid alustati 1965. aasta oktoobris idaviilu restaureerimisega.

  • 1966 ja 1967
• lõpetatati idaviil
• teostati krohvimäärde tööd müüritisel
• laoti lääneviil ja loodenurga ümartorn
• tõsteti karniisalused seinad vajaliku kõrguseni
• paigaldati katuse kandekonstruktsioonid
• kabeli katus kaeti S-kividega, väikse torni katus aga munk-nunn kividega
• katuse hari värviti 2 kivirea kõrguselt emulsioonvärviga valgeks
• valmistati uus paeplaatidest põrand (poolpuhtalt tahutud paeplaatide mõõtmed valiti analoogia põhjal 50 x 50 cm)
• toimus kabeli ümbruse pinnase jäme planeerimine ja üleliigse pinnase ning tööde käigus tekkinud ehitusprahi äravedu
  • 1968
• paeplaatidest tahuti välja uued ja keerulise profiiliga raidkivist aknaraamide detailid aegade jooksul ilmastiku mõjul hävinud raamide osade asendamiseks
• valmistati portaalide, eriti lõuna küljel oleva portaali, restaureerimiseks raidkive

  • 1969
• restaureeriti kabeli aknad ja lõunaportaal
• akende raidkivist raamide hävinenud osad asendati uute osadega ning säilinud osadel tehti parandusi kivitükkide ja tsementmastiksiga
• lääneküljel oleva portaali raidkivid puhastati ja kõrvaldati purunenud kivid, mis asendati uutega
• parandati ja kindlustati kabeli võlvid, neis olevad praod täideti kivitükkidega ja võlvide pealispind kaeti segamördiga
• teostati kabeli ümbruse planeerimine
• veeti ära üleliigne pinnas koos ehitusprahiga
• maapind tasandati ja kaeti mullaga. Kabeli seina äärde, ümber kabeli, paigaldati paeplaatidest sillutusriba

Teostamata jäid esialgsest kavast:

• akende klaasimine tinaraamistuses klaasidega.
• lääneportaali restaureerimise lõpetamine.
• lõunaportaali uue ukse valmistamine.
• torni tippu ehisvarda (joonis koostati 1969. aastal) valmistamine.
• kabeli seinte sisepindade ja võlvide alumiste pindade vuukimine.

2016

Hauaplaadi fragmentide eksponeerimine

Hauaplaadi fragmendid kinnitati sepistatud kanduritega kabeli lääneseina siseküljele. (vt allikas 4)

 

2017

Kaevamistööd kabeliaia välisperimeetril

Kaabli paigaldamisel kaevati kraav ümber kabeliaia kagupoolse osa. Leiti jälgi kahest matusest. (vt allikas 5)

 

Vööndkaare konserveerimine

Tööd toimusid Eesti Kunstiakadeemia tudengite praktika käigus. Kinnitati lahtised tükid, eemaldati vetikas, täideti raidkiviplokkide praod ja tehti vuugiparandused. (vt allikas 6)