Esileht
VÕRUMAA
RÕUGE

RÕUGE MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

2003

Rõuge kirik. Fassaadivalgustuse elektriprojekt. Välisvalgustuse elektripaigaldise ehitamise projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12513)

Koostanud firma Rantell AS, dets. 2003, tööde juhataja T. Birken, elektritööde juhataja H. Kübarsepp.
Kooskõlastanud 10.12 2003 Muinsuskaitseamet, Võrumaa vaneminspektor Arnold Unt
Projekt koosneb seletuskirjast, skeemidest, joonistest ja illustratsioonidest. Seletuskirjas on kirjeldatud objekti elektrivarustus, juhtimiskeskus, valgustusseade, paigaldustööd ning maandus ja potentsiaalide ühtlustamine.

Prožektor Horus peab olema paigaldatud nii, et valgustab kiriku otsaseina ja külgseina. Prožektor Dedalo peab olema paigaldatud nii, et valgustab kirikutorni kiivrit.
Fassaadivalgustid on kooskõlastatud eelnevalt Muinsuskaitseameti Võrumaa inspektoriga, Rõuge kogudusega ja Rõuge vallavalitsusega.
Tööde teostaja firma AS Rantell, Ringtee 4, Tartu.

2004

Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

Koostanud AS Kurmik Võrus, dets 2004, tellija EELK Rõuge Maarja kogudus. Juhataja Andri Needo, koostasid kunstiajaloolane I. Laatsit, ehitusinsener E. Needo.
Kooskõlastanud 11.02.2005 Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor Viktor Lõhmus.
Toimik käsitleb Rõuge Maarja kiriku ajalugu ja ehitustehnilist seisukorda. Esitatud on muinsuskaitse eritingimused ja kultuuriväärtusega detailide loetelu.

Säilikus on antud põhjalik ajalooline ülevaade Rõuge kihelkonnast ja selle kujunemisest. Kirjeldatud on Rõuge kiriku kolme olulisemat remondi- ja ümberehitustööde etappi.
Kirjeldatud on hoone ehitustehnilist seisukorda ja antud hinnang konstruktsioonidele. Välja on toodud fikseeritud remondid, seisukord, vajalikud tööd järgmistes osades: sokkel, seinad, katusekate, vihmaveesüsteem, katuste kandekonstruktsioonid, laed, põrandad, aknad, torniluugid, välisuksed, siseuksed, sisustuselemendid, kunstiväärtused, viimistlus (ühe punktina), insenertehnilised kommunikatsioonid.
Kokkuvõttes nenditi, et esmasteks vajalikeks remonttöödeks on pikihoone laetalade, peegelvõlvide ja katuse kandekonstruktsiooni räästapiirkonna remont, tornikiivri puitkonstruktsioonide remont ja katusepleki vahetus, akende ja uste remont, sokli ja seinte alaosa niiskustõrjetööd, välis- ja siseviimistlus koos gaasiküttesüsteemi demonteerimise ja elektrisüsteemi uuendamisega.

Järgnevalt on esitatud hoone sise- ja väliskülgedelt kokku 5 sondaažikaarti. Sondeerimise meetod mehaaniline, toonid on värvikataloogist Monicolor Nova. Sondaažide asukohad: seina välispind, palvesaali sisesein, palvesaali külguks, orelirõdu piire, rõdualune lagi ja sambad, pingid.

Muinsuskaitse eritingimused on eraldi välja toodud eksterjööris ja interjööris.
Järgneb kultuuriväärtusega tarindite ja detailide loetelu. Loetlus on toodud vaid ehituskonstruktsioonide külge kinnistatud riikliku kaitse all olevad kunstimälestised.
Järgmisena on esitatud joonised kultuuriväärtusega tarindite ja detailide paiknemisest. Lisatud kasutatud kirjandus, reprode, fotode ja lisade nimestik. Lisades vanad kaardid, asendiplaanid ja seenkahjustuse eksperthinnang firmalt Puleium OÜ. Seenkahjustuste eksperthinnang on koostatud kahe kiriku pikihoone pööningu katusekatte aluslaudiselt võetud proovide alusel. Mõlemast proovist leiti seeneniidistikku. Eksperdi hinnangul ei oma kumbki seen kiiret puitu lagundavat toimet, kuid viitavad konstruktsioonide liigniiskusele. Viimase likvideerimisel seened hävivad.

2005

Restaureerimise põhiprojekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13013)

Koostanud AS Kurmik. Juhataja Andri Needo. Koostasid arhitekt S. Lindi, Ehitusinsenerid O. Tsiruljova ja E.Needo
Kooskõlastanud 23.05 2005.a. Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor Arnold Unt. Kooskõlastanud 29.04.2005 Võrumaa päästeteenistus, järelevalve osakonna juhataja Imre Tambets.
Projekt koosneb seletuskirjast, ehitise tehnilistest andmetest, graafilisest osast (plaanid, vaated, lõiked, uste ja akende joonised, kellatorni luugi ja pinkide, seinapaneeli ja põrandaliistu joonised), värvipassidest, välis- ja siseviimistlusest, sisustuse värvilahendusest, sh sepisdetailid ja sulused ning lõpus on toodud ka lisad. Lisades plaanid, väljatrükid erinevatest andmebaasidest, muinsuskaitse eritingimused ning kultuuriväärtusega tarindite ja detailide loetelu.

2012

Katusekonstruktsioonide restaureerimine, katusekatte, peaukse ja torniluukide remont. Muinsuskaitseline aruanne.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10963)

Tellija AS Kurmik. Tegi: Kurmik Projekt OÜ, Võru, oktoober 2012. Koostas Epp Needo. Kooskõlastanud 01.11.2012 Muinsuskaitseameti Võrumaa Vaneminspektor Tõnis Taavet.

Aruanne sisaldab tööde kirjeldust ja töömeetodeid katuse- ja vahelaekandurite räästasõlmede restaureerimiseks ning katusekatte, peaukse ja torniluukide remondiks. Lisaks avastati tööde käigus pööningult papist maalirull, pommikillud ja kirjed peauksel. Välja on toodud ka kultuuriväärtusega tarindite ja detailide käsitlus ning hinnang tööde muinsuskaitselisele kvaliteedile. Lisades toodud välja erinevad tööde teostamiseks vajalikud load, töökoosolekute protokollid, ehitustööde päevikud kogu töö vältel perioodil 16.jaan 2012-14.sept 2012, kasutatud materjalide tehnilised andmed ning ehituse ülevaatuse akt.

Kasutatud on puidukaitsevahendit Boracol Special hallituste, puidusine, vetikate, majavammi ning teiste majaseente eest. Puidukaitsekrunti AURA Biostop kasutati kaitseks mädanemise, hallituse, sinetuse, putukate-kahjurite eest. Lisaks veel puidukaitseõli Pinotex Wood Oil, linaõli baasil puiduvärvi Kantri ja hermeetikut AQUAFIX.

2016

Uuringute tegevuskava mälestisel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12731)

Koostanud SA Eesti Vabaõhumuuseum (Viljar Vissel), tellija EELK Rõuge Maarja kogudus.
Kooskõlastanud 29.06.2016 Muinsuskaitseameti peainspektor Linda Lainvoo.

Toimik käsitleb altariseina uurimist läbi värvikihtide avamise ja sondaažide vormistamise. Teostatud sondaažid fotografeeriti ja dokumenteeriti. Eesmärgiks oli altariseina originaal värvilahenduse kaardistamine ja uuringute eksponeerimine.


Altariuuringute aruanne.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13260)

Koostanud SA Eesti Vabaõhumuuseum (Viljar Vissel, Kristina Aas, Grete Ots), tellija EELK Rõuge Maarja kogudus.
Heaks kiidetud 07.11.2017 Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektori Grete Nilp poolt.

Toimikus tuuakse ülevaade altariseina uuringutest. Sondaažide asukohad on märgitud joonisel, kokku tehti 15 värvikihi avamist. Puidust altarit katab 5 värvikihti, millest esimene viimistluskiht on olnud väga värvikirev. Uuringutulemustest lähtuvalt püüti algne värvilahendus digitaalselt rekonstrueerida, sellest on toimikus joonis. Kokkuvõtteks nenditakse, et kuna uuringud pakkusid oodatust palju rohkem informatsiooni, siis ei jõutud planeeritud aja sees kõiki altari detaile sondeerida ning tehakse ettepanek viia läbi uued mahukamad uuringud, kuhu võiks liita ka altarit ümbritseva aia ja kantsli.

2017

Elektripaigaldise projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17741)

Koostanud firma OÜ Enerel. Kooskõlastatud 24.aprillil 2017 Muinsuskaitseamet, Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim
Projekt on koostatud põhiprojekti mahus ja selles lahendatakse kogu maja rekonstrueerimisega seotud elektripaigaldise rekonstrueerimine. Lahendatud on hoone üldine elektrivarustus, sh valgustus, pistikupesade võrk, jaotuskeskuste paigaldus, toitekaabli paigaldus, piksekaitse, maandus ning potensiaalühtlustus.
Vastavalt Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim kirjale 03.03.2016 on elektrikaablid lubatud kiriku pikihoones paigaldada süvistatult, kui need järgivad juba olemasolevate vanade kaablite asukohti.
Projekt koosneb seletuskirjast kus on kirjas üldandmed, elektrivarustuse andmed, installatsiooni andmed (kaablite paigaldus, pistikupesad, lülitid ja harutoosid, valgustid, kilp, maandus ja potentsiaalühtlustus). Elektripaigaldise käidujuhend, kus toodud kasutamise ja hooldamise üldised nõuded ja esmaabi.
Lisas on toodud elektrimaterjalide spetsifikatsioon, joonised pistikupesade, seadmete toidete, heli ja piksekaitse asukohtadega. Lisaks potentsiaaliühtlustuse skeem.

Hinnapakkumine valgustitele firmalt Alter Baltics OÜ kuupäevaga 04.10.2016. Lisatud valgustite pildid ja spetsifikatsioon.

2018
 
Rõuge kirikus asuva altariseina ja kantsli uuringute ja osalise maalingute avamise tegevuskava. EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, V. Vissel
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 32922)
 
Altariseina alumise värvikihi avamine ja värviuuringud kantslil eesmärgiga eksponeerida algset polükroomset viimistlust. Nähakse ette ka digirekonstruktsiooni koostamine. 
 
2019
 
Ülevaatuse aruanne, Virgo Eiche
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)
 
Ülevaatuse akt kahel leheküljel. Tormikahjude (eemaldunud katteplekk tornikiivril) ja tornikiivri aluskonstruktsiooni hindamine. 
 
2020
 
Tegevuskava Rõuge kiriku tornil katusekandmiku restaureerimiseks ja katusekatte asendamiseks. OÜ Edepol, Virgo Eiche
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 40705)
 
Sisaldab olemasoleva olukorra ja planeeritavate restaureerimistööde kirjeldust, jooniseid. Lisaks katusekatte vahetusele ja kandmiku seisundi hindamisele (ja vajadusel proteesimisele) nähakse ette pööningult leitud sepistatud kuke paigaldamine torni tippu. Foto kukest.