Esileht
VÕRUMAA
PÕLVA

PÕLVA PÜHA NEITSI MAARJA KIRIK

Põlva kiriku kirjavahetus- alustatud 1966.a

23.08.1966.a. Palve ENSV Ministrite Nõukogu Riiklikule Ehituskomiteele Tallinnas lammutada kirikut ümbritsev maakividest müür. Telefoni teel saadi 27.08.1966 vastus, mis keelas seda ja käskis lagunenud müüri osad taastada. 

3.12.1970.a esitas Rein Vill palve ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioonile kontrollida kiriku ehitusloo faktide tõesust. Vastus tugineb järgnevale kirjandusele: 

“Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus.” Eesti Kirjanduse Selts, Tartus 1926, lk 252-253

“Kas tunned maad”, Eesti Raamat 1965, lk 637 

Ajalehest “Teataja” nr 146, esmaspäeval, 18.dets.1939.a. Artikkel “Põlvaga algab looduslikult kaunis Võrumaa”
 

O.Maasi vastab palvele 8.12.1970. Tema vastus tugineb järgnevale kirjandusele: 

“Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud”, toimetanud B.Ederma ja Asta Jaik Tartu 1939, lk 120-121

“Eesti arhitektuuri ajalugu”, Tallinn 1965, lk 158

 

14.03.1972.a küsiti luba gaasiküttega asendada senine Kaloriiferahi. Kiriku juhatus otsustas 1972.a katta saali lagi mustlaega ja ehitada topeltaknad.

 

28.03.1972.a andis F. Tomps nõusoleku gaasikütte, musta lae ning topeltaknende paigalduseks. 

 

1928-1932

Andmeid Põlva kiriku ajaloost 17.sajandi I poolel kiriku arhiivis leiduva Kroonika põhjal, mis alatud 1646 a. 

Käsikirjalised materjalid Tartu Ülikooli usuteaduskonna fondist (TÜ F55n3 SÜ51), kus kirjeldatakse põlva kiriku ajalugu. Lisaks on kaustas fotod (vallasvarast) ja ajalehe artiklite väljalõiked.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-8/5 I köide)

 

1950

Põlva kiriku inventariseerimisjoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1056)

 

1962

Kunstimälestised Põlva raj Põlva kirikus ja kirikuaias, üldmaterjalid. 

Põlva kirikus olevate väärtuslike esemete loetelu (nt kiviristid, karikad, vana kantsel jne). Lisaks on kaustas fotod (vallasvarast) ja ajalehe artiklite väljalõiked.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-8/5 I köide)

 

1983

Põlva alev, Põlva kiriku situatsiooniplaan. 

Arhitektuuriajalooliste kaitsetsoonide mõõdistamisel koostatud Põlva alevi ja Põlva kiriku situatsiooniplaan seletuskirjaga. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6446)

 

1986

ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. 

Põlva kiriku kaitsetsoonide piiritlemine. Toimikus ka arhitektuuriajaloo lühiiseloomustus. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1675)

 

1990

Põlva Maarja kiriku rõdude ehituskavand.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11831)

 

1993

Kunstimälestised Põlva raj Põlva kirikus ja kirikuaias, üldmaterjalid.

Aruanne kiriku seisukorrast ja kunstimälestistest ning nende hoiutingimustest. Lisaks on kaustas fotod (vallasvarast) ja ajalehe artiklite väljalõiked.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-8/5 I köide)

 

1999

Põlva kirik, Tehnilise seisukorra ülevaade.

Põlva kiriku katusekonstruktsiooni ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaade. Ülevaate tellis muinsuskaitseamet ja viis läbi Frantsiskus OÜ. Aruande koostas dipl.ins. A.Danil juhatajaks oli T.Parmakson.
Dokumendi sisukorras on:
- A seletuskiri: Tehniline seisukord, restaureerimisettepanekud, metoodilised juhendid, töökorraldus, orienteeruv eelarve, lõppkokkuvõte.
- B jooniste loend: kahjustuste paiknemise skeem, fotode asukohad, kahjustuste spetsifikatsioon, pikihoone räästasõlm, pikihoone laetala proteesisõlm, inventariseerimisjoonised põhiplaanist, pikilõikest, läänefassaadist ja lõunafassaadist.
- C fotode kommenteeritud loend.
Tehnilise seisukorra ülevaade ei käsitle käärkambri ja katlamaja katuseid. Pikihoone ja ristlöövi sarnaste katuse puidust konstruktsioonide tõttu käsitletakse neid ühtsena. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4021) 

 

2000

Konserveerimistööde kaart, ennistuskoda Kanut, Maal “Püha Õhtusöömaaeg". 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9671)

 

2006 

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik, Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. 

Tellitud EELK Konsistooriumi poolt, koostas AS Kurmik ja kunstiajal. I.Laatsit ja ehitusins. E.Needo, juhataja A.Needo, Võru,Veebruar 2006. Eritingimuste juurde kuuluvad ka jooniseid vaadetest ja plaanidest.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6591)

 

2007 

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik, muinsukaitse arhitektuurimälesti nr 23780, elektrivarustuse projekt. 

Projekt valminud ja kooskõlastatud aastal 2007 (kooskõlastatud 27.12.2007). Projekti joonestas H.Meier.
Seletuskiri ja joonised kogu hoone elektripaigaldise rekonstrueerimiseks. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14483) 

 

2008 

Konserveerimistööde kaart, ennistuskoda Kanut, Altarimaali tiivad; kantsli korpuse tahvlid. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9672) 

 

Põlva kirik reg nr 23780, Avatäidete ja käärkambri remont-restaureerimise projekt. Põhiprojekt. 

OÜ Marksi projekt valmis 09.07.2008. Projektis:

- Seletuskiri (projekteerimise lähteandmed, üldsit, asukoht, ajalooline ülevaade, olemasoleva olukorra kirjeldus, ruumiprogramm, viimistlus, konstruktiivne lahendus, veevarusts- ja kanalisatsioon, küte- ja ventilatsioon, elekter, tulekaitse abinõud, heakorrastus ja haljastus, ehitusjärelvalve, muinsuskaitse erinõuded)

- Lisad: joonised (olemasolev situatsioon, projekteeritav situatsioon,avatäidete remont-ja restaureerimine), avatäidete koondtabelid, fotod, värvisondaažid, värvikaart. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14847)

 

2011

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik : kirikutekstiilid. Koostaja: Marju Raabe

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

 

2013

Põlva kiriku palvesaali seinte alumisele osale proovitöö tegemise tegevuskava. 

Koostatud OÜ Marksi Maja poolt (A.Roht) 04.10.2013. Tegevuskava proovitöö tegemiseks ja värvilahendus. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11609) 

 

Põlva kiriku käärkambri ahju korstna otsa restaureerimine ja kirikusaali viimistluskihtide uuringu ning proovitöö tegemise tegevuskava. 

Koostatud September 2013 OÜ Marksi Maja poolt, arhitekt ja juhataja A.Roht. Dokument kooskõlastatud muinsuskaitseametiga. Tegevuskava on koostatud kiriku käärkambri ahju korstna otsa restaureerimiseks ja kirikusaali siseviimistluskihtide uuringu ja proovitöö teostamiseks. Viimistluskihtide uuringud tehakse altariosa seintelt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11610)

 

Põlva kiriku palvesaali viimistluskihtide uuringu aruanne. 

Koostatud 04.10.2013 OÜ Marksi Maja poolt, arhitekt A.Roht.
Dokumendis seletuskiri, palvesaali plaan koos uuringute ja fotode tegemise asukohtadega, kokkuvõte kirikusaali seinte alumise osa uuringutest. Uuringud on tehtud kirikusaali seinte alumise osa kohta.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11611)
 

2014

Põlva kiriku siseviimistluse uuringud aruanne.

Teostaja H&M Reststuudio OÜ, koostanud Hilkka Hiiop ja H&M Reststuudio OÜ. 
Köites: sissejuhatus ja alusandmed, lühiülevaade kiriku ehitusloost, varasemad uuringud, uuringute eesmärk, uuringute ulatus ja kohad, in situ uuringute läbi viimise aeg, uuringute tulemused, sondaažide tabel, restaureerimisettepanekud, kokkuvõte ja lisad.
Kontrollitakse vanema ehitusliku osa siseviimistluskihtide stratigraafiat ja uuritakse varasemate (enne 19.saj) võimalike siseviimistluskihtide olemasolu. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11612) 

 

2016 

Põlva kiriku katuse katte restaureerimise põhiprojekt. 

Aruande koostas OÜ Marksi Maja, spetsialist A.Roht 09.06.2016. Kaustas seletuskiri, fotografeerimise plaan, väljavõte muinsuskaitse eritingimustest (AS Kurmiku koostatud), joonised. 

Projektis käsitletakse kiriku peasaali kohal oleva ja idapoolse eterniitkatusega külgehituse katuse katte restaureerimist. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17385)
 

Põlva kiriku idapoolse katusekülje restaureerimisejärelvalve aruanne. 

Aruande koostas OÜ Marksi Maja, spetsialist A.Roht 12.12.2016. Tööd teostas Betoonkivi OÜ. Kaustas seletuskiri, fotod ja tööde tegemise luba.
Eesmärgiks oli restaureerida kiriku idapoolne katuse külg.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13452) 

 

2017

E1617 Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse lammutamise ja taastamise põhiprojekt.

02.nov. 2017.a. Marksi Maja OP, vastutav arh.: A. Roht
Hilisem puidust seintega juurdeehitus tuleb lammutada täielikult. Lammutada tuleb ka vundament ja lampkast. Ruumide all olevat keldrit ei lammutata. Peale hoone osa lammutamist taastatakse see ligilähedaselt samas mahus. 

(Muinsuskaitseameti arhiivi digitaalsed dokumendid: Polva_kk_31754_PP_2017) 

 

2018

E1617 Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse lammutamise ja taastamise põhiprojekt. 

02.nov. 2017.a. Marksi Maja OÜ, vastutav arh.: A. Roht. Põhiprojekt on koostatud käärkambrile 20. saj. II poolel tehtud juurdeehituse lammutamiseks ja uues konstruktsioonis ning otstarbel taastamiseks.Varasemalt on käärkambri lahendus välja töötatud Marksi Projekt OÜ poolt „Põlva kiriku avatäidete ja käärkambri remont-restaureerimise projekt“ (2008.a. autor K. Moorast) esmane koosko?lastus 23.07.2012.a. nr 18502 ja teistkordselt kooskõlastatud 05.03.2014.a. nr 22126. Käesolev projekt täpsustab varasemat lahendust. 

 

2019

EELK Põlva kiriku katuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt.

Tellija: EELK Põlva kogudus. Töö nr 19-02. Koostas: J. Kilumets, A. Pihl. Kontrollis S. Ränd. Rändmeister OÜ. Koosneb seletuskirjast (üldosa, muinsuskaitse eritingimused, arhitektuur ja konstruktsioonid, tuleohutus, kasutus ja hooldusjuhend), joonistest ja lisadest (Vittinge E13 tooteleht, tehniline infoleht Desoi spiraalankrutele).
Projekt näeb ette pikihoone ja ristlöövi katuste kandekonstruktsioonide restaureerimist ja katuste katmist nn hollandi ehk S-kujulise katusekiviga. Katusekivi alune sindelkate jääb täitma aluskatuse ülesannet.
Käärkambri põhjapoolse juurdeehituse ehk endise katlamaja (edaspidi juurdeehitus) katus kaetakse tsingitud terasplekiga, pikihoone lääneotsal asuvad viilumüürid sobivama kattega - pliiplekiga. Projekt ei käsitle käesoleval ajal ehitatava käärkambri lõunapoolse juurdeehituse katust, samuti juba varem restaureeritud ajaloolise käärkambri katust.

 

2019

Ülevaatuse aruanne. V. Eiche

Võidukaares tekkinud pragude tekkepõhjuste kirjeldus ja avariiohu kõrvaldamiseks vajalike tegevuste loend. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digidokument, reg. nr 23780)

 

2018

Tegevuskava Põlva kirikaia arheoloogilistel uuringutel. Koost. M. Malve

Tegevuskava arheoloogilisteks uuringuteks seoses käärkambri lammutamise ja uuesti üles ehitamisega ning sinna vee- ja kanalisatsiooni trassi vedamisega. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 32890)

 

2019

Tegevuskava Põlva kirikaia arheoloogilistel uuringutel. Koost. M. Malve

Tegevuskava arheoloogilisteks uuringuteks seoses käärkambri lammutamise ja uuesti üles ehitamisega ning sinna vee- ja kanalisatsiooni trassi vedamisega. Dubleerib (täpsustab?) sama asja tegevuskava eelmist versiooni. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 35275) 

 

2020

Arheoloogilised uuringud Põlva Püha Maarja kirikaias 2018.–2019. aastal. Arheograator OÜ, M. Malve

Säilik kirjeldab käärkambri aluse pinnase ja käärkambrise toodud vee- ja kanalisatsioonitrassi kaevamisel leitut. Sisaldab leidude nimekirja ning leitud inimluude analüüsi. Eraldi lisana konserveermisaruanne. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 37395) 

 

2021

Põlva kiriku katuse ja vahelae 2020 restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, T. Erilt

Sisaldab tehtud tööde kirjeldust, tööde käigus tehtud ehitusajaloolisi tähelepanekuid, proteesimise teostusjoonist, 11 fotodega illustreeritud tööskoosoleku protokolli. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 40418)