Esileht
VÕRUMAA
VALGA

VALGA JAANI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Valga kirik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1108).

Diasokoopiad inventariseerimisjoonistest paberil. Kaustas kolm joonist kokkuköidetuna-põhiplaan, vaade läänest ja ja idast. Eraldi lehtedel asendiplaan, rõduplaan/põhiplaan, lõige A-B kus kirjas välisseinte konstruktsioon ja katusekattematerjalid. lõige C-D pluss välisseinte konstruktsioon. vaade lõunast, vaade läänest, vaade idast.
 

1948-1984
Valga kirik. Kirjavahetus 40 lehel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv).

Säilik sisaldab kahte avaldust, kus EELK Valga Peetri Luke kogudus palub abi kirikuvarade hindamiseks komisjoni määramisel ja inventari nimestik koos kirikuraamatute nimekirjaga. Pikk, aastaid kestev kirjavahetus, kiriku lae ja kandekonstruktsioonide parandamiseks ning ka kiriku enda kapitaalremondi teemadel, samuti koguduse aruanded teostatud remonttöödest. Katusekonstruktsiooni hindamisaktid, nii eesti kui vene keeles, avaldus kiriku üleminemiseks gaasiküttele ja selleks antud luba. 

1984 vabariikliku restaureerimisvalitsuse poolt antud luba kiriku kella väliskülje restaureerimiseks.

 

1950
Projekt. Peetri-Luke kiriku lae tugevdamine. Koostaja Tartu linna peaarhitekti projekteerimis-geodeetiline büroo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11995).

Säilik koosneb kahest osast. Esimene osa on tekstiline, koosnedes Valga kiriku lae tugevdamise projekti juurde kuuluvast seletuskirjast, koos sinna kuuluvate üksikasjalike arvutustega ning remonttöödele kuluvast tehnilisest eelarvest. Teise osas on kaks joonist diasotüüpiana paberil: katusekonstruktsioonist ja konstruktsiooni sõlmede detailidest. 
 

1996
EELK Valga Jaani kiriku tornikiivri arhitektuur-ehituslik ekspertiis ja remondi tööjoonised. Koostaja projektbüroo ,,Sille’’ AS.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11478).

Säilik koosneb kolmest osast. Esimene osa on tekstiline, kus kirikust antakse lühidalt arhitektuur-ajalooline ülevaade, kirjeldatakse tornikiivri tehnilist seisukorda, tehakse ettepanekuid restaureerimistöödeks ning lisatud on tööde eelarveline kalkulatsioon.
Teises osas on värvifotodena dokumenteeritud torni ning kandekonstruktsioonide
remondieelne seisukord. Kolmas osa koosneb kolmest joonisest, kus tuuakse graafiliselt välja, millised kapitaalremonttööd on plaanis teostada. 

 

1998
Valga Jaani kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus. Koostaja Frantsiskus O/Ü

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11475).

Plaanitavate akende restaureerimistööde kirjeldus.1998
Valga Jaani kiriku eelarve. Koostaja Frantsiskus O/Ü.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11476).

Välja toodud fassaadide ja katuste remont-restaureerimistööde orienteeruv maksumus.

 


1998
Valga Jaani kiriku fassaadi krohvimis- ja värvimistööde kirjeldus. Koostaja Frantsiskus O/Ü

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11477).

Säilik koosneb kolmest osast. Esimene osa on tekstiline, koosnedes kiriku fassaadile plaanitavate restaureerimistööde loetelust, kirjeldatakse krohvitöid ja lubivärvidega värvimist. Teises osas on kolm joonist: liiva koostise sõelgraafik, lubivärvi valmistamise skeem ning on toodud välja erinevad müüriplekiga katmise alternatiivid. Kolmandas osas on värvilised reprod restaureerimiseelsest seisundist ning ajaloolised üldvaated kirikust.

 


2000
Kiriku põranda uuringud ja renoveerimise projekt. Koostaja ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12457).

Säilik koosneb kolmest osast. Esimene osa on renoveerimisprojekti juurde käiv seletuskiri, kus tuuakse välja põrandakonstruktsioonidele teostatud uurimistööde tulemus ning üksikasjalik, 16st punktist koosnev tegevuskava.
Teine osa koosneb kahest lisast, kus Zooloogia ja Botaanika instituut annab ülevaate põrandakonstruktsioonidele tehtud uuringutest ja annab omapoolseid soovitusi, mida renoveerimisel silmas pidada.
Kolmandas osas on kolm joonist. Esimene on kiriku põhiplaan mõõtkavas 1:100, teisel joonisel on välja toodud kiriku põranda konstruktsioon ning kolmandal lehel põranda nivelleerimise joonis.

 

2000
Ajalooline õiend. Koostaja ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5239).

Säilik kuulub samal aastal koostatud põrandakonstruktsioonide renoveerimistööde projekti juurde ning selles antakse kiriku arhitektuuriajalooline ülevaade ja arhitektuuriline kirjeldus. Samuti on säilikus 39 reprot värvifotodest (4 säilikust puudu; 21-24), kus peal nii kiriku välis- kui sisevaated. Lisades on 10 lehel välja toodud ajaloolised vaated kirikust ja ümbrusest, ning joonis kiriku põhiplaanist.

 

2004
Valga Jaani kiriku katuse osaline remont. Koostaja OÜ Wunibald Ehitus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13531).

Seletuskiri, kus tutvustatakse plaanitavaid katuse osalise remondi erinevaid etappe ja reprod fotodest, milledelt näha remondieelne seisund. Samuti sisaldab säilik 5 joonist (koopiad), kus näha kiriku asendiplaan, põhiplaan ja rõduplaan, koos ruumide eksplikatsiooni tabeliga, vaade põhjafassaadile ja torni lõige C-D, vaade idast ning vaade lõunast (juures kaks käsitsi tehtud võrdlevat joonist katuse katte praegusest olukorrast ja kuidas tegelikult peaks olema). Vaadete joonistel värvilise viltpliiatsiga ära märgitud plaanitavad remondi piirkonnad. 

 

2005
Valga Jaani kiriku peaportaali välistrepi restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Wunibald Ehitus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13533).

Loetletakse lühidalt kirikus teostatud eelnevad remonditöid. Peaportaali tarindite ning trepi kirjeldus ja tehniline seisukord, restaureerimise üldnõuded ning tegevuskava, muinsuskaitse eritingimused. Lisatud kolm illustreerivat värvifotot reprodena peaportaali remondieelsest seisukorrast ning joonised: kiriku põhiplaan, pealtvaade, eestvaade ning külgvaade trepile, trepiastme ristlõige, vundamendi plaan ning kaks trepi läbilõiget, kus näha erinevad ehituskihid alates pinnasest. (autocad)
(Tundub, et dokumentatsioonis on midagi valesti läinud, sest kirjeldatakse mitte peaportaali vaid lääneportaali. Joonised ja fotod on õiged).

 

2005
Valga Jaani kiriku lääneportaali restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Wunibald Ehitus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13532).

Loetletakse lühidalt kirikus teostatud eelnevad remonditöid. Lääneportaali tarindite ning trepi kirjeldus ja tehniline seisukord, restaureerimise üldnõuded ning tegevuskava ning muinsuskaitse eritingimused. Lisatud arhitektuurajalooliselt väärtuslike detailide loetelu. Lisatud neli remondieelse seisukorra fotot reprodena.
Lõppu lisatud joonised kiriku asendiplaanist, pildistamisplaanist, vaated lääneportaalile ning läbilõiked (autocad).

 

2005
Valga Jaani kiriku klaasimaal. Konserveerimistööde kaart. (Aruanne). Koostaja Ennistuskoda ,,Kanut’’.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9855).

Säilik koosneb konserveerimistööde kaardist, kus kirjeldatakse objekti ja selle struktuuri, konserveerimiseelset seisukorda, konserveerimiskava ning tutvustatakse töö käiku. Lisadena fotod objektist enne, tööde käigus ja pärast konserveerimist, nii digikujutisena (juures ka faili asukoht) kui ka kvaliteetsete värvifotodena.

 

2008
Valga Jaani kiriku värviuuringute stratigraafia aruanne. Koostaja Marksi Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9425).

Välja toodud värviuuringute kirjeldus ja metoodika, stratigraafia aruanne koos fotodega, lisatud ka paar fotot tornist. Lõpus uuringute kokkuvõte, leitud alumised värvikihistused värvitabelina ning kolm joonist, kus ära märgitud sondaažikohad.

 

2008
Muinsuskaitse eritingimused Valga Jaani kiriku restaureerimiseks ja remondiks. Koostaja Marksi Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9424).

Säilik sisaldab väga põhjalikku kiriku ajaloolist ülevaadet, hinnangut tehnilisele seisukorrale, kus ära mainitud ka viimased remonditööd. Ära toodud üksikasjalik arhitektuuriväärtuslike detailide nimekiri ning muinsuskaitselised eritingimused koos hinnanguga kavandatavatele muudatustele. Lõppu lisatud plaanid ja fotod (halva kvaliteediga) kirikust: ajaloolised vaated, plaanid, olukorda fikseerivad fotod nii interjöörist kui eksterjöörist.

 


2008
Valga Jaani kiriku restaureerimine ja remonttööde põhiprojekt. Koostaja ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15835).

Väga mahukas, sisutihe ja ülevaatlik säilik, millest saab palju infot kiriku olemasolevast olukorrast ja tehnilisest seisukorrast. Põhjalik ajalooline arhitektuuriline ülevaade. Samuti sisaldab põhjalikku fotodokumentatsiooni (reprod). Projektil 12 lisa, kus uste ja luukide manuste, lampide, mööbli joonised ja tootenäidised jm.
Säilikus veel neli toimikut:

  • Valga Kesk tn 21 asuva Valga Jaani kiriku vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekt. Koostaja: OÜ Alusprojekt, 2008.

Siin kajastatakse muuhulgas pinnasekatte taastamist.

  • Valga Jaani kiriku videoseadmete põhiprojekt. Koostaja: OÜ Helimees, 2008
  • Valga Jaani kirik. Hoone rekonstrueerimine. Tulekahju-ja valvesignalisatsioon. Põhiprojekt. Koostaja: AS Alarmnet, 2008.
  • Valga Jaani kiriku restaureerimis- ja remonttööde põhiprojekt. Vertikaalplaneerimine. Koostaja: ARC Projekt OÜ, 2008.

Kõik neli toimikut sisaldavad jooniseid, plaane, fotosid.

 

2009
Kiriku torni ja katuse vahel asetsevate neelude avariiremonttööde muinsuskaitseline aruanne. Koostaja arhitekt Marika Kötsi. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9426).

Avariiremondile eelnenud pildiline ja tekstiline ülevaade, kasutatud materjalide loetelu, lühike ülevaade kasutatud töömeetoditest ning ehitustööde kirjeldus koos fotodega. Lõpus seitsmel lehel ehitustööde päevik, kus ära toodud tehtud tööd ja kasutatud materjalid.

 

2013
Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Põhiprojekt. Koostaja G4S Eesti AS.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16616).

Säilikus on antud automaatse tulekahju-signalistasioonisüsteemi lahendus Valga Jaani kirikule. Sisaldab muinsuskaitselisi tähelepanekuid, mida tehtavate tööde käigus silmas pidada ning kirjeldatakse tehtud töid. Lisatud seadmete spetsifikatsiooni tabel. Fotod ja selgitused, kuhu täpselt kaabel paigaldatakse ning kolm paigaldusplaani (autocad). 

 


2015
Valga Jaani kiriku saaliosa laekonstruktsiooni eksperthinnang ja lae kandekonstruktsiooni tugevduse ehitusprojekt. Koostaja ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17292).

Sisaldab digitaalallkirjade kinnituslehte, seletuskirja ja tööseletusi (mida on plaanis teha ja milline saab olema seisukord pärast remonti). Lisatud kehva kvaliteediga fotod olemasolevast olukorrast pluss joonised (autocad). Tööseletused täiendavad põhiprojekti jooniseid. Põhiprojekt annab kandekonstruktsioonide üldised andmed hinnapakkumiste tegemiseks. Lõpus 4 joonist, mis annavad ülevaate plaanitavatest töödest.
 

 

2018
Valga Jaani kirik. Restaureerimise põhiprojekti muudatus. Arhitektuurne põhiprojekt. A Ruum Disain OÜ, Jaanika Saar
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 33614)
 
Projekt kiriku peatrepi projektlahenduse muutmiseks, millega nähakse ette halvas seisus ja ära lammutatud trepi asemele uue betoonastmetega trepi projekteerimist. Sisaldab muudatusettepaneku analüüsi, fotosid trepi seisukorrast ja lahtivõtmisest, uue projektlahenduse selgitust ja jooniseid. 
 
 
 
2021
Valga Jaani kiriku lääneportaali trepi tegevuskava. Koostanud vallaarhitekt Jiri Tintera
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 40601)
 
Tegevuskava lääneportaali lagunenud dolomiitastmetega trepi asendamiseks betoonastmetega trepiga peatrepi eeskujul. Seletuskiri, fotod trepi olukorrast, trepi joonis. 
 
 
 
2021
Valga Jaani kiriku tornikelladele magnetvasarate ning elektriliste osutimootorite paigaldamise kava. Mäeväli Orelitöökoda
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 40815) 
 
Sisaldab tornikellade kirjeldust, kavandatud tööde kirjeldust ja fotosid hetkeolukorrast. 
 
 
2021
Kellasüsteemi elektripaigaldis Valga Jaani kirikus.Põhiprojekt OÜ Raja
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 40816) 
 
Projekt kirikukellade helistamismehhanismi elektriajami toitesüsteemi ehituseks. Sisaldab seletuskirja, elektrilisi skeeme ja paigutusplaane, materjalide spetsifikatsiooni.