Esileht
VÕRUMAA
HARGLA

HARGLA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1998
Hargla kiriku katuse kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4052)

Säiliku tekstilises osas kirjeldatakse objekti, katuse kandekonstruktsiooni, esitatud on restaureerimisettepanekud, tõelise majaseene arengubioloogiline iseloomustus ja selle likvideerimise ning vältimise põhitõed. Lisadena on graafiline osa põhiplaanist ja kaks lõiget ning olukorra tutvustus 9 fotol.

2003
Hargla kiriku restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7909)

Säiliku tekstiline osa on jaotatud kolmeks. Esimesena on lühidalt kirjeldatud ehituslugu, teisena kokkuvõtvalt katuse restaureerimist, samuti on mainitud tähtsamaid meistreid. Kolmandas jaos on ehitusaegsed fotod (kahjustused, pildid detailidest ja juba ennistatud osadest) koos kommentaaridega.

2004
Hargla kiriku tornikiivri ja käärkambri katuse ja lae restaureerimisprojekt. Frantsiskus OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameit arhiiv, säilik P-13167)

Säiliku esimene osa koosneb sissejuhatusest, kus on välja toodud tornikiivri katuse tehniline seisukord ja restaureerimislahendused. Teisena on kirjeldatud käärkambri tehnilist seisukorda ja restaureerimistöid. Kolmandas jaos on toodud restaureerimisnõuded, neljandas võimalused puidu kaitsmiseks. Viiendas osas on eritingimused kiriku katuse ja müüride restaureerimistöödeks, kus kirjeldatakse ka tööd erinevate materjalide; kuuendaks on restaureerimistööde programm, mis sisaldab käärkambrikatuse ja tornikiivri tööde etapijaotust. Lisadena jooniste loend, joonised ning 24 fotot koos kommentaaridega.

2006
Hargla kirku tornikiivri restaureermistööde aruanne. Frantsiskus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6613)

Esimesena on lühikene sissejuhatus tornikiivrist ja selle stiililine määratlus. Teises osas on restaueerimistööde kirjeldus, kolmandas kuke ja muna restaureerimise kirjeldus, lisadena fotod koos kommentaaridega.

2010
Hargla kiriku fassaadi valgustus, põhiprojekt. Eltam Elekter OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Säiliku tekstilises osas: seletuskiri fassaadi valgustuse ehituseks, elektrimaterjalide spetsifikatsioon ja tööde mahud. Lisadena väljavõtted maaameti kaardiserverist, valgustusarvutuse tulemused, valgustite paigaldusjuhendid ja muinsuskaitse eritingimused fassaadi ja välisvalgustuse projekti koostamiseks; joonised.

2010
Hargla kiriku fassaadi valgustuse ehitamise muinsuskaitseline järelevalve. Raamprojekt OÜ, Kaspar Asi
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9416)

Ülevaade tehtud töödest, fotod, väliskaabli skeem asendiplaanil. 

2010
Hargla kiriku põrandate ja pingistiku remont-restaureerimistööde projekt. Ehitusmaa OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Tekstiline osa on jaotatud neljaks. Esimeses on sissejuhatus ning selgitused pinkide restaureerimisvajaduse kohta, kirjeldatakse värvilahendusi.Teises osas on toodud uuringute ja vaatluste tulemused koos värvitoonide lahendustega, kolmas osa kirjeldab restaureerimistöid. Neljandas osas on meetmed kirikus paiknevate kunstimälestiste kaitsmiseks remonttööde ajal. Lisadena graafilised osad jooniste näol, erinevad väljavõtted soovituslikest allikates, fotod koos kommentaaridega.

2010
Hargla kirku muinsuskaitse eritingimused põrandate ja pingistiku remont- restaureerimistöödeks. Ehitusmaa OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)
 
2017
Hargla kiriku avariilise põranda ja pinkide 2017 restaureerimistööde aruanne. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13585)

Ülevaade tehtud töödest, 48 mustvalget fotot, tööde mahtu kajastav plaan, ehituskoosoleku protokoll. 

2018
Hargla kiriku kahe välisukse, torni akende ja kahe välistrepi 2018 restaureerimise tegevuskava
Liivimaa Lossid Oü, Toivo Erilt. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Säilik koosneb üldosast ning kiriku lõuna- ja lääneküljel paiknevate avariiliste välisuste, viie torniakna ning graniitplokkidest välistreppide restaureerimise tegevuskavast. Alltöövõtjaks puidurestaureerimisega tegelev Restaureerimismeister OÜ. Lisatud on uste ning akende seisukorda illustreerivad fotod.

2018
Hargla kiriku kahe välisukse, torni viie akna ja välistreppide 2018 restaureerimistööde aruanne. Liivimaa Lossid OÜ (trepid); Restaureerimismeister OÜ, Meelis Maidla (uksed-aknad). 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Tehtud tööde aruanne rohke illustreeriva fotomaterjaliga, lisatud ehituskoosoleku protokoll.

2019
Hargla kiriku torni nelja akna ja luukide 2019 restaureerimise tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ; Restaureerimismeister OÜ (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Säilik koosneb üldosast ; nelja torniluugi ja -akna restaureerimistööde tegevuskavast koos olemasoleva seisukorra kirjeldusega, lisaks fotod tornikellast ja luukidest. 

2019
Hargla kiriku torni luukide ja nelja akna 2019 restaureerimistööde aruanne. Liivimaa Lossid OÜ (trepid); Restaureerimismeister OÜ, Meelis Maidla. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik)

Säilik koosneb üldosast ning tööde aruandest, mis on rohkelt illustreeritud fotodega.

2020
Hargla kiriku avariiliste põrandate restaureerimise 2020 tegevuskava, var. 2. Liivimaa Lossid OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 37982)
 
Üheleheküljeline kavandatud tööde kirjeldus orelirõdu aluse põranda remondiks (plaanis vahetada 30 m2 põrandalaudu koos laagidega ja proteesida rõdupostide alumised otsad). 
 
2020
Hargla kiriku põranda ja orelirõdu postide restaureerimistööde II etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 39487)
 
Sisaldab tehtud tööde kirjeldust, fotosid ja tööde mahtu kajastavat skeemi. Uuendati põrandat (koos põrandaaluse konstruktsiooniga) ca 36 m2 ulatuses. 
 
2021 
Hargla kiriku avariiliste akende restaureerimise 2021 tegevuskava Liivimaa Lossid OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 40635)
 
Lühike tööde kirjeldus pikihoone kolme läänepoolse akna restaureerimiseks ning köetava käärkambri kahe akna remondiks. Fotod hetkeolukorrast.