Esileht
TARTUMAA
RANNU

RANNU PÜHA MARTINI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1970...?
Kunstimälestised Tartu rajoonis Rannu kirikus
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, Toimik 4-12/9)

Köide I
Sisaldab üldmaterjale Rannu kiriku kohta ning loetelu ja fotosid vallasmälestistest.

Köide II
Sisaldab loetelu ja fotosid Rannu kiriku vallasmälestistest.

1951
Inventeerimisjoonised. R. Nikopensius, J.Toom
(Muinsusaitseameti arhiiv, säilik ü-1105)

Sisaldab inventeerimisjooniseid: esimene ja teine korrus, tornikorrus, otsa-ja külgvaade, ruumide eksplikatsioon.

1987
Rannu kiriku elektrotehniline osa. O.Burov

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8015)

Sisaldab elektriseadete plaani.

1990
Eelarveline koondarvutus ja lokaaleelarved restaureerimistööde maksumuse kohta. J.Kulasalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7080)

Sisaldab ülevaadet 1984. aastal teostatud torni, katuste ja fassaadide restaureerimistööde ja üldehituslike restauareerimistööde maksumusest.

1994
Rannu kiriku ümbruse situatsiooniplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76)

Situatsiooniplaan.

2003
Rannu kiriku uste ja akende restaureerimistööd. OÜ Wunibald ehitus, T.Traksmaa
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7902)


Sisaldab ülevaadet akende ja uste restaureerimisprotsessist ning rikkalikku fotomaterjali.

2005
Tornikiivri restaureerimise põhiprojekt ja muinsuskaitse eritingimused. Frantsiskus OÜ, A.Danil
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14303)

Kaust sisaldab:
- kiriku ehituslugu
- tornikiivri tehnilise seisukorra kirjeldus ja peamiste kahjustuste loetelu
- eritingimused tornikiivri restaureerimistöödeks
- tornikiivri restaureerimistegevust kirjeldavad eskiisid ja ehitusjoonised tornikiivri konstruktsioonidest
- fotod

2007
Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ,  J.Viikna, R.Mõtus
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8135)

Sisaldab loetelu teostatud restaureerimistöödest, fotosid restaureerimisprotsessist, visandeid tornikiivri konstruktsiooni kahjustustest.

2012
Rannu kirik. Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon. AS Alarmnet, P. Prans.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18372)


2017
Kellasüsteemi elektripaigaldis Rannu kirikus. OÜ Raja Elekter

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17736)

Kiriku kellade helistamismehhanismi elektrifitseerimine. Tekstiline osa ja tööjoonised. 

Uurimisprojekt Eesti kirikute katuste kandekonstruktsioonid. EELK Rannu kiriku katused. Mõõdistamine. Dendrokronoloogiline uuring. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl, Alar Läänelaid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, nr Ü-1276, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ehitus- ja remondilugu, fotosid, tehnilist seisundit, analoogide ja tüpoloogiate ülevaadet, dendrokronoloogiliste uuringute tulemusi, jooniseid.

2020

Muinsuskaitse eritingimused katuse restaureerimise ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 7254, digitaalselt kättesaadav. Eraldi failina on fotod)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, seisukorra kirjeldust, katusepiirkonna väärtuslike detailide nimekirja ja nõudeid töödele.

Rannu Püha Martini kiriku 2020 väliuuringute tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36818, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab avariilistele põrandatele inseneriuuringu määramist.

Rannu Püha Martini kiriku avariilise põranda 2020 restaureerimise v 2. Tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36890, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab avariiliste põrandate restaureerimise I etapi kava, mis täpsustab 2019 septembris koostatud tegevuskava 2020 teostatud uuringute tulemuste alusel. Samuti jooniseid ja fotosid.

Rannu Püha Martini kiriku avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 ehitusuuringute aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39451, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab teostatud tööde kirjeldust, seeneanalüüsi tulemusi, šurfide plaani, leitud raidkivide jooniseid, fotosid.

Rannu Püha Martini kiriku avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 restaureerimistööde aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39503, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab teostatud tööde kirjeldust, seeneanalüüsi tulemusi,koosoleku protokolle, jooniseid ja fotosid.

Elektripaigaldise projekteerimine: Tugevvool [ET]; piksekaitse. Põhiprojekt. Eleväli OÜ, Viljar Vahemaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37678, digitaalselt kättesaadav)

Rannu kiriku katuste restaureerimine. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, Silvia Rand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38362, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab katusetarindite kirjeldust, uuringute tulemusi, fotosid, nõudeid töödele, jooniseid.

2021

Rannu Püha Martini kiriku põrandate restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Pärn Projekt OÜ, Kalev Pärn.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39503, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab restaureerimistööde käik, uuringute kirjeldus, fotod, koosolekute protokollid.

Teadmata aasta

Arheoloogilised uuringud Rannu kiriku põranda uuendamisel Uuringukava. MTÜ Õpetatud Eesti Selts, Heiki Valk.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36832, digitaalselt kättesaadav)