Esileht
TARTUMAA
VÕNNU

VÕNNU JAKOBI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951
Võnnu kirik. Inventeerimisjoonised. L. Volkov.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1269)

 

1974

Võnnu kiriku inspekteerimise aruanne 20. juunist 1974. a. Villem Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 1844)

Sisaldab hinnangut kirikuhoone tehnilisele seisukorrale, põhjalikke ehitusajaloolisi tähelepanekuid ning täpsustusi (krohvkattest paljandunud müüritise vaatlus), ettepankuid leidude konserveerimiseks ja eksponeerimiseks; ülevaadet Võnnu kiriku ehitusajaloost ning kultuuriajaloolisest rollist. Lisaks fotode nimekiri ning 9 must-valget fotot. 


1997

Võnnu kirik. Ehituskonstruktsioonide tehniline ekspertiis ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Frantsiskus OÜ ad 1997/1998, Aleksander Danil ja Tõnu Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4050)

A. TEKSTILINE OSA - SELETUSKIRI

 1. Tehniline seisukord
  1.1. Põrand
  1.2. Katuse kandekonstruktsioon
  1.3. Torn
 2. Juhised restaureerimistöödeks
  2.1. Välistööd
  2.2. Põrandad
  2.3. Katuse kandekonstruktsioon
  2.4. Torn

Lisa 1. Tõelise majaseene Serpula e Merulius Lacrymansi arengulooline iseloomustus. Seenkahjustuse likvideerimise ja vältimise põhitõed.

B. FOTOD

 1. Põranda sond S-3 (vt. Joonis 1)
 2. Põranda sond S-5 (vt. Joonis 3)
 3. Põranda sond S-6 (vt. Joonis 3)
 4. Põrandal paiknev seene viljakeha (Merulius Lacrymansi) Ø 60 cm
 5. Põranda sond S-1 (vt. Joonis 1)
 6. Põranda sond S-2 (vt. Joonis 1)
 7. Põranda sond S-6/7. Tellistest aluspõrand peale puhastamist. Üldvaade
 8. Sama detail. Tellisel nähtavad põletamiseelsed sõrmejäljed
 9. Pikihoone katuse kandekonstruktsioonide ülevaade
 10. Sama, kaldtugistik
 11. Kahjustatud pikihoone räästasõlm
 12. Kahjustatud räästasõlm pikihoone põhjaküljel ristlöövi neelu kohal
 13. 1985. aasta katuse remondijärgne läbijooksu koht ristlöövi katuses.
 14. Torni kandekonstruktsioonide vaade alusraami pealt
 15. Torni alumiste raampude kahjustused
 16. Sama
 17. Katkisest vihmaveetorust põhjustatud kahjustused
 18. Sama, detail

C. GRAAFILINE OSA

1. Põranda sondid 1; 2
2. “ 3; 4
3. “ 5; 6
4. “ 7
5. Räästasilm
6. Katuse kandekonstruktsioonide kahjustuste paiknemine
7. Plaan (inventariseerimisjoonis aastast 1951) sondide asukohtadega
8. Pikilõige (inv. Joonis)
Tiitelfoto: Vaade kirikule edelast
Fotod: Aleksander Danil ja Tõnu Parmakson september 1997. a.

 

1998

Võnnu kirik. Veevaatlused. AS Geotehnika. Tallinn, 1998. Kiriku ümbruse pinnase uuringud.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4051)


TEKSTILINE OSA

1. Üldosa
2. Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused
3. Kokkuvõte

JOONISED, LISAD, TABELID

Joonis 1 Uuringupunktide asendiskeem M 1:1000
Joonis 2.1...2.2 Puuraukude kirjeldused
Joonis 3 Geoloogiline mudel


1999

Võnnu kiriku vertikaalplaneering. Projektbüroo Sille AS. Tallinn, 1999.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11538)

 

TEKSTILINE OSA

1. Seletuskiri. Koostas Aleksander Danil

1.1. Olemasolev olukord
1.2. Projekteeritud tööd

GRAAFILINE OSA

1. Vertikaalplaneerimise joonis GP-1

2003

Võnnu kirik. Restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Frantsiskus OÜ (A. Danil).

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5670)

 

1. Ehituslugu
2. Restaureerimistööde käik ja tööde teostajad
3. Fotod kommentaaridega
Fotode autor T. Parmakson (1999 – 2003)

 

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6205)

 

2005

Võnnu Jakobi kirik. Värviuuringute aruanne Anu Kulbach, 2005.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8141)


A TEKSTILINE OSA

1. Sissejuhatus
2. Sondaažide tulemused
3. Värvitoonid

B GRAAFILINE OSA

1. Hoone plaan sondaažide asukohtadega
2. Hoone lõige

C FOTODE NIMEKIRI JA FOTOD

 

2005

Muinsuskaitse eritingimused kiriku interjööri remont-restaureerimistöödeks, arh Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-8796)


A TEKSTILINE OSA

1. Sissejuhatus
2. Lühidalt ajaloost
3. Olukorra kirjeldus
4. Kavandatavad muudatused
5. Muinsuskaitselised piirangud ja nõuded projektlahendustele

B GRAAFILINE OSA

1. Hoone plaan
2. Hoone lõige

C FOTOD
D LISAD

1. Asendiskeem
2. Kirikus paiknevate kunstimälestiste nimekiri

 

2005

Võnnu Jakobi kirik. Kiriku interjööri remont-restaureerimistööde projekt. Arh Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14613)


TEKSTILINE OSA 


1. Sissejuhatus
2. Teostatavad tööd

2.1. Põrand
2.2. Seinad
2.3. Lagi

3. Meetmed kirikus paiknevate kunstimälestiste kaitsmiseks remonttööde ajal
4. Värvitoonid
GRAAFILINE OSA

1. Hoone plaan
2. Hoone lõige

FOTODE NIMEKEIRI JA FOTOD
LISAD

1. Asendiskeem
2. Kirikus paiknevate kunstimälestiste nimekiri

 

2005

Võnnu Jakobi kirik. Kiriku interjööri osaliste remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Koostas arhitekt Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8793)


TEKSTILINE OSA
1. Sissejuhatus
2. Alusandmed
3. Teostatud tööd

3.1. Põrand
3.2. Seinad
3.3. Lagi
3.4. Pingistik

FOTODE NIMEKIRI JA FOTOD

 

2006

Võnnu Jakobi kirik. Kiriku rõdude, pingistiku, aknde ja uste remont-restaureerimistööde projekt. Koostaja Anu Kulbach. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14614)

 

TEKSTILINE OSA

 1. Sissejuhatus
 2. Teostatavad tööd
  2.1. Pingistik
  2.2. Rõdud
  2.3. Aknad
  2.4. Uksed
  2.5. Trepid
  2.6. Kantsel
 3. Meetmed kirikus paiknevate kunstimälestiste kaitsmiseks remonttööde ajal
 4. Värvitoonid
 5. Värvide paiknemise skeem

GRAAFILINE OSA

1. Hoone plaan
2. Hoone lõige
3. Uued siseuksed M 1:20

FOTODE NIKEIRI JA FOTOD
LISAD

1. Muinsuskaitselised piirangud ja nõuded projektlahendusele
2. Hoone plaan seal paiknevate kunstimälestistega (väljavõtted muinsuskaitse eritingimustest)

 

2006

Võnnu Jakobi kirik. Kiriku rõdude, pingistiku, aknde ja uste remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Arh Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8794)


TEKSTILINE OSA

 1. Sissejuhatus
 2. Alusandmed
 3. Teostatud tööd
  3.1. Pingistik
  3.2. Rõdud
  3.3. Aknad
  3.4. Uksed
  3.5. Trepid
  3.6. Kantsel

SKEEM FOTODE SUUNDADEGA
FOTODE NIKEIRI JA FOTOD

Võnnu Jakobi kirik. Restaureerimistööde aruanne. Aavo Ossip. 2005 okt-2006 okt.A-8795.

1. Seletuskiri
2. Peatöövõtu leping koos teostatavate tööde nimekirjaga 11 E 18.07.2005
3. PTV Leping 09-E II etapi tööde kohta 15.05.2006
4. Mälestise restaureerimistööde luba nr 2377
5. OÜ Ehitusmaa koostatud remont-restaureerimistööde projekt
6. Sama, eritingmused
7. OÜ Ehitusmaa Võnnu kiriku rõdude, pingistiku, akende ja uste remont-restaureerimistööde projekt
8. Akt lõpetatud tööde vastuvõtu kohta 10.10.2006
9. Pinkide valmistamise kalkulatsioon (OÜ Metsala)
10. AS Puko poolt viimistlustöödel kasutatud värvitoonide andmed
11. Kiriku peaportaali esise tänavasillutise rekonstrueerimise skeem-joonis
12. Nõupidamiste protokollid
13. Fotod

 

2007
Võnnu kirik. Fassaadi remont-restaureerimistööde põhiprojekt. FIE Kaja Onton.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16864)

Projekt näeb ette katusepinna puhastamise, pesemise, värvimise, vihmaveetorude ja lehtrite parandused ja pikandamised äravoolurennideni, seinte ja sokli krohviparandused ja värvimise. Avatäidete osas korrastatakse torni luugid ja käärkambri uks, sh toimub akende restaureerimine, resuatreeritakse ka pingistik, rõdud. Värvikaart kasutatavate toonide jaoks, joonised, fotod (28), sondaažide tulemused.

 

2007

Võnnu Jakobi kirik. Muinsuskaitse eritingimused kiriku remont-restaureerimistööde teostamiseks. Koostaja: Anu Kulbach.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9612)


A TEKSTILINE OSA

 1. Sissejuhatus Lühidalt ajaloost
 2. Olukorra kirjeldus
 3. Kavandatavad muudatused
 4. Muinsuskaitselised piirangud ja nõuded projektlahendustele

B GRAAFILINE OSA

 1. Hoone plaan
 2. Hoone lõige

C FOTOD
D LISAD

Asendiskeem
Kirikus paiknevate kunstimälestiste nimekiri

 

2009
Võnnu kirik. Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon. Põhiprojekt P. Prants.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15904)

TEKSTILINE OSA
1. Seletuskiri

1.1. Üldist
1.2. Hoone üldiseloomustus
1.3. Normatiivid – tehnilised dokumendid – nõuded
1.4. Juhistik ja kaabliteed
1.5. Paigaldustarvikud

2. Automaatne tulekahjusignalisatsioon
3. Valvesignalisatsioon
4. Nõrkvoolusüsteemi seadmete spetsifikatsioon

GRAAFILINE OSA
1. Tulekahjusignalisatsiooni joonised
2. Valvesignalisatsiooni joonised

 

2010

Võnnu Jakobi kirik. Katuse ja vihmaveesüsteemide osalise remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Anu Kulbach, 2010.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9613)

TEKSTILINE OSA

1. Sissejuhatus
2. Alusandmed
3. Teostatud tööd
SKEEM FOTODE SUUNDADEGA, FOTODE NIKEIRI JA FOTOD
LISAD

 

2011

EELK Võnnu Jakobi kirik : kirikutekstiilid. Koostaja: Marju Raabe.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, s A-11135)

 

Kirjandusmuuseumi käsikirjalised säilikud

Körber, E. P. Materialien zur Chronik der St. Jacobi-Kirche auf Wendau von ihrem ersten Ursprung bis auf gegenwartige Zeiten. Eesti Kirjandusmuuseum. EKLA-11340-54096-77533

Mooste, G. Võnnu kihelkonna ja keriku ajalugu. Eesti Kirjandusmuuseum F 169: 1: 6 .