Esileht
TARTUMAA
VÕNNU

VÕNNU JAKOBI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad
 1. Kirjavahetus Nõo kogudusega 1919-1938.EELK arhiiv.
 2. Kirjavahetus Nõo kogudusega 1939-1950. Kaust 10/185.EELK arhiiv.
 3. Kirjavahetus Nõo kogudusega 1951-1964.EELK arhiiv.
 4. Kirjavahetus Nõo kogudusega 17.03.1965-1970.EELK arhiiv.
 5. Kirjavahetus Nõo Jakobi kogudusega 18.01.1971-21.09.1990.EELK arhiiv. Toimik X-141.
 6. Ehituskonstruktsioonide tehniline ekspertiis ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Frantsiskus OÜ ad 1997/1998, Aleksander Danil ja Tõnu Parmakson, 1997.Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4050.
 7. Restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Frantsiskus OÜ (A. Danil), 2003. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5670.
 8. Muinsuskaitse eritingimused kiriku interjööri remont-restaureerimistöödeks, Anu Kulbach, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8796.
 9. Värviuuringute aruanne, Anu Kulbach, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8141.
 10. Muinsuskaitse eritingimused kiriku interjööri remont-restaureerimistöödeks. Tartu, 2005. Koostaja: Anu Kulbach.Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9796.
 11. Kiriku interjööri remont-restaureerimistööde projekt. Tartu, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14613.
 12. Kiriku interjööri osaliste remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Tartu, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9793.
 13. Kiriku rõdude, pingistiku, aknde ja uste remont-restaureerimistööde projekt. Koostaja Anu Kulbach. Tartu, 2006. Muinsuskaitseameti arhiiv. säilik P-14614.
 14. Restaureerimistööde aruanne. Aavo Ossip. 2005-2006. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8795 V.
 15. Muinsuskaitse eritingimused kiriku remont-restaureerimistööde teostamiseks. Koostaja: Anu Kulbach. Tartu, 2007. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9612.
 16. Kiriku rõdude, pingistiku, aknde ja uste remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Arh Anu Kulbach. Tartu, 2006. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8794.
 17. Katuse ja vihmaveesüsteemide osalise remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Koostaja: Anu Kulbach. Tartu, 2010. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9613.
 18. Võnnu kirik saab üleni plekkkatuse. - Postimees. 1936, 25. mai, lk. 6.
 19. Trükikäitis Postimees. Foto tagakülg. Eesti ajalooarhiiv, F 2111, n. 1,s.15483.
 20. Võnnu kiriku inspekteerimise aruanne 20. juunist 1974. a. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr 1844.
1924
1924.aastal sai vana osa kirikust uue kivikatuse. Hoone krohviti ning lubjati seest ja väljast. (allikas 19)
1935
Värviti osaliselt uksed ja aknad. (allikas 1)
1936- 1937
Kirikule ja tornile paigaldati  uus tsink-plekist katus. (allikad1, 17)
1938
Vana osa kiriku kirikulaest ja kooriruumi lagi värviti. Kirik värviti seest osaliselt mereroheliseks. (allikas 1)
1946
Akende ja katuse remont. (allikas 2)
1952
Kirikutorni oli sõja ajal tekkinud kaks ca 2 m2 suurust mürsuauku, kus krohv ja osa telliseid olid maha pudenenud. Lisaks oli ühes kohas krohv ca 3 m2 ulatuses maha varisenud. Varem parandatud plekk-katuse lahtised kohad ning sõjaaegsed kuuliaugud tinutati kinni. Interjööris olid värv ca 1,5 m kõrguselt paiguti varisenud. (allikas 3)
1954
Kiriku torni remont. (allikas 3)
1956
Kirikumüüri räästaaluses teostati 7m ulatuses mahavarisenud müüri parandused tsement- ja lubikrohviga. (allikas 3)
1957
Interjööris teostati paneelide ja aknaaluste värvimine. Kirik elektrifitseeriti. (allikas 3)
1958
Teostati kiriku vundamendi krohviparandused. Valmistati uus trepp: ttrepialune tuli täita 50 cm sügavuselt kividega; valmistati 6 astet laiusega 3 m ning pikkusega 2,6m. Astme servadesse paigaldati vinklirauad. (allikas 3)
1961
Teostati järgmised remonttööd:
 • Värviti torni katus, kukk ja muna.
 • Lubjati üle kogu kiriku fassaadid.
 • Õlivärviga värvitui kiriku uksed ja aknad.
 • Käärkambrisse ehitati uus plekkahi, kuna vana oli lagunenud.
 • Korrastati lae õhuavad.
1965
Kiriku vihmaveetorude puhastamine ummistustest, ühe lehtri remont. Kiriku juures olevad lasipuud saeti maha. (allikas 3)
1968
Parandati vandaalide poolt lõhutud aknaklaasid, remonditi vihmaveetorud. (allikas 4)
1972
Torni ja katuse remont. (allikas 5)

1974


Kiriku ülevaatuse korras ning kasutades ära lume- ja vihmavee poolt põhjustatud krohvivaringut fassaadil, teostab Villem Raam visuaalsed uuringud piki- ja põikhoone lõunapoolse välisnurga piirkonnas. Uuringud viisid mitmete ehitusajalooliste tähelepanekute ning täpsustusteni. (allikas 20)
1973-1975
Kiriku välisremont - täielik valgendamine, korhviparandused, aknaraaamide parandused. (allikas 5)
1979
Põranda ja paaneelide remont. Lae, pinkide, akende, paneelide värvimine. (allikas 5)
1984
31.12.1983 kahjustas torm kirikukatust. Katus parandati. (allikas 5)
1987
Kiriku katuse värvimine. (allikas 5)
1999-2003
Katuse ja lae restaureerimine: (allikad 6, 7)
 • Katusekonstruktsioon osaline väljavahetamine
 • Uue roovituse paigaldus
 • Osaline tsinkplekist katuse asendamine
 • Läänekülje müüri parapeti parandustööd
 • Põhja- ja läänekülje karniiside taastamine, karniis värviti üle lubivärviga
 • Räästarennide õgvendamine, lamelltõkke paigaldamine; neeludele ja montaažiava sulgemine
 • Uute karniiside valgendamine
 • Kahe obeliski taastamine koos tipus olevate tähtede korrastamisega
 • Torni kandekonstruktsiooni proteesimine
 • Alumine kinnimüüritud talastik avati, seenkahjustunud proteesiti ja immutati antiseptikuga
2005
Kiriku remonttööd: (allikad 8-13)
 • Lae viimistlemine. Kahjustatud kohtades vahetati välja laudis, mis asendati sama laiuse ja profiiliga laudadega. Kogu lagi puhastati ja värviti linaõlivärviga.
 • Põranda viimistlemine. Puitpõrand korrastati ja värviti. Altari perimeetrile paigaldati üks lisatrepiaste. Ristihoone põhiosa tellispõrand korrastati.
 • Seinte viimistlemine. Eemaldati lateksvärv, korrastati seinu. Seinad viimistleti lubivärviga.
 • Pingistiku korrastamine. Seenkahjustustega pingistiku osa vahetati välja koopiate vastu. Viimistleti linaõlivärviga.
2006
Restaureerimistööd kiriku interjööris; akende ja uste restaureerimine: (allikad 13, 15)
 • Pingistik - eelmises restaureerimisetapis avatud tellistest aluspõrandale kinnitatakse varem eemaldatud pingid kandetaladele. Pinkide pealmised värvikihid eemaldatakse ja pingid värvitakse üle linaõlivärviga.
 • Rõdud - rõdupiiretelt, balustritelt, rõdualuselt laelt ja postidelt eemaldati lahtised värvikihid. Alumised ajaloolised värvikihid säilitati. Rõdu värviti üle linaõlivärviga, värvimata põrand töödeldi üle põrandaleelisega ja põrandaseebiga.
 • Aknad - aknad võeti eest, vajadusel proteesiti kahjustunud osad. Puhastati lahtistest värvikihtidest, värviti linaõlivärviga. Vajadusel klaasiti uuesti, hilised klaasid asendati kõik uutega. Kõik aknaklaasid säilitatakse. Sulused puhastati värvist, töödeldi roostetõrjevahendiga. Katkised sulused remonditi või asendati sarnastega. Aknaalused plekid puhastati, töödeldi roostetõrjevahendiga ja viimistleti linaõlivärviga.
 • Uksed - välisuksed puhastati hilistest värvihihtidest ning aaderdati uuesti algse eeskujul (sisekülgedel tehti kohati aaderduste parandused). Sulused puhastati, töödeldi roostetõrjevahendiga, vajadusel parandati või asendati sarnastega. Kaotsiläinud tornialused uksed asendati uutega. Eeskujuks võeti säilinud kellaruumi uks.
 • Trepid -  põhjatiiva ette paigaldati graniidist trepiaste. Rõdule viivad trepid puhastati lahtistest värvikihtidest ja viimistleti linaõlivärviga.
 • Kantsel - seenkahjustuse tõttu asendatud jalg aaderdatakse.
2007
Avariilised tööd: põrandate viimistlemine, seint alumiste niiskuskahjustuste krohviparandused, niiskust mitteläbilaskvate värvikihtide eemaldamine, lae niiskuskahjustustega laudise osaline väljavahetamine ja viimistlemine. (allikas 14)
2010
Katuse ning vihmaveetorude parandamine: (allikas 16)
 • Katuse pinna puhastus roostest ja mustusest terasharjadega, katuse pesemine „Panssaripesuga“.
 • Naela- ja kuuliaukude parandamine tsingitud terasplekist lappidega ja kohati valtside pisiparandused.
 • Vihmaveetorude ja lehtrite parandused (sh deformatsioonide ja ummistuste likvideerimine). Räästapealsete rennide paikakoolutamine ja toestamine täiendavate tugiklambritega.
 • Katuse ja vihmaveetorude värvimine.
 • Veepüüdjad ja sadevete rennid vihmaveetorude all paigaldati õige kalde alla (1:10), Valmistati puuguvad veepõõdjad vanade eeskujul.
 • Pikihoone edelanurga juurde kaevati sadevee ärajuhtimise kanal.