Esileht
TARTUMAA
OTEPÄÄ

OTEPÄÄ MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1998
Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4053)

Kaust sisaldab tekstilist osa, kus kirjeldatakse teostatud töid. Lisaks juhendid kiti ja värvi eemaldamiseks, kahjustunud puitosade parandamiseks, kruntimiseks, klaasimiseks , kittimiseks ning värvimiseks.
Teksti illustreerivad fotod restaureeritavatest aknast ja kolmest uksest.

1999
Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus, lisa nr. 1. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4054)

Kausta tekstiline osa sisaldab olemasoleva situatsiooni kirjeldust, lääneukse valgmiku restaureerimisjuhendit, akende ülaosade värvilahendust ning põhjaukse valgmiku värvilahendust. Lisaks fotod ustest ja akendest.

1999-2000
Otepää kiriku akende ja uste restaureerimise aruanne. Wunibald Ehitus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4622)

Kaust sisaldab Frantsiskus OÜ projekti “Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus” alusel teostatud tööde nimekirja (vt eelmised kaks säilikut) ning fotosid akende ja uste seisukorrast enne ja pärast tööde teostamist.

2001
Otepää kiriku akende ja ukse restaureerimise aruanne. Wunibald Ehitus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4846)

Säilik sisaldab Frantsiskus OÜ projekti “Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus” alusel teostatud tööde nimekirja (vt  ka eelmised kaks säilikut) ning illustreerivaid fotosid.

2002
Valga maakond, Otepää vald. Otepää kirik. Tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus ja restaureerimistööde ettepanekud. Frantsiskus OÜ 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-11560)

Tehnilise seisukorra ülevaatus, restaureerimisettepanekud ja metoodilised juhised, tööjoonised, 16 fotot.


2003
Otepää kiriku katuse remonditööde aruanne. Wunibald Ehitus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-7905)

Kaust sisaldab töövõtulepingut, uue plekk-katuse ja räästaserva remonditööde lühikirjeldust ning fotosid remondi eelsest ning -järgsest olukorrast.

2004
Otepää kiriku piksekaitse projekt. H. Meier

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-12811)

Säilik koosneb seletuskirjast, piksekaitse paigaldusjuhendist, peapotentsiaaliühtlustuse kirjeldusest, elektripaigaldise käidujuhendist; joonistest ning materjalide spetsifikatsioonist.

2004
Otepää kiriku piksekaitse rekonstrueerimise üleandmisdokumentatsioon. Enerel OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-12812)

Säilikus on toodud kaetud tööde aktid (maandusseade, piksekaitse, potentsiaaliühtlustus); elektrotehniliste kontrollmõõtmiste aruanne; piksekaitsepaigaldiste teostusjoonised; piksekaitsepaigaldiste üleandmise-vastuvõtmise akt ning teostatud tööde joonised.

2004
Otepää Maarja kiriku esise ala heakorrastuse projekt. Stenhus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-13550)

Säilikus on toodud:
- Seletuskiri -  olemasoleva olukorra kirjeldus kiriku läänekülje juurdepääsutee, kirikuaia piirdemüüri ning kiriku lääneseinal asuvate tekstitahvlite osas
- Heakorrastustööde nimekiri: läänekülje juurdepääsutee ladumine munakivisillutisena, välistrepi betoonmade asendamine graniidist mademega, kiriku piirdemüüri konserveerimine, tekstitahvlite konserveerimine, kiriku lääneukse värvimine
- Perspektiivsete heakorrastustööde nimekiri
- Joonised

2004
Valga maakond, Otepää vald. Otepää kirik. Tehnilise seisukorra ekspertiis. OÜ Tartu Projekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-11561)

Ülevaatuse tulemused, 13 fotot ja ettepanekud edasisteks töödeks.


2008
Otepää kirik, muinsuskaitse eritingimused välisvalgustuse paigaldamiseks. M. Kallaste

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-8886)

Kaust sisaldab ajaloolist ülevaadet, arhitektuuriajaloolist periodiseeringut ja väärtushinnanguid, tehnilise seisukorra hinnangut, hinnangut kavandatavatele muudatustele, arhitektuuriväärtuslike detailide loetelu, muinsuskaitse eritingimusi ning plaane ja fotosid.
Eritingimused sisaldavad välisvalgustuse rajamise nõudeid.

2009
Otepää kiriku välisvalgustuse elektriprojekt. Rändur projekt OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-15521)

Kaust sisaldab tekstilist osa, kus on toodud üldnõuded, projektdokumentatsioon, vajalike testimiste kirjeldus, paigaldatavate seadmete ja kaabelduse valiku kirjeldus, maandusseadme kirjeldus ja nõuded; tänavate ja platside katete taastamise kvaliteetnõuded, dokumentatsiooni ja järelvalve nõuded, käidunõuded kaabelliinidele, seadmete spetsifikatsioonitabel, töömahtude tabel. Lisaks graafiline osa - valitud seadmete tootjapoolsed joonised, lisatud on dokumentide koopiad.