Esileht
VIRUMAA
KADRINA

KADRINA KATARIINA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1958
Arhitektuurimälestise pass.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)
1961

Kadrina kirik. Teaduslik Restaureerimise Töökoda.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, tähistamata kaust)

Kaustas on kiriku põhiplaani joonis 1:200 ja koopia.

1963 (1993)

Kadrina kirik. Inv. joonis. Rakvere Tehnilise Inventeerimise Büroo. Plaanistaja Kullerkupp, E.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1037)

Toimikus sisalduvad joonised: asendiplaan, I korruse plaan, rõdu plaan, lõige; ruumide eksplikatsioon.

Lisaks sisaldab kaust koopiat artiklist “Kadrina kirik pääses tulesurmast” Rahva hääl nr 70 (L.27.03.93.K.3) ja akti “Kadrina kiriku 25 märtsil 1993 a. toimunud tuleõnnetuse kahjustuste kohta”. Akt sisaldab kahjustuste kirjeldust ja soovitusi remonttöödeks.

1966

Kadrina kiriku tornikiivri tööjoonised. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11761)

Toimik sisaldab uue tornikiivri arhitektuurse kuju tuletamise meetodi kirjeldust,juhtnööre tööde teostamiseks ning tornikiivri karkassi staatilisi arvutusi. Samuti on kaustas 12 tornikiivri tööjoonist.

1983

Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, arhitektuursete detailide ning seinamaalingute mõõtmisjoonised.

1988

Restaureerimise tööprojekt. Kadrina kiriku elektriinstallatsioon. Ühistu Loodus ja Arhitektuur. Koostajad: Urmas Sepp, Anu Vaarpuu, Vello Loomets, Villem Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12329)

Toimik sisaldab seletuskirja, milles välja toodud elektriinstallatsiooni restaureerimistööde kava, tellimiskirja, elektrivarustuste tehnilisi tingimusi ja elektriliste kuumutusseadmete kasutamisluba. Graafiline osa sisaldab üldandmeid ning jooniseid elektriskeemide, lühtri, taldriku, kausside ja muude ehisdetailide kohta.

2000

Kadrina kiriku pikihoone põranda rekonstrueerimise tööprojekt. Stenhus OÜ. Koostaja Illar Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11624)

Kaust sisaldab kiriku lühiajalugu, põranda kirjeldust ja ülevaadet tehnilisest seisundist; arhitektuurse lahenduse ja põranda rekonstrueerimistööde kirjeldust. Kaustas on välja toodud töömahud ja materjalikulu. Kaust sisaldab järgmisi jooniseid: põranda plaan, põrandalaagide plaan, põranda lõige ja detail, põranda sondaaž ning fotosid: ruumi vaade läänest, ruumi vaade idast, surf põrandas lääneseina ääres, põrandaplaat kirdepiilari idakülje ääres.

Pikihoone põrandalaudis oli valdavalt kõdunenud. Kooriruumile oli mõned aastad tagasi tehtud uus laudpõrand, mis asus pikihoone põrandast 3 trepiastme võrra kõrgemal.
Vaatluste ja sondeerimise tulemustest järeldati:

1. Kiriku pikihoone põrand võis olla peale piilarite ja võlvlae ehitamist kaetud vabakujuliste, tahumata või jämedalt tahutud paeplaatidega.
2. Paeplaatpõranda kõrgus vastas laudpõranda kõrgusele, seega on pikihoone võlvlae ehitamise järgne, 15. saj lõpuaegne ruumimaht säilinud.

Aruanne arheoloogilistest järelvalvetöödest Kadrina Katariina kiriku põrandavahetuse töödel. Koostaja Tõnno Jonuks.
Muinsuskaitseameti arhiiv A-6398. (ERA.5025.2.7354)

Kaust sisaldab kiriku lühikest ehituslugu, sh loetelu 1924. a kaevamiste muinasaegsetest leidudest. Esitatud on põrandavahetustööde aruanne. Eraldi on välja toodud arheoloogilised leiud põhja-, lõuna- ja kesklöövis. Kaust sisaldab plaane: nivelleerimisplaan enne kaevetöid, kaevamisplaan, kaevamisjärgne nivelleerimisplaan. Kaustas on esitatud leiunimekiri ja fotomaterjal arheoloogilistest leidudest.

Kokkuvõttes oli üle kogu kiriku pinna täheldatav remonttöödega segamini pööratud kiht, mis märksa sügavamale ulatus lõunalöövis. Segamini inimluid leiti üle kogu kiriku pinna, ainukesed tervena säilinud kolm matust leiti põhjalöövist. Piki kiriku kesklöövi asusid hauakambrid, säilinud müürijäänuste järgi võib oletada, et neid on ka põhja- ja lõunalöövis. Ühtegi kambrit täielikult lahti ei kaevatud.

2004

Kadrina aleviku kalmistu ja kiriku välisvalgustuse ehitamine. Elektritööde teostaja Kadrina Elektrik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-12954)

Kaust sisaldab kiriku välisvalgustuse plaani, valgustuse posti joonist ja valgusarvutusi.

2012

Kadrina kiriku seinamaalingud. Uuringu tegevuskava. FIE Anneli Randla
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 18486, A-10590, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, kavandatavate ja varasemate uuringute kirjeldust.

2013

Kadrina kiriku seinamaalingud. Uuringute aruanne. Koostaja Anneli Randla.

Aruanne sisaldab 2012.aasta suvel Eesti Kunstiaskadeemia muinsuskaiste ja restaureerimise osakonna praktika raames (juhendajad: Anneli Randla, Hilkka Hiiop, Merike Kallas) läbi viidud siseviimistlusuuringute tulemusi.

Uuringute eesmärk oli maalingute olemasolu tuvastamine, sh:

1. Pikihoone ja kooriruumi maalingute ulatuse, stratigraafia ja tehnika kindlakstegemine;
2. Seni eksponeeritud ja leitud maalingute säilivuse ja tehnilise seisukorra määramine;
3. Vajadusel sideaine ja pigmentide analüüsimine;
4. Maalingute edaspidise restaureerimisvajaduse ja tööde võimaliku metoodika määratlemine.

PDF:
Kadrina kiriku maalingud. Uuringute aruanne
2020

Muinsuskaitse eritingimused elektrisüsteemi paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 15661, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, seisundi kirjeldust, väärtuslike detailide ja tarindite loendit, nõudeid töödele

2021

Kadrina kiriku käärkambri lae ja katuse avariiremont. Tegevuskava. Margus Kaare.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40413, digitaalselt kättesaadav (3 faili))

Sisaldab seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, fotosid, talade skeemi.

 

Kadrina kiriku käärkambri lae ja katuse avariiremont. Teostatud tööde aruanne. Margus Kaare.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40413, digitaalselt kättesaadav (7 faili))

Sisaldab seisundi ja tööde kirjeldust, fotosid, talade skeemi.


Kunstimälestised Rakvere raj. Kadrina kirikus ja kirikuaias. Üldmaterjalid.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-10/7, I köide)

Kaust sisaldab fotosid, postkaarte ja ajaleheartikleid kirikust, kaitsekohustuse teatised, kunstimälestiste andmeid, kalmistu plaani jms.