Esileht
VIRUMAA
HALJALA

HALJALA PÜHA MAURITIUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1953
Haljala kirik. Mõõtmisjooniste koopiad Tartu Ülikooli Kunstiajaloo kabineti mõõtmisjooniste järgi.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, märgistamata mapp)

Kiriku põhiplaan ja vaated

1959
Haljala kiriku remonte ja uurimistöid käsitlevad materjalid 1956-1959. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-501)

Väliuurimismaterjalid Villem Raamilt.

Kaust sisaldab :
 • Tehnilise ülevaatuse akti
 • Ülevaadet sisemiste remonttööde ulatuse kindlaksmääramiseks
 • Katuse remonttööde teostamiseks insener-tehnilise ülevaatuse akti ja lõppakti
 • Väliste remont-restaureerimistööde vastuvõtu akti
 • V. Raami käsikirjalist ettekannet kirikus toimunud remonttööde kohta:  aruanne I V. Raami komandeeringust Haljala ja Viru-Nigula kirikute remonttöödele 29. ja 30. juulil 1959.a, aruande lisa surifde kirjelduse ja joonistega, aruanne II uuringute lõpetamise kohta
 • Šurfide käsikirjalisi plaane ja lõiked
 • Väljavõtet Haljala õpetaja kirjast seinasondaaži kohta 1959. a
 • V. Raami poolt teostatud 31 fotot Haljala kirikust ning 6 fotot Viru-Nigula kirikust ning nende loetelu

1959
Haljala kiriku väliuurimiste aruanded. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-191)
 • Käsikirjaline aruanne I ja trükitud aruanne II
 • Šurfide skeemid ja joonised
 • Fotod ja piltide nimestik

1963
Haljala kirik.  Inventariseerimisjoonis. O. Sillamaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-978)

Asendiplaan, I korrus, II korrus, lõige.


1974
Haljala kindluskirik. Asendiplaan. U. Hermann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2092)

Asendiplaan ning 2 Villem Raami fotot.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisatud foto ning asendiplaan.


1987

Aruanne Haljala kiriku juures teostatud väliuuringutest. Köide XXIX. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1941)

Sisaldab uuringute aruannet, šurfide ülesmõõdistusjooniseid, fotosid šurfidest.


2002
Katusekonstruktsioonide ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus ja restaureerimistööde ettepanekud. Frantsiskus OÜ, A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9970)

 • Pikihoone, kooriruumi, tornikiivri, käärkambri ja läänekülje juurdeehituse tehniline seisukord
 • Restaureerimisettepanekud
 • Metoodilised juhendid
 • Töökorraldus
 • Joonised


2005
Muinsuskaitse eritingimused. Stenhus OÜ, I. Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6440)

 • Eritingimused
 • Joonised (asendiplaan, põhiplaan, rõdude plaan, lõiked, vaated)
 • Fotod
 • Ehitusajalooliselt väärtuslike detailide nimekiri koos fotodega

2006
Restaureerimise põhiprojekt. Köide I.  Fassaadide ja katuse restaureerimise arhitektuuriosa. Stenhus OÜ, I. Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13746)

 • Seletuskiri (kiriku ehitusloo lühiülevaade, fassaadide tehniline seisukord, vajalikud restaureerimistööd)
 • Joonised
 • Fotod
 • Väärtuslike ehitusdetailide nimekiri

2006
Restaureerimise põhiprojekt. Köide II. Siseruumide restaureerimise arhitektuuriosa. Stenhus OÜ, I. Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13747)

 • Seletuskiri (siseruumide ja torni tehniline seisukord, vajalikud restaureerimistööd siseruumides ja tornis)
 • Joonised
 • Fotod
 • Väärtuslike ehitusdetailide nimekiri

2006
Haljala kiriku välisvalgustuse tööprojekt. Lepna Elekter AS, G. Tahves.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13748)

 • Asendiplaan
 • Seletuskiri
 • Materjalide spetsifikatsioon
 • Kooskõlastused

2006
Restaureerimise põhiprojekt. Köide III. Konstruktsioonide restaureerimise põhiprojekt. Stenhus OÜ, I. Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14241)

 • Kiriku tehniline seisukord ja restaureerimisettepanekud
 • Puitosade konserveerimise juhend 
 • Eritingimused katuse ja müüride restaureerimistöödeks
 • Restaureerimistööde programm
 • Fotod ja joonised
 • Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest

2007
I kabeli muinsuskaitse eritingimused remondiks ja restaureerimiseks. M. Rähni.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7736)

 • Ehitise ajalooline ülevaade ja dateeringud
 • Olemasoleva olukorra kirjeldus
 • Järeldused tehtud uuringutest
 • Tehnilise seisukorra kirjeldus
 • Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu
 • Väärtushinnangud mälestise osadele, konstruktsioonidele ja detailidele
 • Hinnangud kabeli kavandatavale funktsioonile
 • Muinsuskaitse piirangud ja nõuded projektlahendusele
 • Fotod koos loeteluga
 • Plaanid väärtuslike detailide ja kahjustustega
 • Kabeli fassaadid kahjustustega
 • Haljala kirikuaia asendiplaan

2007
I kabeli remondi ja restaureerimise põhiprojekt. M. Rähni.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14240)

 • Seletuskiri (sissejuhatus, ajalooline ülevaade, olemasolev olukord, restaureerimislahendus)
 • Joonised

2009
Kiriku katuste restaureerimine. Tööprojekt. Rändmeister OÜ, A. Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16234)

 • Kiriku üldandmed
 • Tarindite kirjeldus ja seisukord
 • Käärkambri ja tõllakuuri restaureerimise osa
 • Fotod ja joonised

VALLASMÄLESTISTE KAUSTAD:


Kunstimälestised Rakvere raj. Haljala kirikus ja kirikuaias. Toimik 4-10/5 I köide.

Üldmaterjalid.
Kaust sisaldab:
 • Käskkirja ja kirjavahetust seoses altarimaali "Püha õhtusöömaaeg" seisukorra ja deponeerimisega
 • Kunstimälestiste nimestikku ja taotlust nende deponeerimiseks
 • Kirikuga seonduvate artiklite väljalõikeid
 • Fotosid

 

Kunstimälestised Rakvere raj. Haljala kirikus ja kirikuaias.Toimik 4-10/5 II köide.

Kaust sisaldab fotosid hauaplaadist ja kantslist.


Kunstimälestised Rakvere raj. Haljala kirikus ja kirikuaias.Toimik 4-10/5 III köide.

Kaust sisaldab fotosid altarist.


Kunstimälestised Rakvere raj. Haljala kirikus ja kirikuaias.Toimik 4-10/5 IV köide.

Kaust sisaldab fotosid portaalist ja sakramendinišist.