Esileht
JÄRVAMAA
PAIDE

PAIDE PÜHA RISTI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1957
Paide kirik. Inventeerimisjoonis.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1066)

Kaustas on asendiplaan, I korruse ning koori põhiplaan ning lõige.

1983
Arhitektuurimälestise pass. A. Nurga.

(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, asendiskeem.

1998
Paide kirik. Akende restaureerimistööde kirjeldus. Frantsiskus OÜ, T.Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4002)

Tekstilises osas on lühike kirikuakende tehnilise seisukorra kirjeldus; juhendid akende restaureerimistöödeks: kiti ja värvi eemaldamine, kahjustunud puitosade parandamine, kruntimine, klaasimine-kittimine, värvimine ning hinnakalkulatsioon. Lisaks illustreerivad fotod.

2000-2001
Paide kiriku vitraažakende restaureerimine. Eesti Kunstiakadeemia Klaasikunsti osakond.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9536)

Aruanne sisaldab tööetappide loetelu, graafilist dokumentatsiooni ning illustreerivaid värvifotosid. 2000.a. restaureeriti kiriku käärkambri aknad (2 tk), 2001.a. idaseina parempoolne aken (Kristuse peaga) ning lõunaseina esimene parempoolne aken (ingliga).
Aknad demonteeriti, asendati vanad tinaraamid ning katkised osad; aknad puhastati.

2001
Kirikute puitpõrandate niiskuskahjustuste põhjuste analüüsid ja ettepanekud põrandate renoveerimiseks. (Türi, Paide, Koeru ja Ambla kirikud). PB Sille OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11636)

Kausta tekstiline osa koosneb seletuskirjast ning restaureerimistööde ettepanekutest. Lisatud mõned fotod ning joonised (Türi kiriku pikihioone põranda lõige, sillutusriba, Ambla kiriku käärkambri põranda lõige) ning TTÜ Materjaliuuringute Keskuse poolt teostatud Türi kiriku seenkahjustuste analüüs. Kaust annab ülevaate Türi kiriku olukorrast ja soovitab sama tegevuskäiku ka Ambla kiriku käärkambri, Paide ja Koeru kiriku pikihoone põranda jaoks. 4 mv fotot, 3 tööjoonist.

2001
Paide kiriku katuse kandekonstruktsioonide ja katte remont-restaureerimine. H. Uuetalu OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12950)

Säilik koosneb seletuskirjast ning joonistest - laetala ja sarika jätkud, toesõlme jäigastus; räästa skeem, tellingute paigaldamise skeem.

2001
Paide kiriku ristimisvaagen. Konserveerimistööde aruanne. KAR-Grupp OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9535)

Aruanne sisaldab pronksist ristimisvaagna kirjeldust, konserveerimiskava ning teostatud tööde loetelu. Lisaks värvifotod enne ja pärast konserveerimistöid.

2003
Paide kiriku kahe vitraažakna konserveerimistöö aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Mare Saare.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9537)

E. Tode (1902) kahe vitraažakna (ingliga aken ning viinapuuga aken) konserveerimistööde aruanne sisaldab akende seisukorra kirjeldust enne konserveerimistöid, tööetappide loetelu ning illustreerivaid värvifotosid.

2003
Paide kiriku konserveerimistöö aruanne. EKA Klaasikunsti osakond.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9538)

Aruanne sisaldab akna (ingel viiuliga) ning selle kahjustuste kirjeldust, tööetappide loetelu ning graafilist- ja fotodokumentatsiooni.

2004
Paide kirik. Pikihoone lae restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, Eva Mölder.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12723)

Säilik koosneb üldandmetest, kiriku ajaloo lühiülevaatest, lae konstruktsiooni ning seisukorra kirjeldusest, restureerimistööde juhisest, tööde programmi ja mahtude kirjeldusest ning taotluseelarvest. Lisaks illustreerivad fotod.

2005
Paide Püha Risti kiriku akna nr. 1 algseisundi ja parandamistööde aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Mare Saare.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9539)

Säilik sisaldab akna nr 1 (aken tuviga) seisundikirjeldust, tööde loetelu, graafilist dokumentatsiooni ning illustreerivaid fotosid.

2005
Paide Püha Risti kiriku põhjakülje rõduakna (E. Tode 1901) restaureerimise aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Eve Koha.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9540)

Aruanne koosneb akna algseisundi ning restaureerimistööde kirjeldusest. Lisaks graafiline dokumentatsioon ning värvifotod.

2006
Paide kiriku akna nr 17272 algseisundi ja parandamistööde aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Mare Saare.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9542)

Aruanne sisaldab akna seisukorra kirjeldust enne konserveerimistöid, tööetappide loetelu ning illustreerivaid värvifotosid.

2006
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6363)

2007
Paide kiriku akna nr 17271 algseisundi ja parandamistööde aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Mare Saare.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9541)

Aruanne sisaldab akna seisukorra kirjeldust enne konserveerimistöid, tööetappide loetelu ning illustreerivaid värvifotosid.

2007
Paide kiriku lae restaureerimistööde järelvalve aruanne. Vana Tallinn OÜ, Eva Mölder.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8420)

Kaust koosneb lae restaureermistööde etappide ning järelvalve teostamise kirjeldusest ning illustreerivatest fotodest.

2007
Paide Püha Risti kiriku põranda 2007a remonttööde muinsuskaitse järelvalve aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E OÜ, Riina Lepp.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8421)

Säilikus on toodud ajalooline osa, tööde-eelse olukorra kirjeldus, ülevaade remonttöödest ning hinnang nende muinsuskaitselisele kvaliteedile; illustreerivad fotod ning lisadena koori trepi eskiis, arheoloogilise järelvalve aruanne, ehitusnõupidamiste protokollid, ülevaatuse akt, põranda šurfide plaan, elekrivarustuse teostusjoonised ning kütte, vee ja kanalisatsiooni põrandaaluse torustiku teostusjoonised. Kaustas II on toodud ehitustööde päevik ning kaetud tööde aktid.

2007
Pikihoone lae restaureerimise aruanne. Gromell OÜ, R.Vihtre.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7807)

Lühiülevaade ajaloost ja tehtud tööde kirjeldus. Fotod lae ja karniisi restaureerimistöödest.

2007
Paide kirik. Automaatne tulekahjusignalisatsioon. IPB Elstar.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15076)

Projektis on toodud signalisatsiooni normid, tingimused paigaldamiseks, tööde loetelu ning vajalik dokumentatsioon. Lisaks paigaldusskeemid kiriku põhiplaanil.

2007
Paide kirik. Veevarustus ja kanalisatsioon. IPB Elstar.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15079)

Projekt hõlmab kiriku veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja siseosa lahendust ning kirikusaali ultraheli õhuniisuti paigaldamist.

2007
Paide kirik. Küte. IPB Elstar.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15078)

Projekt hõlmab kiriku soojussõlme ja küttesüsteemi lahendust.

2007
Paide kirik. Elektri- ja nõrkvoolupaigaldis. IPB Elstar.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15077)

Projektis on toodud kiriku elektri- ja nõrkvoolupaigaldis järgmises ulatuses: jaotuskibid, elektritarbijad ja juhistikud, elektrivalgustus, piksekaitse, valvesignalisatsioon.

2007
Põranda ümberehitamise tööprojekt. Arhitektuur-ehituslik ja konstruktiivne osa. Arhitektuuribüroo Kapiteel OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14085)

Tekstiline osa: sissejuhatus, varasemad tööd, olemasolev olukord, projekteeritud lahendus, tööde organiseerimine; lisaks väljavõte muinsuskaitse eritingimustest.
Joonised: vertikaalplaneerimine ja sillutusvöö plaan, kanalisatsiooniplaanid, välistreppide restaureerimise ja põranda plaan; lõiked, tornialuse eeskoja põranda, koori trepi, lae soojustussõlmede joonised; pikihoone ja käärkambri ja kütteta põranda skemaatilised joonised.

2007
Muinsuskaitse eritingimused põranda ümberehitamise kohta. Arhitektuuribüroo Kapiteel OÜ, Jaan Jõgi.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8419)

Säilik koosneb sissejuhatusest, ajaloolisest lühiülevaatest, olemasoleva olukorra ja tehnilise seisukorra hinnangust, järeldustest tehtud uuringute kohta, väärtushinnangutest põranda elementidele, muinsuskaitse eritingimustest, illustratsioonidest, väärtuslike konstruktsioonide ning kahjustuste skeemist põhiplaanil ning 36 fotost.

2008
Paide kiriku tornialuse eeskoja rombvitraažide rekonstrueerimise aruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Mare Saare.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9544)

Aruanne sisaldab kahe akna seisukorra kirjeldust enne konserveerimistöid, tööetappide loetelu ning illustreerivaid värvifotosid.

2008
Paide Püha Risti kiriku vitraažide restaureerimisprojekti 2000-2007 koondaruanne. EKA Klaasikunsti osakond, Eve Koha.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9543)

Säilikus on toodud ülevaade kiriku üle saja aasta vanuste vitraažide autorist Ernst Friedrich Tode`st (1858-1932) ning Paide kiriku maalitud aknavitraažidest - nende tehnikast, temaatikast ning seitsme aasta vältel toimunud restaureerimisest Eesti Kunstiakadeemias. Lisatud on fotodokumentatsioon ning restaureerimisaruanne iga akna kohta.

2008
Arheoloogiline järelvalve Paide Püha Risti kiriku tornis ja trassides kirikuaia põhjaosas. FIE Villu Kadakas.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9835)

Kaust koosneb sissejuhatusest, kirikuhoone ja kirikuaia ajaloost, uuringute metoodika ja dokumenteerimise põhimõtete kirjeldusest, järelevalve kirjeldusest kiriku tornis, drenaaži rajamisel ning survekanalisatsiooni trassi rajamisel. Toodud on nõuded ning soovitused edaspidiseks tööks. Lisaks asendiplaan ning 34 töid illustreerivat fotot koos nimekirjaga. 

2008
Arheoloogiline järelvalve Paide Püha Risti kiriku tornis ja trassides kirikuaia põhjaosas. FIE Villu Kadakas. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8878)

Kaust koosneb sissejuhatusest, kirikuhoone ja kirikuaia ajaloost, uuringute metoodika ja dokumenteerimise põhimõtete kirjeldusest, järelevalve kirjeldusest kiriku tornis, drenaaži rajamisel ning survekanalisatsiooni trassi rajamisel. Toodud on nõuded ning soovitused edaspidiseks tööks. Lisaks asendiplaan ning 34 töid illustreerivat mustvalget trükitud fotot koos nimekirjaga. Kausta A-9835 koopia. 

2008
Tornikiivri muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ, A. Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15075)

Säilik koosneb seletuskirjast, kus on toodud üldandmed, kiriku lühike ehitus- ja remondilugu; tornikiivri kirjeldus ning tehniline seisukord; muinsuskaitse eritingimused ning nõuded tornikiivri restaureerimiseks ja hoolduseks. Lisatud 15 fotot ning talastiku ja müürilattide plaan, risttalastiku plaan, torni lõiked ning inventariseerimisjoonis 1997.a.-st (vaade idast).

2008
Paide kiriku kolme ukse restaureerimise aruanne. Arhitektuuribüroo Kapiitel OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8879)

Kiriku lääne-eeskoja lõunapoolse ukse, käärkambri sise- ja välisukse konserveerimise aruanne koosneb sissejuhatusest, uste konserveerimiseelse seisundi kirjeldustest ning teostatud tööde põhjalikust ülevaatest. Aruanne on illustreeritud värvifotodega.

2008
Püha Risti kiriku remonttööde II etapi muinsuskaitse järelvalve aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E., Riina Lepp.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8422)

Säilikus on toodud ajalooline osa, tööde-eelse olukorra kirjeldus, ülevaade remonttöödest ning hinnang nende muinsuskaitselisele kvaliteedile. Lisaks illustreerivad fotod ning torni lõuna-eeskoja plaan, kütte, vee ja kanalisatsiooni teostusjoonised, ehitustööde päevik ning tööde aktid.

2010
Paide Püha Risti kirik. Viimistluskihtide uurimistööde programm. Etik OÜ, Vaike Pungas.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9317)

Säilik koosneb sissejuhatusest, uurimistööde eesmärgi kirjeldusest; kavandatavate uuringute ning nende läbiviimise metoodika kirjeldusest; uuringute teostamise kohtade, ajakava ning teostajate tutvustusest. Lisaks graafiline dokumentatsioon, kus on toodud planeeritavate viimistluskihtide uuringute asukohad ning 3 fotot kirikust.

2010
Muinsuskaitse eritingimused kiriku sise- ja välisviimistluse remont-restaureerimistöödeks. FIE Niina Mäger.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9316)

Säilik koosneb üldosast, ehitusajaloolisest ülevaatest, tehnilise seisukorra ülevaatest, kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loendist; muinsuskaitse eritingimustest ning 164 värvifotost. Lisaks asendiskeem ning põhiplaan ja arheoloogiliste uuringute plaan.

2010
Paide Püha Risti kiriku sise- ja välisviimistluse remont-restaureerimise põhiprojekt. FIE Niina Mäger.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15757)

Välisviimistluse projekt:
Seletuskiri: üldosa, lühike ajalooline ülevaade, tehnilise seisukorra ülevaade (katus, torn, seinad, sokkel, avatäited, tehnovõrgud); välisviimistluse lahendus (avatäited, proteesimine-plommimine, viimistlustööd, kasutatavad materjalid). Lisatud on koopiateks või eeskujudeks võetavate detailide näidised fotodel (portaalid, nurgakvaadrid, karniisid, pilaster, krohvraamistused, detailid, sepised, aknad). Tööde loetelu: katuse, seinte ja avatäidete ning sokli vajalike tööde ning kasutatavate värvitoonide loend. Lisaks värviviimistlusskeemid kiriku vaadetel ning sondaažide eksponeerimise skeem.
Siseviimistluse projekt:
Seletuskiri: siseruumide tehnilise seisukorra ülevaade; projektlahendus (põrandad, seinad, laed, avatäited, pingid, valgustid, tehnovõrgud, kirikutorn). Lisatud on vajalike tööde loetelu illustreerituna värvifotodega, siseviimistlustööde skeem ning sondaažide eksponeerimise skeem kiriku põhiplaanil. Toodud on nii välis- kui siseviimistluse tööde mahud.
Lisad:
Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest, akende restaureerimistööde aruandest, kiriku katuse kandekonstruktsiooni ja katte remont-restaureerimisest.

2012
Paide kiriku karniiside remondi muinsuskaitseline aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, Riina Lepp
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11043)

Säilikus on toodud ajalooline osa, olukord enne ehitustööde algust, ülevaade remonttöödest, hinnang tööde muinsuskaitselisele kvaliteedile. Lisaks töid illustreerivad fotod ning koopiad tööde alustamise loast, tööde vastuvõtuaktist, ehitustööde päevikust, materjalide sertifikaatidest; karniiside šabloonide joonis.

2013
Vertikaalplaneerimistööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, Riina Lepp.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11197)

Säilik koosneb ajaloolisest osast; ehitustööde eelse olukorra kirjeludusest, projektdokumentatsiooni andmetest, remonttööde ülevaatest, hinnangust remonttööde muinsuskaitselisele kvaliteedile. Lisatud töid illustreerivad fotod ning tööde alustamise loa koopia, vastuvõtuakt, imbkaevude paigaldusskeem, ehitusmaterjalide sertifikaadid, sokli krohvimise ja eksponeerimise joonis ning vertikaalplaneerimisjoonise muudatus.

2013
Arheoloogiline järelvalve ja uuringud Paide Püha Risti kirikuaias. V. Kadakas.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11994)

Säiliku sisukord:
- Sissejuhatus
- Ajalooline taust
- Uuringud ja järelvalve: pinnase koorimine kirikuaias; kaevetööd drenaaži imbsüsteemide alal; pikihoone, kooriruumi ja eeskoja vundamendid; tugipiilarite, käärkambri, keskaegse altariruumi vundament; vundamendid kirikust lõuna pool.
- Leiumaterjal
- Järeldused
- Illustratsioonide nimekiri
- Leidude nimekiri
- Joonised: 2007., 2008. ning 2013.a. kaevendite ja nendest leitud müürid; oletatavate ajalooliste müüride kontuurid; kooritud alad põhiplaanidel; keskaegse kiriku vundamentide põhiplaani rekonstruktsioon M 1 : 500 (vt. foto)
- 72 fotot

2014
Siseviimistluse remonttööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ, Riina Lepp
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11576)

Säilik koosneb ajaloolisest osast; ehitustööde eelse olukorra kirjeludusest, projektdokumentatsiooni andmetest, remonttööde ülevaatest, hinnangust remonttööde muinsuskaitselisele kvaliteedile. Lisatud töid illustreerivad fotod ning täiendavate värvisondaažide plaan, restaureerimistööde lõpetamise töökoosoleku protokoll; ehitusmaterjalide sertifikaadid ning objekti nõupidamiste protokollid (eraldi kaustas).

2016
Järva maakond, Paide linn, Keskväljak 1. Paide kirik, Kell (ajanäitaja) 1848. Torni ajanäitajakella elektrifitseerimise ja sihverplaadi vahetamise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12883)

Kavandatavad tööd näevad ette saada tööle torni ajanäitaja, valmistada uus sihverplaat ja muuta osutite käitamine elektriliseks, paigaldada tornikelladele elektrilised löögivasarad. 4 fotot praegusest olukorrast.
 

2016
Järva maakond, Paide linn, Keskväljak 1. Paide kirik, Kell (ajanäitaja) 1848. Torni ajanäitajakella elektrifitseerimise ja sihverplaadi vahetamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12884)

Tornikella remonttööde aruanne. Valmistati uus tagantvalgustusega sihverplaat ajaloolise (Järvamaa Muuseumis säilitatava) kiriku kella sihverplaadi eeskujul, kell on digitaalselt juhitav. Tornikelladele paigaldati elektrilised löögivarasarad. Kõik paigalduskaablit pinnapealsetena. 5 fotot.

2016
Järva maakond, Paide linn, Keskväljak 1. Paide kirik. Kiriku torni restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. FIE Niina Mäger

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12882)

Sise- ja välisviimistlustööde järelvalve aruanne, tööde selles etapis krohvi- ja välisviimistluse tööd kirikutorni osas. Taastati ka torniaknad koos paledega ja varemrestaureeritud luukide paled ning vormistati uue tornikella paigaldamiseks krohvraamistus. Soklil oli juba varasemas etapis eemaldatud lahtine krohv, teostatud tasanduskrohvimine ja osaliselt värvitud. Krohvitud seinapinnad värviti lubivärviga. Restaureeriti ronikiivri alune puitkarniis, torni aknad restaureeriti, sepised puhastati mehaaniliselt ja värviti, vahetati amortiseerunud veeplekid. 33 fotot, asendiplaan, torni vaated neljast ilmakaarest, lisad (Muinsuskaitseameti luba tööde alustamiseks, töökoosolekute protokollid).
 


 

PDF: