Esileht
JÄRVAMAA
KOERU

KOERU MAARJA MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1929
Koeru kihelkond. Ajalooline tradistioon: Koeru kirik. L. Vilmre
.
(Eesti Kultuurilooline arhiiv, säilik f 199, m 40, 1/7 (I-1))

Säiliku näol on tegemist päevikulaadse kirjutisega, mis sisaldab Koeru kihelkonna kirjeldusi nii rahvapärsimuslikust kui ka ajaloolisest aspektist.

1956
Koeru kiriku inventariseerimisjoonised. E. Lall.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1036)

1969
Koeru kiriku ülevaatuse aruanne. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1107)

Ülevaade seoses kirikus toimuvate remonttöödega 18. juunil 1969. a. Kohapeal selgus, et osa töid oli juba teostatud - torni väliskügl oli valgendatud-lubjatud; V. Raam hindas tehtud töö rahuldavaks.

V. Raam pidas oluliseks otsustada enne remonttööde jätkamist, kas jätta kiriku välisilmes olulist osa etendavad nurgakvaadrid lubjakatte alla või neid eksponeerida puhastatult. Samuti kerkis üles küsimus maalingute saatusest, kuna plaanis oli alustada ka valgendamistöödega kooriruumis (kaasa arvatud võidukaare piilarite külgseinad) ning pikihoones ning tornis oli paljandunud keskaegsete ja ka hilisemate dekoratiivsete maalingute küllalt ulatuslikke fragmente. Oluline oli teostada enne valgendamistöid sondaažid, kuid antud hetkel neid polnud võimalik teha, kuna puudusid vajalikud tellingud või pikem redel.

Antud ülevaatuse käigus oli V. Raamil võimalik osaliselt kontrollida ning sondeerida seinapindasid nii pikihoones kui ka kooriruumis. Aruanne käsitlebki detailselt antud sondeerimiste käigus päevavalgele tulnud maalinguleide ning lõunalöövi vööndkaarte konsoolide viimistluskihtide uurimise tulemusi. 

1974
Koeru kirku kabeli ülesmõõdistamised. R. Raie.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-411)

Säilik koosneb seletuskirjast ning graafilisest osast: geoalus, kabeli põhiplaan ning ristlõige; kabeli eestvaade idast ja otsvaade lõunast; kabeli tagantvaade läänest ja aken.

1974
Koeru kirikuaia lühike ajalooline õiend koos kabeli tehnilise seisukorra kirjeldusega. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2049)

Mõningad üldised ning põhimõttelist laadi ettepanekud kirikuaia korrastamisest, kirikuaiakabeli tehnilise seisukorra kirjeldus, illustratsioonide nimestik.

1974
Koeru kirikuaia hoonestuse, haljastuse ja heakorrastuse korrastamise projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2075)

1974
Koeru kiriku jooniste valguskoopiad.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17214)

1982
Koeru kirikuaed ja kalmistu kabel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17378)

Sisaldab kirikuaia jooniseid.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning asendiplaan.

1986
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide V Koeru kirik. J. Treikelder.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1674)

Säilik sisaldab arhitektuuriajaloolist lühiiseloomustust, kaitsetsoonide lühiiseloomustust, kaitsetsoonide üldrežiimi, kiriku ja kalmistu asendiplaani.

1987
Koeru kirik. Restaureerimise tööprojekt. Köide AE-I. Katusekontruktsiooni tugevus-restaureerimisjoonised. M. Kalvik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7955)

Säilik sisaldab katuse konserveerimise metoodikat, restaureerimise tööjooniseid, ülesmõõtmisjooniseid.

2001
Järva maakond. Türi kirik, Paide kirik, Koeru kirik, Ambla kirik. Kirikute puitpõrandate niiskuskahjustuste põhjuste analüüsid ja ettepanekud põrandate renoveerimiseks. PB Sille OÜ, A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11636)

Seekahjustuste tekitaja analüüsitulemused ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Kaust annab ülevaate Türi kiriku olukorrast ja soovitab sama tegevuskäiku ka Ambla kiriku käärkambri, Paide ja Koeru kiriku pikihoone põranda jaoks. 4 m/v fotot, 3 tööjoonist.

2005
Koeru Kirikuaia kabel. Tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimisprojekt. Koostaja: A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15045)

Säilik sisaldab: kabeli katuse ja vahelae tehniline seisukorra iseloomustust ja restaureermistööde lahendusi, restaureerimisnõudeid, eritingimusi sakraalehitise katuse ja müüride restaureerimistöödeks, restaureerimistööde programmi, nõudeid töövõtjale, joonised, fotosid kommentaaridega.

2007
Eesti orelite pass.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815)

2008
Koeru kirik. Vertikaalplaneerimise ja põranda ümberehitamise tööprojekt. Koostajad: Jaan Jõgi, Aleksander Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15046)

Säilik sisaldab olemasoleva olukorra iseloomustust, põrandate ja sisustuse väärtushinnangut, projekteeritud lahendust, väljavõtet muinsuskaitse eritingimustest, jooniseid.

2008
Järva maakond Koeru vald Koeru. Koeru kirik. Muinsuskaitse eritingimused põranda ümberehitamise ja vertikaalplaneerimise kohta. OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8391)

Sisaldab lühikest arhitektuuriajaloolist ülevaadet, olemasoleva tehnilise olukorra hinnangut, väärtushinnangute kokkuvõtet, põrandate ümberehituse kontseptsiooni, muinsuskaitse eritingimusi, põhiplaane 19. saj, 1926. ja 2008 aastast. 4 ajaloolist fotot, 8 šurfi sondaažikaarti, 54 fotot kiriku eksterjöörile ja interjöörile. 

2011
Koeru kirik. Seinamaalingud. Uuringu tegevuskava. A. Randla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10090)

Tegevuskava plaanitud siseviimistluse ja seinamaalingute uuringute läbiviimiseks.

2012
Koeru kiriku seinamaalingud. Uuringute aruanne. Koostaja: Anneli Randla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11041)

Aruanne sisaldab siseviimistlusuuringute tulemusi ja järeldusi. Sondeerimise käigus leiti olulisi täiendusi seni teadaolevatele maalingutele ning siseviimistluse stratigraafiale. Lisaks uuringute ülevaatele ja järeldustele sisaldab aruanne u. 100 teostatud sondaaži dokumentatsiooni.

2013
Arheoloogiliste uuringute tegevuskava Koeru Maarja Magdaleena kiriku kooriosa põranda vahetusel. OÜ Muinaslabor, Tõnno Joonuks.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 20659, digitaalselt kättesaadav)

2013
Aruanne arheoloogilistest uuringutest Koeru kirikus seoses kooriruumi põrandavahetusega juunis-juulis 2013. OÜ Muinaslabor, Raido Roog, Martin Malve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28092, digitaalselt kättesaadav)

2014
Järva maakond, Koeru alevik. Koeru kirik. Käärkambri põranda ehitus. Käärkambri lae ja seinte viimistlustööd. OÜ Ramses Ehitus, U. Lööper

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-12333)

Käärkambri põranda ehituse ja käärkambri lae ja seinte viimistlustööde kirjeldus. 7 fotot.

2017
Koeru kiriku SW-võlviku maalingute konserveerimise ning võlvide viimistluskihtide lisauuringute läbiviimise tegevuskava. H&M Restuudio, Hilkka Hiiop, Anneli Randla, Merike Kallas.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30116, digitaalselt kättesaadav)

2017
Tegevuskava Koeru kiriku akende restaureerimiseks. Puidupoisid OÜ, Joel Roos, Martin Roos.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30484, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab nõudeid töödele kiriku pikihoone läänekülje esimese akna restaureerimiseks.

2018
Koeru kiriku kellasüsteemi uuendamise, elektrifitseerimise ja kellatoale kõlaakende paigaldamise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ, Toomas Mäeväli.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33120, digitaalselt kättesaadav)

2018
ET 18 21 elektripaigaldise ehitusprojekt. OÜ Raja, Valev Sard.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33247, digitaalselt kättesaadav)

2018
Tegevuskava Koeru kiriku akende 2 ja 3 restaureerimiseks. Puidupoisid OÜ, Joel Roos, Martin Roos.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33684, digitaalselt kättesaadav)

2018
Koeru kiriku põhja. ja kesklöövi võlvikute lisauuringute ning edelavõlviku konserveerimisetööde aruanne. H&M Restuudio, Anneli Randla, Hilkka Hiiop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34543, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab uuringute ja konserveerimistööde käigu kirjeldust, fotosid, varasemate uuringute ülevaadet, uuringute tulemusi ja järeldusi, jooniseid, sondaasikaarte.

2019
Koeru kiriku võlvimaalingute konserveerimise ja koorivõlvi viimistluskihtide lisauuringute läbiviimise tegevuskava. H&M Restuudio, Hilkka Hiiop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34877, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab muuhulgas varasemate uuringute ülevaadet.

2019
Koeru kiriku kellatorni kõlaakna restaureerimise tegevuskava. Gromell OÜ, Nina Arhilahti, Jarkko Kalevi Arhilahti.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 35951, digitaalselt kättesaadav)

2019
Koeru kiriku kellatorni kõlaakna restaureerimine. Restaureerimistööde aruanne. Gromell OÜ, Nina Arhilahti, Jarkko Kalevi Arhilahti.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36582, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist lühiülevaadet, kõlaakende seisundi kirjeldust, tööde kirjeldust, fotosid.

2020
Tegevuskava Koeru kiriku akende 4 ja 5 restaureerimiseks. Puidupoisid OÜ, Joel Roos, Martin Roos.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36903, digitaalselt kättesaadav)

2020
Tegevuskava Koeru kiriku peaukse restaureerimiseks. Puidupoisid OÜ, Joel Roos, Martin Roos.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37622, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab muuhulgas framuugi sisekülje viimistluskihtide uuringu tulemusi ja fotosid.

2020
Koeru kiriku võlvimaalingute konserveerimise tegevuskava. H&M Restuudio, Hilkka Hiiop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37841, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab muuhulgas varasemate uuringute ülevaadet.

PDF:
Koeru kiriku seinamaalingud.