Esileht
JÄRVAMAA
KOERU

KOERU MAARJA MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

 1929

Koeru kihelkond. Ajalooline tradistioon: Koeru kirik. L. Vilmre.

(Eesti Kultuurilooline arhiiv, säilik f 199, m 40, 1/7 (I-1))

 

Säiliku näol on tegemist päevikulaadse kirjutisega, mis sisaldab Koeru kihelkonna kirjeldusi nii rahvapärsimuslikust kui ka ajaloolisest aspektist.

 

 

1956

Koeru kiriku inventariseerimisjoonised. E. Lall.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1036)

 

1969

Koeru kiriku ülevaatuse aruanne. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1107)

 

Ülevaade seoses kirikus toimuvate remonttöödega 18. juunil 1969. a. Kohapeal selgus, et osa töid oli juba teostatud - torni väliskügl oli valgendatud-lubjatud; V. Raam hindas tehtud töö rahuldavaks.

V. Raam pidas oluliseks otsustada enne remonttööde jätkamist, kas jätta kiriku välisilmes olulist osa etendavad nurgakvaadrid lubjakatte alla või neid eksponeerida puhastatult. Samuti kerkis üles küsimus maalingute saatusest, kuna plaanis oli alustada ka valgendamistöödega kooriruumis (kaasa arvatud võidukaare piilarite külgseinad) ning pikihoones ning tornis oli paljandunud keskaegsete ja ka hilisemate dekoratiivsete maalingute küllalt ulatuslikke fragmente. Oluline oli teostada enne valgendamistöid sondaažid, kuid antud hetkel neid polnud võimalik teha, kuna puudusid vajalikud tellingud või pikem redel.

Antud ülevaatuse käigus oli V. Raamil võimalik osaliselt kontrollida ning sondeerida seinapindasid nii pikihoones kui ka kooriruumis. Aruanne käsitlebki detailselt antud sondeerimiste käigus päevavalgele tulnud maalinguleide ning lõunalöövi vööndkaarte konsoolide viimistluskihtide uurimise tulemusi. 

 

 

1974

Koeru kirku kabeli ülesmõõdistamised. R. Raie.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-411)

 

Säilik koosneb seletuskirjast ning graafilisest osast: geoalus, kabeli põhiplaan ning ristlõige; kabeli eestvaade idast ja otsvaade lõunast; kabeli tagantvaade läänest ja aken.

 

1974

Koeru kirikuaia lühike ajalooline õiend koos kabeli tehnilise seisukorra kirjeldusega. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2049)

Mõningad üldised ning põhimõttelist laadi ettepanekud kirikuaia korrastamisest, kirikuaiakabeli tehnilise seisukorra kirjeldus, illustratsioonide nimestik.

 

1974

Koeru kirikuaia hoonestuse, haljastuse ja heakorrastuse korrastamise projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2075)

 

1974

Koeru kiriku jooniste valguskoopiad.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17214)

 

1982

Koeru kirikuaed ja kalmistu kabel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76.1.17378)

Sisaldab kirikuaia jooniseid.

 


1983

Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

 

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning asendiplaan.
 

 

1986

ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide V Koeru kirik. J. Treikelder.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1674)

 

Säilik sisaldab arhitektuuriajaloolist lühiiseloomustust, kaitsetsoonide lühiiseloomustust, kaitsetsoonide üldrežiimi, kiriku ja kalmistu asendiplaani.

 

1987

Koeru kirik. Restaureerimise tööprojekt. Köide AE-I. Katusekontruktsiooni tugevus-restaureerimisjoonised. M. Kalvik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7955)

Säilik sisaldab katuse konserveerimise metoodikat, restaureerimise tööjooniseid, ülesmõõtmisjooniseid.

 

2001

Järva maakond. Türi kirik, Paide kirik, Koeru kirik, Ambla kirik. Kirikute puitpõrandate niiskuskahjustuste põhjuste analüüsid ja ettepanekud põrandate renoveerimiseks. PB Sille OÜ, A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11636)

Seekahjustuste tekitaja analüüsitulemused ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Kaust annab ülevaate Türi kiriku olukorrast ja soovitab sama tegevuskäiku ka Ambla kiriku käärkambri, Paide ja Koeru kiriku pikihoone põranda jaoks. 4 m/v fotot, 3 tööjoonist.

 

2005

Koeru Kirikuaia kabel. Tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimisprojekt. Koostaja: A. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15045)

Säilik sisaldab: kabeli katuse ja vahelae tehniline seisukorra iseloomustust ja restaureermistööde lahendusi, restaureerimisnõudeid, eritingimusi sakraalehitise katuse ja müüride restaureerimistöödeks, restaureerimistööde programmi, nõudeid töövõtjale, joonised, fotosid kommentaaridega.

 

2007

Eesti orelite pass.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815)

 

2008

Koeru kirik. Vertikaalplaneerimise ja põranda ümberehitamise tööprojekt. Koostajad: Jaan Jõgi, Aleksander Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15046)

Säilik sisaldab olemasoleva olukorra iseloomustust, põrandate ja sisustuse väärtushinnangut, projekteeritud lahendust, väljavõtet muinsuskaitse eritingimustest, jooniseid.

 

2008

Järva maakond Koeru vald Koeru. Koeru kirik. Muinsuskaitse eritingimused põranda ümberehitamise ja vertikaalplaneerimise kohta. OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8391)


Sisaldab lühikest arhitektuuriajaloolist ülevaadet, olemasoleva tehnilise olukorra hinnangut, väärtushinnangute kokkuvõtet, põrandate ümberehituse kontseptsiooni, muinsuskaitse eritingimusi, põhiplaane 19. saj, 1926. ja 2008 aastast. 4 ajaloolist fotot, 8 šurfi sondaažikaarti, 54 fotot kiriku eksterjöörile ja interjöörile. 

 

2011

Koeru kirik. Seinamaalingud. Uuringu tegevuskava. A. Randla.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10090)

Tegevuskava plaanitud siseviimistluse ja seinamaalingute uuringute läbiviimiseks.

 

2012

Koeru kiriku seinamaalingud. Uuringute aruanne. Koostaja: Anneli Randla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11041)

Aruanne sisaldab siseviimistlusuuringute tulemusi ja järeldusi. Sondeerimise käigus leiti olulisi täiendusi seni teadaolevatele maalingutele ning siseviimistluse stratigraafiale. Lisaks uuringute ülevaatele ja järeldustele sisaldab aruanne u. 100 teostatud sondaaži dokumentatsiooni.  

 

2014
Järva maakond, Koeru alevik. Koeru kirik. Käärkambri põranda ehitus. Käärkambri lae ja seinte viimistlustööd. OÜ Ramses Ehitus, U. Lööper

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-12333)

Käärkambri põranda ehituse ja käärkambri lae ja seinte viimistlustööde kirjeldus. 7 fotot.

 

PDF:
Koeru kiriku seinamaalingud.