Esileht
PÄRNUMAA
PÄRNU ELIISABETI

PÄRNU ELIISABETI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1965
Pärnu Eliisabeti kiriku konserveerimistööde kaalutlus. Eesti NSV ministrite nõukogu riiklik ehituskomitee TRT. Koostaja K. Aluve. 1965. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-653)

Toimikus on koos hoone üldinfo, välisviimistluse seisukorra hinnang ja kaalutlus välisfassaadi remondiks. Lisaks on aruandega kaasas värvitabel ja joonised Võidu ja Kingsepa tänava poolt.

1991
Pärnu Eliisabeti kiriku juurdeehitus; Arhitektuurne ideekavand. Koostas arhitekt RA Luhtse. 1991, kooskõlastatud Vabariigi Linnaehitus- ja Arhitektuurimälestiste Kaitse Valitsusega. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10688)

Säilik sisaldab projektilahendust kirikule vajalike abiruumide ehitamiseks. Tehnilised näitajad ja joonised: Jooniste hulka kuuluvad plaanid ja vaated ning plaanitava juurdeehituse korruseplaanid.


2000
EELK Pärnu Eliisabeti koguduse kiriku torni remondi Projekt. Arcus Projekt. Koostas L.Tammann. 2000. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2015)

Säilik sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust, tule ja korrosioonitõrje meetmeid ja erinõudeid torni restaureerimiseks. Mustvalgeid fotosid hetke olukorrast ja jooniseid: vaateid, plaane, lõiget tornist, tornikorruste plaane, sõlmi.


2003
Pärnu Eliisabeti kiriku katuse remonttööde aruanne. OÜ Resteh, Ehitustööd ja restaureerimine. Koostaja Aleksander Mihkelson. 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5460)

Säilik sisaldab aruannet katuse remonttööde teostamisest. Toimik sisaldab paari värvilist fotot katusekonstruktsioonidest.

Pärnu Eliisabeti kiriku katuse remonttööde teine ehitusjärk. OÜ Resteh, Ehitustööd ja restaureerimine. Koostaja Aleksander Mihkelson. 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7892)

Säilik sisaldab katuse remondi teise järgu kirjeldust, tööde järjekorda ja puitkonstruktsioonide viimistlemist. Säilikus on värviline foto restaureeritavast katusest.
Kiriku oreli kondensaaditorustiku tööprojekt. Arcus Projekt. Koostas L.Tammann. 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 12898)
Säilik sisaldab andmeid Pärnu Eliisabeti kiriku oreli kõrvale paigaldatud niiskuskoguja vee isevoolseks juhtimiseks ja süsteemi paigaldamise jooniseid.


2005
Pärnu Eliisabeti kiriku Ülevaatuse aruanne ja remondi-hooldustööde ettepanek. Stroh Konsult. Koostaja Lea Täheväli Stroh. 2005. (Munsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 11631)

Aruanne annab ülevaate kiriku remondi ja hooldustööde vajalikkusest. Uuringud on teostatud vaatluse põhjal. Dokument sisaldab kiriku ajalugu, värvilisi vaateid ja plaanilahendust, sadevee süsteemide olukorda koos pildimaterjaliga, värvi ja krohvikahjustuste kaardistamist koos fotodega, katuse hetkeolukorda ja kahjustusi. Ettepanekuid kiriku erinevate osade restaureerimisest. Säiliku teine pool sisaldab vanade materjalide restaureerimise ja konserveerimise soovitusi, töödeks kasutatavate materjalide ja tööriistade soovitusi.


2006
Pärnu Eliisabeti kirik, katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostaja Juhan Kilumets. 2006. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 14344)

Toimik käsitleb põhjalikku katuseremondi ajalugu, hetke olukorda, eritingimusi, detailseid fotosid katusest ja katusekonstruktsioonidest ja jooniseid: talade plaan, sarikate plaan, pikihoone lõige, pikilöövi lõige, sõlmed, liited, katuse plaan.


2007
Pärnu Eliisabeti kirik, karniiside ankurdamise tööprojekt. Rändmeister OÜ. Koostaja Juhan Kilumets. 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1434)

Säilik sisaldab avariiliste karniiside ankurdamise kirjeldust, jooniseid: sarikate plaani ja lõikeid.

Pärnu Eliisabeti kirik, virtaažoreli ehituse tööprojekt. OÜ Kriisa Oreliehitus. Koostaja Rait Prääts. 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14342)

Säilikus on kirjeldatud Pärnu Eliisabeti kiriku orelit, lahti kirjutatud uue oreli taotluslikud. Kaust sisaldab konstruktsioonide jooniseid, värvikaarte ja uue oreli paigutust.


2010
Pärnu, Nikolai tn 22, Eliisabeti kirik; Kiriku räästaskarniiside ankurdamise muinsuskaitselise järelvalve aruanne. OÜ StrohKonsult. Koostaja Lea Täheväli Stroh. 2010. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9190)

Säilikus on antud ülevaade muinsuskaitse järelvalve kontrolli käigust. Säilik sisaldab pilte räästakonstruktsioonidest enne ja pärast. Projektil toestatud tööde maksumust ja jooniseid.


2015
EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katused; muinsuskaitse eritingimused, põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostaja Juhan Kilumets. 2015 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17246)

Säilik sisaldab katusekontruktsioonide detailset kirjeldust, katuse konstruktsiooni osade seisukorra hinnangut, värvilisi pilte ja jooniseid.


2017
Muinsuskaitseliste tööde aruanne, Pärnu Eliisabeti kiriku hoone fassaadi avariitööd. Procula OÜ. Koostaja Janek Bahovski. 2017 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13497)

Säilik sisaldab põgusat kirjeldust hetkeolukorrast ja fotosid hoone fassaadist.

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse neelude remondi tegevuskava. Rändmeister OÜ. Koostaja Juhan Kilumets. 2017 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13496)

Säilik sisaldab mälestise kirjeldust, kavandatavate katusetööde nimistut ja jooniseid: katuseplaani ja neelusõlme. Nähakse ette laudise ja pleki vahetust neelukohtades.

2018

Pärnu Eliisabeti kiriku torni alusvöö ja tugipostide dendrokronoloogiline dateering. Koostajad Alar Läänelaid, Kristiina Sohar. 2018 (Muinsuskaitseameti arhiiv, reg. nr 16696)

Dendrokronoloogilise uuringu kirjeldus (meetod, võetud proovide asukoha plaan) ja tulemused. 

2020
Tegevuskava restaureerimistöödele. Margus Liiv Restaureerimisstuudio. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37424)

Säilik sisaldab lühikest tööde kirjeldust peaukse ja külgukse restaureerimiseks ning fotosid ustest. 

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku fassaaditööde kava. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38181)

Säilik sisaldab põgusat ajaloolist ülevaadet, olemasoleva seisukorra kirjeldust koos fotodega, kavandatavate tööde kirjeldust ja kvaliteedinõudeid töödele. Nähakse ette krohvikatte parandused seintel, sokli krohvi eemaldamine, karniiside remont, hoone välisvärvimine lubivärviga. 

Pärnu Eliisabeti kirik. Fassaadi viimistluskihtide uuringu tegevuskava. OÜ Vana Tallinn. Koostaja Svea Volmer. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38292)

Säilik sisaldab lühikest ülevaadet mälestise ajaloost, uuringu eesmärkide ja meetodite kirjeldust. Kavandatakse krohvi ja värvisondaaže hoone esifassaadil pärast tellingute püstitamist. 

Pärnu Eliisabeti kirik.Esifassaadi viimistluskihtide uuringu aruanne. OÜ Vana Tallinn. Koostaja Svea Volmer. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38907)

Säilik sisaldab lühiülevaadet mälestise ehitusloost ja olemasolevast olukorrast, viite sondaažikaarti, fotodokumentatsiooni (peamiselt detailvaateid). 

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku restaureerimise eelprojekt. Fassaad ja välised avatäited. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39058)

Säilik sisaldab lühiülevaadet mälestise ehitusloost, olemasoleva seisukorra kirjeldust koos fotodega, vajalike tööde kirjedust ja kvaliteedinõudeid. Joonised: fassaadid, karniisi lõige ja tugevduslahendused, akende tööjoonised. 

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse restaureerimistööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Esimene etapp 2018. aastal. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40830)

Säilik sisaldab lühiülevaadet mälestise ajaloost ja restaureerimistööde eelsest seisukorrast, tehtud tööde (neelu remont, katusekandmiku restaureerimine) kirjeldust koos fotodega. Lisas ehituskoosoleku protokollid ja kasutatud toodete spetsifikatsioonid. 

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse restaureerimistööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Teine etapp 2019. aastal. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40832)

Säilik sisaldab lühiülevaadet mälestise ajaloost ja restaureerimistööde eelsest seisukorrast, tehtud tööde (katusekandmiku restaureerimine, fassaadi avariitööd) kirjeldust koos fotodega. Lisas ehituskoosoleku protokollid ja kasutatud toodete spetsifikatsioonid.