Esileht
SAAREMAA
KURESSAARE

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1947: Villem Raami aruanne Kingissepa linnas asuva Laurentsiuse kiriku inspekteerimisest 25. ning 26. juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest.
(Muinsukaitseameti arhiiv. P-2502)

Aruanne sisaldab Laurentsiuse kiriku 1974. aasta 25. ja 26. juunil teostatud inspekteerimisel ilmnenud ehitusloolisi probleeme ja interjööri puudutavaid aspekte. Inspekteerimise põhjusena on välja toodud seinamaalingute fragmentide paljandumine kiriku kooriruumi remontimisel. Paljandunud fragmente mõõtis ülesse Jüri Lass, hetkeolukorda fotografeeris Villem Raam. Aruandes on kirjeldatud sondaažide abil tuvastatud maalingukihtide olemus. Aruanne käsitleb ka dekoratiivse taotluseta viimistluskihte. Aruanne sisaldab ka detailset ehituslugu ja kiriku ajalugu. Käsitletud on ka ehitusmaterjali kasutust ja ehitusvõtteid. Eraldi on välja toodud David Ivanovitši Grimmi projekti käsitlev peatükk.

1999: Kuressaare linn, Tallinna tn 13 asuva Laurentiuse kiriku pikihoone katuse remondi ehituslikud tööjoonised 1999.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. P-11469)

Projekt sisaldab kiriku pikihoone katuse remondi konstruktiivseid lahendusi. Dokumendis on kahjustuste kirjeldus, põhimaterjalide väljavõte, seletuskiri, tarindite kahjustuste plaan, tugevduste plaan, tarindite sõlmede jooniseid ja katuse plaan.

2001: Kuressaare Laurentiuse kiriku restaureerimistööde aruanne 2001 Karukell AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-4863)

Dokument sisaldab ülevaatlikku ehituslugu, projektdokumentatsiooni, seisukorra kirjeldust, remont-tööde kirjeldust, välisseinte paekivi ja lubimördi survetugevuse määramise aruannet ja asjakohast fotodokumentatsiooni kommentaaridega.

2004: Kuressaare Laurentiuse kiriku eksperthinnang Kaire Tooming 2004.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-5429 )

Dokument sisaldab ülevaatlikku ehituslugu, arhitektuurset kirjeldust, põhikonstruktsioonide kirjeldust, sisustuse lühikirjeldust, väärtuslike detailide loendit, kirikuaia kirjeldust, olemasoleva dokumentatsiooni loendit, kiriku kunstimälestisteks tunnistatud varade loendit, kokkuvõtet, ruumide eksplikatsiooni, ajaloolisi fotosid ja hetkeolukorra fotodokumentatsiooni. Joonistena on dokumendis toodud kiriku põhiplaan, asendiplaan, otsvaade, esivaade, lõiked ja torni põhiplaanid.


2005: EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku põhiprojekt interjööri restaureerimiseks Ehala & Irik OÜ 2005.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. P-16619)

Projekt sisaldab kiriku ajalugu, olemasolevat olukorda ja kahjustusi, uuringuid ja detailset kava kiriku interjööri restaureerimiseks. Joonistena on dokumendis lõiked, sõlmed, asendiplaan, sisustuse plaan, põrandate ja lae plaan, valgustuste plaan, rõdude plaanid ning altari ja kantsli plaanid.

2006: Kuressaare Laurentiuse kiriku rõdude tehniline uuring Rändmeister OÜ 2006.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-11272)

Dokument sisaldab objekti üldandmeid, uuringute eesmärkide ja põhjuste kirjeldust, rõdude tehnilist seisukorda ja kirjeldust ning ettepanekuid remont-töödeks ja säilitamiseks. Tekstiaruannet saadab fotodokumentatsioon ja jooniseid sondaažide asukohtadega

2006: EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku eeskoja restaureerimistööde aruanne Karukell AS 2006.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-9161)

Aruanne sisaldab kiriku lühiajalugu, üldist olukorra kirjeldust, teostatud tööde kirjeldust, asjakohast fotodokumentatsiooni ning ehitustööde päevikut.

2007: Kuressaare Laurentiuse kiriku lae kandekonstruktsioonide restaureerimise põhiprojekt Rändmeister OÜ 2007.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. P-14076)

Projekt sisaldab objekti üldandmeid, restaureerimistegevuse põhjuseid, eelnenud remont-tööde kirjeldusi ja restaureerimise tegevuskava. Koostatud on tarindite kirjeldus koos nende tehnilise seisukorraga. Teksti saadab fotodokumentatsioon mainitud tarinditest ning joonised roopidest, kammitsatest, proteesitavatest ja asendatavatest detailidest, müürlattide plaani, kandekonstruktsioonide lõikejoonist ja kiriku põhiplaani.

2007: Kuressaare Laurentiuse kiriku 2007. aasta restaureerimistööde kirjeldus Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-11273)

Dokument sisaldab tööde alusdokumentatsiooni, pikihoone lae, rõdude ja oreliprospekti restaureerimistööde kirjeldust. 

2007: Kuressaare Laurentiuse kiriku interjööri restaureerimise eelprojekt Svea Volmer ja Aet Maasik 2007.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. P-16620)

Projekt sisaldab kiriku ajalugu, eelnevaid restaureerimistöid ja uuringuid, plaanitavaid restaureerimistöid interjööris ning ettepanekuid säilitamiseks ja väärtuslike detailide eksponeerimiseks. Joonistena on välja toodud asendiplaan, põhiplaan, valgustite plaan, lõiked, altar ja värvikaart. Fotolehed sisaldavad sondaaže ja erinevaid interjöörivaateid ja -detaile. 

2008: Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt oreli prospekti puitosa remondiks Kersti Siim 2008.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-12029)

Aruanne sisaldab lühiülevaadet orelist, oreli prospekti hetkeolukorra kirjeldust, kahjustuste kaardistust, fotoillustratsioone, eritingimusi, remont-tööde seletuskirja ja ohutussertifikaati.

2009: Arheoloogiliste uuringute aruanne : Kuressaare Laurentiuse kirik. Tõnu Sepp; tellija Rändmeister OÜ. Kuressaare, 2009.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–11500)

Aruanne koosneb seletuskirjast tööde eesmärgist ja tegevusest; lühiülevaadet sondaažist ja kaevendi koostamisest. Lisaks 10 värvifotot, maaüksuse plaan, hauaplaadi ja luustike paiknemise joonised.

2010: Kuressaare Laurentiuse kiriku pikihoone siseviimistlustööde ettevalmistav etapp, järelvalve aruanne, OÜ Vana Tallinn 2010
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-10474)

Aruandes kirjeldatakse 2008 aastal teostatuid töid, kirjutatakse 2010 aastal tehtude tööde eesmärgist, krundivärvi valmistamisest ja lahendamata probleemitest. Lisaks pilte.

2011: Kuressaare Laurentiuse kiriku interjööri osalise restaureerimise põhiprojekt, OÜ Vana Tallinn 2011
(Muinsuskaitseameti arhiiv. P-16621)

Projekt sisaldab seletuskirja kus on toodud välja kiriku üldandmed ning teostatavad tööd. Teostatavad tööd on kooriruumi ja pikihoone põranda restaureerimine, uue altarilaua valmistamine, pingistiku restaureerimine, ristimiskivi konserveerimine ning lastelaua ja raamatumüügi laua valmistamine. Lisaks joonised altarilauast, raamatumüügi lauast, lastelauast, trepiastmetest, trepi astmenina profiilist, põranda konstruktsioonist ning pingi restaureerimisjoonis ja põhiplaan.

2011: Kuressaare Laurentiuse kirik. Kooriruumi siseviimistluse restaureerimise aruanne, Rändmeister OÜ 2011.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-11274)

Aruandes kirjeldatakse aastal 2009 teostatud uuringuid ja restaureerimistöid. Aruanne esimesel pool kirjutatakse kooriruumi maalingute ja viimistluskihtite uuringutest. Tehakse ka kõkkuvõte varasematest kooriruumi siseviimistluskihtide uuringutest. Aruanne teises osas kirjutatakse restaureerimistöödest mis hõlmasid nii konstruktiivseid töid ja maalingute rekonstrueerimist. Aruanne lõpus on laekonstruktsiooni, laekrohvi kahjustuste, laemaalingute restaureerimise ja idaseina maalingute restaureerimise joonised. Lõpus on ka seina ja võidukaare värvikaardid. Lisadena on Villem Raami aasta 1974 uuringude aruanne ja maalingudetailide kontaktkoopiad šabloonide valmistamiseks.

2012: Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kirikus. Villu Kadakas, Kaire Toming; tellija Rändmeister OÜ. Tallinn, 2012.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–10776)

Aruanne koosneb kiriku ajaloolisest ehitusloost; šurfide kirjeldustest ja arheoloogiliste eeluuringute järeldustest. Aruandes on illustratsioonidena 5 joonist ja 26 fotot.

2012: Arheoloogiline järelvalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2012. a. – aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare 2012.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–10777)

Aruanne koosneb kiriku ajaloolisest ehitusloost; arheoloogilistel uuringutel leitud konstruktsioonide ja hauaplaatide kirjeldustest; hauaplaatide eksponeerimise küsimuste arutlust. Aruandes on illustratsioonidena 6 joonist ja 53 fotot.

2013: Arheoloogiline järelvalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2013. a. – aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare, 2013.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–11493)

Aruanne koosneb 2012–2013. aasta arheoloogilistel kaevamistel välja kaevatud sekundaarses põrandas asunud hauaplaatide ja -kambrite kirjeldustest ning illustratsioonidest – 8 joonist ja 27 fotot.

2013: Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kiriku vanas käärkambris 2013. a. märtsis. Aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare, juuli 2014.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–11492)

Aruanne kiriku vanasse käärkambrisse kaevatud šurfist ja dokumenteerimise põhimõtetest; ülevaade Laurentiuse kirikust 17.–20. sajandi linnaplaanidel. Illustratsioonidena 11 ajaloolist joonist; 6 fotot ja 3 joonist šurfidest.

2016: Kuressaare Laurentiuse kirik 2014.-2015. aastal teostatud viimistlus- ja restaureerimistööde aruanne, OÜ Vana Tallinn 2016
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-12668)
Aruandes on kirjeldatud aastatel 2014 ja 2015 teostatuid viimistlus ja restaureerimistöid rohke pildimaterjaliga ning lisaks toodud välja nimekiri aastatel 2001 – 2013 tehtutest restaureerimistöödest.