Esileht
SAAREMAA
KARJA

KARJA KATARIINA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Karja kirikus

Allikad:
 1. Tehnilise ülevaatuse akt Karja kiriku kohta. 1955. T. Böckler. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11755
 2. Karja kirik. Restaureerimistööde aruanne 1996-1998.a. A.Pantelejev, T.Parmakson Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3973
 3. Pärnu, Saaremaa ja Saarte-Lääne, Tallinna ja Tartu praostkondade aruanded. EELK Konsistooriumi arhiiv, sari 9, allsari 8; aruanded aastatest 1923-1989
 4. EELK Karja kirik. Katuste restaureerimistööde aruanne. 2011. J.Kilumets, A. Pihl, Rändmeister OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10442
1925
Kiriku kapitaalremont. Interjöörimaalingute restaureerimine prof. H. Kjellini juhendamisel. (allikas 1)
 • Puhastati kivisambad ja seinad ning altariruumi lagi – nähtavale tulid seni lubjakorra all olnud maalingud;
 • Altariruumi restaureerimine;

 • Kiriku katuse remont;
 • Käärkambrile tehti uus laudkatus ning laudpõrand;

 • Vundament kaeti tsementkrohviga;
 • Välisseintel teostati krohviparandused, seinad lubjati;
 • Võlvialuste restaureerimine;
 • Kiriku lõunapoolsele küljele kaevati veeniiskuse ärahoidmiseks kiriku müüridele kanal.

1947


Sõjategevuse tagajärjel kannatada saanud katuse ja akende remont.(allikas 1)


1949

Suuremate sõjakahjustuste likvideerimine.(allikas 1)


1953
Katuse, fassaadi- ja siseremonttööd: (allikas 3)
 • Katuse toolvärgi kõdunenud osad asendati uutega: üks aampalk jätkati uuega, mädanenud otstega katusesarikad tugestati, mädanenud katuselatid asendati;
 • Uue katusekarniisi ehitamine;
 • Osade katusekivide asendamine;
 • Parandati katuseni ulatuv müüriäär läänepoolsel küljel räästast harjani;
 • Interjööris teostati krohvimistööd.

1955
Akende, katuse ning kiriku idaseina restaureerimine. (allikas 3)

Muuhulgas restaureeriti ka kooriruumi suure värvilise klaasakna varisenud kiviraamistik arhitekt E. Ederbergi juhiste järgi.
Lagunenud ning osaliselt varisenud sein laoti katuseharjast kuni mõlema räästani uuesti üles. Tsemendiseguga müüriparanduste teostamine.

1958
Katuse, müüritise ning tugipiitade remont. (allikas 3)
 • Katusekivid laoti uuesti, katkised kivid asendati;
 • Toolvärgi kapitaalremont: pehkinud osad asendati uutega, jätkati kolme aampalki ja kolme sarikat, seati üles kaks uut sarikat, pehkinud katuselatid asendati uutega;
 • Laoti uuesti üles kiriku läänepoolne nurk;
 • Krohviparandused välisseintel;
 • Parandati kiriku idapoolne viiluots;
 • Lahtised karniisid asendati uutega;
 • Parandati tugipiidad: varisemisohtlikud tugipiidad kindlustati ja laoti ümber.

1969

Käärkambrile paigaldati uus katus (punane eterniit laastukatuse asemele).(allikas 3)

1975

Käärkambri remont: uus laudpõrand, lubjati seinad. (allikas 3)

1976
Sisetööd kirikus. (allikas 3)
 • Käärkambrisse pandi uued pingid;
 • Alustati kiriku elektrifitseerimist.

1980
Sisetööd kirikus: (allikas 3)
 • Rohevetika eemaldamine;
 • Krohviparanduste teostamine ja valgendamine.

1981
Kiriku pikihoone katuse remont (allikas 3)

 •  Äravajunud sarikad tõmmati õigele kohale ja kindlustati, alla löödi laudis, mis kaeti kahekordse kihi tõrvapapiga;
 • Tehti roovitus ja kaeti s-kividega; 
 • Viilunurka asetati raudrist.

1982
Kooriruumi ja käärkambri katuse remont (katus kaeti s-kividega). (allikas 3)

1984
Sise- ja väliremonttööd: (allikas 3)
 • Põhjaseina tugipiilari tugevdamine;
 • Välisseinad valgendati ja paigaldati vana karniisi imiteeriv profileeritud karniis (tööde teostaja Vabariiklik Restaureerimise Valitsus);

 • Tasandati kirikupõrand tasandati ja katkised põrandakivid asendati;
 • Puhastati ja häälestati orel.
1987
Kiriku põrandate ja käärkambri remont
. (allikas 3)
  Käärkambrile tehti uus laudpõrand, see immutati ja lakiti; 
 • Krohviparandused ja käärkambri lupjamine;
 • Pikihoones asendati pehkinud põrandalauad, seinte äärde paigutati põrandalaudade asemele dolomiitplaadid.

1988-89

Sisetööd kirikus ning altari uuendamine. (allikas 3)

Puhastati ning värviti üle kõik interjööri ning altari puitosad.
 
1996-1999
OÜ Frantsiskuse poolt teostatud ulatuslikud arhitektuursed restaureerimistööd (tööde juhatajad A.Pantelejev ja T.Parmakson) (allikas 2)
  Vahetati välja kõik Karja kiriku lõunaeeskoja katusekonstruktsioonid. Uus katus tehti täpselt vana katuse mõõtudes ning plekk (Rannila) paigaldati uuele laudistele ja sarikatele ning varustati sottrenni ja vihmaveetorudega;
 • Restaureeriti lõunaeeskoja kohal asuva ümarakna kahjustatud kiviraam. Proteesideks kasutati originaaliga sama materjali (Saaremaa dolomiit);
 • Restaureeriti mõlemad kiriku põhja- ja lõunaseina tugipiilarid, mille ülemine kaldosa taastati analoogselt originaalsena säilinud alumise kaldosaga. Kõik kiviparandused on tehtud kohalikust dolomiidist lubjaseguga;
 • Sokli restaureerimine - kõrvaldati külmakahjustused ja taastati korralik krohvikate.

 

2010

Kooriruumi maalingute uuringud (H. Hiiop, M. Kallas, K. Matteus).

Uuringute eesmärgiks oli määratleda 1924. a. H. Kjellini poolt teostatud restaureerimistööde ulatus ja iseloom ning selgitada välja, kui suures ulatuses on kooriruumi seintel säilinud originaalmaalinguid. 


Vt. Karja kiriku kooriruumi maalingute uuringute aruanne


2010-2011

Kiriku katuse restaureerimine. Rändmeister OÜ. (allikas 4)

Käärkambri katuse restaureerimisel teostatud tööd:

 • Asendati sarikad; müüri pealispind tasandati ning paigaldati uus müürilatt;
 • Valmistati uued sarikakannad;
 • Viiluservade laudis kaeti vastupidavuse suurendamiseks pliiplekiga
 • Käärkambri ja kooriruumi katuste liitekoht vormistati pliiplekiga.

Kooriruumi katuse puhul teostatud tööd:

 • Täislaudisest alusele paigaldati rullmaterjalist aluskate;
 • Teostati mõningad proteesimised;
 • Veidi muudeti tuulekasti tarindust.
Pikihoone katuse restaureerimistööd:
 • Idaviilul teostati müüriparandused, krohvimine, värvimine
 • Lõunaküljel proteesiti kõik sarikad ja talad;
 • Lõunaküljel asendati kõik müürilatid ja räästatõstjad;
 • Kellaava ette valmistati kellakapp;
 • Viilumüürid kaeti pliiplekiga.
 • Tuulekasti otsad vooderdati pliiplekiga;
 • Valmistati uus tuulekast (järgides kooriruumi tuulekasti lahendust).