Esileht
SAAREMAA
KAARMA

KAARMA PÜHA PEETRI JA PAULI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Kaarma kirikus

Konserveerimisajaloo kokkuvõte tugineb peamiselt publikatsioonile: Markus, Kersti; Kreem, Tiina-Mall; Mänd, Anu. Kaarma kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2003.
Varasematel aastatel kirikus teostatud remonttööde kokkuvõte põhineb EELK Konsistooriumi arhiivis paiknevatel praostkondade aruannetel.


1920.a.-d
Esimene tehnilise seisukorra ülevaatus ja hinnang prof Helge Kjellini juhtimisel.

Järgnevate aastakümnete jooksul viiakse läbi arvukalt uuringuid ja koostatakse aruandeid, mis kõik dokumenteerivad kiriku katastroofilist füüsilist seisukorda rõhuasetusega niiskus- ja struktuuriprobleemidel.
1922-1926
Üldised remont- ja parandustööd:

Teostati nii sise- kui välitöid:
• parandati ja tõrvati katust;
• tugipiilarid krohviti, lubjati ning kaeti katustega;
• seati üles piksevarras;
• teostati põhjalik siseremont.

Allikas: Saaremaa praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 28)

1927-1930
Teostatakse erinevaid hooldus- ja remonttöid:

• krohvitööd;
• põhjaküljele paigaldatakse vihmaveetorustik;
• tornile pannakse uus tsinkplekk-katus.

Allikas: Saaremaa praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 28)

1955-1958
Ulatuslikud hooldus- ja remonttööd:

• vanad katusekivid asendati uutega;
• katusehari kaeti uute lattide ja kividega (samuti käärkambri osas);
• koori kohal asetati katuselele neli sarikapenni, millega kõrvaldati katuse kokkulangemise oht;
• altari kohale katusele asetati uus tuulekapi laud;
• kõrvaldati altariruumis müüri serval ja tugipiitadel kasvama hakanud puud koos juurtega;
• tsementeeriti praod altariruumis kõrgel akna kohal, mis olid tekkinud pikse tagajärjel u 25 a tagasi;
• korrastati ja remonditi käärkamber, paigaldati ka ahi ja väike altar;
• remonditi käärkambriesine vahekoda;
• parandatakse torni juures vajunud katust.

Allikas: Saarte praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 180, 153, 140)

1959
Väliremonttööd:

• korrastati kaheksa tugipiilarit;
• torn kaeti osaliselt uue plekiga.

Allikad: Saarte praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 193)
1959
Tehnilise seisukorra ja ehitusajaloolise analüüsi läbi viimine Villem Raami ja Kalvi Aluve poolt.

vt. publitseerimata aruanded: Aruanne Kaarma kiriku väliuurimustest. Koostajad: V.Raam, K. Aluve. 1959 Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-195

1960.a.-d
Käärkambri katuse taastamine O.Maasi järelvalve all:
 • katuse puitkonstruktsioonide täielik uuendamine;
 • käärkambri teise korruse puhastamine;
 • kinnimüüritud akende avamine.
1960.a.-te algus
Avastatakse seinamaalingud ja ornamentaalsed dekoratsioonid.

1970-74
Esimene süstemaatilisem restaureerimisprojekt Moskva konservaatori Vladimir Filatovi ja keemiku Anna Ivanova järelvalve all. Eesti poolsed restaureerimistööde juhendajad: Villem Raam ja Eda Liin.
Peamised läbiviidud restaureerimistööd:
 • vetikate eemaldamine seintelt;
 • kooriruumi keskaegsete maalingute avamine;
 • pikihoone siksakornamendi osaline avamine;
 • käärkambri dekoratiivsete seinamaalingute avamine;
 • avatud maalingute konserveerimine-restaureerimine (kinnitamine, lakuunide täitmine, retušeerimine, puuduvate osade laiaulatuslik rekonstrueerimine);
 • krohviparandused kogu monumendi ulatuses.
Keskaegsete kihtide avamise käigus eemaldati suurem osa hilisemaid kihistusi (s.h kooriruumi 18. saj marmorimitatsioon, millest jäeti alles vaid väike näiteala). Ehitise strukturaalsete probleemidega ei tegeletud ja restaureeritud pindadele ilmusid üsna pea niiskuskahjustused.
Kõik Filatovi restaureerimistööd on põhjalikult dokumenteeritud nii graafiliselt kui (käsi)kirjaliste aruannete vormis.

vt. publitseerimata aruanded: Kaarma kiriku seinamaalide restaureerimise dokumentatsioon 1970-1976. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 4-5/6
1971
Käärkambri esimese korruse restaureerimine Villem Raami ja Olev Maasi juhendamisel:
 • käärkambri alumise korruse kinnimüüritud akende taasavamine;
 • vaheseina lammutamine;
 • vanade ahjude lammutamine;
 • seinamaalingute avamine ja restaureerimine (s.h ka ulatuslik rekonstrueerimine);
 • uue dolomiitpõranda tegemine.
Peale projekti lõpetamist võeti käärkamber kasutusele talvekirikuna.
1973
Koguduse poolt organiseeritud remonttööd:

• osaliselt korrastati pikihoone läänesein;
• remonditi kiriku käärkambri põrand, aknad, elektrisüsteem;
• tõsteti üles altariruumi põranda äravajunud suured kiviplaadid.

Allikas: Saarte praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 372)

1974-1978
Fassaadi remonttööd Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse juhtimisel, altarimaalingute restaureerimine Leningradi restauraatorite poolt

• uuendati kiriku pikihoone lõunakülje katusekate (sarikate toestamine, uus roovitus, uued katusekivid, kivide määrimine alt lubjamördiga), teostas Vabariikliku Restaureermisvalitsuse Saaremaa brigaad;
• kaks restauraatorit Leningradist (Ermitaazhist) puhastasid välja ja kinnitasid vana altari sisetiibade maalingud, puhastati vana altari keskosas oleva Schielderupi “Kolgata” (restauraator R. Grunina). Tööd vana altari restaureerimisel jätkusid ENSV Kultuuriministeeriumi juhtimisel.

Allikad:   Saarte praostkonna aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 431, 396, 384)
               Saarte praostkonna 1976. aasta aruanded ( EELK arhiiv, sari 9, allsari8, säilik 408)
1980
Riikliku Ehitusuuringute Instituudi (REI) ja Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Instituudi (KRPI) poolt läbi viidud ehitusgeoloogia, ehitusajaloo ja tehnilise seisukorra uuringud.
Uuringute tulemusel tehtud järeldused:
 • kiriku katusekonstruktsiooni võimalik keskaegne päritolu (kuna torni idaseinas ei leitud kõrgema katuse jälgi, oletati, et katusehari viidi madalamaks seoses torni ehitusega);
 • seinte niiskusprobleemide uurimine ja oletus, et seinte niiskusprobleemide põhjuseks on katuselt langevad sadeveed ja massiivsed tugipiilarid, mitte vundamentidest tõusev niiskus;
 • kiriku staatika jälgimiseks reeperite ja majakate paigutamine.
vt. publitseerimata aruanded:
- Ehitusgeoloogia aruanne. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. Koostaja: E. Kirs. 1980. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5150
- Kaarma kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus ja edasiste tööde programm. Koostaja: T.Erilt. 1981. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-492


1981-1983
Fassaadi remonttööd:

Remonditi kaks kolmandikku kiriku pikihoonest: eemaldati lahtine krohv, roheline vetikas puhastati terasharjaga seintelt, teostati krohviparandused ning valgendati seinad.

Allikas: Saarte praostkonna sõnalised aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 468, 494, 481)

1985-1986
Katuse remonttööd:

• värviti kiriku tornikiiver;
• vahetati välja 5000 lagunenud katusekivi.

Allikas: Saarte praostkonna sõnalised aruanded (EELK arhiiv, sari 9, allsari 8, säilik 518, 542)


1989-91
Ulatuslikud restaureerimis- ja ümberehitustööd Tõnu Parmaksoni (“R.Projekt”) juhtimisel:

* läänevõlviku massiivsete tugipiilarite eemaldamine nii pikihoone seest kui väljast ning pikihoone läänevõlviku akende taasavamine;
* tugipiilarite kõrvale lisatud sekundaarsete väikeste akende sulgemine;
* põhja- ja lõunaseina tugipiilarite eemaldamine eesmärgiga rekonstrueerida kiriku algne välimus. Põhjakülje originaalsete saledate tugipiilarite restaureerimine ja vastavate tugipiilarite rekonstrueerimine lõunaküljel;
* täitepinnase eemaldamine vundamentide ümbert u. 1 meetri võrra;
* vundamentide tugevdamine tsemendiga;
* 1991. a. – tõenäoliselt 15. sajandi algusest pärineva pikihoone katuse asendamine 3,5m kõrgema konstruktsiooniga, et taastada kiriku algne välimus (projekti autor: V. Järverand).

vt. publitseerimata aruanded:

- Idafassaadi katuse tõstmise eskiisprojekt. Eesti Muinsuskaitse Selts. Koostajad: T. Parmakson; V. Raam. 1989. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1067
- Kaarma kiriku katuse restaureerimise konstruktiivne osa. Kd EK-I. Koondis “Eesti restauraator”. Koostaja: V.Järverand. 1989. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8934
- Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd A (kivikonstruktsioonid). R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson. 1990. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8931
- Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd B (puit- ja metalldetailid). R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson. 1990. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8932
- Kaarma kirik. Värvikavand. R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson. 1990. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9655
- Kaarma kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd C. Täiendavad tööjoonised. R. Projekt. Koostaja: T. Parmakson. 1991. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9654.
1992
Arhitektuuribüroo “Vanad Kirikud” tellimusel sisedekoori uuringute läbi viimine (A.Randla ja T.Sepp).
 • sondaažide avamine kiriku pikihoones, peamiselt orelirõdul;
 • värviproovide laboratoorsete analüüside läbiviimine (H.Ilves);
 • uuringute tulemuste põhjal püüti rekonstrueerida Kaarma kiriku ajaloolisi siseviimistluse kihistusi.
vt. publitseerimata aruanded: Kaarma kirik. Sisedekoratsioon. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”. Koostajad: T. Parmakson; T. Sepp. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3084)

1996-98
Restaureerimisfirma AS Stingeri poolt teostatud restaureerimistööd (tööde juhataja: J.Kilumets):
 • kooriruumi võlvi ja võidukaare konserveerimine-restaureerimine;
 • pikihoone põhja- ja lõunaseina vahele tõmbi paigutamine;
 • 1997.a – algset kuju ja konstruktsioone jälgiva tornikiivri ennistamine (projekt: H.Uuetalu);
 • kooriruumi siserestaureerimine.
vt. publitseerimata aruanded:
- Kaarma kiriku võidukaare ja koorivõlvi kindlustustööde tehnoloogiline ettepanek. Uuetalu As. 1996. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4029
- Kiriku tornikiivri tehnilise olukorra kirjeldus ja ettepanekud remont-restaureerimistöödeks. Oü H. Uuetalu. 1996. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-3917
- Kaarma kiriku tornikiivri ja koorivõlvi ennistustööde tehniline aruanne. Oü H. Uuetalu. 1997. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-3918
- Kaarma kiriku tornikiivri ja koorivõlvi ennistustööde tehniline aruanne. Oü H. Uuetalu. 1997. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4032
- Kaarma Peetri ja Pauli kirikus toimunud remont-restaureerimistööde aruanne. Oü H. Uuetalu. 1997. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4031.
1997-98
KAR-Grupi poolt läbi viidud siseviimistluse restaureerimine kooriruumis:
 • kooriruumi ida- ja lõunaseina kilpkaarte ja roiete maalingufragmentide avamine ja konserveerimine;
 • rohevetika tõrje kooriruumis.
vt. publitseerimata aruanded:
- Kaarma kiriku sondaažide aruanne. AS Kar-Grupp. Koostajad: A. Miil; S. Sorok; M. Tael. 1997. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4030
- Kaarma kiriku konserveerimistööde aruanne. AS Kar-Grupp. 1998. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4033

Alates 1999.a.
Kaarma kiriku konserveerimistöid teostab restaureerimisfirma OÜ Rändmeister (J. Kilumetsa ja E. Möldri järelvalve all). Eesmärgiks on viia läbi kiriku interjööride uurimine ja täielik konserveerimine-restaureerimine.

vt. publitseerimata aruanded:
- Kaarma kirik. Uuringud 2000. Rändmeister OÜ. Koostaja: E. Mölder. 2000 (Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4571)

2001-2002

Lõpetati pikihoone idavõlvikute seinte allosa konserveerimine, sh müüriparandustööd, krohvimine, toneerimine, osaliselt musta akantus- maalingu väljapuhastamine, rohevetika tõrje.

Allikas: Täiendavad uuringud 2002.a. restaureerimistööd pikihoone idavõlvikutes. Aruanne. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-10436.

2003-2004

Viimistluskihtide kahjustusi on põhjustanud lõuna- ja lääneseina vajumine, liigniiskuse kogunemine müüritisse ja madala kvaliteaadiga viimistlustöö 20. saj II poolel. Leiti põhjaseinal tekstitahvliga varjatud nišš ning maalinguid. Võlvikud puhastati, tehti krohviparandustöid, toneeriti.

Allikas: Pikihoone keskmiste võlvikute restaureerimine 2004. Aruanne. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-10435.

2005

Müüriparandustööd, krohviparandused, liigniiskusest rikutud viimistluse eemaldamine seinte allosast.


2006

Krohvimine, viimistluse konserveerimine.

Pragude teke äsja restaureeritud piirkonnas näitab läänesuunalise vajumisprotsessi aktiivsust.

Allikas: Pikihoone läänevõlvikute ja käärkambri restaureerimine 2005-2010. Aruanne. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2011. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-9548.

2015-2017

Restaureeriti kooriruumi idasein ja -viil ning käärkambri idasein ja -viil. Rändmeister OÜ, 2015. tegevuskava alusel.

Allikas: Kiriku kooriruumi idaseina ja -viilu ning käärkambri idaseina ja -viilu restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 31908, digitaalselt kättesaadav.

Allikas: Kultuurimälestiste register

2018

Seina müüritis ja krohv on kahjustustega, osalt varisenud, korstnapits on mitterahuldavas seisus, viilu katteplaadid ei ole funktsionaalsed, kooriruumi aknaaluste katted on amortiseerunud ja kattealune müüritis kahjustustega.

Allikas: EELK Kaarma kirik. Käärkambri lääneseina ja -viilu restaureerimine. Kooriruumi ja käärkambri akende aluslaudade paigaldamine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv A-13793, kooskõlastus nr 32534, digitaalselt kättesaadav.

2018

Kiivri seisukord on väga halb, kate ei pea vett, kandekonstruktsioonidel esineb seen- ja puidumardikakahjustusi, paiguti kogu ristlõike ulatuses. Süvaimmutatud puidust detailid ja karniis on heas korras.

Allikas: EELK Kaarma kiriku tornikiivri remont-restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33813, digitaalselt kättesaadav.

2018

Aruanne Rändmeister OÜ teostatud töödele, 2018. aasta tegevuskava alusel. Paigaldati kooriruumile ja käärkambrile aknalauad ning restaureeriti käärkambri lääneviil.

Allikas: Kiriku kooriruumi ja käärkambri aknalaudade paigaldamise ja käärkambri lääneviilu restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 39644, digitaalselt kättesaadav.

2021

Viilul on tühjenenud vuugid, üks müürisastme dolomiitplokk on purunenud ja üks viiluplokk lõhenenud.

Allikas: EELK Kaarma kirik. Pikihoone idaviilu restaureerimine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2021. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus 40989, digitaalselt kättesaadav.

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2007. a läänepoose võlviku interjööri restaureerimine ja käärkambri räästatsooni restaureerimiseks 10 387,37 €

2008. a käärkambri käärkambri seina- ja võlvipindade restaureerimistöödeks 17 575,70 €

2009. a käärkambri interjööri restaureerimistöödeks 3691,17 €

2014. a käärkambri katuse avarii-remont (kooriruumi idaviilu põhjakülje katteplaatide varingu kahjustuste likvideerimine) 960 €

2018. a idaosa töödega jätkamiseks (pikihoone viilupealsed) 35 000 €

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Kultuurimälestiste register