Esileht
LÄÄNEMAA
HAAPSALU JAANI

HAAPSALU JAANI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951
Majavalduse plaan. V. Kullaste.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, märgistamata)

Asendiplaan, korruste plaanid ning lõiked ühel lehel.

1964
Haapsalu Jaani kiriku päritolu. Eerik Hiisjärv.
(
Käsikiri Haapsalu Linnavalitsuses)

1977

Haapsalu Jaani kiriku katuse- ja laekonstruktsioonide remont-restaureerimistööd. Tööjoonised.H. Uuetalu, K. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5634)

Säilik koosneb seletuskirjast ning järgmistest joonistest: plaan, lõiked, armatuuri spetsifikatsioon; sarikate plaan, sõlmed ja lõiked; raudbetoonlae raketise plaan ja lõiked, sarikate ja pärlinite materjali spetsifikatsioon.

Tööde eesmärgiks oli asendada amortiseerunud puidust lagi monoliitsest raudbetoonist laega; rajada uus katuse kandekonstruktsioon ning leida võimalus vana puidu maksimaalseks kasutamiseks.

Peale katusekattetööde lõpetamist anti luba alustada nii sise- kui välisviimistlustöödega. Krohvitöödeks kasutati segasegu. Välisvärviks kasutati lubivärvi ja sisetöödeks liimi- või lubivärvi.

1979
Haapsalu Jaani kirik. Arhitektuuriajaloolised eritingimused oreli remondiks. H. Toss, A. Joonsaar.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-122)

Säilikus on toodud seletuskiri (alus, oreli ja tema üksikelementide iseloomustus, oreli fassaadi värviettepanekud) ning illustratiivne materjal (oreli fassaadi värvikavand ning värvitabel).

Orel pärnineb 20. sajandi 30. aastatest ning on valmistatud mitmete vanade orelite osadest. Teadaolevalt pärinevad mõned oreli osad Tallinna Kaarli kirikust.


1983
Arhitektuurimälestise pass. L. Künnapu
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendi- ja põhiplaan.


1983
Haapsalu Jaani kiriku abihoone. Haapsalu Jaani kiriku abihoone tehniline projekt. Koostanud: Tiit Kaljundi.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6271)

Kiriku maa-alale planeeritud abihoone projekti arhitektuurse osa all on kirjeldatud olemasolevat situatsiooni, plaanilahendust, välis- ja siseviimistlust; konstruktiivses osas vundamendi, seinte, põrandate, vahelagede, katusekonstruktsiooni ning katusekatte materjale ning ehitust. Lisatud on veel sanitaartehnilised, tulekaitse ning heakorrastuse osad.
Joonistena on toodud asendi- ja põhiplaan, otsvaated, pikivaated, pikilõige, lõiked, vundamendi plaan, katuse ja sarikate plaan ning uste-akende lõiked.


1997
Haapsalu Jaani kiriku kantsli konserveerimistööde aruanne. AS KAR-Grupp. A. Miil, S. Sorok, M. Tael. V. Ojaveski.
(Muinsuskaitseameti Vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-13/4 II köide – Kunstimälestised Haapsalu Jaani kirikus.)

Kantsli seisundi üldkirjeldus, maalingukihtide analüüs (H. Ilves), konserveerimise eesmärk, kunstimälestiste restaureerimise komisjoni otsus, tööprotsessid. 44 värvifotot kantsli seisundist ning restaureerimistööde käigust.

1999
Haapsalu Jaani kiriku konserveerimistööd. KAR-Grupp AS.

(Haapsalu Linnavalitsus)

Altari värviuuringute ja seisundi hindamise tulemused, konserveerimistööde ettepanek ja maksumus.

2002
Haapsalu Jaani kirik. Tornikiivri tehnilise seisukorra kirjeldus ja restaureerimistööde ettepanekud. Frantsiskus OÜ. T. Parmakson,  A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5163)

Säilik koosneb torni ning tornikiivri tehnilise seisukorra iseloomustusest, restaureerimisettepanekutest, metoodilisest juhendist, töökorraldusest (tööde pingerida ning nõuded töövõtjale) ning joonistest (müürilattide paigutuse plaan; alumise risttalastiku plaan; tugiraami ja sarikate ning ristsõlme plaan). 13 fotot torni seisukorrast ning kahjustustest, lisatud on fotode kommenteeritud loend.

Tehnilise seisukorra iseloomustuses märgitakse torni ülemise osa head tehnilist seisukorda, kuid kandekonstruktsiooni alumise risttalastiku avariiohtlikkust. Kahjustused on tingitud katusekatte läbijooksudest nng seenkahjustustest.Töökorralduse osa näeb ette esmajärjekorras avariiohtlike sõlmede proteesimise ning vähemkahjustatud kohtade puhastamise ning antiseptimise.


2006
Haapsalu Jaani kirik. Altari tehnilise uuringu aruanne. Rändmeister OÜ. A.Pihl.
(Muinsuskaitseameti Vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-13/4 II köide – Kunstimälestised Haapsalu Jaani kirikus.)

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada:
- altariseina puidust ja sepisrauast tugikonstruktsioonide seisukord
- altari vajumise edasine võimalikkus
- võimalike vajumite mõju altariseina püsivusele.

Deformatsioonide jälgimiseks paigaldati altariseina ja sokli liitekohta kaks kipsist majakat, soklinurgale ning kiriku lääneseinale kõrgusmärgid. Jõuti järeldusele, et üldiselt on kandmiku seisukord rahuldav, detailide osaline kahjustus ei ole kandevõimele ja püsivusele ohuks. Täiendav altari vajumise jätkumise kontroll peab toimuma hiljemalt aasta pärast. Altariseina detailide ülevaatuseks kaasata kivikonservaator. Lisatud on 4 fotot altari seisukorrast.

2012
Haapsalu Jaani kiriku altar. Koostanud Tõnis Padu.

(Haapsalu Linnavalitsus)

Ülevaade altari ajaloost, kahjustustest, restaureerimisvajadusest, illustreeritud fotodega.

2012
Haapsalu Jaani kiriku altari konserveerimise tegevuskava. H&M Restuudio OÜ (H. Hiiop, M. Kallas), Rändmeister OÜ (J. Kilumets)
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Säilik sisaldab objekti tutvustust ning altari erinevate osade (altarilaua, tugikonstruktsiooni, sokli, retaabli ning soklile paigaldatud puitskulptuuri "Kristuse ristimine") seisundit ja kahjustusi ning konserveerimistööde ettepanekut.

2013
Haapsalu Jaani kiriku altari uuringud ja konserveerimiskontseptsioon. Puitskulptuuri "Kristuse ristimine" konserveerimine-restaureerimine. Triin Aare bakalaureusetöö.

(Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskond, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond)

Töö käsitleb laiemalt Jaani kiriku ainulaadse raidkivialtari ajalugu, kunstiajaloolist konteksti ning konserveerimiseelseid uuringuid. Vaagitakse erinevaid konserveerimisvõimalusi konserveerimisteoreetilisest seisukohast. Töö viimases osas käsitletakse altari soklilt eemaldatud puitskulptuuri konserveerimist-restaureerimist. 
PDF:
Haapsalu Jaani kiriku altari uuringud ja konserveerimiskontseptsioon.