Esileht
LÄÄNEMAA
KASSARI

KASSARI KABEL

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1970-80
Kassari kabel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr T-76-1-17253)

Kaust sisaldab 15 mõõtmisjoonist (1970-80) kalkadel: põhiplaan, vaated, lõiked; surnuaia ümbruse plaan; katusekonstruktsiooni, uste, akende, värava tööjoonised.

 

1971
Kassari kabel. Ajalooline õiend ja ülesmõõtmisjoonised. J.-E. Sedman.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr Ü-221)

Säilik koosneb ajaloolisest õiendist (autor L. Tiik) ning kuuest mõõtmisjoonisest – põhiplaan, ots- ja külgvaated ning torni lõikest.

 

1981
Hiiu rajooni Kassari kabeli tehnilise ülevaatuse akt ja tööjoonised. Köide I. T. Erilt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5193)

Kaust koosneb tekstilisest osast: sissejuhatusest, suure ja väikese kabeli ning kabeliaia tehnilise ülevaatuse aktidest ning 17 must-valgest fotost.
Graafilise lisana kabeli restaureerimise (katusekonstruktsioon, uksed, aknad, värav) tööjoonised.

 

1981
Kassari kabel. Ehitusgeoloogia aruanne. ENSV Riiklik Ehituskomitee.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5426)

Kaust koosneb tekstilisest üldosast ning ehitusgeoloogilistest tingimustest; lisas tulpprofiilide tabel, kaevendite asendiskeem ning geoloogilise profiili joonis.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. E.-J. Sedman.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged foto, asendiskeem ja põhiplaan.


2003
Kassari kabel. Surnukambri katuse restaureerimisettepanek. Rändmeiste
r OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-12810)

Säilik koosneb olukorra kirjeldusest ja restaureerimisettepanekust ning kahest tööjoonisest.

 

2013
Kassari kabel. Muinsuskaitse eritingimused. Eensalu & Pihel (Monika Eensalu, Laur Pihel)

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-11841)

Eritingimused kabeli restaureerimiseks. Sisaldab arhitektuuriajaloolist ülevaadet, hetkeolukorra kirjeldust, eritingimusi restaureerimiseks, väärtuslike tarindite loetelu, fotosid ja jooniseid, sh 1970. aasta inventariseerimisjooniseid.
 

2021
Tegevuskava. Lükkepuit OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40397)
 
Üheleheküljeline kirjeldus kabelile ja matusekabelile uute ukselengide ja välisuste paigaldamiseks.