Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1955-1987
Pühalepa kirik. Mõõtmisjoonised. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr K-151/II)

Kuivkäimla plaan, vaated, sõlmed; maa-ala heakorrastusplaan; aiavärava, kabeliukse, sepisdetailide, kabeli piirdeaia mõõtmisjoonised; koori SW sisenurgas paikneva šurfi plaan ning vaated; räästasõlmede tugevdamise skeem; katuseavarii likvideerimise ja naelkandja skeemid (kokku 18 lehel).

1955
Pühalepa kirik. Ülesmõõtmisjoonised. ENSV Arhitektuuri Valitsus, Teaduslik Restaureerimise Töökoda.  Mõõdistajad T. Kallas ja T. Böckler.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr Ü-38)

Põhiplaan, eestvaade, külgvaated, otsvaade, altariruumi koonsoolide mõõtmisjoonised (8 lehel).

1979-1981
Pühalepa kirik. Mõõtmisjoonised. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr K-151/I)

Kaust sisaldab kiriku põhiplaani, asendiplaani, šurfide ning sondaažide skeeme; torni, rõdu, niššide, loožide, orelikapi, uste, pingistiku, aknavõrede, altrariruumi konsoolide vaateid ning lõikeid; samuti elektrivarustuse ning piksekaitse skeemi kokku 83 lehel.

1979
Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-274 A)

Kaust sisaldab nii tekstilist (84 lk) kui graafilist ja fotomaterjali.

Töö sisukord:

Tekstiline osa:
- Andmeid ja probleeme Pühalepa kiriku ehitusloost ja kunstilisest sisustusest.
- Ajalooline taust
- Kiriku seisukorra kirjeldus
- Põhiplaan
- Kiriku ruumivorm
- Uksed, aknad trepid
- Torn ja pikihoone rekonstruktsioon
- Ajalistest ja stiililistest määrangutest
- Kokkuvõtlikult
- Lõpetuseks
- Viited ja märkused
- Ettepanekud kirikuhoone kasutamiseks
- Graafilise materjali nimestik
- Pühalepa kiriku ja pastoraadi ehitusloost
- Lisa: Andmeid Pühalepa koguduse kassaraamatust 1602-1704

Graafiline osa:
- Põhiplaan m 1: 100 (koos tähtsamate uurimiskohtade eksplikatsiooniga ja täiendavate mõõtmisandmetega torni põhjapoolse kõrvalkambri kohta)
- Pikilõige vaatega põhjaseinale m 1: 100 (koos tähtsamate sondaažide märgistusega ja taasavatud müüritrepi ning selle seinanišiga)
- Pikilõige vaatega lõunaseinale m 1: 100 (koos tähtsamate sondaažide märgistusega ja lõunaportaali ees oleva uksenišiga)
- Lõunaportaali, lõunaseina müüritrepi ja nende ees oleva ruumi ülesmõõtmisjoonised
- Koori põhjaseina müüritrepi, trepikäigu, akna ja ukseniši ülemõõtmisjoonised
- Koorilõpmiku idaseina sisekülje, koori idaseina väliskülje ja sealse viiluakna ülesmõõtmisjoonised
- Koori idaseina lõunaküljel leitud niši ülesmõõtmisjoonis.
- Pikihoone kirdenurga ja koori loodenurga sondaažide ülesmõõtmisjoonised.
- Lõunaseina eendtoe asukoha sondaaž.
- Võidukaare lõunapoolse piilari jalami juures kaevatud šurfi ülesmõõtmisjoonis.
- Pühalepa kiriku geomeetrilise rekonstruktsiooni katse.

Illustreerivad fotod asuvad köiteis A-274/II (fotod 1-40 koos lühiannotatsioonidega) ning A-274/III (fotod 41-90 koos lühiannotatsioonidega).

1979
Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-274 B)

Kaust sisaldab 90 must-valget fotot ning fotoillustratsioonide nimestikku koos laiendatud annotatsiooniga.

1979
Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-274 C)

Kaust sisaldab 90 must-valget fotot koos lühiannotatsioonidega (fotod samad mis A-274 B).

1980
Täiendavate väliuurimiste aruanne 1980.a. töödest. Lisa kaustale A-274. Köide II. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-469)

Kaust sisaldab uurimistööde tekstilist osa, fotoillustratsioonide nimekirja, 37 mustvalget fotot; selgitusi šurfide kohta ning šurfide 1-4 jooniseid.

1980
Pühalepa kiriku ülesmõõtmisjoonised. Köide I. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr Ü-505)

Põhiplaan, torniplaanid, pööninguplaan; vaated erinevatest ilmakaartest, lõiked. Rõduplaan, vaated, lõiked, detailid; orelikapi vaated; kooriruumi niši , peaukse ja eeskoja ukse mõõtmisjoonised; kantsli ning altari vaated ja plaanid; šurfide ning sondaažide joonised.

1980
Pühalepa kiriku tehnilise seisukorra kirjeldus. Köide III. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5055)

Köites sisaldub kiriku, kabeli ning kirikuaia tehnilise seisukorra kirjeldus ning vajalike restaureerimistööde loetelu; seisukorda illustreerivad 22 must-valget fotot.

1980
Pühalepa kiriku rekonstrueerimis-restaureerimistööde tehnilise tööprojekti konstruktiivne osa. Köide V A. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5056 A)

Kaust koosneb seletuskirjast kiriku fassaadi ja avade; eeskoja ja kõrvalruumide, kiriku interjööri ja sisustuse puhul teostatavatest töödest ning 11 tööjoonisest.

1980
Pühalepa kiriku rekonstrueerimis-restaureerimistööde tehnilise tööprojekti konstruktiivne osa (mööbel). Köide V B. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5056 B)

Kaustas sisaldub kiriku põhiplaan; pinkide, koori astmete, trepi, nagide ning valgusti restaureerimise tööjoonised.

1980
Pühalepa kiriku rekonstrueerimis-restaureerimistööde tehnilise tööprojekti konstruktiivne osa (katus ja torni korrused). Köide V C. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5056 C)

Kaustas on lühike teostatavaid töid iseloomustav seletuskiri, sarikate ja laetalade ning torni plaanid, lõiked; katusekonstruktsioonide ja treppide sõlmed ning materjalide spetsifikatsioon.

1980
Pühalepa kiriku rekonstrueerimine kontsertsaaliks. Eskiisprojekt. Köide IV. KRPI, T. Erilt, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5018)

Projekti tekstiline osa sisaldab ajaloolist ülevaadet ning arhitektuurset osa; käsitletakse konstruktsioone, elektrotehnilisi lahendusi ning heakorrastust. Lisaks 4 must-valget fotot ning graafiline osa asendiplaani, kiriku plaanide ning lõigetega.

1980
Hiiu Pühalepa kiriku ja kirikuaia kaitsetsooni geodeetiline alusplaan. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-4666)

Kiriku ja kirikuaia geodeetiline alusplaan.

1981
Pühalepa kirikus 1981. aastal tehtud väliuurimiste vahearuanne. KRPI, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-628)

Säilik koosneb tekstilisest osast, fotoillustratsioonide nimestikust laiendatud annotatsiooniga ning 20-st mustvalgest fotost.

1981
Pühalepa kiriku ühiskondliku käimla ehituslikud ja elektrivarustuse tööjoonised. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5389)

Köide sisaldab käimla ehituslikke tööjooniseid ning elektritööde seletuskirja ning spetsifikatsiooni.

1981
Ehitusgeoloogia aruanne. Riiklik Ehitusuuringute instituut, H. Rümmel.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5425)

Tekstiline osa koosneb üldosast, ehitusgeodeetiliste tingimuste kirjeldusest; lisadena tulpprofiilide tabel ning joonistest puuraukude asendiskeem ning geoloogiline profiil.

1981
Pühalepa kiriku sisese elektrivõrgu rajamise tööjoonised, KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-5469)

Seletuskiri, spetsifikatsioon ning 6 joonist.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiskeem ja põhiplaan.

1986
Vahearuanne väliuuringust Pühalepa kirikus. Köide XXI. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-1644)

Köites sisaldub tekstiline vahearuanne 1986.a. nov. kirikus teostatud uuringutest kooriruumi edelapoolsesse sisenurka tehtud kaevendi põhjal; lisatud on 3 joonist kaevendist ning 6 illustreerivat must-valget fotot.

1987
Avariiolukorra likvideerimine. Köide AE-I. KRPI,  M. Kangro.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-7996)

16.10.1987.a. kirikus toimunud põlengu, milles said kannatada kiriku katus ning aknad, avarii likvideerimise dokumentatsioon; koosneb seletuskirjast ning avarii likvideerimise joonistest. Põlenud katsu otsustati asendada ajutise katusega, aknad plekiga kaetud laudadaega kinni lüüa ning kantsel ümbritseda metallist kaitseümbrisega.

1989
Hiiumaa. Pühalepa kirik. Eelarveline koondarvutus ja lokaalarved I jrk. restaureerimistööde maksumuse kohta. Projektbüroo “R. Projekt”.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr E-7045)

Köites sisaldub seletuskiri, eelarveline koondarvutus ning defektakt. (kokku 79 lk).

1990
Pühalepa kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Köide A. Joonised nr 1-12 (kivikonstruktsioonid). Projektbüroo "R.Projekt",  T. Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11858)

Köide koosneb heakorrastustööde loetelust, kivikonstruktsioonide väli- ja sisetööde loetelust; inventaritööde (altari, kantsli, pingistiku, looži, altaripiirde) ning kiriku avatäidete, torni ja tornikiivri ning katuste puhul teostatavate vajalike tööde loeteludest. Toodud on metoodikad kivitöödeks ning kivikonstruktsioonide restaureerimiseks; lisatud 12 tööjoonist.

1990
Pühalepa kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Köide B. Joonised nr 13-38 (puit- ja metallkonstruktsioonid). Projektbüroo "R.Projekt", T. Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11859)

Köites B sisaldub 25 puit- ja metallkonstruktsioonide ja –detailide (laed, aknad, uksed, trepp; akende metalldetailid, uksesulgurid, hingelatid- ja tapid, riiv, käepide) tööjoonist.

1990
Pühalepa kirik. Mõningate konstruktsioonide ülesmõõtmised ja rekonstruktsioonid. Projektbüroo "R.Projekt",  T. Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11856)

Kaust koosneb graafilisest osast – kooriruumi lõuna- ja põhjaakna mõõtmisjoonis; rekonstrueerimise variandid; lääneportaali rekonstruktsioon; lääneportaali sisekülje ja pikihoone lõunakülje šurfide mõõtmisjoonised ning kooriruumi idaseinal asuva pühitsemisristi ülesmõõtmisjoonised; ning 14 must-valgest annoteeritud fotost.

1991
Pühalepa kirik. Kooriruumi akende alusjoonised (vitraažkavandite teostamiseks). Projektbüroo "R.Projekt", T. Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-9647)

Kooriruumi põhja-, lõuna- ja idaakna koloreeritud mõõtmisjoonised.

1998
Pühalepa kirik. Katsusekonstruktsiooni ja tornikiivri tehnilise seisukorra hinnang. Rändmeister OÜ, A. Danil, J. Kilumets.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A. 3990)

Säilik koosneb tekstilisest osast, joonistest ning värvilistest digifotodest.

Säilikus on toodud ajalooline ülevade Pühalepa kiriku katuse ehitusest, remontidest ning dokumentatsioonist. Eraldi hinnatakse tornikiivri ning katuse tehnilist seisukorda pikihoones ja kooriruumis.
Tekstiline osa sisaldab ka restaureerimisettepanekuid, metoodilisi juhendeid puidukasutuse ning puidu konserveerimise kohta; tööde pingerida ning nõudeid töövõtjale ning provisoorset eelarvet.

Kaustas sisaldub neli joonist ning nende loend; joonistest on toodud pikihoone sarikate ja laetalade plaan märgitud kahjustustega; koori sarikate ja kammitsate plaan; pikihoone katsuekonstruktsiooni lõige ning pikihoone räästasõlm.

16 fotot illustreerivad erinevate katuseosade seisukorda, toodud on ka fotode kommenteeritud loend.

1998
Pühalepa kirikus 1998.a. teostatud remont-restaureerimistööde tehnilise järelvalve aruanne. H. Uuetalu OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-3767)

Kaust sisaldab ühel lehel 1998.a. teostatud remonttööde loetelu ning kolme tehnilise järelvalve märkust. Märgitakse, et finantseerimise puudumise tõttu on vahealaed peale avamist jäetud avatult seisma ning on võetud seenmädaniku proovid.

1998
Arvamus Pühalepa kiriku seina ja laekonstruktsioonide tehnilise seisundi kohta. K. Õiger. Analüüsi teostanud U. Kallavus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-5187)

Kaust (köidetud kokku koos Suuremõisa mõisa tehnilise seisundi aruandega) sisaldab Pühalepa kiriku kohta arvamust seina ja laekonstruktsioonide tehnilise seisundi kohta ning seenkahjustuste analüüsi kooriruumi põranda puidus, mis tuvastas majavammi olemasolu.

2005
Pühalepa kirik. Torni vahelagede ja tornikiivri muinsuskaitse eritingimused. Restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-16677)

Sisaldab ülevaadet torni ehitus- ja remondiloost, tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, muinsuskaitse eritingimusi ja restaureerimisjuhiseid puittarindite proteesimiseks ja uue kimmkatuse paigaldamiseks. Lisas fotod hetkeolukorrast ja joonised. 


2005
Pühalepa kirik. Katuse restaureerimise aruanne. Rändmeister OÜ, A. Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-5908)

Kaust sisaldab lühiülevaadet teostatud töödest ning digifotodega illustreeritud aruandest katusekonstruktsioonide endisest seisukorrast ning teostatud töödest.