Esileht
LÄÄNEMAA
HANILA

HANILA PAULUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1952
Hanila kirik. Inventeerimisjoonised.
 O. Terri. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  Ü-1233)
 

1977
Hanila kiriku ümbruse situatsiooniplaan. Mõõdistanud ja joonestanud U. Hermann.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-3054)

Kiriku asendiplaan kirikuaia ulatuses.1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan, asendiskeem.


1987
Ülevaade kiriku seisust. Koostaja: Erki Kreis.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7961)

Lühike ülevaade kiriku seisundist ja ettepanekud edasisteks plaanideks.


1989
I etapi restaureerimistööde juhend. Koostaja: T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8928)

Ehituslooline ülevaade, tehnilise seisundi kirjeldus, I etapi restaureerimistööde juhend.
- Juhend lubimördi proovide teostamiseks.
- Juhend tööde teostamiseks konstruktiivse osa juures.
- Metoodika puitkonstruktsioonide keemiliseks konserveerimiseks.
- Metoodika kivimüüritises olevate pragude kinnitamiseks.
- Metoodika rohevetikate eemaldamiseks.
-Tööjoonised tõmbide paigaldamiseks.


1992
Hanila kirik ja tema asend Saare-Lääne keskaegses arhitektuuris. Diplomitöö (TÜ). Juhan Kilumets.
(Käsikirjad TÜ ajaloo osakonnas ja autori valduses)


1994
Hanila kiriku ümbruse situatsiooniplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 1332)

Koopia 1977 U. Hermanni joonisest.


1998
Hanila kiriku konserveerimistööde aruanne. KAR-grupp. Koostajad: A. Miil, S. Sorok, M. Tael.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4010)

- I ja II travee põhjaseina tipus paarisakende kohal paiknevate maalifragmentide konserveerimine.
- I ja II travee päiskivide konserveerimine.
- Roietelt hilisemate lubjakihtide eemaldamine ja algse värvilahenduse fikseerimine.
- Sisaldab fotosid ja 1:1 jooniseid maalingufragmentidest I ja II travee põhjaseinal.


1999
Hanila kiriku uurimis- konserveerimistööde aruanne. KAR-grupp. Koostajad: A. Miil, S. Sorok, M. Tael.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3967)

Viidi lõpule pikihoone ülemise osa seinapindade, võlvisiilude, vöönd- ja kilpkaarte ning roiete sondeerimine võimalike maalingute avastamiseks. Kõik avatud pinnad konserveeriti.
Kaust sisaldab 20 fotot, 1:10 skemaatilist värvilahendust I travee roiete kohta, seinamaalingute pigmendi ja sideaine röntgendifraktsiooni meetodil teostatud analüüsi ja 1:1 joonist pikihoone idaseina maalinfufragmentidest.


1999
Meister Geometres ja teised Hanila kirikus. Hanila kiriku polükroomsest dekoorist ja selle kunstiajaloolisest kontekstist. Koostaja: Anneli Randla.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4074)

Uurimus hõlmab geomeetrilisi maalinguid põhjaseinal, päiskive, roideid ja kilpkaari pikihoones ja võidukaare tekstitahvlit. Lisaks 18 fotot.


2001
Hanila kirik. Pikihoone akende vitraažid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12085)

Käsitleb pikihoone põhjaseina kahe aknapaari ja lõunaseina ühe aknapaari vitraaže.Säilik sisaldab 1:10 jooniseid, 1:1 kaareosa vitraaži sabloone, 1:1 konstruktsiooni detailide joonist ja akende mõõdistamise visandeid.


2002
Hanila kirik. Pikihoone siseviimistluse konserveerimisetööde aruanne. Koostaja: Eva Mölder.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5165)

Siseviimistlustööde lõpuleviimise aruanne, sisekliima analüüs ja ettepanekud edasisteks töödeks. Sisaldab fotosid enne ja pärast konserveerimistöid ja kahjustuste kaardistust.


2003
Hanila kiriku külgseinte kindlustamine. Koostaja: V. Buldas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5166)

Plaan tõmbide paigaldamiseks ja tugipiitade lammutamiseks, joonised ja lubimördi analüüs.

2011
Hanila kiriku altari piire. Konserveerimistööde programm. Ennistuskoda Kanut

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10160)

Eesmärgiks osadeks lahti võetud piirde eksponeeritavuse taastamine ja paigaldus. 1 foto.
 

2014
Hanila kirik. Põranda restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16713)

Projekt ja tööjoonised kirikule paeplaatkattega põranda ehitamiseks ja hauaplaatide eksponeerimiseks.
 

2015
Hanila kirik. Pingistiku restaureerimistööde tegevuskava. OÜ Vana Tallinn

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12303)

Pingistiku kirjeldus, sondaažikaart ja ettepanekud restaureeerimiseks. Pingistik vajab puidu kohtparandusi ja värvimist. 11 fotot kiriku interjöörile, sh ajaloolised.

 

2016
Hanila kirik. Pingistiku restaureerimistööde aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-13082)

 Kaust sisaldab seletuskirja, restaureerimistööde pikemat kirjeldust, lisauuringute ja tüpologiseerimise tulemusi. Pingistik demonteeriti ja restaureeriti töökojas, kus tehti vajalikud proteesimis- ja parandustööd, värviti ja paigaldati seejärel tagasi kirikusse. Lisaks pinkide nimekiri tabelina, profiilide joonised ja fotod restaureerimistöödest ja interjöörist.