Esileht
LÄÄNEMAA
KÄINA

KÄINA MARTINI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1962-1983

Käina kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-269/I)

91 mõõtmisjoonist kalkadel 1962-1983.a. :
- Lavatooriumi plaan, vaated, lõiked
- Raidkivide šabloonid
- Maa-ala plaan
- Kiriku vaated ja lõiked
- Koori võlvi, põranda, akende, raidprofiilide joonised
- Veevarustuse, kaevude, kanalisatsiooni plaanid
- Elektrivarustuse, piksekaitse plaanid; kilpide skeemid; spetsifikatsioonid
- Ventautomaatikaseadmete plaan
- Soojustrassi plaan; materjalide spetsifikatsioon
- Asendiplaan
- Korruste plaanid, lõiked
- Põrandate, katuseuukide, trepikäsipuude joonised


1963

Käina kirik. Ülesmõõtmisjoonised. ENSV Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee Teaduslik Restaureerimise Töökoda,  F. Tomps, K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-145)

Vaated ilmakaartest, lõiked; Saarte piiskopi vapi kivireljeefi joonis, raidkivi shabloon, lavatooriumi plaan ning lõige.

 

1972

Käina kiriku lühike ajalooline õiend ja arhitektuuriline iseloomustus. ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1615)

Sisukord:

- Lühike ajalooline õiend ja arhitektuuriline iseloomustus
- Kooriruumis kaevatud šurfi aruanne
- Fotode nimekiri
- Fotod 1-36
- Graafiline materjal: 
     põhiplaan 
     vaade läänest, lõige
     geomeetrilise ülesehituse skeem
     šurf kooriruumis
 


1972

Käina kiriku varemetepark. Topogeodeetiliste uurimistööde aruanne. ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1665)

Säilik koosneb seletuskirjast ning maa-ala plaanist M 1 : 500 koos õhuliinide postide tehniliste andmete tabeliga. 

 

1972

Käina kiriku konserveerimise-rekonstrueerimise eskiisprojekt. ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, V. Raam, H. Potti, T. Veiserik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1599)

Aruande tekstiline osa koosneb olemasoleva olukorra kirjeldusest, haljastus- ja arhitektuursest lahendusest. Graafilises osas: asendiplaan, põhiplaan, vaated, lõiked, perspektiivvaated ning 2 fotokoopiat kirikust enne 1941.a. tulekahju.

 

1981

Käina kiriku varemed. Ehitusgeoloogia aruanne. ENSV Riiklik Ehitusuuringute Instituut.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5427)

Säilik koosneb üldosast, Ehitusgeoloogilistest tingimustest. Lisadeks tulpprofiilide tabel, puuraukude asendiskeem ja geoloogilised profiilid. 

 

1981

Käina kiriku 1981.a. konserveerimistöödel leitud arheoloogilse materjali aruanne. Köide II. KRPI, M. Liho, U. Selirand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-681)

Tekstiline osa: 1981.a. Käina kiriku konserveerimis- ja uurimistöödel saadud leiumaterjalide kirjeldus, tabel, leidude skeem ning mustvalged fotod.
 

1982

Käina kirik. Käina kiriku ümberehitus klubihooneks. KRPI, K. Aluve, M. Kangro.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5855)

Tekstiline osa: seletuskiri, ehitusajalooline situatsioon ning arhitektuur-ehituslik osa.

Graafiline osa: asendiplaan, lõiked ning vaated erinevatest ilmakaartest. 

 

1982

Käina kiriku ülesmõõtmine. Joonised. Köide I. KRPI,  K. Aluve, M. Kangro, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-594)

Põhiplaan, vaated erinevatest ilmakaartest, lõiked; koori ja käärkambri võlvi ülesmõõtmisjoonised; koori põranda, akende ning leitud raidprofiilide joonised ning leidude skeem.

 

1983

Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning varemete asendiskeem.
 

1983

Hiiumaa Käina kiriku vajumisvaatlused. Geodeetilised uurimistööd. ENSV Riiklik Ehitusuuringute Instituut.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6526)

Säilik koosneb seletuskirjast ning joonistest ühel lehel.
 

1983

Käina kiriku rekonstrueerimine klubihooneks. Arhitektuur-ehituslik osa. Köide I . KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6441)

Kaust koosneb seletuskirjast, kus antakse ülevaade asendiplaanilisest, arhitektuursest ning konstruktiivsest lahendusest; välis- ja siseviimistlusest. Lisadeks on Hiiumaa Rajooni RSN TK Kultuuriosakonna kiri ning Ehituse- ja Arhitektuurikomiskoni protokoll. Graafiline osa koonseb korruseplaanidest, lõigetest, vaadetest; põranda ning interjööridetailide joonistest.
 

1983

Käina kiriku rekonstrueerimine klubihooneks. Arhitektuur-ehituslik osa. Köide I (järg). KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6442)

Kaust sisaldab uste ning akende ning nende detailide spetsifikatsioone ning jooniseid. 

 

1983

Käina kirik. Käina kiriku ümberehitamine klubihooneks. Ehitus-konstruktiivsed joonised. Köide II. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6454)

Säilik koosneb seletuskirjast ning tööjoonistest.
 

1983

Käina kiriku rekonstrueerimine klubihooneks. Vesivarustus ja kanalisatsioon. Köide III. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-6381)

Kaust koosneb seletuskirjast; asendiplaanist, veevarustuse ja kanalisatsiooni plaanidest, skeemidest ning materjalide spetsifikatsioonist.
 

1983

Käina kiriku rekonstrueerimine klubihooneks. Küte ja ventilatsioon. Köide IV. KRPI..
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6395)

Kaust koosneb seletuskirjast; keldri, ventkambri ja soojustrassi plaanidest, lõigetest ning materjalide spetsifikatsioonist. 

 

1983

Käina kiriku rekonstrueerimine klubihooneks. Elekter ja nõrkvoolu seade. Köide V. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6443)

Kaustas sisaldub seletuskiri ning elektritööde joonised: spetsifikatsioon, elektrivarustuse skeem, võrkude koondplaan, elektrikilbi ning ventautomaatika skeemid, montaazhiskeemid.
 

1983-84

Käina kirik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-269/II)


51 mõõtmisjoonist kalkadel 1983-84.a.:

- Trepikäsipuude, uste ja uksedetailide joonised
- Akende joonised
- Vundamentide plaan ja lõiked
- Keldrilae plaan
- Põranda- ja katusekonstruktsioonide plaanid ja lõiked
- Asendiplaan
- Välisvõrkude koondplaan
 

1989

Käina kiriku varemete konserveerimine. ENSV Ehituskomitee Vabariiklik Koondis “Eesti Restauraator”,  M. Kangro.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8690)

Säilik koosneb seletuskirjast ning neljast joonisest: vaated lõunast ning läänest; konserveerimistööde plaanist ning torni konserveerimiste tellingute joonisest.
 

1992

Käina kirik. Eskiisprojekt. Arhitektuuribüroo “Vanad Kirikud”, M. Liho.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9892)

Tekstiline osa:

- Seletuskiri
- Ehitusajalooline lühiülevaade
- Arhitektuur-ehituslik osa:
       Asendiplaaniline lahendus
       Arhitektuurne lahendus
       Konstruktiivne lahendus
       Välivõrgud
       Tehnilised näitajad
- Lisad

Graafiline osa koosneb 9 joonisest – asendi- ja põhiplaan, vaated erinevatest ilmakaartest, lõiked ja 2. korruse plaan.
 

1992

Käina kirik. Lõunasein. Arhitektuuribüroo “Vanad Kirikud”, M. Liho.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-9895)

Seletuskiri ning taastatava lõunaseina tööjoonised. 

 

1993

Käina kirik. Konstruktiivsed tööjoonised. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”, K. Ojala.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10041)

Säilik koosneb kõiki konstruktsioone käsitlevast seletuskirjast ning 15 tööjoonisest ja materjalide spetsifikatsioonist.
 

1999

Käina kiriku konserveerimistööde ja kooriruumi konstruktsioonide ennistamise projekt.  H. Uuetalu OÜ,  V. Buldas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12371)

Säilik sisaldab tekstilisest osast sissejuhatust ning seletuskirja. Graafiline osa sisaldab konserveerimistööde plaani, vaateid ning lõikeid; ajutise toestuse, võidukaare raketise ning tellingute; ajutise katuse ning sarikate ja teraskonstruktsioonide jooniseid.
1999.a. olukord varemetes on illustreeritud 42 digifotoga.
 

1999

Hiiumaa, Käina kiriku konserveerimistööde orienteeruv maksumus. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  E-7333)

Võidukaare taastamise, silluste kindlustamise; käärkambri ja võlvkupli ajutiste katuste ehitamise; müüripindade puhastamise, remondi ja osalise vuukimise hinnakalkulatsioon. 

 

1999
Käina kiriku varemetes avarii-remonttööde tehnilise järelvalve aruanne. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3831)

Järelvalvearuanne ning 2 illustreerivat digifotot. 

 

1999

Käina kiriku varemed. Kiriku konserveerimistööde ja kooriruumi konstruktsioonide ennistamise projekt. OÜ H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11561)

Sisaldab kiriku konserveerimistööde ja kooriruumi konstruktsioonide ennistamise ning ajutise katusekatte projekti ja tööjooniseid, 42 värvifotot. 

 

2000

Käina kiriku võidukaare kindlustamise ja konserveerimistööde tehnilise järelvalve aruanne. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4620)

Säiliku tekstiline osa koosneb sissejuhatusest, tööde teostamise lühikirjeldusest ning järelvalve märkustest. Lisatud on võidukaare shabloon ning 3 digifotot.
 

2001

Käina kiriku käärkambri katuse renoveerimisprojekt. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12097)

Seletuskiri, situatsiooniskeem, sarikate plaan ning lõige.
 

2002

Hiiumaa, Käina kiriku katuse II variandi tööjoonised. H. Uuetalu OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-12372)

Seletuskiri ning joonised: müüripealne raudbetoonvöö, katuse plaan ja lõiked, katusekonstruktsioonide sõlmed, puidu ja terasdetailide spetsifikatsioon.
 


2003

Käina kirik. 2000.-2002. a. restaureerimistööde aruanne. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7651)

Võidukaare ning käärkambri katuse taastamise aruanne, illustreeritud 16 digifotoga.

 

2003

Hiiumaa, Käina kiriku 2003.a. restaureerimistööde järelvalve. H. Uuetalu OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7652)

Kiriku altariruumi katustamise ning müüritööde järelvalvearuanne.
 

2004

Käina kiriku altariruumi katusekatte 2004.a. restaureerimistööde aruanne. H. Uuetalu OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5730)

Säilik koosneb seletuskirjast ning kaheksast digifotost.
 

2007
Muinsuskaitse eritingimused Käina kiriku varemete restaureerimiseks. Eensalu ja Pihel OÜ 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12097)

Kaust sisaldab arhitektuuriajaloolist ülevaadet ja hetkeolukorra kirjeldust, muinsuskaitse eritingimusi hoone restaureerimiseks ja väärtuslike tarindite loetelu, inventariseerimisjooniste koopiaid fotodel (autor T. Parmakson) ja fotosid, sh ajaloolised plaanid ja fotod. 

 

2016
Käina kiriku varemed. Muinsuskaitse eritingimused Käina tööstusala detailplaneeringule. OÜ Kivisilla

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12509)

Sisaldab mälestise ülevaadet ja kontekstianalüüsi, muinsuskaitse eritingimusi ja lisasid. 21 värvifotot.