Esileht
HARJUMAA
KUUSALU

KUUSALU LAURENTSIUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1979
Kuusalu kirk, kabelid, kirikuaed ja pastoraat. Arhitektuurimälestise kaitse ja rendileping.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik: P-13516)

Säilik sisaldab tehnilise seisukorra akti kiriku kohta, tehnilise seisukorra kontrollakti pastoraadi kohta, fotosid, kiriku põhiplaani.

1979
Kuusalu kirik, kabelid, kirikuaed, pastoraat.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik: P-11764)

Seletuskiri, arhitektuurimälestise kasutamise kaitse-rendileping, tehnilise seisukorra akt kiriku kohta, tehnilise seisukorra kontrollakt pastoraadi kohta. Fotod.

1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning põhiplaan.

1991
Kuusalu kirik ja pastoraat.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 865)

Kaust sisaldab mõõtmisjooniseid kalkadel.

1998
Kuusalu Laurentsiuse kiriku värvikavand, 1998. T. Böckler.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11054)

1979.a. koostatud värvikavandi korrigeeritud variant: seletuskiri, kiriku välis- ja sisevaated; värvikavandid kirikuhoonele, tornikiivrile, ustele. 1979.a. värvikavandid altarile, rõdule, kantslile, orelile, ustele, pinkidele, kõnepuldile, barjäärile.

1998
Kiriku- ja pastoraadiaia piirded. Remondi ja rekonstrueerimise muinsuskaitsealased eritingimused.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3984)

Kaust sisaldab Muinsuskaitseinspektsiooni eksperthinnangut Kuusalu kiriku- ja pastoraadiaia piirdemüüri remondi ja rekonstrueerimise muinsuskaitselistele eritingimustele: üldosa, maa-ala piirde seisundi iseloomustus; välis- ja sisepiirete remondi ning rekonstrueerimise eritingimused; väravate rekonstrueerimise ning kaevamistööde tingimused; joonised.

2003
Hooldustööde plaani ettepanek 2003-2020. Ecs Tecknik AB. Knut Akesson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5205)

Säilik sisaldab materjali kiriku ajaloost ning hooldustöödest ja mõõtmisjooniseid. Kirjeldatud on olukorda 2003. aastal ja koostatud hooldustööde plaan aastateks 2003 – 2020.

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5858)

2005
Kuusalu kirik. Pikihoone ja käärkambri katuste muinsuskaitse eritingimused. PB Sille OÜ. Helli Tammaru.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6215)

Sisu:
- hoone ehituslugu
- pikihoone ja käärkambri katuste tehniline seisukord ja kahjustuste kirjeldused
- järeldused tehtud uuringutest
- kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide inventeerimise akt
- muinsuskaitse piirangud ja nõuded projektilahendustele
- restaureerimisnõuded sakraalehitise katuse ja müüride restaureerimistöödeks
- graafiline osa: joonised

 

2005
Kuusalu kirik. Pikihoone ja käärkambri katuste restaureerimise põhiprojekt. Sille OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13336) 

Katuste restaureerimise tööjoonised (pikihoone ja käärkamber). 


2006
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimistöödeks. Stenhus OÜ. I. Kannelmäe.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7189)

Säilik sisaldab väärtuslike arhitektuuridetailide nimekirja, põrandajooniseid ja –fotosid ning kaevendite plaane; ajaloolisi plaane ning piltkujutisi.

2007
Kuusalu Laurentsiuse kirik. Kooriruumi ja pikihoone põranda restaureerimise põhiprojekt. Stenhus OÜ. I. Kannelmäe.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 13965)

Säilik annab lühiülevaate Kuusalu kiriku varasematest tähtsamatest ehitusjaloolistest andmetest. Kirjeldatud on küttesüsteemi, põrandaid ja toodud nende restaureerimistööde nimekiri.
Joonised: asendiplaan, kiriku plaan, lõiked, katlaruumi eskiisid, plaanid, lõiked ja vaade.
Fotod: põrand pikihoone kagunurgas, kooriruumi põrand
Lisad: šurfide paigutuse skeem, šurfide I-VI joonised, endise katlaruumi projekt, plaan ja lõiked; greenilise vesipõrandakütte kirjeldus.


2008
Põhiprojekt. Vesipõrandaküte. Staatus OÜ. Herki Siider.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14837)

Säilik sisaldab üldosa, küttejaotussüsteemi ümberehituse kirjeldustt, vesipõrandakütte süsteemi tehnilist kirjeldust, tööde ja vastutuse jaotust tellija ja töövõtja vahel. Lisaks teostusjoonised: vesipõrandakütte põranda läbilõike joonis; vesipõrandakütte põranda jaotusplaan/joonis/projekt.


2010
Kuusalu kirik. Kellasüsteemi elektripaigaldis kirikus. Elektripaigalduse ehitusprojekt. OÜ Raja Elekter. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16383)

Kellasüsteemi elektripiagaldise väljaehitamiseks Kuusalu kirikus. Näeb ette kaablite paigaldamise pinnale. Erinevad elektripaigaldiste skeemid ja plaanid, sh kellatorni lõige kellade paiknemisega tornis.


2010
Kuusalu Püha Laurentiuse kiriku kellasüsteemi uuendamise ja elektrifitseerimise programm. Mäeväli Orelitöökoda OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9391)

Programmis antakse ülevaade kellasüsteemist enne saneerimist, kirjeldatakse kahte tornikella, kellatooli, kellatoa aknaid. Toodud on kavandatavad tööd kellasüsteemi uuendamisel, uute tornikellade, kella armatuuride ning elektriliste helistamisseadmete, samuti kellatoa akende kirjeldused koos joonistega. Lisaks 12 värvifotot.


2011
Kuusalu Laurentiuse kiriku kellasüsteemi uuendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10120)

Aruandes antakse ülevaade kellasüsteemist enne saneerimist; kahest tornikellast, kellatoolist ning kellatoa akendest ning kirjeldatakse kellasüsteemi uuendamisel teostatud töid. Lisaks 9 värvifotot.


2011
Muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Sulev Mäeväli.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10121)

Aruanne sisaldab kiriku üldandmeid, kirjeldab kellasüsteemi uuendamise tööde iseloomu; annab lühiülevaate Kuusalu kiriku kellasüsteemi kujunemisloost; kirjeldab muinsuskaitseliste erinõuete täitmist. Lisades tellimiskiri, tegevusluba ning 12 fotot.

 

2014
Kuusalu kiriku pastoraat. Pastoraadi peahoone muinsuskaitse eritingimused põlengu järgseks taastamistöödeks. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11697) 


Sisaldab põhjalikku hetkeolukorra kaardistust tarindite ja ruumide kaupa, muinsuskaitse eritingimusi, värvifotosid (37) olemasolevast olukorrast ja hoone väärtuslikest detailidest (sh asukohtadega plaanil), ajaloolised fotod (3). 

 

2015
Kuusalu kirik. Arheoloogilise uuringu tegevuskava põranda vahetusel pikihoone idaosas ja võidukaare piirkonnas. Villu Kadakas

(Fail Kultuurimälestiste riiklikus registris kk nr 24559 juures)


Uuringu tegevuskava seoses kiriku pikihoone idaosas ja võidukaare all põranda osa ümberehitustöödega.